گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 20,000 تومان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – راه و ترابری
عنوان : ارايه مدل تعيين و ارزيابي سطح سرويس فرودگاه
نگارش : ﺣﺴﻴﻦ زاﻳﺮﻛﻌﺒﻪ
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۲۴۱ صفحه و ۶ فصل یکی از بهترین پایان نامه های مهندسی عمران گرایش راه و ترابری می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : ﻛﻠﻴﺎت 
فصل دوم : ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ
فصل سوم : ﻃﺮاﺣﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت
فصل چهارم : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﻴﺮي 
فصل پنجم : آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
فصل ششم : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و اراﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 

خرید و دانلود

با قیمت 20,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج