گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در ۶۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

محاسن برنامه‌هاي خصوصي سازي همانا ايجاد جو مثبت اجتماعي ، جلب اعتماد و توجه بخش وسيعي از نيروهاي فعال در جامعه است و همان گونه كه تأمين امنيت ملي و رفاه عمومي ضامن حمايت كامل مردم از دولت مي‌باشد ، اعتراف بدين امر كه بخش ضروري به نظر مي‌رسد  اكنون نظريه خصوصي سازي به مفهوم واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به مكانيزم بازار در بسايري از كشورهاي جهان  مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امري براي حذف آثار سوء دخالت بيش از حد دولت در امور اقتصادي مطرح شده است و به عنوان شيوه‌هاي بارزي نيل به توسعه اقتصايد خصوصاً در كشورهاي جهان سوم پذيرفته شده است 
بررسي و مطالعه تحولات اقتصادي و ابعاد فكري موجود در زمينه‌هاي اقتصادي كه در دوره‌هاي مختلف در جوامع مختلف حاكم بوده فراز و نشيبهاي بسياري را نشان مي‌دهد . و نظريات مكاتب و دانشمندان مختلف را آشكار مي‌سازد و تجربيات كشورهاي پيشرو و توسعه يافته بكارگيري هر كدام از سياستها مي‌تواند راهگشاي مناسبي براي كشورهاي در حال توسعه كنوني باشد . 
حفظ نظم و تأمين امنيت ، وظايف اساسي دولت رد يك جامعه ابتدائي را تشكيل مي‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعاليت دولت در زمينه‌هاي متنوعي از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادي وجود دارد  در اين رابطه موضوع تعيين حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآيند توسعه اقتصادي طي دو قرن گذشته از ديدگاههاي مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمايش قرار گرفته است . سرمايه‌داري محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمركز (Centralized economy) دو حد نهائي ديدگاههاي نظري در اين خصوص است .
يكي از مشكلات عمده در روند توسعة اقتصادي كشورهاي جهان سوم گرايش به هر يك از دو حد نهائي دخالت دولت و يا بازار در مؤقعيت‌هاي ويژه بو.ده است . جوامع رد مسير تكامل خويش و به نسبت درجه توسعه اقتصادي و امكانات مادي و انساني هميشه تلاش مي‌كنند تا به سطوح بالاتري از رشد و رفاه دست يابند جوامع رد مسير تكاملي خود نهاد دولت را ايجاد كرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصايد در رفتار حداكثر سازي انسان ، دولت بتواند مكانيزمهاي توسعه و رشد را ايجاد و حمايت كند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقيمي با ميزان تأثيرپذيري و تبعيت از تئوريهاي ارائه شده در اين زمينه دارد .
در آواخر قرن نوزدهم ميلادي مكتب اتريش به رهبري كارل منگر (Carl Menger) و توسط كساني چون مي‌سز (Mises) و هايك (Huyek) تكامل مي‌يابد و اقتصاد رقابتي و مبتني بر تصميم‌گيري فردي را اسا ظهور خلاقيتها و پيدايش اختراعات به حساب مي‌آورند و اقتصاد متمركز را بدون انگيزه بي روح و محكوم به فروپاشي اعلام مي‌دارد .
بحران سال ۱۹۲۹ فرصتي براي پيدايش و شكوفائي مكتب كينز در مقابل كلاسيكها و نئوكلاسيكها پيش مي‌آورد و در اين موج فكري ، نظام سرمايه‌داري نه بر لحاظ مسائل ايدئولوژيك و اجتماعي ، بلكه به دليل نقص در عملكرد اصلي‌ترين عنصر نظام سرمايه‌داري يعني مكانيزم قيمتها زير سؤال مي‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقايص بازار و ايجاد تعادل اقتصادي ضروري و مجاز شمرده مي‌شود .
اين مكتب نيز به قول خود آثار عميقي بر سياستهاي اقتصادي در كشورهاي پيشرفته داشته و استراتژيهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را متحول مي‌سازد .
پس از آن مكتب ساختارگرايان بنيانگذاري مي‌گردد و به اين ترتيب برنامه‌ريزي جامع توسعه اقتصادي رواج مي‌يابد . در اين مسئله شكست بازار به لحاظ اثرات خارجي (Externality) ، اثرات تكميلي (Complementarity) در اثرات تجزيه ناپذيري (Indivisibility) از طرف رزنشتاين رودن
 (Rosenstein-Rodon) مطرح مي‌گردد . و بي كشش بودن عرضه اغلب كالاهاي كشاورزي ، انعطاف ناپذيري ساختاري در كشورهاي در حال توسعه (بويژه در آمريكاي لاتين) توسط نويالا (J.Noyala) و سانكل (Sunkel) و ديگران مطرح مي‌گردد .
در مرحله ديگري و در دوران قبل و بعداز جنگ جهاني دوم موجي از گرايشهاي ملي گرائي و ملي كردن صنايع كشورهاي مختلف را دربر مي‌گيرد كه عكس‌العملي در برابر نقايص بازار و مكانيزم قيمتها و گسترش انحصار و انگيزه‌هاي سياسي و نيز رشد نفوذ و نفوذ مخالفين مكتب سرمايه‌داري بود . آثاري كه اين مرحله و گرايش‌ بيش از حد بسوي برنامه‌هاي جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادي برجاي گذاشت . و شامل بروكراسي گسترده اداري و اجزاي ، عدم كارآيي بدهيهاي سنگين خارجي ، تورم مستمر و كسر بودجه شديد بود كه باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصميم‌گيري دولت در امرو اقتصادي گرديد . و گرايش به بسط و توسعه بخش خصوصي بيشتر احساس شد و در اكثر كشورها و با عنايت به بافت اقتصادي و اجتماعي تحركاتي در اين خصوص شروع كردند .
مـوضـوع پـژوهـش 
بررسي تأثير خصوصي سازي نگهداير شبكه كابل و هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در كاهش هزينه‌ها و تعديل نيروي انساني شركت مخابرات استان 
بيـان مسئلــه پژوهـش 
در دهه‌هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ كشورهاي صنعتي با دخالت دولتها دوران با ثباتي توأم با رشد معقولي را طي كردند و دولتها با اجراي سياستهاي خرد و كلان اقتصادي به مؤفقيتهاي نسبي دست يافتند . و بدنبال آن ، مؤفقيتهاي مقطعي اقتصاد برنامه‌اي يا متمركز كشورهاي سوسياليستي با مشاركت فعال دولت در اقتصاد بهايي داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهاي دولتي گرديد و اين دخالتها بصورت ملي كردن صنايع مختلف و تشكيل شركتهاي دولتي عينيت پيدا كرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعيت بيشتري بخشيد .
پس از چندين دهه كه روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعيت و ايجاد نيازهاي متنوع و پيشرفت تكنولوژي دولتها با مشكلات و معضلاتي مانند كسري تراز پرداختها ، بروكراسي شديد ضعف سيستمهاي مديريتي ، ضعيف بودن سيستمهاي ارزيابي و حسابسري ، ازدياد كاركنان روبرو شدند . كه در اوايل دهه ۱۹۸۰ سياستهاي خصوصي سازي (غيرملي كردن) بتدريج در كشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها براي رهايي از مشكلات مالي و معضلات اجتماعي از حالت دخالت به حالت ارشادي تغيير موضع داده و از فعاليتهاي غيرضروري دست كشيده و بيشتر فعاليتهاي غير امنيتي و احساس را به بخش خصوصي واگذار كردند .
در اين راستا در كشور ما اين سياستها بر اساس برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ پي ريزي و واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي در سالهاي اخير با سرعت نسبتاً كند شروع شده كه پيگيري جدي و نتايج آن در بودجه سال ۱۳۸۱ مشخص مي‌شود .


بطور كلي آنچه كه از مطالعات كتب و تحقيقات و تجربيات مختلف درباره خصوصي سازي استنباط مي‌شود اكثراً مؤيد اين ادعاست كه بيشتر سازمانهايي كه به اجراي اين سياست همت گماردند شاهد كاهش هزينه‌ها ، تعديل نيروي انساني و كاهش حجم و اندازه آن سازمانها گرديده است .
لازم به ذكر است كه براي پياده كردن اين مقوله در جامعه بايستي بسترسازي مناسب به عمل آيد كه به سه عامل مهم فضا سازي و هموار سازي روند خصوصي مختصراً اشاره مي‌شود .
۱- ارزش سازي 
۲- صرفه اقتصادي 
۳- قانون 
در اين پژوهش محقق بدنبال تأثير واگذاري نگهداري شبكه كابل و هوايي به بخش خصوصي دركاهش هزينه‌هاو تعديل نيروي انساني در اداره مخابرات مركز تلفن شهيد قندي ميانه در سال ۱۳۸۰ است . 

اهميت و ضرورت پژوهش
از آنجايي كه خصوصي سازي مسير و روزنه‌ايست براي ورود به فضاي آزاد فعاليت و رقابت و روشي‌است براي پيشرفت و توسعه كشورها و به عنوان پيش نياز ايجاد كننده فضاي مناسب توليد و تجارت مطرح شد .
به همين خاطر كشورها براي حل مشكلات اقتصادي خرد روند خصوصي سازي را از اواخر دهه ۱۹۷۰ بطور جدي شروع كردند و به منظور ايجاد تعادل اقتصادي و رفاه اجتماعي و رفع نقايص بازار عدم تصدي گري دولتها را پذيرفته و شعار توأم با عمل آزاد سازي اقتصاد و خصوصي سازي را در راس برنامه‌هاي توسعه بلند مدت خود قرار دادند . 
كشورها براي پيشرفت و حركت بسوي تعالي و ترقي فضاي توليد و تجارت را همراه با سيستم‌هاي تثبيتي ، رفع كنترلهاي جريان سرمايه ، از ميان برداشتن موانع ارزي ، هموار نمودن صادرات و بهبود مقرارات و سياستهاي خارجي قدمهاي مثبتي برداشته و به نتايج مفيدي هم رسيدند .
بطوريكه باني اصل خصوصي سازي درجهان را مي‌توان كشور انگلستان دانست كه پس از سال ۱۹۷۹ اعمال چنين سياستي را محور سياستهاي اقتصادي خود قرار داد و بدين ترتيب خصوصي سازي سنبل يك حركت واقعي جهاني در اقتصاد شد .( برنامه بودجه ۱۳۶۹، ص ۶)
و اين كشور را مي‌توان پيشقام موج جديد خصوصي سازي در دهه ۱۹۸۰ ناميد يعني زماني كه خانم تاچر در سال ۱۹۷۹ زمام امور را بدست گرفت حدود ۵/۱۱% از توليد ناخالص داخلي اين كشور مربوط به كشورهاي دولتي بود و در زمان سومين پيروزي وي در سال ۱۹۸۷ اين رقم به ۵/۷ % كاهش يافته و رد اين دو دهه مي‌توان گفت كه اين كشور اغلب شركتهاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كرد (متوسلي ۱۳۷۳ ، ص ۲۳۳) .
و كشورهاي جهان سوم هم با تأسي از كشورهاي پيشرفته با شيفتگي خاصي اين سياستها را دنبال مي‌كنند .
و در اين راستا و به تبعيت از سياستهاي فوق يكي از اهداف اقتصادي كشور جمهوري اسلامي ايران در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه از سال ۱۳۶۸ در سرلوحه دولت‌مردان براي كاستن حجم فعاليتهاي اجرائي دولت و كوچك نمودن اندازه آن و اهميت بخشيدن به بخش كنترلي و نظارتي قرار گرفته است و رد جهت نيل به اين اهداف سياستهاي مختلفي اتخاذ گرديده كه از آنجمله مي‌توان به سياست واگذري شركتهاي دولتي و (ملي‌شده) به مردم يعني همان خصوصي سازي است اشاره كرد .
لذا ضرورت بررسي سياست خصوصي سازي در اين برهه از زمان در كشور داراي اهميت است تا نتايج حاصل از اثرات منفي و مثبت آنرا به اطلاع خط مشي گذاران كشور جهت اتخاذ تصميم براي ادامه روند يا اصلاح و تعديل و حتي توقف عمليات رسانده شود . و با عنايت به اينكه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات يك صنعت بنيادي و زيربنايي بوده و نيز محور توسعه لقب گرفته است نقش اساسي در تحقق برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي هر كشور از جمله كشور ما دارد . و مسلماً در اين صنعت كه تأثير وافري در رشد همه جانبه دارد از اهميت بيشتري برخوردار است .

اهداف پژوهش
با توجه به اينكه شناخت مسائل و كمبودها و مشكلات و شناسائي نقاط قوت و ضعف برنامه‌هاي اجرا شده مي‌تواند از بروز مشكلات بعدي جلوگيري و دورنماي آينده را ترسيم نمايد لذا اين پژوهش برآن است كه نتايج حاصل از واگذاري نگهداري شبكه كابل و هوائي اين شهرستان را با استفاده از مقايسه عملكرد هر دو بخش ( خصوصي و دولتي ) جهت اتخاذ تصميمات بهينه در اختيار مديران شركت مخابرات قرار دهد .

پرسشهاي پژوهش 
الف) پرسشهاي اصلي :
آيا واگذاري شبكه كابل و هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در كاهش هزينه‌هاي شركت مخابرات مؤثر بوده است ؟
ب)پرسشهاي فرعي :
۱- آيا واگذاري شبكه كابل هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در كاهش هزينه‌هاي پرسنلي مؤثر بوده است ؟
۲- آيا واگذاري شبكه كابل هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه باعث تعديل نيروي انساني شده است ؟
۳- آيا واگذاري شبكه كابل هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه  در كاهش هزينه‌هاي وسائط نقليه مؤثر بوده است ؟

تعريف واژه‌هاي پژوهش 
هزينه‌هاي مستمر پرسنلي 
به هزينه‌هاي گفته مي‌شود كه طبق قوانين مصوب هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت در احكام كارگزيني قيد گرديده و شركت مخابرات با عنايت به آن به كاركنان خود اقدام مي‌نمايد .
هزينه‌هاي غير مستمر پرسنلي 
شامل آن بخش از هزينه‌هاي پرسنلي مي‌شود كه شركت مخابرات جهت نگهداري نيروهاي متخصص و ايجاد انگيزه بيشتر در كاركنان خود براساس مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام شركت به پرسنل پرداخت مي‌گردد .
شبكه هوائي 
تجهيزات مخابراتي هستند كه از پست شروع و به منزل مشترك تلفن ختم مي‌شود .
شبكه كابل  
تجهيزاتي هستند كه جهت ارتباط خطوط تلفن از مركز به كافو و پست بكار گرفته مي‌شود و به دو صورت هوائي و زيرزميني مورد استفاده قرار مي‌گيرد .
پست 
جعبه‌ايست فلزي كه در محلات و اماكن مختلف جهت توزيع شماره به مشتركين مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه داراي ظريفتهاي متفاوتي هستند . 

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۱۲ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج