گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

در این مقاله به بررسي رابطه بين سبك اسناد و سلامت رواني در بين دانشجويان دختر و پسر دانشكده هاي هنر،‌علوم انساني،‌فني و مهندسي دانشگاه علم و فرهنگ می پردازیم پس با ما همراه باشید

مقدمه

امروزه سلامت رواني طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت به عنوان يكي از ملاكهاي لازم براي سلامت عمومي در نظر گرفته شده است. براساس نظر كارشناسان اين سازمان سلامتي عبارت است از حالت «رفاه كامل جسمي،‌رواني،‌اجتماعي و نه فقدان بيماري است». يكي از روشهاي تشخيص سلامت رواني از بيماري تعيين ملاك و معيار براي آنهاست. سابيشن و آفر (۱۹۸۴) چهار ملاك اساسي سلامت رواني را تحت عنوان فقدان اختلال يا نشانه هاي مرضي، كاركرد مطلوب، برخورداري از ويژگيهاي اكثريت افراد جامعه و داشتن رفتار متناسب با فرهنگ هر جامعه برشمرده اند. البته در هريك از ملاكها اشكالاتي وجود دارد.

عوامل زيادي در سلامت رواني دانشجويان دخالت دارند كه طبق تحقيقات انجام شده يكي از اين عوامل نحوه اسناد دانشجويان مي باشد،‌بدين معني كه اسناد نامطلوب مي تواند سلامت رواني فرد را تهديد كند. تئوري اسناد از تئوريهاي شناختي انگيزشي است كه هدف آن بررسي شيوه هايي است كه افراد، رويدادها و حوادث را تبيين كرده و به دنبال روابط علت و معلولي بين آنها هستند (هاردي و ويري، ۱۹۸۴).

اولين كسي كه به موضوع اسناد توجه كرده هايدر (۱۹۸۵) بود. او اسناد را به صورت فرايندي كه افراد بكار مي برند تا رويدادها (رفتارها)‌را به شرايط زيربنايي پيوند دهند،‌تعريف كرده است. در واقع او معتقد است كه مردم در تبيين رفتار ديگران يا اسناد موقعيتي مي دهند (رفتار فرد را معلول عوامل موقعيتي مي دانند) يا اسناد گرايشي مي دهند (معتقدند شخص با اين رفتار، يكي از صفات شخصي خود را بروز داده است). (كريمي، ۱۳۷۳)

پس ازهايدر، جونز و ديويس (۱۹۶۵) نظريه اسناد را با توجه به پيامدهاي رفتار بعنوان مبناي اسناد شكل دادند. منظور آنها اين بود كه مردم سعي دارند از يك عمل استنباط كنند كه آيا آن عمل با يك ويژگي (خصيصه) پايدار فرد تطبيق مي كند يا خير (كريمي، ۱۳۷۳)‌

سپس هارولدكلي (۱۹۷۶) در نظريه تغيير همگام خود بر اين اعتقاد بود كه مردم اسنادهاي خود را بر مبناي اصل تغيير همگام  انجام مي دهند. اين اصل مي گويد براي اين كه عاملي علت يك رفتار باشد، بايد هروقت آن رفتار روي مي دهد،‌آن عامل حاضر باشد و وفتي رفتار رخ نمي دهد،‌آن عامل نيز حضور نداشته باشد. به اعتقاد كلي مردم براي اسناد از سه منبع اطلاعاتي همرايي، ثبات و تمايز استفاده مي كنند. آيا فرد در همان موقعيت همان رفتار را دارد (همرأيي)،‌آيا فرد در مورد همه موقعيتها همين رفتار را دارد يا صرفا در يك موقعيت خاص (تمايز)، آيا فرد همواره در اين موقعيت چنين رفتاري دارد يا فقط همين يكبار در اين موقعيت چنين رفتاري داشته باشد (كريمي، ۱۳۷۳)،  و بالاخره شيور در نظريه تركيبي خود كه تركيبي از سه نظريه بالاست، سه مفروضه بيان داشته است. بدين معني كه رفتارها تصادفي رخ نمي دهند و قابل پيش بيني هستند. همچنين رفتارها قابل مشاهده افراد،‌اطلاعات معتبري در مورد علل زيربنايي خود بدست مي دهند و مردم تمايل به پيش بيني رفتار ديگران دارند. و سرانجام آخرين نظريه پرداز اسناد، برناردواينر (۱۹۷۱) نظريه اسناد را در ارتباط با يادگيري در مدارس مطرح كرده است و معتقد است مردم بازده رفتار خود را به عوامل دروني- بيروني،‌پايدار- ناپايدار، قابل كنترل، غيرقابل كنترل اسناد مي دهند. و در تبيين شكست و موفقيت ، پيامد آن را به يكي از چهار عامل توانايي،‌تلاش،‌شانس و دشواري تكليف اسناد مي دهند. (فورسايت، ۱۹۹۰)

بطور كلي اسنادها عملكرد آينده خود را تحت تاثير قرارمي دهند و با انتظار فرد درباره بازده او در آينده پيوند دارند. البته اسناد افراد با توجه به شرايط محيطي و تجارب موفق و ناموفق متفاوت است. سليگمن و همكارانش اسنادها را در سه بعد بيروني – دروني،‌كلي – اختصاصي، پايدار- ناپايدار طبقه بندي كردند و معتقدند كه سبك اسناد چهار اصل دارد و فرض بر اين است كه براي تهديد سلامت رواني و خصوصا وقوع افسردگي وجود هر چهار اصل لازم است، كه عبارتند از:

  1. انتظار شيوع حوادث بسيار ناگوار يا انتظار وقوع حوادث بسيار مطلوب
  2. ناتواني در كنترل نتايج مرتبط با اين حوادث
  3. برخورداري از سبك اسنادي ناجور (نسبت دادن رويدادهاي منفي به علل بيروني، ناپايدار،‌اختصاصي)‌
  4. هرقدر اطمينان درباره حالت ناگوار مورد انتظار و غيرقابل كنترل بودن رويداد بيشتر باشد،‌نارسايي هاي شناختي، انگيزشي، نيرومندتر خواهندبود و هرقدر رويداد غيرقابل كنترل براي فرد اهميت بيشتري داشته باشد، اختلال عاطفي و كاهش عزت نفس بيشتر خواهدبود.

علايق محققان بيشتر برروي اصل سوم متمركز شده است. طبق اين اصل برخورداري از يك سبك اسنادي ناجور فرد را مستعد مي سازد تا در برابر رويدادهاي ناخوشايند يا عدم وقوع رويدادهاي خوشايند افسردگي نشان دهد. (نظري، ۱۳۷۲)

با توجه به مطالب فوق، تحقيق حاضر به بررسي و شناخت سبك اسناد دانشجويان دانشكده هاي هنر،‌علوم انساني،‌فني مهندسي بعنوان يكي از عوامل موثر در سلامت رواني آنها خواهد پرداخت تا شايد بتوان از اين طريق، راه حلي موثر براي بهبود هرچه بيشتر سلامت رواني ارائه داد.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۰۳ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج