گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 93 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دراین ازمایش سیستم های کنترل حرکت موتور ساخته شده در ازمایشهای قبلی بازنگری میشود.
گزارشهای قبلی مارا درانجام این رنامه کمک خواهد کرد.تین برنامه توسط پاسکال نوشته شده است.

تجهیزات:
تمام وسایل از ازمایش اول فراهم شده است.یک پایه همراه تکه هایی برای افزایش ارتفاع.چهار میله.
مفاصل چهار شفت همراه بوش. میله کاپلر اکریلیک بین شفت وموتور پیتمن.برای کشیدن مسیرها:
مدادوکاغذ.
ذوزنقهاى سرعت گیر گذرگاه پشت. ۱ _اغاز کار باتنظیم تست سرعت ازمایش قبل .شما نیازمند یک سری کابل برای انتقال قدرت بر روی برداموزشی هستید.همان کدها را ازازمایش قبلی انجام دهیدبا چند تفاوت درسرعت هاتا مطمئن شوید که کار را صحیح انجام میدهید.
۲_کاپلر را به موتور وصل کنید.درسر دیگر کاپلررا به میله دیگر وصل کنید.یک بوش میتواند برای جلوگیری از سایش درمفصل کار کند.اکنون اگر شما موتوررا روشن کنید باید به طور واضح چرخش موتور را ببینید.
۳_شما باید بدانید در ابتدای حرکت میله به صورت تصادفی حرکت میکند تا زمانی که سیستم کنترل سرعت را به کاراندازید.اگراین مشکل برای شما پیش امد شما ابتدا یک کد بازگشت به عقب برای موتور تعریف میکنید.
PAUSE 5000 ‘Length of time to pause in milliseconds.

oUTD = ZERO_VOLT_CMD_COUNTS ‘Output zero volts.

این کد برای جداسازی رفتار گذرا در ابتدای حرکت سیستم کنترل سرعت است.شما باید حرکت موتور را ببینید.بعد از ۵ ثانیه ان را خاموش کنید.سپس کنترل را به راه بیندازید.این قدم درارتباط موتور وچهارمیله بسیار مهم است.
۴_سرعت چرخش لینک اول را برروی ۳۶۰درجه در ۱ ثانیه تنظیم کنید.چون دقت محدوداست.شمابایدسرعت واقعی موتور را بدست اورده باشید.چون ممکن است شما نتوانید پیشگویی کنیدانچه در طول ۳۶۰ درجه اتفاق میافتد.شما باید از روش سعی وخطا استفاده کنید.شما باید زمان یک سیکل را به دست اورید وزمان را براساس ان مدرج کنیدو کنتور را براساس ان تنظیم کنید.
این زمان باید بین ۰و۱ باشد.در گزارش کار خودیک رابطه بین این سرعت واقعی وانچه در برنامه وارد میکنید پیداکنید.شما باید اختلاف بین سرعت واقعی و سرعت تئوری را توضیح دهید.نشان دهید که برنامه تولیدی شما یک خروجی مثل جدول زیر دارد.در گزارش کار خود موقعیت سرعت را شبیه انجه در نمودار است رسم کنید.در گزارش کار از واحد رادیان یا درجه استفاده کنید.درگزارش کار خوداز یک نمودار مانند انچه درپایین امده است رسم کنیدوتمام مقادیر را برای تعریف کردن گذرگاه برروی نمودار  نشان دهید.ازرادیان ودرجه درگزارش کار خود استفاده کنید.حالا کد اجرای گذرگاه ذوزنقه ای سرعت انجام دهید.ان شبیه انچه در پایین میبینید است.در گزارش کارخود نمودار موقعیت و شتاب تئوری را رسم کنید برای تشریح سرعت گذرگاه.
قسمت دوم: طراحی و کنترل یک مکانیزم چهارمیله ای
۵٫استفاده ازمیله ها ومفاصل تهیه شده برای ساخت یک مکانیزم لنگ-اونگ.زمانی که میله پیرو حرکت میکند نباید هیچکدام از مسیرها بلرزد.
میله اول را به موتور وصل کنید.میله زمین را نیز نصب کنید.مواظب باشید اگر هنگام روشن کردن موتور مشکلی پیش امد موتور را از مکانیزم قطع کنید.و کلید pause را فشار دهیددر گزارش کار خود نموداری از مکانیزم رسم کنیدو طول هر میله را نمودار نشان دهید.

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج