گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در تحقيق حاضر از هر دوي آمار توصيفي و آمار استنباطي جهت توصيف و تجزيه تحليل داده ها استفاده به عمل آمده است بدين معني كه پس از بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق شامل جنسيت، سن، وضغيت تاهل، مدرك تحصيلي، عنوان شغلي، نوع استخدام، به بررسي  متغيرها شامل فراواني، درصد تجمعي.. پرداخته شده است و سپس در قسمت تحليل استنباطي يافته ها از طريق نرم افزار  spss ، ابتدا با استفاده از “آزمون همبستگي رتبه اي اسپيرمن” به بررسي همبستگي بين متغيرها پرداخته سپس از طريق” آزمون رگرسيون” به مطالعه اين موضوع مي پردازيم كه همبستگي بدست آمده از آزمون فوق داراي رابطه خطي هست يا خير؟و نهايتا جهت رتبه بندي متغيرهاي تحقيق از “آزمون تحليل واريانس فريد من” بهره جسته ايم
هدفهاي پژوهش:  
۱- تعيين ميزان ارتباط فرهنگ سازماني و اثربخشي كاركنان
۲- تعيين ميزان ارتباط رسالت سازمان و اثربخشي كاركنان 
۳- تعيين ميزان ارتباط استراتژي سازمان و اثربخشي كاركنان
۴- تعيين ميزان ارتباط قوانين و مقررات و اثربخشي كاركنان
۵- تعيين ميزان ارتباط محيط خارجي و اثر بخشي كاركنان
۶- تعيين ميزان ارتباط رهبري و اثربخشي كاركنان
۷- تعيين ميزان ارتباط عوامل و عملكرد فردي با اثربخشي كاركنان 
۸- تعيين ميزان عوامل و عملكرد سازماني با اثربخشي كاركنان
سؤالهاي پژوهش:
۱- آيا فرهنگ سازمان بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
۲- آيا رسالت سازمان بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
۳- آيا استراتژي سازمان بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
۴- آيا قوانين و مقررات موجب اثربخشي كاركنان مي¬شود؟
۵- آيا محيط خارجي بر روي اثربخشي كاركنان موثر مي¬باشد؟
۶- آيا رهبري بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
۷- آيا عوامل فردي بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
۸- آيا عوامل سازماني با اثربخشي رابطه دارد؟
فرضيه¬هاي تحقيق:
۱- فرهنگ سازماني با اثربخشي كاركنان رابطه دارد. 
۲- رسالت و استراتژي سازمان با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
۳- قوانين و مقررات سازمان با اثربخشي كاركنان رابطه دارد. 
۴- رهبري با اثربخشي كاركنان رابطه دارد. 
۵- عملكرد فردي با اثربخشي كاركنان رابطه دراد. 
۶- عملكرد سازماني با اثربخشي كاركنان رابطه دارد. 
۷- محيط خارجي با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.

روش تحقيق
تحقيق حاضر يك تحقيق توصيفي است كه از حهت روابط بين متغيرها از نوع همبستگي، از نظر مطالعات محيطي از نوع پيمايشي  و با توجه به مباني نظري و علمي از نوع مطالعات كاربردي است.روشهاي جامعه آماري اطلاعات در اين تحقيق روش كتابخانه اي و پرسشنامه مي باشد كه در اينجا به بررسي و ارزيابي ارتباط عوامل موثر بر مديريت تحول با اثربخشي كاركنان بانك سپه (سرپرستي منطقه ۲ تهران) مي پردازد.
متغيير ملاك(مستقل): در اين تحقيق عبارتست از مديريت تحول و عوامل موثر در آن شامل ( فرهنگ، رسالت ، استراتژي، محيط خارجي، رهبري؛ عوامل و عملكرد فردي، عوامل و عملكرد سازماني، قوانين و مقررات).
متغيير پيش بين( وابسته):عبارتست از اثربخشي كاركنان كه از سه بعد تعهد سازماني، انگيزش كاري و كاهش مقاومت منفي در مقابل تغييرات سازمان ، مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد.
جامعه آماري و نمونه آماري
در اينجا قلمرو تحقيق: كاركنان  بانك سپه سرپرستي منطقه ۲  تهران شامل ۷۱۵ نفر مي¬باشند، از ميان اين جامعه آماري تعداد ۱۱۰ نفر از آنها به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديده اند.
قلمرو تحقيق
به منظور تشخيص درست و بهتر مساله، كاربردي تر ساختن آن و رسيدن  به راه حلهاي دقيقتر، قطعي تر و سازنده تر كردن آن، مشخص كردن قلمرو موضوعي، مكاني و زماني پژوهش ضروري و لازم است؛
۱- قلمرو موضوعي تحقيق: از لحاظ موضوعي، تحقيق حاضر در حيطه منابع انساني و رفتار سازماني، تحول سازماني و تاثير آن بر روي اثربخشي كاركنان مي باشد.
۲- قلمرو مكاني تحقيق: قلمرو مكاني تحقيق بانك سپه سرپرستي منطقه ۲ واقع در شهر تهران مي باشد.
۳- قلمرو زماني تحقيق: دوره زماني تحقيق حاضر از بهمن ماه سال ۸۳ آغاز و در شهريور ماه ۸۴ به اتمام رسيده است.
محدوديتهاي تحقيق:
۱- عدم اعتقاد برخي مديران و كاركنان به امر تحقيق و پژوهش و اهميت ندادن آنها به نتايج و يافته هاي تحقيقات . 
۲- فقر اطلاعات و آمار كافي و خصوصا دقيق و بارز از سازمان كه ريشه در ساختار سنتي آن دارد. 
۳- عدم درك كامل كاركنان از مفاهيم مديريت تحول و نبود ذهنيتي از مفهوم آن در وجود كاركنان كه ضرورت نياز سنجي آموزشي در مورد كاركنان سازمان  را گوشزد ميكند.
۴- اثرپذيري مراحل توزيع و گردآوري پرسشنامه هاي تحقيق از بوروكراسي بيمار گونه و ناكارآمد حاكم بر نظام اداري عليرغم شاغل بودن محقق در سازمان مزبور.

انتخاب نمونه:                                                                                                         
    كه در آن   nتعداد نمونه،z    آماره توزيع استاندارد در سطح اطمينان ۹۵ درصد، p  نسبت موفقيت (وجود همبستگي بين دو متغيير) مي باشد كه معمولا ۵/۰ فرض ميشود ،q  نسبت عدم موفقيت وd  ميزان خطاي مجاز است كه مقدار آن با  استفاده از تحقيقات مشابه داخلي تعيين ميگردد و در تحقيق ما مقدار آن ۱۱۲/۰ بدست آمد. با جايگزيني در فرمول ياد شده حجم نمونه بدست ميآيد:
                                 
آزمون همبستگي رتبه اي اسپيرمن
براي تعيين درجه همبستگي بين دو متغيير  xوy از ضريب همبستگي خطي استفاده ميشود. فرض صفر در اين آزمون فرض مي كند كه همبستگي معنا داري وجود ندارد. ضريب همبستگي رتبه اي را با rs  نشان ميدهيم.  

 
ب)قابليت اعتماد( پايائي):
در اين تحقيق پايايي پرسشنامه از طريق نرم افزار spss و به روش آلفاي كرونباخ ۸۷ درصد محاسبه گرديده است كه نشانگر قابليت اعتماد بالاي پرسشنامه است. فرمول مورد استفاده در روش مذكور جهت محاسبه پايايي پرسشنامه به صورت زير مي باشد:
                                                                           Sj2 ∑              j
Ra=——————( 1- ———————–)
كه در آن :                                                                j-1                s2
j =تعداد زير مجموعه سئوال هاي پرسشنامه( زير آزمون)
Sj2 = واريانس زير آزمون jام  
S2 =واريانس كل آزمون

براي تعيين اعتبار(روايي) پرسشنامه نيز به روش صوري عمل گرديده است. در اين تحقيق سئوالات پرسشنامه با مباني نظري و اهداف و فرضيات تحقيق و بر مبناي تحقيقات مشابه و با توجه به جزئيات تعريف شده  هر كدام از متغييرها طراحي شده و با متخصصان امر در رابطه با سئوالات پرسشنامه يك مصاحبه مقدماتي صورت گرفته و پس از تعديل يا حذف سئوالات نامفهوم و نامناسب، پرسشنامه با نظر موافق اساتيد محترم راهنما و مشاور تنظيم و توزيع گرديده است. در راستاي افزايش روايي پرسشنامه سعي گرديده كه سئوالات پرسشنامه بصورت ساده و واضح طرح گردد، به گونه اي كه براي پاسخ دهنده مشخص و محرز است كه چه متغييري را مي سنجيم. همچنين با انجام يك مطالعه مقدماتي از روايي و پايايي پرسشنامه تحقيق، اطمينان كامل به عمل آمد.

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۱۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج