گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 212 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

دانلود رایگان تحقیق آسفالت-دانلود رایگان مقاله آسفالت-تحقیق آسفالت-خرید اینترنتی تحقیق آسفالت

این فایل در موارد زیر تهیه شده است:
ویژگیهای آسفالت در قسمتهای مختلف راه
معمولا قشرها از رویه و آستر تشکیلمی‌شود. لایه رویی که تحت تاثیر عوامل جوی و چرخ وسایل نقلیه است، باید از جنسممتاز ساخته شود. یکی از وظایف اصلی لایه زیرین که در روی پی (زیرسازی) راه قرارمی‌گیرد و ممکن است خود از یک یا چند لایه درست شده باشد، انتقال بار از رویه بهزیرسازی راه است. قشر آستر معمولا با دانه بندی درشت تر و قیر کمتر و قشر رویه بادانه بندی ریزتر و قیر بیشتر ساخته می‌شود.
در زمان تهیه آسفالت ، علاوه برنوع مصرفی که خواهد داشت به حمل مصرف آن توجه می‌شود. از آن جمله است: آفتابی یاسایه بودن محل ، روباز بودن یا قرار گرفتن درون تونل ، خشکی و نمناکی محل کار ،تغییرات دمایی که باید تحمل کند، فصل ساختن راه و مانند آن.
انواع مصالح سنگی آسفالت
مصالح سنگی درشت
شامل ذرات درشت تر از الک شماره ۸ (یا ۱۰) است. این مصالحکه معمولا از شن طبیعی و سنگ یاقلوه سنگشکسته است، باید عاری از موادپوشاننده سطح دانه‌ها (مانند لای یا رس) یا هر نوع ماده مضر دیگر که مانع چسبیدنقیر به ذرات می‌شود ذرات سست و کلوخه‌های گلی و سنگهای تجزیه شده باشد. ساییدگی اینمصالح در ۵۰۰ دور چرخش ماشین لوس آنجلس نباید از ۴۰ برای آستر و از ۳۰ برای رویهتجاوز کند. همچنین باید لااقل ۶۰ درصد وزنی دانه‌های درشت ، حداقل در دو چشمه شکستهباشند. مقاومت اینگونه مصالح در مقابل عوامل جوی پس از ۵ چرخه آزمایش باسولفات سدیمنباید از ۸ درصد بیشتر باشد.
مصالح سنگی ریز
به مصالحی اطلاق می‌گردد که از الک شماره ۸ می‌گذرند، ولیروی الک شماره ۲۰۰ باقی می‌مانند. این مصالح از شکستن سنگ یا شن یا از ماسه طبیعییا مخلوطی از آنها بدست می‌آیند. مصالح سنگی ریز ، باید تمیز و سخت و بادوام و تاحد امکان گوشه‌دار و عاری از پوشش رسی ، لای یا هرگونه مواد مضر دیگر ، که مانعچسبیدن قیر به ذرات می‌گردد، باشند. علاوه بر آن باید عاری از کلوخه‌های رسی ودانه‌های سست سنگهای تجزیه شده باشند. مقاومت این مصالح در مقابل عوامل جوی پس از ۵چرخه آزمایش با سولفات سدیم باید کمتر از ۸ درصد باشد (افت وزنی کمتر از ۸ درصد
مصالح سنگی فیلر (پرکننده)
فیلربه دانه‌های ریزی از مصالح سنگی اطلاقمی‌شود که از الک شماره ۲۰۰ می‌گذرند. این ذرات باید عاری ازمواد آلیورس باشند. فیلررا می‌توان از شکستن و خرد کردن سنگهای مناسب بدست آورد. هرگاه فیلر موجود (حاصل ازشکستن سنگ یا قلوه سنگ و شن) کافی یا مرغوب نباشد، می‌توان از گردسنگهای آهکی، آهک شکفته ،سیمان پرتلندیا سایر موارد معدنی مشابه کهخمیرسان نباشند و با استاندارد کار وفق دهند، استفاده کرد
فیلر مصرفی درآسفالت ، چه به صورت فیلر موجود در مصالح سنگی درشت و ریز و چه به صورت فیلری کهاحیانا جداگانه تهیه و به مخلوط اضافه می‌شود، باید به اندازه‌ای باشد که دانه بندیمصالح سنگی و فیلر به روی هم در حدود فرمول کارگاهی شود.
ویژگیهای مصالح سنگی بتن آسفالتی
مصالح سنگی بتن آسفالتی باید دارای دانهبندی پیوسته باشد. به نحوی که ذرات ریز فضاهای بین ذرات درشت تر را پر نماید. دانهبندی مصالح سنگی و فضای خالی آن فوق العاده در کیفیت آسفالت حاصله تاثیر دارد. مصالح سنگی پس از آن که بر طبق فرمول کارگاهی مخلوط شدند، باید آزمون ارزش ماسه‌ایبر روی آنها انجام شود. نتیجه این آزمون باید لااقل ۵۰ باشد. قیر مصنوعی در آسفالتگرم معمولا ۷۰/۶۰ است. البته ممکن است، با توجه به وضع آب و هوا و نوعترافیک، از انواع دیگر قیر نیز استفادهشود. مقدار قیر مصرفی در مخلوط آسفالت بیشتر به صورت درصد قیر نسبت به مخلوط آسفالتنشان داده می‌شود.
کمیت و کیفیت مصالح سنگی و قیر و نحوه اختلاط آنها معمولابر طبق بررسیهایی که در مورد همان کار مخصوص انجام گرفته و به طرح آسفالت موسوماست، انجام می‌شود. آسفالتها انواع دیگری نیز دارند که از آن میان می‌توان ازآسفالت نفوذناپذیر نام برد که برای جلوگیری از نفوذآب به داخل جسم راه اجرا می‌شود یاآسفالت سرد که در آن به عنوان ماده چسبنده از مخلوطقیرو قطران ، که در سرما نیز مایع است،استفاده می‌شود. آسفالت سرد را بیشتر بطور برجا می‌سازند.
مباحث مرتبط با عنوان
·         راه سازی
·         زیر سازی راه
·         شن و ماسه
·         فیلر
·         قیر
·         ماشین آلات سنگین

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج