گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,500 تومان

این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

– روش fifo يا اولين صادره از اولين وارده (first in first out ) 
۲- روش lifo يا اولين صادره از آخرين وارده ) last in first out )
۳- روش ميانگين وزني (weighted average )
مثال: موجودي اول فروردين مساوي ۲۰ واحد و بهاي تمام شده يکواحد آن بالغ بر ۱۰۰ ريال است در طول اين ماه ۵۰ واحد از اين کالا خريداري شده است که بشرح زير مي باشند که وارد انبار شده بودند:
ارزش واحد مبلغ کل
موجودي اول فروردين ۱۰۰ × ۲۰ ۲۰۰۰ 
خريد در ۱۱ فروردين ۱۰۵ × ۲۰ ۲۱۰۰
خريد در ۱۵ فروردين ۱۱۰ × ۱۰ ۱۱۰۰
خريد در ۳۰ فروردين ۱۲۰ × ۲۰ ۲۴۰۰
۷۰ ۷۶۰۰
از ۷۰ واحد کالاي خريداري شده بالا، ۴۰ واحد آن در طول فروردين بفروش رفته است و ۳۰ واحد از آن باقي مانده است صورت ريز فروشهاي ماه بشرح زير مي باشد:
۳ فروردين ۱۰ واحد
۱۲ فروردين ۲۰ واحد
۱۵ فروردين ۵ واحد 
۲۱ فروردين ۵ واحد
۴۰ 
شرکت فوق براي ارزيابي ۳۰ واحد کالاي خود که در انبار مانده است ناگزير است از يکي از روشهاي ادواري قيمت گذاري بهره جويد در اينجا ما به سه روش lifo ، weighted average ، fifo ، ارزش موجودي پايان دوره و به تبع آن بهاي تمام شده کالاي فروشي رفته و اثرات محاسبه سه روش بر سود آوري را محاسبه خواهيم کرد:
Fifo روش اولين صادره از اولين وارده:
ارزش موجودي پايان دوره: کلي
۲۰ واحد ۱۲۰ ريالي ۲۴۰۰ 
۱۰ واحد ۱۱۰ ريالي ۱۱۰۰ 
۳۰ ۳۵۰۰ 
ارزش يا بهاي تمام شده کالاي فروش رفته طي ماه فروردين ۴۱۰۰=۳۵۰۰-۷۶۰۰ lifo روش اولين صادره از آخرين وارده:
ارزش موجودي پايان دوره: کلي 

۲۰ واحد ۱۰۰ ريالي ۲۰۰۰ 
۱۰ واحد ۱۰۵ ريالي ۱۰۵۰ 
۳۰ ۳۰۵۰
ارزش يابهاي تمام شده کالاي فروش رفته محلي ماه فروردين ۴۵۵۰=۳۰۵۰-۷۶۰۰ 
weighted average ميانگين موزون: ۵۷۱/۱۰۸=۷۰÷۷۶۰۰
بهاي تمام شده موجودي آخر دوره فروردين ماه ۱۳/۳۲۵۷=۵۷۱/۱۰۸×۳۰ 
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته فروردين ماه ۸۷/۴۳۴۲=۱۳/۳۲۵۷-۷۶۰۰=۵۷/۱۰۸×۴۰
سيستم ارزيابي دائمي موجوديها (perpenal inventory ):
در اين سيستم کليه مبادلات خريد و فروش در حساب موجوديها ثبت مي شود. نظر به اينکه اين سيستم باعث مي شود که حساب موجوديهاي کالاها همواره با زمان منطبق باشد (بروز باشد) تحت اين عنوان سيستم ارزيابي دائمي موجوديها نامگذاري شده است. هر گونه ورود و خروج از انبار بايد به قيمتي ارزيابي گردد اينجاست که انتخاب شيوه قيمت گذاري براي اقلام ورودي و خروجي از انبار الزامي شود مهمترين روشهاي نگهداري و ارزشيابي و تقويم دائمي موجوديها عبارتند از:


۱- روش شناسايي ويژه( specific identification )
۲- روش fifo (first in first out)
۳- روش) lifo last in first out )
۴- روش شناسايي ويژه: اعمال اين روش مستلزم پيگيري جريان فيزيکي و بهاي تمام شده هر قلم از موجوديها از زمان تحصيل تا موقع فروش يا مصرف است. اين روش در زماني مناسب است که بتوان هر قلم از موجودي را بطور جداگانه اي مشخص کرد و بهاي تمام شده مربوط به آنرا تخصيص داد و معمولاً براي اقلام گران قيمت و منحصر بفرد مثل جواهرات و آثار هنري و نظير آنها کاربرد دارد و عموميت کاربردي ندارد.
مزيتها و معايب شناسايي ويژه: مزيت ويژه اين روش اينست که تطابق (مقابله) صحيح اقلام بهاي تمام شده با درآمد مربوط را امکان پذير مي سازد. نقطه ضعف مهم آن نيز فراهم آوردن امکان اعمال نفوذ بر رقم سود ناخالص براي مديريت است. زيرا هنگام فروش، مديريت مي تواند به اقتضاء و بر مبناي سود مورد نظر رقم بهاي تمام شده دلخواه را انتخاب کند بعلاوه اجراي اين روش در بسياري از واحدهاي تجاري – توليدي با اشکال مواجه شده و از اين رو، موارد استفاده آۀن تنها به محصولات گرانبها و منحصر بفرد محدود گرديده است.
مزيتها و معايب روش fifo: کاربرد اين روش که متداولترين روش ارزيابي موجوديهاست بسيار آسان است. گردش اقلام بهاي تمام شده در اين روش ، معمولاً با گردش فيزيکي اقلام موجوديها مطابقت مي کند و موجب ارزيابي موجوديهاي آخر دوره با قيمتهاي نزديک بجاري مي شضود. ضمناً اجراي اين روش در دوره هايي که قيمتها در حال افزايش است موجب ايجاد سود ناخالص بيشتر مي شود. عليرغم مزاياي فوق سود بيشتر موجبات ماليات بر آمد بيشتر را فراهم مي آورد و در آمد هاي جاري با اقلام بهاي تمام شده نسبتاً قديمي مقايسه مي شود و در نتيجه کارايي و سود بيش از واقع نشان داده مي شود ضمن اينکه براي جايگزيني اقلام موجوديها بهاي بيشتري نيز بايد پرداخت گردد. تطابق (مقابله) اقلام بهاي تمام شده قديمي با در آمد هاي جاري موجب ايجاد سود ناشي از نگهداري موجوديها (inventory profit) مي شود که بنوبه خود باعث نشان دادن قدرت سودآوري بيش از واقع و احتمالاً گمراهي گروههاي ذينفع مي شود. مزايا و معايب lifo : مزيت عمده اين روش اينست که در دوره افزايش قيمتها، سود ناخالص به ميزاني کمتر محاسبه و ماليات بر درآمد کمتري پرداخت مي گردد که موجب بهبود وضعيت نقدينگي و گردش وجوه نقد مي شود ضمناً درآمد جاري با اقلام بهاي تمام شده نزديک به قيمتهاي جاري مقايسه و مقابله و در نتيجه سود ناخالص نيز سودآوري تجاري را بهتر نشان مي دهد.
اما اگر اين روش د رچند دوره مالي متوالي به کار بره شود اقلام موجوديهاي منعکس در ترازنامه با ارزش به مراتب کمتر از قيمتهاي جاري (در موقع افزايش قيمتها) نشان داده مي شود زيرا بر مبناي اقلام بهاي تمام شده قديمي و نسبتاً ارزان (که موجب پائين آمدن غير معقولي را موجب محاسبه سود ناخالص کمتر در مقايسه با روش fifo مي شود گرچه سود آوري شرکت يا واحد تجاري را موجب مي شود لذاست که مسئولين کشورهاي صنعتي شرکتها را مقيد کرده اند تا جهت مقاصد مالياتي در صورت استفاده از lifo ، آن را در محاسبه ناخالص بمنظور گزارشگري مالي نيز بکار برند.
مزايا و معايب ميانگين موزون و متحرک: اين روشها که بترتيب در سيستمهاي ارزيابي ادواري و دائمي موجوديها بکار مي رود در مقايسه با روش lifo ، در برخي از کشورهاي صنعتي کمتر متداول است زيرا کليه نقاط ضعف دو روش lifo ، fifo را داراست در حاليکه مزيت عمده اي نيز ندارد. در صورت اجراي اين روش ها، سود ناخالص و موجوديهاي آخر دوره هيچ يک با قيمتهاي جاري يا قيمتهاي جاري يا قيمتهاي نزديک به آن محاسبه نمي شود.
ساير روشهاي متداول قيمت گذاري موجوديها:
روش ميانگين وزني پايان ماه: برخي از واحدهاي تجاري بمنظور هزينه يابي و گزارشگري سريع سفارشات يا محصولات تکميل شده، نرخ ميانگين هر يک از انواع مواد موجود را در پايان ماه تعيين مي کنند و آنرا براي هزينه يابي مواد صادره طي ماه آينده مورد استفاده قرار مي دهند.
روش قيمت بازار در تاريخ صدور: موادي که دقيقاً استاندارد گرديده و در بورسهاي کالا مانند پنبه، گندم، مس يا نفت خام مورد معامله قرار مي گيرند، گاه به قيمتهاي بازار در تاريخ صدور، به حساب توليد منظور مي گردند. در واقع، اين روش هزينه جايگزيني را جانشين هزينه مواد مصرفي مي سازد. مزيت اين روش اينست که مواد باقيمانده جاري به حساب توليد منظور مي گردد.
روش نرخ استاندارد: در اين روش هزينه مواد صادره با قيمت از پيش تعيين شده اي که منعکس کننده قيمت عادي يا مورد انتظار آتي آن است، محاسبه مي شود. در اين حالت، دريافت صدور کالا تنها بر حسب مقدار در کارتهاي معين مواد ثبت مي شود که به اين روش، روش قيمت گذاري استاندارد گويند.
روش آخرين قيمت (Lp=last price): در اين روش آخرين قيمت خريد مبناي قيمت گذاري قرار ميگيرد.
روش بهاي تمام شده يا قيمت بازار هر کدام که کمتر بود: که به روش اقل قيمت بازار يا بهاي تمام شده مشهور است.

خرید و دانلود

با قیمت 3,500 تومان
  • انتشار : ۱۷ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج