گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 181 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

منبع تغذبه دوبل: منبع تغذيه ۳ و لوحه دارد كه يكي از آن ها براي تنظيم مقدار ولتاژ است كه مي توانيم ولتاژ را از ۳ الي ۳۰ ولت تنظيم كنيم.
Fin= براي تنظيمات دقيق ولتاژ است. كه براي تنظيم به صورت ۱/۰ است.
ولوم جريان: كه براي تعيين جريان دهي است براي بدست آوردن جريان ۵/۰ آمپر بايد ابتدا مدار را وصل كنيم بعد با ولوم كنترل جريان خروجي جريان را تنظيم كرد.
دكمه هاي قسمت پايين منبع تغذيه:
Stand by: براي نيمه روشن ساختن دستگاه. براي قطع كردن لحظه هاي دستگاه از دكمه stand by استفاده مي كنيم. 
: (شناور): هر منبع تغذيه به صورت مجزا از هر منبع عمل مي كند.
SER: دو منبع ولتاژ را با هم سراي مي كند براي اينكه هر دو منبع سري شود از اين دكمه استفاده مي شود. معمولا دو پايه كنار زمين و دو پايه + و – وسظ به عنوان پايه هاي + و – استفاده مي كنيم و ممكن است در برخي از دستگاه ها برعكس شود.
PAR: به محض اينكه دكمه PAR را بزنيم هر دو منبع يك ولتاژ دارند يعني داراي ولتاژ مساوي مي شوندو موازي مي شوند. 
Track: ولتاژ منبع اول را به ولتاژ منبع دوم وابسته مي كند. فقط تنظيم ولتاژ به هم وابسته و در خروجي جدا هستند از هم ولي در PAR هر دو منبع يكي مي شود.
دستگاه سيگنال ژنراتور: فرق فانكشن ژنرتور با سيگنال ژنراتور در اين است كه در فانكشن ژنراتور انواع شكل موج ها و سيگنال هاي مختلف را به ما مي دهد ولي در سيگنال ژنراتور فقط موج sin به ما مي دهد 
مفانكشن ژنراتور: براي تنظيم فركانس مثلا فركانس ۱۰۰ هرتز مي خواهيم مي گذاريم روي ۱۰۰ و بعد با ولوم تنظيم مي كنيم. 
ولوم Level: با استفاده از Level مي توانيم دامنه سيگنال خروجي را كم و زياد كنيم. 
عدد Tim/Div * تعداد خانه هاي اشغال شده توسط سيگنال= T= زمنا تناوب
volt Div * عدد تعداد خانه هاي عمودي = Vmax
f= 1/T
آزمايش شماره ۱ «كارگاه الكترونيك عمومي»
منبع تغذيه: 
در جهت عمودي به دو قسمت تقسيم شده است كه دو قسمت اول دو تا تغذيه جداگانه هر كدام به اندازه ۳۰ ولت مي باشد كه هر كدام ۳ ولوم دارند كه ولوم اول از سمت چپ براي تغذيه A كه مقدار ولتاژ از ۰ تا ۳۰ تنظيم مي كند تا در خروجي داشته باشيم ولوم دوم به نام Fine كه براي تنظيم دقيق و كسري دستگاه به كار مي رود و ولوم سوم براي تنظيم جريان دهي خروجي به كار مي رود. و سه ولومم ديگر همانند ۳ لوم بالا براي تغريه دومي است. دو قسمت پايين ما فيش هاي خروجي و كليد روشن و خاموش كردن دستگاه به علاوه شش دكمه ديگر داريم كه به اختصار توضيح داده مي شوند.
آخرين ولوم هاي سمت راست و چپ به نام stand by (A,B) براي غير فعال كردن دستگاه براي چند لحظه به كار مي رود كه اگر، مي خواهيم كاري روي دستگاه انجام دهيم نياز به قطع كلي دستگاه نباشد. 
ولوم Flot: حالت عادي يا شناور در دستگاه كه پايين بودن يا نبودن آن زياد مهم نيست. 
ولوم SER: براي آنكه با ولتاژ خروجي را افزايش دهيم لازم است كه دو منبع با هم به صورت سري قرار بگيرند كه حالت سري كردن دستگاه را اين كليد بر عهده دارد. 
PAR ولوم: اگر بخواهيم جريان خروجي را افزايش دهيم بايد دو منبع را با هم موازي كنيم كه اين را با اين دكمه مي توان انجام داد كه در اين حالت چون ولتاژ بايد ثابت باشد يك از منابع وابسته به منبع ديگر مي شود. 
Track: وابسته كردن يكي از دو دستگاه بر هم البته در اين حالت جريان خروجي تغيير نمي كند (برخلاف PAR)
نكته: دستگاه سيگنال ژنراتور فقط موج سينوسي توليد مي كند ولي پاتشني ژنراتور موج هاي مختلفي را به وجود مي آورد. 
آزمايش: 
الف) براي تغيير شدت نور جمجعه از ولوم INTEN استفاده مي كنيم. 
ب) براي تبديل كردن خط روي حسنه به نقطه بايد ولوم TiMDiv در بيشترين مقدار خود از سمت راست قرار دهيم چون هرچه زمان تناوب كمتر شود فركانس بيشتر مي شود كه باعث مي شود ما خط وسط را به صورت نقطه ببينيم البته اين كار را با كليد x-y هم مي توان انجام داد.
ج) براي تنظيم شدت نور از ولوم Focus استفاده مي كنيم. 
د) براي تنظيم كردن يم روي صفحه آن را روي حالت GND گذاشته و يا ولوم PAVER آن را انجام مي دهيم 
هـ) با چرخاندن و لوحه VOLT/DIV از بيشتر به كمتر مشاهده مي شود كه ضخامت بيم افزايش يافته پر رنگ تر مي شود. و با تغيير دادن V/cimيم در حالت عمودي اندكي جا به جا مي شود. 
د) هرچه لوحه Tim/Div را از بيشتر به كمتر انتقل دهيم باعث مي شود كه بني خط فاصله بيفتد كه اين فاصله هاي t ثاني بر اثر f=1/t صورت مي گيرد يعني هرچه T را كاهش دهيم F افزايش پيدا مي كند و در انتها نيزها مي توانيم خط را به صورت يك نقطه در صحنه مشاهده مي كنيم. 
ز) Ext.triy به معناي روشن كردن از خارج مي باشد و بر اي اينكه ما بتوانيم از بيرون يك سيگنال به ورودي مدار مقايسه كننده اسيلوسكوپ اعمال كنيم نياز به يك ترمينال ورودي داريم اين ترمينال Ext Tring نام دارد. 
۲- يك موج سينوسي با دامنه يك ولت Umax=1u و فركانس Hz50 توسط منبع تغذيه اسيلوسكوپ اعمال نموده و شكل موج را رسم كنيم فركانس و ولتاژ p-p آن را از روي اسيد سكوپ خوانده و با مقدار داده شده مقايسه كنيد؟
v1=1*2*5/0= ضريب سلكتور * تعداد خانه هاي عددي صحنه * v/Div= دامنه موج
(s) 2/0 = 1*4*05/0 = ضريب تضعيف*تعداد خانه هاي افقي*Tim/Div= زمان تناوب
Hz50=2/0*1= T/1=F
كه با داده هاي مسئله تفاوتي ندارد.
۳- مرحله دوم را توسط يك سينگنال ژنراتوربهاي منبع تغذيه تكرار نماييد و تفاوتها را ثبت كنيد. 
سيگنال ژنراتور هم مانند منبع تغذيه همان عمل بالا را انجام داد و اختلاف قابل مقايسه بود وجود نيايد و خيلي ميل اختلاف كم بود. 
۴- فركانس سيگنال ژنراتور روي KHz10 قرار داده ي دامنه موج را mV500 انتخاب كرده و آزمايش دوم را تكرار كنيد. 
V5/0=1*1*5/0=ضريب تضعيف*تعداد خانه هاي عمودي صحنه * V/Div=دامنه موج
(ms)1=1*5*3-10*2/0=ضريب تضعيف*تعداد خانه هاي افقي*Tim/Div=زمان تناوب
KHz1= 5-10*1/1=T/1=F
در اين حالت چون فركانس بيشتر شده اسيلوسكوپ ما از نصف بيشتر برخوردار است.
۱۱- با انتخاب CH1 و با استفاده از x-y نقطه را در وسط صحنه تنظيم كنيد تا تغيير حالت x-y به AVTO چه تغير در مركز بين نقطه و خط ايجاد مي شود. چرا؟
نقطه هيچ تغيير نمي مند و در همان وسط مي ماند و به خط تبديل مي شود در حالت افقي وسط دستگاه است. 
۱۲- با انتخاب ۲CH مورد ۱۱ را تكرار كنيد. 
مانند آزمايش يازده همان اتفاق تكرار مي شود. 
۱۳- تفاوت AVTO-NORM چيست؟ NORM براي فركانس هاي Hz50 و كمتر به كار مي رود. و AVTO براي فركانس هاي بالاتر از Hz50 به كار مي رود .
۱۴- كليد حالت كليد SOURSE را شرح دهيد؟ براي موج هاي راديويي و تلويزيوني و تنظيم اشعه كاتدي آنها به كار مي رود.
۵- يك موج توسط منبع تغذيه به مشخصات HZ50=f  و V5/0=max V و يك موج ديگر توسط سيگنال ژنراتور به مشخصات Hz50= f و V5= Vp-p تهيه و دو موج را به دو كانال اسكپ اعمال نمايد كاربرد دكمه هاي زير را مشروحا توضيح دهيد:
CH1: براي اينكه ماموجي را كه به كانال يك داده ايم بتوانيم مشاهده كنيم بايد دكمه را در حالت CH2 قرار دهيم ناسيگنال ورودي به آن كانال را روي صحنه نمايش براي ما نشان دهيد ما بتوانيم كاري كه مي خواهيم روي آن آنها انجام مي دهيم (كانال دوم قطع است)
CH2: ما براي اينكه بتوانيم موجي را كه به كانال دومي (ورودي دومي) داده ايم روي صحنه نمايش مشاهده كنيم بايد دكمه داده ايCH2 تنظيم كنيم تا آن موج را بتوانيم روي صحنه ببينيم و عملياتي كه مي خواهيم روي آن موج انجام دهيم. (كانال اول قطع است)
ADO: با قرار دادن كليد در اين حالت دو سيگنال كانال اول كه روي صحنه حساس نقش بسته اند با يكديگر جمع حفله اي مي شوند. 
OLT: چنانچه فركانس سيگنال هاي دو كانال بيشتر از KHZ1 باشد با استفاده از اين كليد مي توانيم دو شكل موج را به طور همزمان ببينيم كه به صورت تناوبي مي باشد (با پديده ديده)
CHOD: اگر كليد در حالت CHOD  باشد سيگنال كانال يك و سيگنال كانال دو به طور همزمان و به صورت شكل موج هاي قطعه قطعه شده يا Choping روي صحنه حساس ظاهر مي شود و براي فركانس هاي كمتر از يك كيلوهرتز بيشتر به كار مي روند.
x-y: براي مشاهده كردن منحني ليساژ و در منحني از اين حالت استفاده مي كنند كه يكي از كانال هاي كنترل محور عمود (y) و كانال ديگر منترل محور افقي (x ) را به عهد دارد.
EXTTRiy: براي اعمال موج از خارج و مقايسه كننده از اين ورودي استفاده مي كنيم. 
۶- منجني ليساژ را براي دو موج فوق در صورتي كه دامنه يك ثابت و دامنه ديگري و ۵/۰ برابر شود روي اسكوپ مشاهده كرد و نتيجه داودي كاغذ ميليمتري رسم كنيد. با تغير ولوم كانال ۱ منحني ليساژو به طور عمودي شروع به كاهش و افزايش مي يابد (كاال ۲ ثابت) و با تغير ولوم كانال ۲ منحني ليساژو به طور افقي شروع به كاهش و افزيش مي يابد (كانال ۱ ثابت)
۷- منحني ليساژو را براي دو موج فوق در صورتيكه فركانس يكي ثابت و فركانس ديگر ۲ و ۵/۱ V برابر شود مشاهده كرده و نتيجه را روي كاغذ ميليمتري رسم كنيد. با ثابت بودن كانال ۲ و با افزايش يا كاهش ولوم كانال ۱ به صورت عمودي افزايش و كاهش پيدا مي كند و در صورت ثابت بودن كانال ۱ و با افزايش يا كاهش ولحه كانال ۲ به صورت افقي افزايش و كاهش مي يابد.
۸- نحوه محاسبه فركانس ديده شده روي صحنه اسكپ را شرح دهيد و عملا فركانس را كه يكي از كانال هاي اعمال كرده ايد اندازه بگيريد: براي اندازه گيري فركانس موج اعمالي ما بايد ابندا زمان تناوب آن موج را محاسبه كنيم سپس با استفاده از فرمول f=1/T فركانس را بدست آوريد و به دست آوردن زمان تناوب به اين صورت است كه تعداد  خانه هاي افقي يك سيكل كامل را نموده و در مقدار ولوم Tim/Div ضريب مي كنيم كه اگر ضريب تخمين هم داشته باشيم در آن نيز ضريب مي كنيم و زمان تناوب بدست مي آيد. 

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج