گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویر ایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

فرآيندي است كه ضمن آن اهداف و خطوط كلي فعاليتها و ماموريتهاي سازمان در دراز مدت تعيين مي شود .
برنامه ريزي جامع چه مواردي را در بر مي گيرد؟
الف ) انعكاسي از ارزشهاي حاكم برجامعه است .ب ) معطوف به سوالات اصلي و مسائل اساسي سازمان است .
ج ) راهنماي تصميم گيري مديران در سازمانهاست. د )  داراي ديد دراز مدت است . هـ ) به عمليات و اقدامات سازمان در زماني طولاني پيوستگي  وانسجام مي بخشد. ق ) در سطوح عالي سازمان شكل مي گيرد. ل ) فراگير بوده وبرنامه هاي عملياتي سازمان را در بر مي گيرد و به آنها جهت مي بخشد.
وجوه افتراق يا تفاوت  بين برنامه ريزي جامع و برنامه ريزي عملياتي چيست
– برنامه ريزي عملياتي ب – برنامه ريزي جامع
۱- اصولاً در سطوح مياني و پايه سازمان انجام گيرد ۱- در سطوح عالي شكل مي گيرد
۲- تاكيد بر كارائي و بازدهي است ۲- به اثر بخشي توجه دارد
۳- به منافع فعلي سازمان تاكيد مي شود ۳- توجه به منافع آتي دارد
۴- ديد كوتاه مدت است ۴- ديد بلند مدت است
۵- ساختار سازماني با ثبات نسبي در نظر گرفته مي شود ۵- همراه باتغييرات درطول زمان است
۶- كار غالباً تجربه شده است ۶- روشهاي نو و تجربه نشده پا به عرصه مي نهند
نكته :
برنامه ريزي عملياتي در مقايسه با برنامه ريزي جامع مخاطره كمتري دارد.
آنچه در برنامه ريزي جامع به عنوان هدف و خطوط كلي تعيين مي شود در برنامه ريزي عملياتي اجراء مي گردد و اين دو نوع برنامه ريزي در عمل با يكديگر پيوسته و جدائي ناپذيرند.
نكته :
برنامه ريزي جامع به مدير كمك مي كند تا تصوير روشني از سازمان و هدفهاي آن بدست آورد و فعاليتهاي سازمان را در لواي استراتژي واحدي هماهنگ سازد.
سبكهاي مختلف برنامه ريزي جامع و تعيين استراتژيهاي سازماني كدامند؟
بر اساس نظر شخصي  و قضاوت فردي مديران  صورت مي پذيرد.
با ايجاد تغييرات جزئي و تدريجي در استراتژيهاي وضع شده قبلي به تعيين استراتژيهاي سازماني اقدام مي كنند.
تعين استراتژيهاي سازماني بر اساس نظم و قائده خاصي انجام مي پذيرد و در اين راه  مراحل ويژه اي به طور منظم دنبال مي شود.
مفيد ترين و موثر ترين شيوه تعين استراتژي از ديد صاحب نظران چه مي باشد؟
برنامه ريزي استراتژيك يا جامع
فرآيند برنامه ريزي جامع از چه مراحلي تشكيل شده است؟
۱- تعيين و تدوين اهداف آينده ۲- شناخت اهداف و استراتژيهاي ۳- تجزيه و تحليل شرايط محيطي ۴- تجزيه و تحليل منابع و امكانات ۵- شناخت وضع موجود ۶- تعيين تغييرات مورد لزوم در استراتژيها ۷- تصميم گيري در مورد انتخاب استراتژي هاي مطلوب
مهمترين  مرحله در فرآيند برنامه ريزي جامع چيست؟
تعيين و تدوين اهداف آينده سازمان
تعيين هدف شامل چه چيزهايي مي باشد؟
درك و تشخيص صحيح ماموريتها و مقاصد سازمان و بيان آن است.
غرض از تجزيه و تحليل شرايط محيطي چيست؟
آگاه شدن از عوامل اقتصادي ، سياسي، فرهنگي ، فني و اقليمي موثر بر سازمان
در سازمانهاي كوچك روش برنامه ريزي به چه صورت مي باشد؟
در اين سازمانها برنامه ريزي جنبه غير رسمي داشته  و اغلب اوقات تابع نظرات فردي مديران است.
در سازمان هاي بزرگ روش برنامه ريزي به چه صورت مي باشد؟
به صورت جامع و تابع نظم خاصي بوده و نياز به تشكيلات و جايگاه خاصي در سازمان دارد .
مناسب ترين جايگاه براي برنامه ريزي جامع در سازمان چه مي باشد؟
تركيب و تلفيقي در رده هاي مختلف سازمان و مشاركت دادن مسئولان سطوح مربوطه در امر برنامه ريزي
مزايا و محدوديتهاي برنامه ريزي جامع كدامند؟
مزايا :
۱- هادي بودن  2-  به عنوان راهنماي سازمان عمل مي كند  3- كار تجزيه و تحليل را ساده مي كند                           4-  مخاطرات تصميم گيري را كاهش مي دهد. ۵-  توفيق اقدامات مبتني بر استراتژيهاي مصوب را تضمين مي كند           6-  به پيش بيني هاي آينده مي پردازد ۷-  هماهنگ كننده بين برنامه هاي عملياتي سازمان مي باشد.
محدوديتهاي برنامه ريزي جامع  :
۱- هزينه هاي انجام آن بالا مي باشد . ۲- احتياج به زمان طولاني دارد . ۳-  نياز به نيروي انساني متخصص دارد               4-  عدم انعطاف و ثبات دارد .
اجزاي اصلي برنامه ريزي كدامند؟
۱ – هدف ۲ – پيش بيني
هدف چيست ؟
عبارت است از نقطه اي كه تمام كوشش ها معطوف رسيدن به آن است .
در برنامه ريزي نتيجه نهايي  عمليات چيست؟
هدف
هدف در برنامه ريزي عملياتي به چه صورت بايد باشد؟
مشخص و جزئي ، قابل سنجش و واقع بينانه
براي اينكه هدف قابل برنامه ريزي عملياتي باشد بايد چه خصوصيتي داشته باشد؟
بايد قابل سنجش و ارزيابي باشد .
هدفي در برنامه ريزي امكان توفيق خواهد داشت كه متناسب با امكانات و مقتضيات سازمان تدوين شده باشد .
تكنيك هاي مختلفي كه براي پيش بيني ابداع گرديده كدامند ؟
۱- پيش بيني هاي نظري و قضاوتي ۲- پيش بيني هاي روند گذشته ۳- پيش بيني هاي علت و معمولي
در پيش بيني هاي قضاوتي نظر افراد و خبرگان در چه اموري مورد پرسش قرار مي گيرد ؟
درباره مسائل آينده
در پيش بيني هاي روندگذشته بر چه اساسي روندآينده  را پيش بيني مي كنيم؟
بر اساس اطلاعات و آمار موجود از گذشته
چه نوع پيش بيني بر روابط بين متغيرها متكي بوده و از طريق ميزان همبستگي و ارتباط بين آنها امر پيش بيني را ممكن مي كند ؟
پيش بيني هاي علت و معمولي
برنامه ريزان در انتخاب روش پيش بيني بايد به چه عواملي بپردازند ؟
به عواملي از قبيل هزينه ، زمان،دقت مورد نياز در پيش بيني ـ افق زماني پيش بيني ، ميزان اطلاعات در دسترس و حمايت مديران
اجزاء پيش بيني عملياتي كدامند؟
۱- فعاليت ها ۲ – روش كار ۳ – زمان – ۴- مكان ۵- سازمان ۶ – منابع
تكنيك هاي برنامه ريزي كدامند؟
يكي از ساده ترين اين تكنيك ها جدول كار نماست
مزيت اصلي جدول كار نما چيست؟
تعيين و نشان دادن فعاليتهاي متوالي و متقارن و نحوه احتساب زمان آنها
جدول كار نما اساس چه تكنيكي در برنامه ريزي است؟
تكنيك تجزيه و تحليل شبكه كه امروزه در پروژه هاي عملياتي كاربرد زياد دارد .
امروزه اغلب برنامه ريزي هاي عملياتي با استفاده از چه مدلهاي صورت مي پذيرد؟
مدلهاي شبكه اي
روشهاي شبكه اي  در برنامه ريزي عملياتي عبارتند از :
۱- روش پرت(تكنيك ارزيابي و بازنگري برنامه) ۲- روش مسير بحراني .
علائمي كه در برنامه ريزي به كمك شبكه استفاده مي شود و آشنايي آنها بر تفهيم مطلب ضروري است چيست؟
۱- فعاليت ۲- فعاليت مجازي ۳- رويداد
مسير بحراني در يك شبكه چيست؟
طولاني ترين مسير از جهت زماني
هدف از برنامه ريزي نيروي انساني چيست و در چند مرحله صورت مي پذيرد؟
تشخيص وتامين كادر مورد نياز با توجه به تغييرات و تحــولات سازمان در آينده مي باشد و در ۲ مرحله صورت             مي پذيرد. ۱ – برنامه ريزي احتياجات نيروي انساني در تمامي رده ها و سطح سازمان در طول مدت برنامه مي باشند         2 – برنامه ريزي تامين نيروي انساني براي رفع نيازهاي سازمان
برنامه ريزي احتياجات نيروي انساني از چند طريق انجام ميگيرد؟
۱ – روش تجزيه و تحليل فعاليت ها و هدفها ۲ – روش نرخ روند
(بهتر است در اغلب سازمانهاي تلفيقي از اين دو روش بكار برده شود)
روش تجزيه و تحليل هدفها و فعاليت ها را توضيح دهيد ؟
در اين روش ممكن است با شكستن هدفها ، واحدهاي اصلي و فرعي سازمان را مشخص كرده و ضمن همگن بودن وظايف حاصله  يك فرد قادر به انجام آن در شغل معين باشد.
روش نرخ روند را توضيح دهيد ؟
اين روش در پيش بيني نيازهاي انساني متكي بر ثبات و عدم تغيير در شرايط محيط سازماني است
چه عواملي بر روش نرخ روند  تاثير دارد؟
۱ – نوع كار ۲ – ميزان بازدهي ۳- تغيير در كل فعاليت ها
در روش نرخ روند اساسي ترين كار چيست؟
انتخاب نسبتهاي درست و معقول
براي آگاهي از علت ترك كردن كاركنان از حرفه چه كاري مفيد مي باشد؟
مصاحبه خروج
در سازمانهايي كه از سيستم درجات استفاده مي شود نيازهاي نيروي انساني چگونه تعيين مي گردد ؟
۱- بر اساس نياز به درجات   2- بر اساس نياز به مشاغل
آزمونهاي استعداد , شخصيت و هوش در شناخت چه عواملي موثر مي باشد؟
در شناخت توانائي هاي بالقوه و شناخت جامع تر و وسيع تر از فرد .
مرحله دوم دربرنامه ريزي  نيروي انساني چيست ؟
پيش بيني نحوه تداركات وتامين نيروي انساني مورد نياز
انتخاب افراد براي مشاغل بالاتر از درون سازمان چه اثري بر كاركنان آن سازمان دارد ؟
ضمن رفع نياز هاي سازمان اين احساس را در كاركنان  ايجاد مي كند كه براي آنها از نظر شغلي آينده بهتري وجود دارد در نتيجه انگيزه آنها به كار بيشتر مي شود .
جنبه هاي مهم برنامه ريزي خدمتي چيست؟
آموزش , توسعه آگاهي و تجربه كاركنان .
هدف برنامه ريزي خدمتي چيست ؟
توسعه و رشد توانايي هاي بالقوه افراد و اموزش آنها براي قبول مسئوليتهاي بيشتر و وسيع تر
گاهي برنامه ريزي خدمتي را  . . . . . . . . . . . . .  قلمداد كرده اند؟ (برنامه ريزي براي تربيت جانشين
در سازماندهي چه چيزهايي مشخص شده است؟
وظايف , اختيارات , مسئوليتهاي واحدها و پست ها و نحوه هماهنگي و ارتباط بين آنها
سازماندهي چيست؟
فعاليت مستمر و مداومي است  كه مدير همواره با آن روبرو است و منحصر به طراحي سازمان در ابتداي آن نمي باشد.
وظيفه مدير چيست؟ سازماندهي مجدد
انتخاب مبنا و نوع ساخت سازماندهي با توجه به چه عواملي صورت مي گيرد؟
۱- فعاليت سازمان ۲- محيط سازمان ۳- خط مشي كلي سازمان
انوع سازماندهي كدامند؟
۱ – سازماندهي بر مبناي نوع توليد ۲- سازماندهي بر مبناي منطقه عمليات ۳- سازماندهي بر مبناي ارباب رجوع يا مشتري
رايج ترين مبنايي سازماندهي كدام است؟ سازماندهي بر حسب وظيفه يا هدف
در سازماندهي بر مبناي هدف تقسيم بندي وظايف بايدبر اساس چه معياري انجام گيرد؟
۱ – كميت ۲- همگوني مناسب ۳- كيفيت اجزا
هر سازماني براي انجام وظايف خود نياز به چه واحد هايي دارد؟
نياز به دونوع واحد صف وستاد دارد.
واحدهاي صف چگونه واحدهايي هستند ؟
واحدهايي كه مستقيماً مجري اهداف سازمان مي باشند .
واحدهاي ستاد چگونه واحدهايي هستند ؟
كمك كننده و ياري دهنده واحدهاي صف در انجام وظايفشان هستند .
ملاك اصلي تشخيص صف از ستاد چيست؟ هدف سازمان
بطور خلاصه درسازمان برمبناي وظيفه , هدف كلي وماموريتهاي اصلي سازمان براساس تقسيمات وظيفه اي در چه قالب هايي است؟
بر اساس واحدها و پست ها , مسئوليتها واختيارات پستها و واحدها را مشخص كرده و آنها را آنچنان باهم مرتبط مي كنيم تا هدايت و نظارت از طريق سطوح مختلف مديريت امكان پذير باشد .
مزايا ي سازمان بر مبناي وظيفه كدامند؟
۱- ايجاد حوضه هاي قوي تخصصي۲- ارتقاء سطح تخصصي ۳- بازدهي آن در كارها روتين و ثابت است.
محدوديتهاي سازمان برمبناي وظيفه كدامند ؟
۱ سازمان فاقد انعطاف لازم مي باشد .۲- همكاري بين واحدها قوي نيست .  3- مسئوليتها بين واحدها لوس مي شود . ۴- ارزيابي عملكرد كل سازمان دشوار مي گردد .
در سازمان بر مبناي نوع توليد واحدها، بر چه اساسي تقسيم ميشود؟
بر اساس نوع توليدات يا نوع خدمات سازمان
سازمان بر مبناي پروژه يا برنامه نيز يك سازمان بر . . . . . .  . . . . . . . . .. به شمار مي آيد كه داراي دوره عمر محدودي است (مبناي نوع عمليات يا نوع توليد)
مزاياي سازمان بر مبناي نوع توليد (عمليات)كدامند ؟
مسئوليتها و اختيارات مديران عملياتي روشن و مشخص مي باشد .
ارزيابي عملكرد سازمان بر نوع توليد آسان است .
همكاري در واحدها توسعه يافته و جدائي تخصصي كاهش مي يابد  

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
  • انتشار : ۲۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج