گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

تيرچههايپيشساخته خرپايي و تيرچههاي فولادي با جان باز
نشريه شماره ۵۴۳
از هنگامي كه استفاده از بتن در ساختمانسازي معمول شد، تلاش مهندسان براي به كار بـردن قطعـههـاي پـيش سـاخته آغـاز
گرديد. اين تلاش بيش از همه، متوجه پيش ساختگي سقفها شد. فن سقفسازي با استفاده از تيرچه و بلوك، در واقع تركيبي اسـت
از دو روش پيش ساختگي و بتنريزي در محل، كه از لحاظ زماني نيز ديرتر از دو روش يـاد شـده ابـداع شـده اسـت. در ايـن روش
سقفسازي، مزاياي پيش ساختگي از قبيل سرعت ساخت، كاهش هزينههاي قالب بندي و ميلگردگذاري،كيفيت خوب قطعـه سـاخته
شده در كارخانهها، با جنبههاي مثبت بتنريزي در محل، و به ويژه نياز نداشتن به جرثقيل، تلفيق شده است


پيش از حصول مقاومت بتن ريخته شده، وزن بلوكها و بتن، توسط تكيه گاههاي موقت (شمعبندي) تحمل ميشود و پس از
حصول مقاومت بتن ريخته شده، تيرهاي T شكل بتني بههمچسبيده و مجاور هم، لنگر خمشي حاصل از بارهاي قائم سقف را تحمل
كرده و به تيرهاي اصلي يا تكيهگاهها منتقل ميكنند.
تيرچهها در سه مرحله تحت بارگذاري قرار ميگيرند:
الف – مرحله اول: تيرچه در مرحله حمل و نقل، بار ناشي از وزن خود را تحمل ميكند.
ب – مرحله دوم: تيرچه در زمان اجراي سقف و به تنهايي، بار مرده ناشي از اجزاي سقف (وزن تيرچه، بلوك و بتن پوششي درجا)
و همچنين بارهاي حين اجرا را بين تكيهگاههاي موقت ( شمعبنديها) تحمل ميكند. اين مرحله تا قبل از حصول مقاومت
بتن ريختهشده ميباشد.
ج – مرحله سوم: اين مرحله در تيرچه، پس از حصول مقاومت بتن ريختهشده فرا ميرسد. در اين مرحله، تكيهگاه هاي موقت
برداشته شده و تيرچه به عنوان عضو كششي مقطع T شكل، بار ناشي از بارهاي مرده و زنده در هنگام بهرهبرداري را
تحمل ميكندخرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
برچسب ها

عتیقه زیرخاکی گنج