گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 14,000 تومان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
عنوان : توسعه شاخصهاي عملکردي اتوبوسهاي سریع السیر شهري (BRT)
نگارش : نیما شعربافی فخری
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۲۳۶ صفحه و ۶ فصل یکی از بهترین رفرنس های مهندسی عمران می باشد که فصول آن شامل :
ﻓﺼﻞ اول: ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﮐﻠﯿﺎت
ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻓﺼﻞ  ﭘﻨﺠﻢ : ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻓﺼﻞ  ﺷﺸﻢ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

خرید و دانلود

با قیمت 14,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج