گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 175 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 11,000 تومان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
عنوان : توسعه الگوریتم های اولویت بندی پلها جهت تعمیرات و نگهداری
نگارش : شقایق صفدریان
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۱۸۱ صفحه و ۷ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : کلیات
ﻓﺼﻞ دوم : ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﭘﻠﻬﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞﻧﺒﻮد ﻧﮕﻬﺪاری
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻓﺼﻞﭼﻬﺎرم : ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : توسعه متدلوژی اولویت بندی پلها
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻓﺼﻞﻫﻔﺘﻢ : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

خرید و دانلود

با قیمت 11,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج