گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 165 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

سرفصل مطالب
فصل -۱ مقدمه
فصل ۲ معادله حركت سيستمهاي يك درجهآزاد
فصل -۳ ارتعاشآزاد سيستمهاي يك درجهآزاد
فصل -۴ پاسخ در برابر بارهاي هارمونيك
فصل -۵ پاسخ در برابر بارهاي متناوب
فصل -۶ پاسخ در برابر بارهاي ضربه اي
فصل -۷ پاسخ در برابر بارهايكلي
فصل -۸ روش هاي عددي

و …
موضوع علم ديناميك سازه عبارت است از محاسبه پاسخ سازه ها در برابر بارهاي ديناميكي. منظور از پاسخ سازه
كميت هايي نظير تغييرمكان، سرعت، شتاب، عكس العمل تكيه گاه، نيروهاي داخلي و تنش ها و كرنش هـا مـي باشـد.
منظور از بارهاي ديناميكي بارهايي استكه مقدار يا محل اثر يا جهتآنها تابعي از زمان باشد.
۲-۱ انواع بارهاي ديناميكي
بارهاي ديناميكي را به دو دسته مي توان تقسيم بندي نمود:
الف- بارهاي متعني (Deterministic) يا بارهاي از پيش تعريف شده ( Prescribed)
ب- بارهاي غيرمتعيَِن(Nondeterministic) يا تصادفي ( Random) يا احتمالي(Probabilistic


خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
برچسب ها

عتیقه زیرخاکی گنج