گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 87 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مقدار kg 2/2 از خاك محل نمونه گيري را انتخاب كرده و با اوزان gr200 و kg2 انجام مي دهيم. يك ظرف نمونه گيري خشك را برداشته و وزن كرده و gr200 خاك را درون آن قرار داده و مجددا وزن مي كنيم، داخل اون كه ده ي آن cْ۱۰۵ است قرار مي دهيم و بعد از ۲۴ ساعت خاك را توزين نموده و با توجه به فرمول هاي داده شده درصد رطوبت خاك را بدست مي آوريم.اين آزمايش به دو روش تر و خشك مي باشد كه ما در آزمايش خشك استفاده مي كنيم. سري الك هاي بالا را به ترتيب قرار داده و مقداري خاك خشك شده و كوبيده شده را روي بزرگترين الك ريخته و تكان مي دهيم(به صورت افقي و چرخشي) آنگاه 
خاك هاي مانده روي الك را وزن نموده و يادداشت مي نماييم. پس محاسبات را انجام داده و منحني دانه بندي را رسم مي نماييم
آزمايش حدود اتربرگ
 وسايل مورد نياز:
۱- دستگاه كاساگرانده ۲- شيارزن ۳- كاردك
۴- كاردك فنري ۵- ظرف چيني(شيشه)
– آزمايش تعيين حد رواني:   روش از تر به خشك
 شرح آزمايش:
ابتدا مقدار gr130 از خاك عبوري از الك ۴۰ را روي سطح شيشه اي ريخته و با آب مورد نياز خوب مخلوط مي كنيم. به وسيله كاردك فنري مقداري از خمير فوق را داخل جام مي ريزيم به طوري كه ارتفاع خاك در گودترين نقطه بين mm8 تا mm10 باشد. سپس به وسيله شيار زن خاك را به دو قسمت مساوي تقسيم كرده كه فاصله اين دو قسمت از هم mm2 باشد و به وسيله دسته چرخاننده دستگاه را به حركت انداخته و تعداد ضربات لازم جهت به هم رسيدن mm25/1 از دو قسمت خاك را در پايين ترين نقطه شيار يادداشت مي كنيم.
اين آزمايش را ۳ بار براي تعداد ضربات بين ۱۵ تا ۳۵ ضربه انجام داده و براي هر مرتبه ميزان رطوبت آن را به وسيله نمونه گيري و قرار دادن در اون انجام مي دهيم.
آزمايش تعيين حد خميري:
 شرح آزمايش:
بعد از آزمايش حد رواني حدود gr8 از خاك را بر ميداريم و روي يك صفحه شيشه اي به وسيله كف دست مي كند. نسبت آب از دست رفته به وزن نمونه خشك فيتيله 
مي كنيم. اين عمل را آنقدر انجام مي دهيم تا وقتي فتيله بقطر   اينچ يعني حدود mm3 رسيد شروع به شكسته شدن درصد رطوبت خميري مي باشد.
اين آزمايش را ۲ يا ۳ بار انجام ديده و معدل نتايج را حد خميري خاك در نظر مي گيريم و آن را با wp نمايش مي دهيم. 
وسايل مورد نياز: 
۳ كيلوگرم خاك خشك رد شده از الك ۴
– قالب تراكم شامل خود قالب و زير قالبي و سرقالب
– چكش تراكم
– خط كش سرزن
– مخلوط كم برقي(بهم زن)
– ترازو
– نمونه گير براي تعيين رطوبت
آزمايش تراكم: ( به روش اشتوي استاندارد)
 شرح آزمايش: 
خاك مقداري آب زده و به آن انرژي مي دهيم و عمل را تاجايي ادامه مي دهيم تا حفرات هوا كاسته شود. با اين كار نمونه تو پر شده و وزن مخصوص آن افزوده مي شود. اين كار را تا زماني كه خاك اشباع شده و ديگر وزن مخصوص آن اخذ پيدا نكند ادامه مي دهيم. 
خاك را در طشتكي ريخته به نحوي كه پس از كوبيدن   كل ارتفاع قالب را اشتغال نمايد سپس به وسيله چكش ۲۵ ضربه به صورتي كه تمام نقاط خاك كوبيده شود اين عمل را براي   قالب و كل قالب انجام مي دهيم وزن كل قالب و خاك را اندازه گيري نموده و يادداشت مي نماييم.
سپس از هر يك از ۳ قسمت خاك مقداري نمونه برداشته توزين نموده و در اون قرار داده و پس از ۲۴ ساعت با توجه به وزن خشك درصد رطوبت آن را بدست مي آوريم. در پايان وزن خالي قالب را نيز اندازه مي گيريم.
آزمايش تعيين وزن مخصوص در محل
وسايل مورد نياز:
۱- ظرف شيشه اي پر از ماسه ۲- سيني مخصوص زير قيف
۳- قلم و چكش ۴- كيسه پلاستيكي
۵- ترازو ۶- قاشق خاكبرداري
 شرح آزمايش
سيني مخصوص را روي نقطه مورد نظر گذاشته و با قلم و چكش خاك آن قسمت را به شكل دايره سيني و به عمق حدود ۱۰ سانتي متر برداشت مي كنيم و داخل پلاستيك 
مي ريزيم و خاك داخل پلاستيك را وزن مي كنيم.(P1)
ظرف مخصوص را كه وزن آن مشخص است از جهت قيف روي سوراخ گذاشته و پيچ خروج ماسه را باز نموده تا ماسه داخل گودال رود. آن گاه پيچ خروج را بسته و ظرف را بر مي داريم وزن ظرف و ماسه باقي مانده را اندازه مي گيريم(w2).
در اين آزمايش با خالي كردن حجم خاك داخل قيف و توزين آن مقدار وزن قيف w3 را به دست مي آوريم. مقداري از خاكي كه در كيسه ريخته بوديم را داخل ظرف نمونه گير قرار داده(p1′) و در اون با دماي cْ۱۰۵ قرار داده و وزن خشك آن را محاسبه 
مي كنيم(p3′)
در آزمايش فوق مقدار ماسه از عبوري از الك ۱۰ و باقيمانده روي الك ۱۰۰ بدست آمد.
w1 وزن كل استوانه خاك kg6
وزن تر استوانه و خاك بدون وزن قيف ۵/۶۰۵ kg
w2 وزن كل استوانه بدون قيف و گودال ۴/۹۰kg
w3 وزن خاك موجود در كيف ۳۹۵gr

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۲۲ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج