گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 160 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

در این فصل ابتدا مفاهیم پایهای پردازش دادهها شامل: دادهها، اطلاعات و
پردازش که در کتاب مبانی کامپیوتر خواندهاید، یادآوری میشود و سپس در ادامه این
فصل، با برنامه، زبان برنامه نویسی و تقسیم بندی زبانهای برنامه نویسی از نظر نزدیکی
بهزبان محاورهای و لزوم یادگیری یک زبان برنامه نویسی آشنا میشوید.انواع زبانهای برنامهنویسی
زبانهای برنامهنویسی را از نظر اینکه تا چه اندازه به زبان محاورهای ما نزدیک باشند بهصورت
زیر دستهبندی میکنند:
زبانهای سطح پایین :۱زبانهایی که به زبان پردازشگر کامپیوتر ( )CPUنزدیک باشد و
مسلماً از زبان محاورهای ما دور هستند زبانهای سطح پایین نام دارند. زبان ماشین و زبان اسمبلی۲
در گروه زبانهای سطح پایین قرار دارند.
زبانهای سطح بالا :۳زبان برنامهنویسی که به زبان محاورهای ما نزدیک باشد، زبان سطح
بالا نام دارد. تاکنون صدها زبان برنامهنویسی سطح بالا در دانشگاهها و یا شرکتهای کامپیوتری
طراحی و ابداع شدهاند ولی بعضی از آنها عمومی نشدند و مورد استقبال برنامهنویسان قرار نگرفتند و
بعضی از زبانها با آمدن زبانهای جدید منسوخ شدهاند. از میان زبانهای رایج برنامهنویسی میتوان
به زبان Java ،VBو # Cاشاره نمود.
زبانهای سطح میانی :۴زبانهایی در این دسته قرار میگیرند که در آنها دستوراتی برای
دسترسی راحت تر به سخت افزار پیش بینی شده باشد و همچنین به زبان عامیانه نزدیک باشند، مانند
زبان .Cبرنامهنویسان از این زبانها برای کار با سخت افزار کامپیوتر و برنامهریزی وسایلی که در آنها

مسلماً از زبان محاورهای ما دور هستند زبانهای سطح پایین نام دارند. زبان ماشین و زبان اسمبلی۲
در گروه زبانهای سطح پایین قرار دارند.
زبانهای سطح بالا :۳زبان برنامهنویسی که به زبان محاورهای ما نزدیک باشد، زبان سطح
بالا نام دارد. تاکنون صدها زبان برنامهنویسی سطح بالا در دانشگاهها و یا شرکتهای کامپیوتری
طراحی و ابداع شدهاند ولی بعضی از آنها عمومی نشدند و مورد استقبال برنامهنویسان قرار نگرفتند و
بعضی از زبانها با آمدن زبانهای جدید منسوخ شدهاند. از میان زبانهای رایج برنامهنویسی میتوان
به زبان Java ،VBو # Cاشاره نمود.
زبانهای سطح میانی :۴زبانهایی در این دسته قرار میگیرند که در آنها دستوراتی برای
دسترسی راحت تر به سخت افزار پیش بینی شده باشد و همچنین به زبان عامیانه نزدیک باشند، مانند
زبان .Cبرنامهنویسان از این زبانها برای کار با سخت افزار کامپیوتر و برنامهریزی وسایلی که در آنها

بالا نام دارد. تاکنون صدها زبان برنامهنویسی سطح بالا در دانشگاهها و یا شرکتهای کامپیوتری
طراحی و ابداع شدهاند ولی بعضی از آنها عمومی نشدند و مورد استقبال برنامهنویسان قرار نگرفتند و
بعضی از زبانها با آمدن زبانهای جدید منسوخ شدهاند. از میان زبانهای رایج برنامهنویسی میتوان
به زبان Java ،VBو # Cاشاره نمود.
زبانهای سطح میانی :۴زبانهایی در این دسته قرار میگیرند که در آنها دستوراتی برای
دسترسی راحت تر به سخت افزار پیش بینی شده باشد و همچنین به زبان عامیانه نزدیک باشند، مانند
زبان .Cبرنامهنویسان از این زبانها برای کار با سخت افزار کامپیوتر و برنامهریزی وسایلی که در آنها
زبانهای سطح میانی :۴زبانهایی در این دسته قرار میگیرند که در آنها دستوراتی برای
دسترسی راحت تر به سخت افزار پیش بینی شده باشد و همچنین به زبان عامیانه نزدیک باشند، مانند
زبان .Cبرنامهنویسان از این زبانها برای کار با سخت افزار کامپیوتر و برنامهریزی وسایلی که در آنها
دسترسی راحت تر به سخت افزار پیش بینی شده باشد و همچنین به زبان عامیانه نزدیک باشند، مانند
زبان .Cبرنامهنویسان از این زبانها برای کار با سخت افزار کامپیوتر و برنامهریزی وسایلی که در آنها

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
برچسب ها

عتیقه زیرخاکی گنج