گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 184 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

چكيده
تخريب پيشرونده يك پديده غير خطي است كه از آسيب ديدگي قسمتي از سازه شروع شده و به كل سازه و
تخريب كلي آن ختم مي شود . لذا بررسي اين پديده در سازه هاي بلند مرتبه و بااهميت، ضمن ايمن كردن آن
باعث اطمينان از طراحي سازه نيز خواهد شد. در اين مطالعه به بررسي تخريب پيشرونده در قاب مهار بندي شده
هم محورمنظم و نامنظم در ارتفاع پرداخته شده است . تخريب پيشرونده معمولا در سازه به دليل از بين رفتن يكي
از عضو هاي اصلي در سازه كه معمولا ستون مورد نظر مي باشد، صورت مي گيرد. با حذف ناگهاني يك ستون در
سازه ، در گره اي كه ستون از سازه حذف شده است، تغيير مكاني كه ماهيت لرزه اي دارد به وجود مي آيد . اين
تغيير مكان به وجود آمده و همين طور باز توزيع نيرو، ناشي از حذف ستون بر روي ديگر المان ها در تحليل
ديناميكي مورد نظر است. بررسي مي شود كه ستون هاي كناري ستون حذف شده توانايي تحمل بار توزيع شده
را دارند يا پس از توزيع بار بر روي ستون ها بر اثر كمانش و گسيختگي از بين مي روند. براي اين منظور شش
مدل كه شامل سه مدل قاب نامنظم بادبندي شده و سه مدل قاب منظم بادبندي شده در ۵و ۱۰و ۱۵ طبقه، مدل
شده و سپس مطالعات موردي روي ستون هاي حذف شده صورت مي گيرد . در اين حالت تغيير مكان هاي
ديناميكي بدست آمده و توزيع بار و بررسي پتانسيل تخريب پيشرونده بر روي سازه مورد بررسي قرار مي گيرد.
بيان مي گردد. مبناي SAP روند انجام آناليز استاتيكي و ديناميكي غير خطي در سازه با استفاده از نرم افزار ۲۰۰۰
مي باشد. نتايج بدست آمده از آناليز نشان مي دهدكه UFC بار گذاري و تحليل سازه با توجه به آيين نامه ۲۰۰۹
در آناليز ديناميكي پتانسيل تخريب پيشرونده ، در قاب هاي نامنظم در ارتفاع براي حذف يك ستون، پايين
ارزيابي مي شود. توزيع بار بعد از حذف ستون در همه ستون ها صورت مي گيرد و مختص به ستون هاي كناري
ستون حذف شده و ستوني خاص نمي باشد. در قاب منظم توزيع بار بعد از حذف ستون فقط مختص به ستون –
هاي بادبندي شده مي باشد. تغيير مكان جانبي در قاب هاي نامنظم به علت حذف ستون و بعد از حذف آن، در
مقايسه با قاب هاي منظم بسيار كم است. با توجه به بررسي قاب ها در آناليز استاتيكي غير خطي ملاحظه
مي شود كه ضريب افزايش بار ۲ در حالت استاتيكي غير خطي ضريب بسيار بزرگ و محافظه كارانه مي باشد.
پيشنهاداتي براي حذف ستون در پلان و ارتفاع بيان كرده است اما در اين پايان نامه براي پيش UFC آيين نامه
استفاده شده است. PUSH OVER بيني حذف ستون در هنگام زلزله از آناليز
كلمات كليدي: تخريب پيشرونده، روش مسير بار، تحليل استاتيكي غيرخطي، تحليل ديناميكي


خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۱۰ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج