گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 220 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

– هماهنگي در احداث ايستگاههاي مختلف هواشناسي با همكاري اداره كل شبكه و استانها 
– برنامه ريزي به منظور تدوين بازرسي ادواري در جهت تعمير و نگهداري ادوات و دستگاهها با همكاري  استانها                                                                                                                            
– مطالعه ، بررسي و تهيه طرحها و برنامه هاي لازم به منظور ساخت ادوات هواشناسي در داخل كشور با همكاري ادارات تابعه و مراكز علمي و تحقيقاتي و استانها                                                     
– برنامه ريزي در جهت كاليبراسيون ادوات مختلف هواشناسي خودكار و غيرخودكار و نيز انواع حسگر ها با مشاركت استانها                                                                                                           
– نگهداري فشار سنج جيو ه اي استاندارد ملي وآزمايشگر تشعشع در شرايط مورد قبول و با رعايت استاندارد هاي اعلام شده از سوي سازمان هواشناسي جها ني و انجام ادواري مقايسه و كاليبراسيون آنها با استاندارد منطقه آسيا و اروپا 
-استاندارد سازي لوازم و ادوات مختلف هواشناسي كشور و ساز مانهاي دولتي كه داراي ايستگاههاي
هواشناسي هستند و ايجاد هماهنگي در اندازه گيري عوامل مختلف جوي با همكاري واحد فني استانها
-مطالعه و بررسي مقايسه اي حساسيت و دقت ادوات مختلف هواشناسي با توجه به آخرين دستورالعملهای فنی                                                                                                                     
– مطالعه و بررسي توصيه ها و دستورالعمل هاي سازمان هواشناسي جهاني ، تهيه و تدوين دستورالعمل هاي لازم در ارتباط با استفاده صحيح از ادوات هواشناسي و طريقه نصب و بهره برداري وموارد فني مربوطه                                                                                                                        
– بررسي و برآورد نياز هاي ادواتي و قطعات يدكي مورد نياز ايستگاههاي هواشناسي و تنظيم در خواست خريد داخلي و خارجي ادوات و دستگاهها با توجه به كيفيت مناسب و استاندارد هاي موجود بين المللي و نياز كشور با همكاري واحد هاي ذيربط .                                                                                                              
-پيش بيني و تهيه فرمهاي فني مورد نياز ايستگاهها با مشاركت استانها و واحد هاي ذيربط .
-نظارت و برنامه ريزي در راستاي ارتقاي كيفيت و كميت كارگاههاي تعمير ادوات دقيق هواشناسي
آزمايشگاهها و كاليبراسيون ، كارگاه تصفيه جيوه ، انبار ادوات و لوازم فني.
– همكاري با اداره مهندسي الكترونيك در آزمايش و بررسي و استاندارد نمودن ايستگاههاي اتوماتيك.
– هماهنگي مستقيم با استانها در جهت ايجاد كارگاههاي تعمير و نگهداري ادوات و كاليبراسيون در مراكز استانها.                                                                                                                               
– همكاري در جهت تامين نياز كليه امور فني متقاضيان از طريق مديريت اداره كل امور فني به منظور تاسيس و بازرسي انواع ايستگاهها ، نصب ادوات ، تعميرو كاليبراسيون دستگاهها و لوازم هواشناسي مورد نياز انها .                                                                                                                
– شركت در سمينارها و مجامع داخلي و در صورت لزوم خارجي در ارتباط با ادوات و روشهاي     ديد باني و ساير جلسات مربوطه .                                                                                                  
– برنامه ريزي به منظور ارتقاي سطح علمي كاركنان با تدوين و انجام دوره هاي كوتاه مدت ( پودماني ) و بلند مدت آموزشي با همكاري مراكز آموزشي داخل و خارج سازمان .                                           
– انجام ساير امور محوله و نظارت بر فعاليتهاي كاركنان تحت سرپرستي .
 
كارشناس آزمايشگاه تشعشع سنجي
– نظارت در تعمير و بويژه كاليبراسيون ادوات تشعشع سنجي و انطباق آن با استاندارد هاي بين المللي        
– شركت در نشست هاي داخلي و خارجي در مورد مسا ئل تشعشع سنجي 
 – رعايت و به كار بستن استانداردها و توصيه هايWMO   و نظارت در نحوه بكار گيري آنها 
-كاليبراسيون دستگاههاي مرجع موجود با دستگاههاي استاندارد در منطقه آسيا يا هر منطقه كه سازمان جهاني اعلام مي نمايد و شركت در دوره هاي توجيهي در ارتباط با آنها                                                      
– تجزيه و تحليل آمار بدست آمده از كاربرد رايانه در اين رابطه و اخذ نتايج براي استغاده در كاربردهاي 
تحقيقاتي و كشاورزي 
– راهبري و ابراز نظر در نحوه بهره برداري و كاربرد دستگاهها و آمار حاصله با توجه به دستور العملهاي 
سازمان جهاني هواشناسي و چگونگي انجام آنها در ايستگاههاي هواشناسي كشور . 
-مطالعه و تحقيق موارد مربوط به تشعشع سنجي و ارتباط آن با ديگر فاكتور هاي هواشناسي و ارايه طريق 
در استفاده بهينه از اطلاعات حاصله 
– عضويت در گروههاي كاري داخلي و خارجي ومشاركت در آموزش فني پودماني و بدو خدمت همكاران
 
كاردان آزمايشگاه تشعشع سنجي
– تعمير دستگاههاي تشعشع سنجي و كاليبراسيون آنها از نظر صحت و دقت اندازه گيري 
– نصب و بهره برداري از انواع دستگاههاي تشعشع سنجي در ايستگاههاي هواشناسي 
– اخذ آمار تشعشع از دستگاهها و گرد آوري و تجزيه و تحليل آنها
-شركت در دوره هاي كوتاه و بلند مدت تحت نظر كارشناس مربوطه و مشاركت در آموزش  
دوره هاي پودماني و بدو خدمت همكاران فني
-شركت در سمينار ها و جلسا تي كه در ارتباط با كاربرد عملي آمار بدست آمده تشعشع با مسائل 
هواشناسي دريايي ، كشاورزي ، هواپيمايي و غيرو دارد 
 
كمك كارشناس تشعشع سنجي
– نصب و راه اندازي ايستگاههاي تشعشع سنجي زير نظر كارشناس مربوط به اين رشته 
-تعمير و راه اندازي و نگهداري انواع دستگاههاي تشعشع سنجي 
-بكار گيري روشهاي مناسب جهت استفاده بهتر از آمار بدست آمده 
-تحقيق و بررسي نحوه كاربرد دستگاههاي مختلف اندازه گيري تشعشع خورشيدي و انتخاب بهينه آنها 
با نظر كارشناس مربوطه
-همكاري با كارشناس مربوط در امر آموزش عملي پودماني و بدو خدمت همكاران فني
 
كارشناس آزمايشگاه فشارسنجي 
-مطالعه و بررسي عوامل فشار ، دما و رطوبت و ميزان تاثير آنها بر يكديگر بطور علمي و عملي 
– مطالعه و بررسي و انتخاب بهينه دستگاههاي اندازه گيري فاكتور فشار با توجه به اقليم كشور 
-راهنمايي و كمك به افراد در آزمايشگاه در مورد نحوه نصب و نگهداري و روشهاي صحيح نگهداري
دستگاهها
– ايجاد تسهيلات لازم در زمينه بهره برداري از دستگاههاي مناسب با تهيه جزوه و دستور العمل 
-شركت در امر آموزش دوره هاي كوتاه مدت پودماني و بدو خدمت همكاران فني 
-شركت در سمينارها و مجامع بين المللي در ارتباط با حوزه كاري و مطالعه و بررسي نحوه عملكرد 
كشورهاي پيشرفته
-مقايسه بارومترهاي جيوه اي با بارومتر هاي استاندارد به منظور كاليبراسيون آنها
-تصفيه جيوه و پر كردن لوله بارومتر به منظور جايگزيني در بارومتر هاي معيوب وانجام  كاليبراسيون 
مجدد
– نظارت و  شركت در جلسات كاليبراسيون بارومتر ها در محل نگهداري بارومتر استاندارد منطقه دو   آسيا  در كشور هندوستان جهت كاليبراسيون بارومتر هاي ملي كشور
-تعمير و كاليبراسيون انواع باروگراف و بارومتر آنروئيد در محيط آزمايشگاه و محل نصب آنها
  دستي و حر فه اي با دقت مورد نياز روزGPS – ارتفاع يابي با استفاده از بارومتر و دستگاههاي  
 
كارشناس آزمايشگاه دما و رطوبت
– مطالعه و بررسي عوامل دما و رطوبت و ميزان تاثير آنها بر يكديگر بطور علمي و عملي .
– اطلاع كامل از مسائل تئوري و عملي دستگاههاي مربوط به اندازه گيري عوامل هواشناسي و استفاده        از اين اطلاعات در انتخاب بهترين نوع دستگاهها .
– ارايه طريق ، تهيه دستورالعمل جهت نگهداري و كار با دستگاههاي هواشناسي و طريقه صحيح حمل 
و نصب و نگهداري آنها .
– شركت در سمينارها و مجامع داخلي به منظور ارتقاي اطلاعات و معلومات و نحوه استفاده از آنها در
زمينه بهبود كيفيت كاربرد و نگهداري دستگاهها .
– تشريك مساعي در آموزش و تدريس مسائل مربوطه 
– مشاركت در طرحهاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي هواشناسي و علوم مرتبط .
– سعي و تلاش در جهت حفظ و نگهداري دستگاههاي آزمايشگاهي موجود و ارايه روش در استفاده  بهينه از آنها.
 
كارشناس ادوات فني 
– اطلاع كامل از كليه ادوات هواشناسي ( جو بالا-دريايي-سطح زمين ) و طريقه نصب و نگهداري آنها
– توانايي كار با رايانه و بررسي اطلاعات و داده هاي حاصله از ايستگاهها و تجزيه و تحليل آنها
– مطالعه و بررسي و در جريان بودن پيشرفتها و تحولات در روشها و تكنولوژي جهاني در مورد ادوات
  هواشناسي و نحوه بهره برداري از آنها.
– مشاركت در آموزش دوره هاي كوتاه مدت (پودماني) و بلند مدت همكاران فني.
– نظارت بر تعمير و كاليبراسيون ادوات در كارگاههاي فني اداره استاندارد و فني استانها.
– پاسخگوي مسائل فني مراجعه كنندگان در ارتباط با طراحي و تحقيق و توليد ادوات فني.

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۰۱ اردیبهشت ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج