گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان
خرید اینترنتی تحقیق شهر نشینی-دانلود رایگان تحقیق شهر نشینی-تحقیق شهر نشینی-پروژه شهر نشینی
این فایل در ۱۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ي و عوامل مؤثر بر شكل گيري سكونت گاههاي خودرو در ايران 
تحت تأثير فرايند عام شهرنشيني و شهرگرايي و نوع رابطه بين شهر و روستا جمعيت انبوه مهاجر از روستاها به سمت شهرهاي بزرگ و به ويژه پايتخت ( تهران ) سرازير شدند
به دليل كمبود شديد زمين در محدوده قانوني شهرها و محدوديت هاي فراوان دستيابي اقشار كم درآمد شهري به زمين و مسكن ، اراضي فوق الذكر كه معمولاً كاربري و قابليت كشاورزي داشتند ، به صورت غير قانوني توسط مالكين برزگ تفكيك شده و در اختياز ريسك پذيرترين اقشار ( مهاجرين از كلانشهر و يا روستائيان تازه وارد كلانشهر ) قرار مي گرفت كه آنها هم در قطعه زمين كوچك خريداري شده به سرعت و ( يك شبه ) در آن سرپناهي ايجاد مي شود . از گرد هم آئي مجموعه بناهاي اين چنين به سرعت سكونت گاههاي شكل مي گيرد كه در مراحل اوليه خدمات خود را به صورت غيررسمي تأمين مي كند و در مدتي نه چندان طولاني با فشار بر مسئولين خدمات مورد نياز به صورتي رسمي تأمين شد و به تدريج نوعي و سطحي از پيوند كالبدي در اين مجموعه هاي سكونتي ايجاد مي شود و سكونت گاه شكل مي گيرد . آن چه در اين ميان به پيوند نسبي كالبدي مدد مي رساند پيوند اجتماعي و همسايگي قوي است كه خمير مايه اجتماع مردم در اين سكونت گاههاست . 
اغلب اين سكونت گاههاي  پس از پشت سر گذاشتن دوره اي از رشد سريع و انفجاري به درجه اي از تعادل دست مي يابند كه شايد بتوان آن را به عدم توان حداقل سرويس دهي و بي تعادلي شديد در نظام سكونت گاهي و گاه ميل اجتماعي ـ فرهنگي به حفظ قلمرو و نيز ضوابط و مقررات طرحهاي رسمي شهرسازي و اعمال سطحي از مديريت شهري نسبت داد . از آن پس رشد و توسعه سكونت گاه در نقاط پيرامون و ترجيحاً در نقاطي كه سابقه اي از سكونت و حداقلي از خدمات در آنها وجود داشته باشد به صورت ناپيوسته ادامه مي يابد و سكونت گاه مورد نظر روند رشد خود را با جذب برخي عناصر شهري ادامه مي دهدد . 
اما حتي در مراحل بعدي رشد و بلوغ نسبي نيز اين سكونت گاهها از نوعي عدم تعادل ساختاري ( اجتماعي ، فرهنگي و كالبدي ) رنج مي برند با سطحي از يكنواختي فرهنگي و اجتماعي و تنوع كم در آمد و اشتغال عملاً اجازه تعامل اجتماعي و پيوندهاي فرا فاميلي ، فرا خويشاوندي و فرا همسايگي را نداده و ورود عناصر جامعه مدني و  توسعه مدنيت در اين سكونت گاهها را بسيار محدود مي كند . اما اين واقعيت را نيز نمي  توان انكار كرد كه تحت تأثير عوامل اجتماعي ، فرهنگي و حتي پيشينه اين سكونت گاهها و ساكنين ساخت اجتماعي ـ فرهنگي و كالبدي آنها در عمل متفاوت بوده و در معرض تغيير و دگرگوني مستمر نسبت به الگوهاي اوليه زيست و سكونت خود هستند . اگر چه در تحليل نهايي نه مي توان آن را روستا ناميد و نه ويژگيهاي تمام يك جامعه و ساختار شهر دارند . آنها در نهايت امر سكونت گاهي ما بين شهر و روستا با گرايش به دومي و متأثر از مشخصه هاي اولي  هستند . 
دكتر پيران ضمن تحليل فرايند و چگونگي شكل گيري سكونت گاه غير رسمي آن را بيش از هر چيز در قالب بازار غير رسمي زمين و مسكن قابل تبيين دانسته و دو دليل عمده را در اين راستا يكي تبديل به كالا شدن زمين و مسكن ( اين دو نياز اوليه و حياتي ) تحت شرايط توسعه پيراموني و برون زا و ديگري نياز اوليه مهاجرين وارد شده به كلانشهر به سر پناه قائل است و اشاره مي كند كه به دليل سيل گسترده مهاجرت به شهرهاي بزرگ ، كالا شدن زمين و مسكن و رشد بورس بازي زمين ، بخش مهمي از تقاضاي بالقوه مسكن هرگز امكان بالفعل شدن پيدا نمي كند . هر طبقه اجتماعي فضاي شهري خود را توليد مي كند اما در اين ميان طبقاتي باقي مي مانند كه قادر به توليد فضاي شهري خاص خود بر منباي قواعد بازار رسمي زمين و مسكن توأم با بورس بازي زمين موجب تشديد بحران مسكن شده و اين خود موجب افزايش شديد قيمت زمين و مسكن و اجاره بها خواهد شد . 
دكتر پرويز پيران اضافه مي كند كه در چنين شرايطي بازار غير رسمي مسكن شكل مي گيرد . در اين بازار با استفاده از ضوابط و مقرارت طرحهاي شهر ] = محدوديت توسعه بر اراضي كشاورزي و اراضي خارج از محدوده قانوني شهر [ اراضي كشاورزي بزرگ به شيوه اي غير قانوني و خارج از چارچوب ضوابط رسمي معمول تفكيك ( و به نوعي تغيير كاربردي « ؟ ! » ) داده شده و به خيل عظيم جستجوگران سر پناه عرضه مي شود . متقاضيان اين بازار نيز كه خود از مشكل سرپناه رنج مي برند قدرت ريسك بالايي دارند و به سرعت بر قطعه زمين كوچك خود ( خريداري شده از بازار غير رسمي زمين ) سرپناهي مي سازند و بدين ترتيب اجتماعات آلونكي شكل مي گيرد . 
او اضافه مي كند كه : در ايران تقسيم و باز تقسيم زمينهاي كشاورزي حاشيه شهرها و اراضي خارج محدوده ، مهمترين شيوة‌ دستيابي به زمين براي ايجاد اجتماهاي آلونكي است . شيوه هاي ديگر چون تصرف خزنده و اشغال سازمان يافته بيشتر در گذشته رواج داشته است . 
سيد محسن حبيبي و ديگران در گزارش طرح پژوهشي تحت عنوان « دگرگوني روستاهاي مجاور شهرهاي بزرگ و نقش آنها در نظام اسكان كشور » در رابطه با فرآيند و چگونگي شكل گيري و تطور سكونت گاههاي خود جوش نكات زير را مورد اشاره قرار مي دهد : 
بر اثر پديده قطب گرايي و تمركز گرايي ، سوداگري بر زمين و ساختمان شتاب گرفته و كانونهاي زيستي حاشيه اي و به ويژه روستاهاي پيرامون كلانشهر بستر مناسب چنين سوداگري است . 
با تصويب ضوابط و مقرراتي چون قانون شهرك سازي ( ۱۳۵۰ ) ، قانون نظارت بر گسترش شهر تهران ( ۱۳۵۲ ) ، آيين نامه استفاده از اراضي در خارج از محدوده و حريم استحفاظي شهرها ( ۱۳۵۵ ) بستر مناسب جهت بورس بازي زمين در خارج از محدوده شهرها و بخصوص تهران فراهم مي شود كه تحت تأثير آن اراضي زراعي بزرگ به صورتي غير قانوني تفكيك و در طول محور آن عمده منشعب از تهران ( و برخي كلانشهري ( ديگر ) بستر شكل گيري شهرهاي منفصل با كاركردي خوابگاهي و مسكن فراهم مي گردد ( حبيبي و ديگران : ۱۳۷۱ : ۲۰۶ ـ ۴۰۴ ) رشد و گسترش روستاهاي پيراموني نه ناشي از استعدادهاي طبيعي آنها بلكه در بسياري موارد ناشي از موقعيت ارتباطي روستا نسبت به شهر مركزي و محورهاي فعاليت شهر است . آنها مكان خوابگاهي نيروي كار صنايع شهر مركزي و محورهاي فعال اقتصادي آنها محسوب مي شوند . 
بر اساس بررسي ها حتي امروزه و با همه نارسائيهايي كه وجود دارد ، كانونهاي زيستي متشكله اسلام شهر به گونه اي خود بخودي در خدمات رساني به نقاط زيستي تحت حوزه نفوذ مستقيم خود با تهران شريك شده اند . شايد به اعتباري بتوان گفت كه اين كانونها نو شهرهايي هستند …. كه از طريق فرايندي كاملاً غير كلاسيك ( خود بخودي ) ظهور كرده اند . تبين اين فرايند نياز به مداخله بسيار دارد و كشف آن راه گشاي بسياري  از مسائل شهري و جمعيتي ما خواهد بود . 
هر كانون در درون خود رشد يافته و در محدوده اي مشخص باقي مي ماند . با كند شدن هجوم مهاجرتي و اشباع نسبي كانونهاي زيستي متشكله بدون ترديد كانوني ديگر در نقطه اي ديگر در فاصله اي مشخص با اين كانونها ظهور خواهد كرد ؛ فواصل موجود بين هر يك از اين كانونها ] در نمونه موردي اسلامشهر [ كاملاً با معناست كه عليرغم هجوم مهاجرتي گسترده به اين كانونها اين فواصل ( قلمروها ) همچنين است نخورده باقي مانده اند ….. 
اعظم خاتم در مقاله خود تحت عنوان « برنامه ريزي مسكن  و قشر بندي اجتماعي در منطقه تهران » به نكته اي اشاره مي كند كه در تحليل علل گرايش به سكونت گاههاي حاشيه كلانشهر جالب توجه است و آن گرايش به داشتن خانه اي كوچك اما مشخصي است . اين امر ناشي از مزيت اقتصادي مسكن شخصي كوچك بر آپارتمان است كه امكان ارتقاء كيفيت سكونت را در آينده افزايش مي دهد و با توجه به افزايش قيمت زمين نوعي سرمايه گذاري براي آينده است . زيرا به دليل بي ثباتي شغلي و درآمدي ، ناكافي بودن تسهيلات اعتباري جهت خريد واحد سكوني در بازار رسمي ، عدم تناسب آپارتمان كوچك با بعد خانوار و ويژگي هاي الگوي رفتار و معاشرت خانواده و …. خريد مسكن كوچك و شخصي بر آپارتمان در داخل كلانشهر ارجحيت مي يابد . خاتم اما اين الگوي مسكن ( خانه كوچك اما مشخصي ) را با روند افزايش قيمت زمين در شهرهاي بزرگ به ويژه در مناطق كم درآمد و متوسط شهر در تعارض مي بيند و معتقد است كه فقدان زمين ارزان در داخل شهر تهران از عوامل مهم رانده شدن كم درآمدها به حاشيه شهر بوده است . كه اين روند از اوايل دهه پنجاه آغاز شده و در دهة شصت ثروت بي سابقه اي يافته است . 
خاتم تعيين حداقل تفكيك در طرح هاي جامع شهري را به همراه ناديده گرفتن امكانات گروههاي كم درآمد و سهم آنها در جمعيت شهر را از عوامل مؤثر در جابجائي هاي بي برنامه در منطقه شهري تهران معرفي مي كند كه اين خود موجب افزايش قيمت زمين براي كم درآمدها بوده است به نحوي كه در سال ۱۳۶۵ قيمت يك متر مربع زمين براي كم درآمدهاي تهراني حدود ۴۰ هزار ريال بوده اما طرح جامع اسلامشهر قيمت زمين را در همين سال در بخش عمده اراضي اسلامشهر بين ۱۰ تا ۲۰ هزار ريال و اراضي خارج از محدوده شهر را كمتر از ۵ هزار ريال ذكر مي كند . 
….. در اكثر كشورهاي آسياسي ، افريقايي و امريكاي لاتين ، مهاجرين روستايي با حركتهاي موجي ، همه اطراف شهرها را متصرف مي شوند و به سرعت به برپا كردن زاغه ها و حلبي آبادها مي پردازند . اين مهاجرين روستايي به هنگام ورود به شهرها نمي توانند براي خود جايي در محله هاي قديمي ، رو به ويران و يا بخش زاغه هاي شهري پيدا كنند زيرا قبلاً محله ها اشغال شده اند و ناگزير به اطراف شهرها هجوم مي برند . از طرفي در اطراف شهرها زمينهاي باتلاقي و ماندابي به زمينهاي بدون استفاده و تپه اي وجود دارد كه طبقات شهري از سكونت در آنها همواره گريزان مي باشند . از اين رو حاشيه شهرها بيش از همه مورد توجه مهاجرين روستايي قرار مي گيرد . بعد از اشغال مهاجرين ، عده اي از مردم كم درآمد شهري نيز در جستجوي واحدهاي سكوني ارزان قيمت به منطقة حاشيه نشين پناه مي برند … ( دكتر شكوئي ) 
….. تحولات ساختاري در روستاها را با شدت و ضعفي در همه مناطق كشور مي توان در ارتباط با اصلاحات ارضي ديد كه در هم ريختگي قشربندي اجتماعي در  جامع روستا شد و كساني كه درآمد آنها در ارتباط مستقيم با ارباب بود مثل مباشران ، باغبانان و كارگران مالك راهي شهر شدند ، خويش نشينان كه صاحب زمين نشده بودند به تدريخ بر اثر ارتباط با شهرها ، روستاها را ترك گفتند و در سالهاي بعد كشاورزاني كه زمين كم داشتند و ديگر كار در زمين منفعتي نداشت به دليل بالا بودن اختلاف دستمزد و درآمد در شهر و روستاها با شهر آشنا شدند . بعد از دهه هاي ۱۳۵۰ عامل جاذبه شهري است كه روستاييان را به شهر مي كشاند . وجود فضاي وسيع و لازم براي سرمايه گذاري در صنايع نوپاي ساختمان و بورس بازي زمين ، جاذب جمعيت بيكار و ساكنيني است كه به دليل گرفتن غرامت اصلاحات ارضي ، صاحب سرمايه شده بودند . روستايي بيكار كه به شهر مي آيد سرمايه و درآمد ندارد ، نمي تواند مسكن مناسبي داشته باشد پس مجبور است حاشيه نشيني شود ، تخصص و معلومات لازم را ندارد بنابراين 
مجبور مي شود در كارهاي پست شاغل شود و با فرهنگ بيگانه از شهري كه دارد نمي تواند فرهنگ جديد را بپذيرد ، همين مسأله باعث ايجاد انحراف و جرائم اجتماعي مي شود . 
….. يكي از پيامهاي عمده مهاجرت در استان تهران نرخ رشد قابل توجه جمعيت در مقايسه با كشور و همچنين نرخ رشد قابل توجه جمعيت در مناطق روستايي استان در دوره ،‌ ۷۵ ـ ۱۳۷۰ است ، در حاليكه جمعيت روستايي كشور در اين دوره كاهش يافته است …. 
….. تعداد شهرهاي استان تهران در فاصله سالهاي ۷۵ و ۷۶ از ۲۵ شهر به ۳۴ شهر اضافه شده است . در حالي كه هيچگونه امكانات زيربنايي و خدماتي در شهرهاي جديد شامل گلستان ، جواديه ، كمال شهر ، محمد شهر بوفهن ، مشكين دشت ، جيديه ، صباشهر و باقرشهر وجود ندارد . 
به علاوه بسياري از روستاهاي استان از نظر جمعيتي از آستانه شهر شدن هم فراتر رفته اند ( ۵۷ آبادي بالاي ۱۰۰۰ خانوار وجود دارد ) ولي بافت آنها كاملاً روستايي است ….
…… دليل مهاجرتهاي داخلي در ايران ، وجود مازاد نيروي كار در بخش كشاورزي ، اصلاحات ارضي ، تفاوت سطح توسعه يافتگي مناطق مختلف كشور ، تفاوت در درآمدها ، تفاوت در امكانات عمومي و رفاهي ، بيكاري و اعتبارات دولتي تخصصي يافته به مناطق بيان  كرده اند ….. 
…… پديده مهاجرت كه طي بيش از يك قرن گذشته توجه بسياري از محققين علوم اجتماعي از جمله اقتصاد را به خود جلب كرده تا چند دهه اخير حداقل از نظر اقتصادي پديده مطلوبي تلقي مي شد چرا كه اقتصاددانان آن را وسيله اي براي تخصيص بهينه منابع يعني انتقال نيروي انساني از نواحي كم بازده به نواحي داراي بازدهي نسبي بيشتر مي پنداشتند ولي با مشاهده نرخ هاي مهاجرت به خارج بالا ، در مناطق داراي نرخهاي مهاجرت به داخل بالا ، تدوام تفاوتهاي قابل ملاحظه در نرخهاي بيكاري و سطح درآمد بين مناطق مهاجر پذير و مهاجر فرست و بروز مشكلات اجتماعي و اقتصادي مختلف در كشورهاي جهان سوم در نتيجة مهاجرت ، مطلوب بودن اين پديده مورد سئوال قرار گرفت . 
رفيعي و ديگران در طرح مطالعاتي « حاشيه نشيني : آثار و پيامدهاي آن بر شهرها » اصولاً عامل اصلي تأثيرگذار در شكل گيري سكونت گاههاي غير رسمي را الگوي توسعه شهري ، آرمانگرايي و كاستي  هاي شيوه برنامه ريزي شهري و برنامه ريزي كالبدي و مسكن مي دانند . آنها اشاره مي كنند كه هنگاميكه وجه غالب الگوي توسعه شهري ايران در دو سه دهه اخير فارغ از روند و چشم انداز تحولات اقتصادي و اجتماعي توسعه به سوي نيل استاندارد هاي جهاني و آرمانهاي خود گام برمي داشت ، گروههاي كم درآمد در واكنش به عملكرد نامطلوب بازار مسكن و با تكيه بر شعور متعارف خود راه حلهاي ممكن و عملي را به اجرا گذاشته ان

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان
  • انتشار : ۰۲ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج