گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

حافظه کوتاه مدت ، ناتوانی در خواندن ، و نقایصی در گفتار ، مهارت هاي حرکتی ظریف ،
زمان واکنش و هماهنگی دست با چشم می دانند. همچنین ، تحقیقات اپیدمیولوژیکی نیز در
سطح سرب خون ) در زمان تولد، نوزادي و خردسالی با ارزیابی هاي ) BLL مورد رابطه
انجام شده بر رفتار ، تشخیص و سایکوموتور انجام شده است . گزارشی در سال ۱۹۹۴ در
چاپ شد که ارتباط سرب موجود در محیط با ضریب هوشی کودکان را بررسی BMJ
در کودکان ۵ سال و IQ کرده است . محققین سعی کردند ارتباط بین درجه بندي کامل
بزرگتر و میزان سرب بدنشان را بررسی کنند. براي بررسی این رابطه ، ۲۶ تحقیق
اپیدمیولوژیک از سال ۱۹۷۹ مورد بازبینی قرار گرفت
محققین به این نتیجه رسیدند با اینکه تماس با سرب به میزان اندك ممکن است نقصان
ایجاد کند چند عامل تسهیل کننده دیگر نی ز باید مد نظر ( IQ) اندکی د رضرِِیب هوش ی
باشند :
آیا مطالعات منتشر شده مشخص کننده هستند ؟ 
آیا کنترل کافی روي عوامل گمراه کننده صورت گرفته است ؟ 
آیا منحنی هاي انتخابی بکار گرفته شده و پیگیري شده اند؟ 
پائین رفتاري را پذیرفته اند که آنها را بیشتر در معرض تماس IQ آیا کودکان با 
و جذب سرب قرار دهد. (رابطه معلولی و معکوس)؟
به دلیل این شبهات ، متخصصین بر این عقیده اند که اولویت هاي بهداشتی عمومی تدوین
کودکان کاسته شده و سایر مواد زیان بار اجتماعی و زیستی BLL شود تا افزایش متوسط
که هوش و رفتار کودك را تحت تأثیر قرار می دهد بازبینی گردد.
IQ سایر ملاحظات در مورد سرب و
عموماً بالاي ، BLL در سطوح متوسط تا زیاد IQ ارتباط بین سرب خون و اثر ات آن روي
۴۰  30 گزارش شده است . اگرچه ارتباط دادن آن سطح پائین سرب خون با mg/dl
اثرات زیان بار بروي نمو هوشی و عصبی  رفتاري مشکل تر است .
با توجه به ماهیت پیچیده هوش ، مهم است که عوامل شناخته شده اي که باعث اثر
مدنظر قرار IQ می شوند قبل از اثبات قانون اثرگذاري سرب در کاهش IQ گذاري روي
گرفته و ارزیابی شوند.

رابطه معلولی معکوس : تماس با سرب در کودکان منجر به کاهش
فعالیت زیاد بدون ت وجه و سایر رفتارهاي منفی مثل ، تحریک پذیري ، فعالیت شدید ، و
BLL پائین یا اختلالات رفتاري با IQ کاهش توجه می گرد د. اگرچه ، قابل توجه است که
بالا مربوط باشن د. کودکانی که فعالیت شدید، تحریک پذیر ي ، و رفتارغیر مؤدبانه دارند
بیشتر هشدارهاي پرهیز از خوراکی هاي بی ارزش آلوده به سرب یا چیپس هاي رنگی را
فراموش می کنند.
در تأیید این فرضیه ، دو محقق اخیراً گزارش کرده اند که کودکانی که اختلالات منتشر
تمایل به نشان دادن رفتار خاك خوري (اشتهاي به غذاهاي (PDD) رشد و نموي دارند
نامناسب یا مواد غیر خوراک ی) دارند که آنها را در معرض خطر تماس بیشتري با سرب
نسبت به کودکان سالم قرار می دهد.
از آنجاییکه فرضیه معلولیت معکوس را نمی توان به صورت آینده نگر بررسی کرد بیشتر
از روش هاي آماري استفاده می کنند که نمی توانند IQ و BLL تحقیقات راجع به ارتباط
نتایج قطعی راجع به رابطه علت و معلولی مذکور بدست بیاورند.

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج