گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 80 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

عوامل بيشماري از قبيل پيشرفت سريع فناوري و گسترش و پيچيدهتر شدن سازمانها، تغييردر مديريت سازمان هاي نوين را ضروري
ساخته است و اين نياز بهتغيير، علم مديريت را با شتاب بيشتري بهپيش ميبرد و اين دانشي را به سمت حل مشكلات واقعي مديريت سوق
ميدهـد. فلسفه وجودي نگرش نظريه اقتضا، گذشتن ازمكتب هاي كلاسيك و رفتاري بهعنوان نظـريه جهان شمول و رويآوردن به اين
واقعيت است کـه اين نگرش، در عين حال، مغايرتي با مكتبهاي مذكور و مكتب سيستمي ندارد. بلكه مكمل آن ها است. 
عوامل بيشماري از قبيل پيشرفت سريع فناوري و گسترش و پيچيدهتر شدن سازمانها، تغييردر مديريت سازمان هاي نوين را ضروري 
ساخته است و اين نياز بهتغيير، علم مديريت را با شتاب بيشتري بهپيش ميبرد و اين دانشي را به سمت حل مشكلات واقعي مديريت سوق 
ميدهـد. فلسفه وجودي نگرش نظريه اقتضا، گذشتن ازمكتب هاي كلاسيك و رفتاري بهعنوان نظـريه جهان شمول و رويآوردن به اين 
واقعيت است کـه اين نگرش، در عين حال، مغايرتي با مكتبهاي مذكور و مكتب سيستمي ندارد. بلكه مكمل آن ها است. نگرش اقتضا 
فرايندهاي مربوط به مكتب كلاسيك و نيز مفاهيم انساني مربوط به مكتب رفتاري )نئوكلاسيك( را ميپذيرد، آن ها را بهعنوان متغيرها و 
عوامل داخلي سازمان محسوب ميدارد. هدف نظريه اقتضا، ارائه و پيشنهاد مناسبترين طرحهاي سازماني و سيستمهاي مديريت براي 
شرايط مشخص است و بـراي تحقيق اين هدف درصدد آن است كه ارتباطات مشخص را بين عوامل و سازمان بيابد. بهطور كلي نظريه اقتضا 
مبتني براين واقعيت است كه )محيطهاي گوناگون نيازمند روابط سازماني متفاوت است(. لذا شيوه مديريت موثر شيوهاي كه با محيط سازمان 
سازگار باشد تا از اين طريق بيشترين كارايي حاصل شود. دامنه شمول نظريه اقتضا بسيار وسيع است و در ابعاد مختلف مديريت به كار برده 
ميشود. كه مهمترين آن عبارت است از مديريت منابع انساني،برنامهريزي، سازماندهي، شيوههاي رهبري و انگيزش.

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
برچسب ها

عتیقه زیرخاکی گنج