گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که قضات در تاجيکستان در فعاليت خود مستقل نيستند و تحت فشار دادستانی تصميم می گيرند. 
به اعتقاد اين گزارشگر سازمان ملل برای رفع چنين وضع دولت تاجيکستان را ضرور است تا قوانين اين کشور را تجديد نظر کند و برای جلوگيری از موارد رشوخاری در قوه قضايی اقدام مشخصی روی در بگيرد.
لئاندرو ديسپای، گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهيه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجيکستان از يک هفته بدين سو در اين کشور به سر می برد روز جمعه (۳۰ سپتامبر) با برگزاری يک کنفرانس مطبوعاتی نتايج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد
لئاندرو ديسپای، گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهيه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجيکستان از يک هفته بدين سو در اين کشور به سر می برد روز جمعه (۳۰ سپتامبر) با برگزاری يک کنفرانس مطبوعاتی نتايج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد.
به اعتقاد آقای ديسپای هرچند در تاجيکستان اصلاحات قوه قضايی از چند سال بدين سو ادامه دارد ولی تا حال قضات اين کشور در فعاليت خود مستقل نيستند.
وی افزود که عليرغم مقررات قوانين اين کشور و تعهدات بين المللی تاجيکستان بررسی پرونده های جنايی در دادگاه های اين کشور تحت فشار دادستانی صورت می گيرد.
او گفت: “عمدتأ قضات دادگاه ها در مورد صدور مستقلانه حکم به مشکل رو برو هستند. زيرا آنها خود درک می کنند که اگر اين حکم با تقاضای دادستانی موافقت نکند صدور اين گونه حکم برای قاضی چه پيامد های خواهد داشت.”
گذشته از اين به گفته آقای لئاندرو ديسپای موارد رشوه خواری و پايين بودن سطح حرفه ای قضات تاجيکستان نيز مطرح است.
به اعتقاد گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنين ايجاد موانع در فعاليت آزاد وکلای مدافع و موارد نقض حقوق آنها در تاجيکستان زياد به شچم می رسد.
از جمله تاکيد شد که در اکثر موارد به دلايل مختلف از شرکت وکلای مدافع در مراحل مقدماتی بازجويی متهمان جلوگيری می شود.
آقای ديسپای گفت که قرار است وی در ماه آينده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجيکستان گزارش ارايه کند.
آقای ديسپای افزود که بعد از بررسی اين گزارش از سوی کميسيون حقق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس سال ۲۰۰۶ اين سازمان به دولت تاجيکستان برای رفع اين مشکلات پيشنهاداتی خود را ارايه خواهد کرد و اجرای اين پيشنهادات بايد از سوی نهاد های مربوط به سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و رسانه های گروهی مستقل اين کشور نظارت شود.
اصول بنگلور در خصوص رفتار قضائي مصوب سال ۲۰۰۲ ميلادي
( پيش نويس قواعد بنگلور ۲۰۰۱ در خصوص رفتار قضايي مصوب گروه قضايي تقويت يکپارچگی قضايي، 
اصلاحی جلسات ميزگرد رؤسای دستگاه های قضايي،
کاخ صلح لاهه ۲۶-۲۵ نوامبر ۲۰۰۲) 

مقدمه 
با توجه به اينکه اعلاميه جهانی حقوق بشر، اين اصل را که هر کس با برابری کامل حق دارد در دعاوی مربوط به حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي که به او به او توجه پيدا کرده است در يک دادگاه مستقل و بی طرف از رسيدگی منصفانه و علنی برخوردار شود در زمره حقوق اساسی افراد شناخته است.
با توجه به اينکه ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تضمين می نمايد که کليه افراد بايد در مقابل دادگاهها برابر تلقی شوند و در موارد تصميم گيری در خصوص هر اتهام جزايي يا حقوقی و الزامات افراد در دعاوی حقوقی هر کس حق دارد بدون هيچگونه تاخيرغير موجه در يک دادگاه مستقل و بی طرف که بموجب قانون تشکيل شده است از يک رسيدگی منصفانه و علنی برخوردار شود. 
با توجه به اينکه اصول و حقوق اساسی فوق الذکر در اسناد حقوق بشری منطقه ای، قوانين اساسی داخلی اعم از حقوق موضوعه و کامن لو و در معاهدات وسنتهای قضايي نيز شناسايي يا منعکس گرديده است. 
با توجه به اينکه اهميت سيستم قضايي صالح، مستقل و بی طرف در حمايت از حقوق بشر در راستای اين حقيقت مورد تأکيد قرار مي گيرد که اعمال ساير حقوق نهايتاً به اجرای صحيح عدالت بستگی دارد. 
با توجه به اينکه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمايت از قانون اساسی و حاکميت قانون ايفا نمايند وجود يک نظام قضايي صالح، مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود.
با توجه به اينکه در يک جامعه دمکراتيک پيشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضايي و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضايي از بيشترين اهميت برخوردار است.
با توجه به اينکه احترام گذاشتن و افتخار فردی و جمعی قضات، به دستگاه قضايي بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نيز کوشش قضات در افزايش و حفظ اعتماد به نظام قضايي امری ضروری تلقی می شود. 
با توجه به اينکه مسئوليت اوليه ارتقا و حفظ معيارها و استانداردهای متعالی رفتار قضايي در هر کشور بر عهده نظام قضايي قراردارد. 
و با توجه به اينکه (( اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نظام قضايي مستقل )) به منظور محافظت و ارتقاء استقلال قضايي طراحی و تنظيم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است. 
هدف از (( اصول آتی الذکر)) تدوين معيارهاي رفتار اخلاقی قضات می باشد. اين اصول به منظور راهنمايي قضات و ايجاد يک چهارچوب قضايي در راستای نظام بخشی رفتار قضايي تنظيم گرديده است.
هم چنين هدف از اين اصول کمک به اعضای قوای مجريه و مقننه، وکلا و بطور کلی عموم مردم است تا نظام قضايي را بهتر درک و حمايت کنند.
اين اصول در بردارنده اين مطلب است که قضات بايد در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معيارهای قضايي تشکيل شده و مستقل و بی طرف می باشند در برابر رفتار خود پاسخگو باشند.
اين نهادها تکميلی هستند و قواعد حقوقی و رفتارهای موجودی که قضات را محدود می کند نمی تواند به آنها لطمه و محدوديتی وارد کند.

ارزش اول
استقلال
اصل:
استقلال قضايي پيش شرط حاکميت قانون و تضمين اساسی برای رسيدگی عادلانه است، از اين رو يک قاضی می بايست استقلال قضايي را از هر دو بعد شخصی و اصولی تحکيم کند و به منصه ظهور رساند.
کاربرد:
۱-۱ يک قاضی بايد اعمال قضايي را بگونه ای مستقل و بر مبنای ارزيابی خود از حقايق و مطابق با درک وجدانی خود از قانون اعمال نمايد و از تاثيرات، عوامل، فشارها، تهديدات يا مداخلات مستقيم يا غير مستقيم بيرونی، از هر منبع يا به هر دليلی که هستند، فارغ و رها باشد.
۲-۱ يک قاضی بايد در رابطه با جامعه بطور کلی و در رابطه با طرفين خاص درگير در منازعه ای که بدان رسيدگی می کند، استقلال داشته باشد.
۳-۱ يک قاضی نه تنها بايد فارغ از ارتباطات ناروا و نيز تاثير پذيری از بخشهای اجرايي و قانونگذاری حکومت باشد بلکه هم چنين بايد از ديد يک ناظر متعارف هم از آنها آزاد و رها بنظر برسد.
۴-۱ يک قاضی بايد در اعمال وظايف قضايي در رابطه با تصميماتی که موظف است مستقلاً اتخاذ کندومستقل از همکاران قضايي باشد. 
۵-۱ يک قاضی برای اجراء وظايف قضايي و در راستای حفظ و ارتقاء استقلال بنيادی و عملی نظام قضايي بايد اصول اطمينان بخشي را مورد تشويق قرار داده و بدان عمل نمايد. 
۶-۱ يک قاضی بايد به منظور تحکيم اعتماد عمومی به نظام قضايي که برای حفظ استقلال قضايي امری زير بنايي تلقی می شود، معيارهای متعالی رفتار قضايي را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد.

ارزش دوم
بی طرفی
اصل: 
بی طرفی برای انجام صحيح وظايف دستگاه قضايي امری ضروری است. اين اصل نه تنها بر اصل تصميم بلکه بر فرايند اخذ آن نيز اعمال می شود.
کاربرد: 
۱-۲- يک قاضی بايد وظايف قضايي خود را بدور از هرگونه تبعيض، تعصب يا پيش داوری اعمال نمايد.
۲-۲- يک قاضی بايد با فعل خود در داخل و خارج دادگاه اعتماد عموم، صاحبان مشاغل حقوقی و ارباب دعاوی نسبت به بی طرفی قاضی و نظام قضايي را حفظ و ارتقاء بخشد. 
۳-۲- يک قاضی بايد در حد متعارف بگونه ای رفتار کند که مواردی که الزاماً منجر به عدم صلاحيت قاضی از استماع يک دعوی يا تصميم گيری در خصوص آن می شود به حداقل برسد.
۴-۲- يک قاضی نبايد عالماً در خصوص دعوايي که نزد وی در جريان است يا طرح خواهد شد، اظهاراتی نمايد که بطور متعارف بر نتيجه دعوا تاثير گذار تلقی شده يا عادلانه بودن جريان آنرا مخدوش نمايد. 
۵-۲- يک قاضی بايد از رسيدگی به دعاوی که امکان تصميم گيری بی طرفانه در خصوص آن ندارد يا از ديد هر ناظر متعارفی قادر به تصميم گيری بی طرفانه در خصوص مورد نيست خودداری و اعلام عدم صلاحيت کند. اين دعاوی عبارت از موارد زير بوده ولی محدود به اين موارد نمی باشند:
۱-۵-۲- مواردی که قاضی نسبت به يکی از طرفين دعوا يا علم شخصی خود در خصوص حقايق دعوا که بعنوان دليل اقامه شده و محل اختلاف هستند، تعصب يا پيش داوری عملی دارد.
۲-۵-۲- در مواردی که قاضی قبلاً بعنوان وکيل يا شاهد اصلی در موضوع متنازع فيه انجام وظيفه کرده باشد.
۳-۵-۲- قاضی يا يکی از اعضای خانواده وی منافع اقتصادی نسبت به نتيجه موضوع متنازع فيه داشته باشد:
در مواردی که محکمه ديگری برای رسيدگی به موضوع قابل تشکيل نبوده يا آنكه، به علت شرايط اضطراری، عدم رسيدگی به موضوع منجر به بی عدالتی گردد، اعلام عدم صلاحيت قاضی الزامي نيست.
ارزش سوم
يکپارچگی
اصل: 
يکپارچگی برای انجام وظيفه شايسته و درخور دستگاه قضايي ضروری است.
کاربرد:
۱-۳- رفتار قاضی بايدبه گونه ای باشد که در نظر يک ناظر متعارف عاری از انتقاد تلقی شود.
۲-۳- رفتار و کردار قاضی بايد اعتماد مردم را به يکپارچگی نظام قضايي مستحکم نمايد. هدف صرفاً اجرای عدالت نيست بلکه اين امر بايد عادلانه هم بنظر برسد.
ارزش چهارم
رفتار صحيح
اصل: 
رفتار صحيح و بروز دادن آن در کليه فعاليتهای عملی يک قاضی ضروری است.
کاربرد: 
۱-۴- قاضی بايد از رفتار ناصحيح و بروز دادن آن در فعاليتهايش پرهيز کند. 
۲-۴- يک قاضی بعنوان فردی که همواره زير ذره بين افکار عمومی است، بايد محدوديتهای شخصی را که از ديدگاه يک شهروند معمولی شاق و طاقت فرسا بنظر می رسد، آزادانه و با طيب خاطر پذيرا باشد. بويژه، بايد بگونه ای رفتار کند که مطابق با شئونات دستگاه قضايي باشد. 
۳-۴- يک قاضی بايد در ارتباطات شخصی خود با افرادی که بطور مرتب در دادگاه وی به ايفای مشاغل قضايي مشغولند، از ايجاد وضعيتهايي که بطور متعارف موجب ايجاد بدگمانی يا بروز حالت تبعيض يا جانبداری می شود، پرهيز نمايد.
۴-۴- يک قاضی نبايد در تصميم گيری راجع به دعوايي که يکی از اعضای خانواده وی، در آن طرف دعوا بوده يابه هر طريقی به آن دعوا مرتبط است، شرکت نمايد.
۵-۴- قاضی نبايد اجازه دهد که صاحبان مشاغل قضايي برای پذيرايي از موکلين يا ساير افراد شاغل در حرف قضايي از اقامتگاه وی استفاده نمايند.
۶-۴- يک قاضی همچون ساير شهروندان از حق آزادی بيان، عقيده و شرکت در تشکلها و گردهماييها برخورداراست ولی نبايد با اعمال اين حقوق بگونه ای رفتار کند که شئونات دستگاه قضايي و بی طرفی و استقلال نظام قضايي مخدوش گردد.
۷-۴- يک قاضی بايد از منافع مالی شخصی و اعتباري خود اطلاع داشته باشد و بطور متعارف تلاش کند که اين اطلاعات را در رابطه با اعضا خانواده خود نيز بدست آورد.
۸-۴- قاضی نبايد به خانواده، اجتماع يا ساير وابستگان خود اجازه دهد که بطور ناروا بر رفتار قضايي وی و قضاوتش بعنوان يک قاضی تاثير بگذارند. 
۹-۴- يک قاضی نبايد از اعتبار دستگاه قضايي برای تحصيل منافع شخصی برای خود، يکی از اعضا خانواده خود يا هر شخص ديگری، بهره بگيرد و نيز نبايد اين تصور را ايجاد کند يا به سايرين اجازه ايجاد اين تصور را بدهد که کسی نزد وی چنان جايگاهی دارد که قادر است در اجراء وظايف قضايي بطور ناروا بروی تاثير گذارد. 
۱۰-۴- اطلاعات شغلی که قاضی در نتيجه سمت قضايي خود تحصيل می کند نبايد در موارد غير مرتبط به وظايف قضايي مورد استفاده قرار گرفته يا فاش شود. 
۱۱-۴- در راستای اجرای صحيح وظايف قضايي، يک قاضی می تواند : 
۱-۱۱-۴- بنويسد، سخنرانی کند، آموزش دهد و در فعاليتهای مرتبط با قانون، نظام قضايي، اجرای عدالت يا ساير موضوعات مرتبط شرکت نمايد. 
۲-۱۱-۴- در يک جلسه عمومی مربوط به يک ارگان رسمی که به موضوعات قانون، نظام قضايي اجرای عدالت يا مسائل مرتبط با آن اختصاصی دارد، حاضر شود. 
۳-۱۱-۴- بعنوان عضوی از يک ارگان رسمی يا کميسيون حکومتی، کميته يا نهاد مشورتی خدمت کند، البته اگر اين عضويت با مسئله بی طرفی و عدم جهت گيری سياسی يک قاضی مغايرتی نداشته باشد،يا 
۴-۱۱-۴- در فعاليتهايي که منجر به کسرشان دستگاه قضايي نشده يا تداخلی با اجرای وضايف قضايي ندارد، شرکت نمايد. 
۱۲-۴- يک قاضی مادام که در استخدام دستگاه قضايي قرار دارد، نبايد وکالت کند. 
۱۳-۴- يک قاضی می تواند انجمنهايي برای قضات تشکيل يا به آنها ملحق شود يا درسازمانهای ديگری که پرچمدار منافع قضات هستند، شرکت نمايد. 
۱۴-۴- يک قاضی و اعضای خانواده اش نبايد در رابطه با اموری که در راستای ايفای وظايف قضايي خودانجام داده يا بايد انجام دهد يا بايد از انجام آن خودداری کند، تقاضای هر نوع هديه، ارثيه، وام يا امتيازی نموده يا آنرا بپذيرد. 
۱۵-۴- قاضی نبايد عالماً به کارمندان دادگاه يا کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی يا اختيار وی قرار دارند اجازه دهد که در رابطه با اموری که در راستای ايفای وظايف يا اعمال قضايي خود انجام داده يا بايد انجام دهند، يا از انجام آن خودداری کنند، تقاضای هر نوع هديه، ارثيه، وام يا امتيازی نموده يا آنرا بپذيرند. 
۱۶-۴- قاضی می تواند با رعايت قانون و هر گونه موازين قانونی ناظر بر افشاي اطلاعات، هدايای يادگاری، پاداش يا سودی را متناسب با وضعيتی که ايجاد شده دريافت نمايد مشروط برآنکه از اين هديه، پاداش يا سود بطور متعارف چنين تلقی نشود که هدف از آن تحت تاثير قراردادن قاضی در انجام وظايف قضايي بوده يا موجب ايجاد يک نوع جانبداری در قاضی گردد. 
ارزش پنجم 
برابری 
اصل: 
رفتار برابر و يکسان با تمام افراد در دادگاهها شرط ضروری برای عملکرد صحيح دستگاه قضايي است. 
کاربرد: 
۱-۵- يک قاضی بايد از تنوع موجود در جامعه و تفاوتهای ناشی از معيارهايي مانند نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، مليت، طبقه اجتماعی، ناتوانی، سن، وضعيت تاهل، تمايلات جنسی، وضعيت اجتماعی و اقتصادی و ساير زمينه هاي مشابه («زمينه های غير مرتبط») آگاه بوده و آنرا درک کند. اين موارد حصری نيستند. 
۲-۵- قاضی نبايد با قول يا فعل خود در مواردی که به ايفای وظايف قضايي می پردازد، بر مبناي زمينه هاي غيرمرتبط جانبداری يا تعصبی را در خصوص يک شخص يا گروه بروز دهد. 
۳-۵- قاضی بايد با توجهی شايسته و درخور، وظايف قضايي خود را در قبال همه افراد نظير طرفين دعوا، شهود، وکلا، کارمندان دادگاه و همکاران قضايي بی آنکه تفاوت غير موجهی هر چند ناچيز ميان آنها قائل باشد به انجام رساند. 
۴-۵- قاضی نبايد عالماً به کارمندان دادگاه يا ساير کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی يا کنترل او هستند اجازه دهد که بی جهت ميان کسانی که با موضوعی که در دادگاه در حال رسيدگی است مرتبطند، فرق قائل شوند. 
۵-۵- قاضی بايد و کلا را ملزم کند که در جريان رسيدگی در دادگاه با گفتار و کردار خود هيچگونه جانبداری و تعصب بی دليلي بروز ندهند، مگر آنکه اين امر قانوناً به موضوع مورد رسيدگی مرتبط بوده و يا بخشی از دفاع قانونی تلقی شود. 
ارزش ششم 
قابليت و پشتکار 
اصل : 
قابليت و پشتکار برای عملکرد صحيح دستگاه قضايي لازم است. 
کاربرد: 
۱-۶- وظايف قضايي يک قاضی بايد بر ساير فعاليتهای وی اولويت داشته باشد. 
۲-۶- يک قاضی بايد تمام فعاليتهای حرفه ای خود را به وظايف قضايي که بر عهده دارد اختصاص دهد اين امرنه تنها اجرای كليه اعمال قضايي و مسئوليتهای درون دادگاه و صدور راي را شامل می شود بلکه وظايف ديگری را که به دستگاه قضايي يا اداره دادگاه مرتبط است نيز در بر می گيرد. 
۳-۶- قاضی بايد در جهت حفظ و افزايش دانش، مهارتها و کيفيتهای شخصی که برای اجرای متناسب و در خور وظايف قضايي ضروری است گام بردارد و برای رسيدن به اين هدف از فرصتهای اموزشی و ساير تسهيلاتی که ممکن است تحت نظارت دستگاه قضايي برای قضات فراهم شده باشد، بهره بگيرد. 
۴-۶- يک قاضی بايد در زمينه های مرتبط با کار خود از پيشرفتهای حقوق بين الملل مشتمل بر معاهدات بين المللی و ساير ابزارهايي که در زمينه حقوق بشر وضع هنجار می نمايند، آگاه باشد. 
۵-۶- يک قاضی بايد کليه وظايف قضايي خود را شامل تصميماتي كه با تاخير اتخاذ ميشوند[۱]، بگونه اي کارآمد، عادلانه و بطور متعارف سريع، به انجام رساند. 
۶-۶- يک قاضی بايد در تمام رسيدگيهای خود نظم و آرامش خود را حفظ کرده و در رابطه با طرفين دعوا، هيئت منصفه، شهود، وکلا و ساير کسانی که به مناسبت حرفه خود با آنها برخورد دارد صبور موقر و مودب باشد، قاضی بايد همين رفتار را با نمايندگان حقوقی، کارمندان دادگاه و کليه کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی يا کنترل او هستند داشته باشد. 
۷-۶- قاضی نبايد درگير رفتارهايی شود که مغاير با اجرای مستمر وظايف قضايي است. 

اِجرا
بدليل ماهيت دستگاه قضايي، نظامهای قضايي داخلی در صورتی که در حوزه قضايي خود فاقد مکانيسم های لازم برای اجرای باشند، بايد ابزارهای موثری را در اين جهت بکار برند. 
تعاريف
لغات بكار رفته در اين اعلاميه اصول، حاوی مفاهيم ذيل هستند مگر اينکه در متن طور ديگری فرض شده باشد.
منظور از ((کاركنان دادگاه)) کارمندان شخصي قاضی از قبيل مشاوران حقوقي مي باشد. 
((قاضی)) به معنی هر شخصی است که اختيارات قضايي را اعمال می نمايد صرف نظر از اينكه با چه عنواني منصوب شده باشد. 
((خانواده قاضی)) مشتمل بر همسر، پسر، دختر، داماد، عروس قاضی و کليه وابستگان نزديک يا ملازم يا خدمتكار قاضی مي باشد که در خانواده وی زندگی می کند .
((همسر قاضی)) عبارتست از هم خانه يا هر شخصی با هر جنسيتی که روابط شخصی نزديک با قاضی دارد. 

توضيحات
۱- گروه قضايي تقويت يکپارچگی قضايي (متشکل از لطيف الرحمان رئيس دستگاه قضايي کشور بنگلادش، با ها سکار رائو رئيس دستگاه قضايي ايالت کارنا تا کاي هند، قاضی گوويند بهادر شرستا از نپال، اووياس قاضی ديوان عالی کشور نيجريه، لانگا معاون رئيس دادگاه قانون اساسی آفريقای شمالی، نيالالی رئيس دستگاه قضايي کشور تانزانيا، قاضی اودوکی از اوگاندا بود و رياست جلسه را قاضی کريستوفر ويرامانتری رئيس سابق ديوان بين المللی دادگستری بعهده داشت و قاضی مايکل کيربی از دادگاه عالی استراليا بعنوان مخبر و آقای داتو پارام کيومارس وامی مخبرويژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وکلا، در آْن حضور داشتند) در اولين جلسه خود که در آوريل ۲۰۰۰ بر اساس دعوت مرکز پيشگيری بين اللملی از جرايم سازمان ملل در وين تشکيل شد و همسو با دهمين جلسه کنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيری از جرم و درمان بزهکاران، لزوم وجود قانونی که بموجب آن رفتار مقامات قضايي قابل ارزيابی باشد مورد شناسايي و تائيد قرار گرفت. از اينرو، گروه قضايي تقاضا کرد که قوانين رفتار قضايي که در برخی نظام های قضايي تدوين شده مورد بررسی قرار گيرد و توسط دکتر پنهال جايا ويکراما مدير برنامه يکپارچگی قضايي گزارشي در موضوعات ذيل تهيه شود: 
الف- ملاحظات اساسی که در اين قوانين تکرار شده است.
ب- ملاحظات اختياری يا اضافی که در غالب اين قوانين (نه همه آنها) وجود دارد و ممکن است برای برخی کشورها اتخاذ آن مناسب باشد يا نباشد. 
۲- وفق راهنمايي فوق الذکر، در تهيه پيش نويس قانون رفتار قضايي برخی قوانين و اسناد بين المللی موجود مورد استفاده قرار گرفته اند که مهمترين آنها عبارتند از: 
الف- قواعد رفتار قضايي مصوب مجلس نمايندگان کانون وکلای امريکا، اگوست ۱۹۷۲٫
ب- اعلاميه اصول استقلال قضايي مصوب روسای ديوان عالی کشور ايالتها و سرزمينهای تحت حاکميت استراليا، آوريل 

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۸ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج