گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

دانلود رایگان سوالات تستی شیمی۲-خرید اینترنتی سوالات تستی شیمی۲-فایل سوالات تستی شیمی۲-تحقیق تست شیمی۲

این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وشامل سوالات تستی شیمی۲برای دانش آموزان رته ریاضی وتجربی می باشد وتستهای بسیار خوبی تهیه شده است از چندین منبع مختلف وقوی این تستهای گردآوری شده است وبرای این دانش آموزان بسیار خوب ومفید می باشد.
به چند نمونه از این تست ها توجه کنید:

در كدام نظريه اتمي زير هسته اتم مورد قبول نبود؟

الف) رادرفورد               ب) بور              ج) تامسون                     د) كوانتومي(شرودينگر

۲- ايزوتوپ هاي يك عنصر در كداميك از موارد زير با يكديگر تشابه دارند؟

۱- تعداد پروتون                       2- تعداد الكترون          3- تعداد نوترون               4- خواص شيميايي

– كداميك از موارد زير جزء نظريه اتمي دالتون نبوده است؟

الف) اتم هاي عنصرهاي گوناگون، جرم هاي متفاوت دارند.

ب) اتم ها غير قابل تجزيه اند و از بين نمي روند.

ج) تمام اتم هاي هر عنصر داراي ظرفيت(والانس) ثابت و معين هستند.

د) عنصرها از ذره هاي بسيار ريزي تشكيل شده اند كه اتم نام دارد.

۵- بر طبق نظريه اتمي بور الكنزون:

الف) مرتبا از هسته دور مي شود.              ب) فقط به روي ترازهاي انرژي معيني حركت مي كند.

ج) مي تواند هر مقدار انرژي داشته باشد.  د) بتدريج به هسته نزديك مي شود تا در آن سقوط كند.

۶- كدام مورد نادرست است؟

الف) حالت پايه پايين ترين حالت انرژي يك سيستم كوائتيده است.

ب) حالت برانگيخته وضعيت يك اتم در حالتي بالاتر از حالت پايه است.

ج) طيف نشري خطي هر عنصر، خاص آن عنصر است و با عنصرهاي ديگر تفاوت دارد.

د) الكترون تنها مي تواند يكي از دو خاصيت موجي يا ذره اي را دارا باشد.

۷- برداشت رادرفورد از آزمايش كه در مورد ساختار اتم انجام داد چه بود؟

الف) برابر نبودن تعداد پروتون ها و نوترون ها در اتم همه موارد.

ب) تمركز تمامي بار مثبت اتم در هسته آن.

ج) شركت داشتن الكترون در ساختار اتم همه موارد.

د) منفي بودن بار الكتريكي هسته اتم.

۸- ماهيت الكتريكي ماده به علت وجود ذراتي با بار الكتريكي …….. به نام ……. در اتم مي باشد.

الف) منفي- فوتون         ب) مثبت- پروتون          ج) خنثي- نوترون          د) منفي- الكترون

۹- كدام ويژگي براي پرتوهاي كاتدي صحيح نمي باشد؟

الف) ذره هاي تشكيل دهنده اين پرتو داراي جرم مي باشند.

ب) ذره هاي تشكيل دهنده اين پرتو داراي بار الكتريكي منفي مي باشند.

ج) انتشار اين پرتو در لوله كاتدي همواره از الكترود آند به الكترود كاتد مي باشد.

د) انتشار اين پرتو همانند نور به خط مستقيم صورت مي گيرد.

۱۰- از بين پرتوهاي زير كداميك بوسيله كاغذ جذب مي شود و يا به عبارتي از كاغذ عبور نمي كنند؟

الف) اشعه آلفا          ب) اشعه بتا         ج) اشعه گاما         د) اشعه ايكس

۱۱- جنس پرتو و ورقه نازك فلز مورد استفاده رادرفورد در آزمايش معروف خود جهت ارايه مدل اتمي خود به ترتيب كدام است؟

الف) پرتو گاما- پلاتين     ب) پرتو بتا- پلاتين         ج) پرتو گاما- طلا           د) پرتو آلفا- طلا

۱۲- كدام مدل اتمي به مدل سياره اي تشبيه شده است؟

الف) مدل اتمي تامسون  ب) مدل اتمي رادرفورد   ج) مدل اتمي بوهر      د) مدل اروين شرودينگز

۱۳- در آزمايش رادرفورد قسمت عمده ذرات آلفا بدون انحراف از ورقه طلا عبور مي كند، زيرا:

الف) ورقه طلا بسيار نازك است و مانع عبور ذرات آلفا مي شود.

ب) قسمت عمده حجم اتم فضاي خالي است كه در اختيار الكترونها است.

ج) ذره آلفا مثبت بوده و پس از برخورد با الكترونها خنثي شده و به راحتي عبور مي كند.

د) هسته هاي اتم طلا در جهات مختلف ذره آلفا دفع كرده و مانع انحراف آن مي شود.

۱۴- رفتن يك الكترون از سطح انرژي K به L با كداميك از اتفاقات زير همراه خواهد بود؟

الف) جذب انرژي          ب) نشر يك ذره بتا         ج) نشر يك ذره آلفا        د) نشر اشعه X

۱۵- عدد اتمي عنصر x يك واحد از عدد اتمي عنصر y بيشتر و عدد جرمي آنها برابر است در اين صورت:

الف) x و y ايزوتوپ مي باشند.                       ب) x و y دو عنصر متفاوتند.

ج) بار الكتريكي هسته هاي x و y برابر است      د) x به اندازه جرك تك پروتوني از y سنگين تر است.

۱۶- تالس فيلسوف يوناني………….. را عنصر اصلي سازنده جهان هستي مي دانست.

الف) خاك                    ب) هوا             ج) آب              د) آتش

۱۷- كدام عبارت نادرست است؟

الف) ارسطو فيلسوف يوناني، آب را عنصر اصلي سازنده جهان هستي مي دانست.

ب) رابرت بويل از دانشمندان خواست كه به جاي مشاهده كردن، انديشيدن و نتيجه گيري كردن، به پژوهش هاي عملي اقدام كنند.

ج) براساس نظريه اتمي دالتون، ماده از ذره هاي تجزيه ناپذيري به نام اتم ساخته شده است.

د) هنوز هم باور رايم كه اتم كوچكترين ذره اي است كه خواص شيميايي و فيزيكي يك عنصر به آن وابسته است.

۱۸- كدام عبارت درست است؟

الف) پرتوهاي كاتدي بر اثر برخورد با ماده فلوئورسنت(zns) نور آبي ايجاد مي كنند.

ب) رابرت ميليكان فيزيك دان آمريكايي موفق شد، نسبت بار به جرم الكترون  را بدست آورد.

ج) پرتوهاي بتا  كمترين قدرت نفوذ را در بين پرتوهاي پرانرژي دارند.

د) پرتوهاي گاما  نافذترين جزء پرتوهاي پرانرژي هستند و حتي از ورق آلومينيومي نيز عبور مي كنند.

۱۹- كدام عبارت درست است؟

الف) در مقياس جرم الكترون تقريبا ۱ است.

ب) تريتيم همان هيدروژن پرتوزا و دوتريم همان هيدروژن سنگين است.

ج) يونش به معناي جذب الكترون توسط اتم و ايجاد يون منفي است.

د) معمولا به هنگام يونش پايدارترين الكترون از اتم جدا مي شوند.

۲۰- در كدام گونه تعداد الكترون ها با بقيه متفاوت مي باشد.

الف) ۱۳ AL3+               ب) ۸O2-                       ج) ۱۵ P3-                      د) ۱۰ Ne

۲۱- در كدام مورد دو گونه داده شده با يكديگر ايزوتوپ مي باشند.

الف)                                ب)

ج)                                            د)

۲۲- ذره اي داراي بار الكتريكي مي باشد، با توجه به تعداد و نوع ذره هاي زير اتمي آن تعيين كنيد كدام يك از موارد زير نادرست مي باشد؟                       10=e                7=P                  7=n

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
  • انتشار : ۰۶ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج