گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 80 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

هدف از این مطالعه بررسی سبک اسناد دهی و ارتباط آن با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر سه دانشکده هنر،‌انسانی،‌فنی و مهندسی می باشد. آن چه در این پژوهش مورد نظر است، شناخت سبکهای اسنادی دانشجویان به عنوان عاملی موثر در سلامت روانی آنها می باشد. به عبارت دیگر این پژوهش به دنبال این است که مشخص کند دانشجویان از چه نوع سبک اسنادی جهت تبیین موفقیتها و شکستهای خود استفاده می کنندو این نوع سبک چه رابطه ای با سلامت روانی آنها دارد.

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين سبك اسناد و سلامت رواني در دانشجويان دختر و پسر دانشكده هاي علوم انساني و پايه، فني و مهندسي و هنر دانشاه علم و فرهنگ صورت گرفته است.

نمونه اين پژوهش ۹۰ نفر از دانشجويان رشته هاي مختلف كه از سه دانشكده ي مختلف فني و مهندسي و انساني و هنر مي باشد كه از هر گروه ۳۰ نفر نمونه گيري شده كه ۱۵ نفر از آنها دختر و ۱۵ نفر از آنها پسر مي باشد.

در اين پژوهش روش نمونه گيري به صورت خوشه اي تصادفي انجام شده و به جاي افراد از گروهها براي نمونه گيري استفاده شده و از بين سه دانشكده به صورت تصادفي انتخاب شدند.

براي جمع آوري اطلاعات پژوهش از پرسشنامه سبك اسناد (CASQ)، پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)  و پرسشنامه وضعيت اجتماعي و اقتصادي استفاده شده است. 

امروزه سلامت رواني طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت به عنوان يكي از ملاكهاي لازم براي سلامت عمومي در نظر گرفته شده است. براساس نظر كارشناسان اين سازمان سلامتي عبارت است از حالت «رفاه كامل جسمي،‌رواني،‌اجتماعي و نه فقدان بيماري است». يكي از روشهاي تشخيص سلامت رواني از بيماري تعيين ملاك و معيار براي آنهاست. سابيشن و آفر (۱۹۸۴) چهار ملاك اساسي سلامت رواني را تحت عنوان فقدان اختلال يا نشانه هاي مرضي، كاركرد مطلوب، برخورداري از ويژگيهاي اكثريت افراد جامعه و داشتن رفتار متناسب با فرهنگ هر جامعه برشمرده اند. البته در هريك از ملاكها اشكالاتي وجود دارد.

عوامل زيادي در سلامت رواني دانشجويان دخالت دارند كه طبق تحقيقات انجام شده يكي از اين عوامل نحوه اسناد دانشجويان مي باشد،‌بدين معني كه اسناد نامطلوب مي تواند سلامت رواني فرد را تهديد كند. تئوري اسناد از تئوريهاي شناختي انگيزشي است كه هدف آن بررسي شيوه هايي است كه افراد، رويدادها و حوادث را تبيين كرده و به دنبال روابط علت و معلولي بين آنها هستند (هاردي و ويري، ۱۹۸۴).

اولين كسي كه به موضوع اسناد توجه كرده هايدر (۱۹۸۵) بود. او اسناد را به صورت فرايندي كه افراد بكار مي برند تا رويدادها (رفتارها)‌را به شرايط زيربنايي پيوند دهند،‌تعريف كرده است. در واقع او معتقد است كه مردم در تبيين رفتار ديگران يا اسناد موقعيتي مي دهند (رفتار فرد را معلول عوامل موقعيتي مي دانند) يا اسناد گرايشي مي دهند (معتقدند شخص با اين رفتار، يكي از صفات شخصي خود را بروز داده است

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۰۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج