گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 10,000 تومان
این فایل در ۲۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

وظيفه مهندسين حفاري در يك شركت صاحبكار عبارتست از طراحي برنامه ريزي چاهها، برآورد احتياجات به مواد و مصالح و دستگاهها، هدايت عمليات بر اساس مدون و نظارت بر كار پيمانكاران حفاري و شركت هاي سرويس دهنده. 
مهندسين حفاري مي بايستي كاملا به تكنولوژي حفاري و خدمات جنبي آن آشنايي داشته و بتوانند به سرعت و با قاطعيت تصميمات صحيح اتخاذ نمايند و كاركنان پيمانكار و شركت هاي سرويس دهنده را كه اكثراً داراي تخصص يدي و فاقد دانش مهندسي كافي مي باشند،‌هدايت نمايند. 
اهداف حفاري ۱
روش هاي اكتشافي مقدم بر حفاري‌ ۱
تقسيم بندي چاهها بر حسب مورد استفاده ۳
چاههاي اكتشافي ۴
چاههاي استخراجي ۴
چالهاي تكنيكي ۵
انتخاب آرايش چالها: ۶
تقسيم بندي چاهها براساس مسير و جهت حفاري: ۸
روش هاي حفاري: ۱۰
مزاياي روش مكانيكي: ۱۰
مشكلات حفاري مكانيكي: ۱۰
روش فيزيكي: ۱۱
عوامل موثر در پيشرفت عمليات حفاري: ۱۱
ساختمان چاه: ۱۳
خواص مكانيكي و فيزيكي سنگها:‌ ۱۴
بررسي خواص فيزيكي سنگها:‌ ۱۴
تخلخل مطلق: ۱۶
تخلخل موثر: ۱۶
رابطه بين تخلخل و نسبت پوكي: ۱۸
عواملي كه در چگالي سنگ موثرند عبارتند از:‌ ۱۹
عوامل موثر در مقاومت سنگ ها: ۲۱
RQD  شاخص كيفيت سنگ: ۲۱
الاستيسيته:‌ ۲۲
پلاستيسيته: ۲۲
نسبت پواسون: ۲۲
سختي: ۲۳
طاقت سنگها:‌ ۲۴
خاصيت سايندگي:‌ ۲۴
خاصيت سفتي سنگ: ۲۵
سيستم حفاري چرخشي (دوراني) ۲۵
مكانيزم هاي حفاري دوراني: ۲۶
عوامل موثر در سرعت حفاري سيستم دوراني:‌ ۲۷
موارد استفاده سيستم حفاري چرخشي: ۲۷
دكل:‌ ۲۸
دكل هاي ثابت: ۲۹
دكل هاي قابل حمل:‌ ۲۹
قسمتهاي اصلي سيستم بالابري: ۳۰
دو جز فرعي اين سيستم شامل: ۳۱
تامين كننده قدرت ماشين حفاري: ۳۳
سنگيني بار روي مته (Weight on bit or thrust): 33
دور مته و تاثير آن در حفاري: ۳۴
در مورد طبقات نرم (Soft formation) : 35
تعيين قدرت ماشين هاي حفاري: ۳۷
قسمت هاي مختلف دستگاه حفاري دوراني: ۳۸
وزن سنج ۳۸
عمليات باربري: ۳۹
قسمت هاي مختلف گردونه حفاري: ۴۰
وسايل انتقال نيرو به جعبه دنده: ۴۱
محاسبه نيروهاي استاتيكي و ديناميكي وارد بر Drrick: 42
محاسبه قدرت لازم براي Drawworks: 43
انواع مته ها: ۴۵
مته هاي تيغه اي: ۴۶
مته هاي مخروطي: ۴۷
مته هاي تيغه متحرك: ۴۸
مته هاي دو مخروطه: ۴۸
مته هاي  چهار مخروطه: ۴۹
مته هاي سه مخروطه: ۴۹
مته هاي دكمه اي: ۵۰
آبراهه هاي مته ها: ۵۱
مته هاي جت ( فواره اي) مخصوص حفاري با هوا : ۵۱
مته هاي الماسي: ۵۲
انواع مته هاي الماس: ۵۳
مته هاي مغزه گيري: ۵۳
موارد كاربرد مته هاي الماسي: ۵۴
شكل سر مته هاي حفاري ( مته هاي نمونه گير): ۵۴
مته هاي مغزه گيري ويژه توربو دريل ها: ۵۵
طراحي مته roller cutter: 55
اجزاء برنده: ۵۶
مغزه گيري: ۵۷
بازيافت مغزه: ۵۷
روشهاي مغزه گيري ۵۷
مغزه گيري از انتهاي چاه: ۵۸
مغزه گيري متداول از انتهاي چاه: ۵۸
مته هاي مخصوص مغزه گيري: ۵۹
لوله جا مغزه: ۵۹
لوله جا مغزه قابل بازيافت: ۶۱
ارتباط كابلي سيم بكسلي: ۶۲
گردش دوراني معكوس: ۶۲
معايب اين روش: ۶۲
مزاياي اين روش: ۶۳
دستگاه شليك مغزه متصل به كابل سيمي: ۶۳
حفاري با جريان معكوس: ۶۳
موارد استفاده روش معكوس: ۶۴
انواع روش هاي حفاري با جريان معكوس: ۶۴
معماري يك چاه (well Architecture): 65
پيش بيني چاه: ۶۶
برنامه چاه: ۶۷
ارتفاع سيمان بين لوله و ديواره چاه ۶۸
كفشك يا پاشنه لوله: ۶۸
نكات مهم در طراحي: ۶۹
تكنولوژي لوله جدار: ۶۹
نصب لوله هاي جداري: ۷۰
علل لوله گذاري و سيماني كردن آنها: ۷۰
انواع لوله هاي جداري: ۷۱
عمليات لوله گذاري: ۷۲
تقسيم بندي لوله هاي جداري: ۷۳
تامين كننده قدرت ماشين حفاري: ۷۴
دور مته و تاثير آن در حفاري: ۷۵
سيالات حفاري (drilling fluid): 79
خواص فيزيكي گل: ۸۲
انواع سيالات غير نيوتني: ۸۲
گرانروي پلاستيك: ۸۴
نقطه واروي (yield point): 85
ژل اوليه و ثانويه: ۸۶
موارد مورد استفاده در گل حفاري: ۸۸
موارد مورد استفاده بنتونيت: ۸۸
طرز قرار گرفتن ذرات بنتونيت با يكديگر: ۸۸
اثر PH بر روي بنتونيت: ۸۹
مواد افزايش دهنده وزن گل: ۹۱
طبقه بندي گل هاي حفاري براساس فاز پيوسته: ۹۳
گلهاي پايه روغني: ۹۴
موارد استفاده گلهاي پايه روغني: ۹۵
محاسبه مقدار مواد لازم براي افزايش و يا كاهش وزن كل: ۹۵
سيال حفاري: ۹۷
فشار سنگهاي پوششي: ۹۸
نتيجه:         101
هوا به عنوان سيال حفاري:        102
سرعت هوا جهت انتقال خرده هاي حفاري: ۱۰۲
ظرفيت حمل سيال حفاري: ۱۰۴
برخي از خواص سيالات حفاري: ۱۰۸
گرانروي: ۱۰۹
اندازه گيري گرانروي:‌ ۱۱۰
سيالات غير نيوتني:‌ ۱۱۳
استحكام ژله اي:‌ ۱۱۴
مشكلات ناشي از كنترل نادرست تراوايي و افت صافي: ۱۱۵
انواع سيالات حفاري: ۱۱۶
گل هاي طبيعي: ۱۱۸
گل هاي فسفاته: ۱۱۹
گل هايي به سازي شده با مواد آلي: ۱۱۹
گلهاي به سازي شده با كلسيم: ۱۲۰
گل هاي آهكي: ۱۲۱
گل هاي كلرو سديم: ۱۲۲
گل هاي گچي: ۱۲۳
گل هاي آب شور: ۱۲۳
گل هاي آب نمك اشباع: ۱۲۴
گل هاي امولسيون نفت در آب: ۱۲۵
سيالات نفت سرشت: ۱۲۵
سيالات حفاري گازي: ۱۲۶
سيال حفاري نوع كف: ۱۲۷
مواد تشكيل دهنده گل حفاري: ۱۲۷
مزاياي باريت: ۱۲۸
مواد كنترل كننده صافي، رس ها، نشاسته، CMC مواد تركيبات نفتي ( مثل گازوئيل): ۱۲۹
هرزروي گل حفاري: ۱۳۲
مشكلات ناشي از هرزروي گل حفاري: ۱۳۲
طريق مقابله با مشكل هرزروي گل: ۱۳۲
مشكل حفاري در طبقات نمكي: ۱۳۳
مشكلات حفاري در طبقات شيلي: ۱۳۳
فوران چاه: ۱۳۴
وزن گل حفاري: ۱۳۵
محاسبات گل حفاري: ۱۳۷
سيمان كاري لوله هاي جداري: ۱۳۸
خواص لازم براي سيمان حفاري: ۱۳۹
نوع سيمان: ۱۴۰
 انواع سيمان ها: ۱۴۱
گيرش سيمان: ۱۴۱
وسايل سيمان كاري: ۱۴۲
وسايل سر چاه: ۱۴۲
وسايل داخل چاه: ۱۴۳
دلايل افزودن سيمان: ۱۴۳
تعريف زمان بندش: ۱۴۴
عوامل موثر در مقاومت سنگها: ۱۴۶
انواع آچار: ۱۷۵
دیگر ملحقات حفاری: ۱۷۶
انواع عملیات انجام شده روی دکل: ۱۸۰
اندازه گیری ویسکوزیته ۱۸۵
زمین شناسی ۱۸۸
چکیده:

اهداف حفاري: 
۱٫ برقراري ارتباط از يك بخش معدن به بخش ديگري از آن (حفاري معدني) 
۲٫ اكتشاف كانيهاي مفيد (اكتشافي) 
۳٫ دستيابي به نمونه هاي داخل زمين و مطالعات زمين شناسي 
۴٫ انفجار و دسترسي به مواد معدني جهت استخراج معدني 
۵٫ دسترسي به آب ،‌نفت،‌گاز وساير مواد معدني و استخراج آنها 
روش هاي اكتشافي مقدم بر حفاري:‌
۱) روش هاي ژئوفيزيكي: شامل گراني سنجي،‌مغناطيس سنجي و لرزه نگاري كه در اكتشاف نفت به كار ميرود. 
۲) روش هاي مگنتومتري زميني و هوايي كه در اكتشاف كانسارهاي آهن از اهميت خاصي برخوردار است. 
۳) روش هاي ژئوالكتريك در مطالعات هيدرولوژي و آب شناسي 
۴) راديومتري از خاصيت راديواكتيويته بعضي از عناصر توسط دستگاههاي نظير “گايگرسلر” يا “گايگر كانتور” براي اكتشاف آنها مورد استفاده مي شود. 
۵) ژئوشيمي با نمونه برداري هاي مختلف از آبهاي جاري، راكد،‌ گياهان، خاك، رسوبات رودخانه اي و … جهت عناصر محتلف كه قبل از شروع حفاري به عمل مي آيد به ترتيب اجرا به شرح زير خواهد بود: 
اقداماتي كه قبل از شروع حفاري به عمل مي آيد، به ترتيب اجرا به شرح  زير خواهد بود: 
۱) جمع آوري اطلاعات و مفروضات لازم براي طراحي چاه و مطالعه و بررسي دقيق آنها 
۲) طراحي نمودن يك چاه فرضي كه در بين چند حلقه چاه يك ناحيه ابعادي متوسط داشته باشند طراحي نمودن شامل موارد زير است: 
۱-۲- طراحي انواع سيال حفاري شامل (نوع، اعماقي كه مورد استفاده قرار مي گيرد، خواص فيزيكي سيال؛ نوع و مقدار و هزينه مواد مورد نياز جهت تهيه و نگهداري سيال، روش تهيه و نگهداري سيال و…) 
۲-۲- طراحي لوله هاي جداري (شامل: اندازه لوله و عمق نصب آن، نوع لوله، مقدار و هزينه لوله هاي جداري و وسايل مورد نياز براي نصب و سيمانكاري آن، برنامه سيمان كاري، آزمايش دستگاههاي كنترل فوران و…) 
۳-۲- طراحي مته هاي حفاري (شامل :‌اندازه، نوع، تعداد ،‌اندازه فواره مته،‌وزن روي مته، دور آن، هزينه و…) 
۴-۲- طراحي رشته حفاري (شامل: اندازه و نوع لوله حفاري، لوله هاي طوق مته (لوله هاي اضافي) وسايل كنترل كننده انحراف و…
۵-۲- طراحي جريان گل حفاري (شامل: ميزان جريان، قدرت هيدروليكي مورد نياز، اندازه فواره مته ،‌سرعت سيال در فواره مته ، سرعت سيال در فضاي حلقوي و…) 
۶-۲- برآورد زمان مورد نياز براي اجراي برنامه حفاري يك حلقه چاه، تهيه برنامه زمان بندي عمليات حفر چند حلقه چاه. 
۳) برآورد مقدار مواد و مصالح مورد نياز يك حلقه چاه فرضي و بر اساس آن تدوين برنامه دريافت و مصرف مواد مورد نياز كليه چاهها. 
۴) انتخاب دستگاههاي حفاري مناسب كه قادر به حفر چاههاي برنامه ريزي شده باشد،‌انتخاب سيستم كنترل فوران ، اقدام به موقع براي تامين آنها. 
۵) برآورد بودجه مورد نياز عمليات و تهيه و برنامه زمان بندي دريافت و مصرف آن. 
۶) پياده نمودن محل چاهها در روي زمين ،‌اقدام به موقع جهت احداث جاده و محل چاه با حصول اطمينان از امكان تامين به موقع آب مصرفي و سوخت مواد غذايي و آب نوشيدني و…
۷) پيگيري مداوم اقدامات فوق الذكر تا حصول به نتيجه نهايي در محدوده زماني تعيين شده 
۸) تهيه برنامه حفاري چاه در آخرين فرصت مناسب قبل از شروع عمليات جهت اجتناب از دوباره كاري. 

خرید و دانلود

با قیمت 10,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج