امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 2,000 تومان

اندازه گیری دقیق سرعت جریان درون لوله با استفاده از لوله پیتوت

تئوری آزمایش :

لوله پیتوت یکی از دقیق ترین روش های اندازه گیری سرعت می باشد. در این وسیله یک لوله شیشه ایی یا سوزن تزریق مایع که با زاویه قائم خم شده برای اندازه گیری سرعت در یک کانال باز به کار برده می شود. دهانه لوله در در مسیر جریان قرار گرفته است به نحوی که سیال تا زمانیکه فشار کافی جهت مقاومت در مقابل جریان بوجود آید، درون لوله جاری خواهد بود. سیال در جلوی دهانه به حالت سکون در می آید و خط جریان از نقطه یک به نقطه دو که آن را نقطه سکون می نامند،

اندازه گیری دقیق سرعت جریان درون لوله با استفاده از لوله پیتوت

تئوری آزمایش :

لوله پیتوت یکی از دقیق ترین روش های اندازه گیری سرعت می باشد. در این وسیله یک لوله شیشه ایی یا سوزن تزریق مایع که با زاویه قائم خم شده برای اندازه گیری سرعت در یک کانال باز به کار برده می شود. دهانه لوله در در مسیر جریان قرار گرفته است به نحوی که سیال تا زمانیکه فشار کافی جهت مقاومت در مقابل جریان بوجود آید، درون لوله جاری خواهد بود. سیال در جلوی دهانه به حالت سکون در می آید و خط جریان از نقطه یک به نقطه دو که آن را نقطه سکون می نامند،

خرید و دانلود

با قیمت 2,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج