گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 156 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در ۱۹۰اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثر درس تربیت بدنی عمومی )با تأکید بر فاکتورهای آمادگی جسمانی ( برخودپنداره بدنی دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب می باشد . روش: جامعه آماریپژوهش نیمه تجربی حاضر را کلیه دانشجویان دختری که در ترم ۶۵۱ واحد تربیت بدنی عمومی را اخذ کرده بودند تشکیل می داد، نمونه آماری این تحقیق نیز شامل ۰۵ دانشجوی دختر بود . قبل از شروع تمرینات آمادگیجسمانی از ۷ فاکتور شنا، چابکی و پرش سارجنت پیش آزمون به عمل آمد و خودپنداره بدنی نیز توسط پرسشنامه های معتبر مورد ارزیابی قرار گرفتند. در انتهای ترم تحصیلی نیز پس آزمون به عمل آمد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS نسخه ۱۳ و آزمون آماری رگرسیون گام به گام استفاده گردید. سطح معناداری آزمون ها ۵/۵۰ در نظر گرفته شد. نتایج: نتایج بدست آمده نشان داد که تمرینات یک جلسه در هفته درس تربیت بدنیعمومی، تأثیرات مثبتی را در فاکتورهای روانی دانشجویان برجای می گذارد ، به طوری که چابکی و پرشسارجنت با خودپنداره بدنی ارتباط معناداری را نشان دادند. نتیجه گیری: از نتایج مشاهده شده از پژوهش حاضرمی توان نتیجه گرفت که دروس تربیت بدنی ارائه شده در سطح دانشگاه ها علاوه بر اثرات مفید جسمانی آنمی تواند بر جنبه های روانی دانشجویان نیز اثرات مفید قابل ملاحظه ای را بر جای بگذارد . که این نتایج میتواند توجه مسئولین را بر نحوه و تعداد ساعت های ارائه این درس جلب نماید.
هدف از انجام فعاليت‎هاي ورزشي در سطح دانشگاه رشد و توسعه جنبه‎هاي جسماني، اخلاقي و رواني دانشجويان به موازات تحصيل علوم و فنون ديگر است. دانشجويان از طريق درس تربيت بدني در جريان فعاليت‎هاي ورزشي و بهداشتي قرار مي‎گيرند و با يادگيري مهارتهاي حركتي پايه انتظار مي‎رود پس از فراغت از تحصيل نيز به سلامت جسمي و رواني خود توجه بيشتري داشته باشند و ورزش را بخشي از برنامه روزانه خود قرار دهند. 
در تمام جوامع انساني امروز ورزش به عنوان يك امر انساني – تربيتي مورد توجه است و در جامعه ما نيز با توجه به بافت جوان جمعيتي و تغيير نگرشهاي مثبت نسبت به ورزش، اين مهم رو به توسعه و گسترش است. جامعه‎شناسان عقيده دارند كه در شرايط زندگي ماشيني و افزايش ساعات فراغت، ورزش را مي‎توان به عنوان وسيله‎اي مطلوب براي تأمين تفريح سالم و تجديد قواي افراد جامعه در نظر گرفت، هم چنين متخصصين بهداشت و علوم تندرستي و پزشكان از ورزش به عنوان وسيله‎اي مهم در تأمين سلامت جسماني انسان ياد مي‎كنند.
تربيت بدني فرايندي است آموزشي – تربيتي كه هدف آن بهبود بخشيدن به اجرا و رشد انسان از طريق فعاليتهاي جسماني است. تعريف فوق برداشتي است كلي از تعليم و تربيت كه نشان دهندة فرآيند مستمر يادگيري و تكامل كلي در طول زندگي است. تربيت بدني شامل كسب و پردازش مهارتهاي حركتي، توسعه و نگهداري آمادگي جسماني براي تندرستي و سلامتي، كسب دانش علمي دربارة فعاليتهاي جسماني و تمرين و توسعه تصور و ذهنيت مثبت از فعاليتهاي جسماني به عنوان وسيله‎اي براي بهبود اجرا و عملكرد انسان است.
تندرستي، تفريحات سالم و حركات موزون به عنوان حوزه‎هاي وابسته تربيت بدني و ورزش شناخته شده‎اند. اين حوزه‎ها با تربيت بدني و ورزش اهداف مشترك بسياري دارند و هدف آنها پرورش تمام ابعاد وجودي انسان و بهبود سطح كيفي زندگي اوست. ارتقاي سطح تندرستي، دنبال كردن فعاليت‎هاي مفيد تفريحي، تجاربي هستند كه همراه فعاليت‎هاي حركتي در قلمرو تربيت بدني و ورزش، استعداد بهبود زندگي را در تمام افراد به وجود مي‎آورد.
تندرستي
نيل به تندرستي نيازمند كوشش همگاني است تا سلامت و بهداشت مناسب براي عموم افراد جامعه فراهم آيد. در اين راستا تربيت بدني و انجام حركات جسماني نقش حائز اهميتي دارد. با معرفي دانش ورزش به جامعه بشري آگاهي از خواص سلامت بخش فعاليت‎هاي جسماني رو به افزايش است. پيشگيري از بيماريهاي قلبي، فشار خون، ديابت، پوكي استخوان، چاقي، مشكلات روحي و كاهش احتمال و وقوع بيماريهاي قلبي از جمله مزيت‎هاي فعاليت‎هاي جسماني مداوم است.
يافته‎هاي علمي مؤيد نقش بارز و معني‎دار فعاليت‎هاي بدني در حفظ تندرستي است. 

تفريحات سالم
تفريحات سالم از ديگر حوزه‎هاي وابسته به تربيت بدني و ورزش است. با تفريحات سالم افراد استفادة مفيد و سازنده از اوقات فراغت را ياد مي‎گيرند. اجراي فعاليتها  و برنامه‎هاي تفريحي و افراد شركت كننده در اين نوع از فعاليتها به طور چشمگيري افزايش يافته‎اند كه افزايش اوقات فراغت و بالا رفتن سطح درآمدها در اين شكوفايي دخيل بوده است. 
با افزايش فرصت تفريحات، مدارس، جامعه و بخش خصوصي جهت برآورده ساختن نيازهاي آمادگي جسماني و اوقات فراغت انواع خدمات را ارائه مي‎دهند. برنامه‎هاي آمادگي جسماني در كارگاهها، ليگ‌هاي ورزشي بخش صنعتي، برنامه‎هاي تفريحي ورزشي بخش تجاري و اجتماعي، ليگ‌هاي تفريحي رقابتي براي خانم‌ها و آقايان در رده‎هاي سني و در رشته‎هاي مختلف، مؤسسات آموزشي و فراهم آوردن لوازم تفريحي، به طور كلي در حال توسعه هستند. همواره با افزايش مراكز اجتماعي ارائه دهندة خدمات تفريحي امكانات مدارس در ساعات غيرآموزشي نيز مورد توجه افراد قرار مي‎گيرند. و بسياري از خانواده‎ها نيز به صورت مستقل برنامه‎هاي تفريحي را دنبال مي‎كنند. تفريحات سالم نيز مانند تربيت بدني و ورزش در بهبود سطح كيفي زندگي مؤثر است و فرصت فعاليت آزادانه از طريق تفريحات فراهم مي‎آيد. 

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۲۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج