گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۶۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

توسعه وترويج علم وتكنولوژي كه با انقلاب صنعتي در قرن ۱۹ آغاز گرديد. از طرفي نعمت هاي بزرگي را براي بشريت به ارمغان آورد مانند افزايش توليد غذا و بوجود آوردن محيط هايي زندگي دلپذير و خوشايند در حاليكه آنها ازطرف ديگر موجب تخريب عوامل محيطي به وسيله مصرف سوخت هاي فسيلي و ذخاير طبيعي گرديد.انسان با غلبه بر عوامل مضر باعث توسعه علم وتكنولوژي مي شود. اما دور نماهاي بعدي مهم هستند اينكه چه نوع از تكنولوژي هاي جديدي را براي موفقيت بيشريت نيازمنديم ؟ براي پاسخ به اين سوال بايستي به نكات زير توجه نمود.
اولين نكته مورد توجه اين است كه نسل هاي آينده را مقروض نسل حاضر نسازيم.
۲-دومين نكته مورد توجه اين است كه اجازه ندهيم فعاليت هاي صنعتي كشورهاي توسعه يافته باعث آسيب رساندن به محيط زيست كشورهاي در حال توسعه گردد. يا فشارهاي وارده بر محيط هاي شهري را بر مناطق دورافتاده تحميل نكنيم.
۳-سومين نكته مورد توجه همزيستي است. براي آسايش بشريت يك همزيستي متنوعي را با گونه هاي ديگر فراهم سازيم در حاليكه تعادل بين انسان ها و ديگر قسمت هاي اكوسيستم جهاني را حفظ ميكنيم.
نكته ديگري كه سواي از موضوع فشار روي محيط زيست جهاني بايستي به آن توجه كنيم فرسايش انرژي وذخايري است كه مي خواهيم در قرن ۲۱ بهبود يابد.
اگر چه افزايش فشار روي محيط زيست جهاني وفرسايش انرژي و ذخاير به خودي خود مشكلاتي را ابعاد مختلف مي باشند ليكن به شدت به هم وابسته اند. زيرا هر دوي آنها باعث شده اند كه مصرف ذخاير وانرژي به شدت توسعه يابد.

۱-۱-مفهوم اكوتكنولوژي
اكوتكنولوژي يك مفهوم ابتكاري وجديدي است كه از به هم پيوستن E+CO+Technology بدست آمده و شامل زمينه هاي گوناگوني است. مفهوم اكوتكنولوژي مي تواند از شكل زير درك گردد.
توسعه پايدار ممكن نخواهد بود مگر آنكه همزمان با آن از محيط زيست جهاني حفاظت كنيم و توسعه پايدار محقق نخواهد گرديد مگر در سايه اكوتكنولوژي
بنا به پيشنهاد (NIRE) انجمن ملي ذخاير و محيط زيست يك مفهوم از تكنولوژي جديد از زاويه علمي و تكنولوژي واكولوژي در مقياسي وسيع است. همچنانكه اكوتكنولوژي خود نيز عامل اصي احيا چرخه ها و يك روش همزيستي است. بطور كلي نقش NIRE انجام تحقيقات اساسي  است كه هدفش خلق اكوتكنولوژي است. اين تحقيقات مي تواند به سه مورد زر تقسيم شود.
۱-توسعه تكنولوژي هايي براي بهره برداري حداكثر از انرژي وتعيين ذخاير (MERU) Maximum energy and resource utilization كه خود شامل:
۱-۱- تكنولوژي هايي براي نگهداري انرژي
۱-۲- تكنولوژي هايي براي نگهداري ذخاير
۱-۳- تكنولوژي هايي براي توسعه ذخاير جديد
۲-توسعه تكنولوژي هايي است براي حداقل آسيب به عوامل محيطي (MEI)
Minimum enviromental impact كه خود شامل:
۲-۱-توسعه پروسه هايي كه انتشار مواد سنگين از آنها به محيط زيست از پروسه هاي فعلي يا موجود كمتر مي باشد.
۲-۲-توسعه تكنولوژي هايي براي بازيافت وجمع آوري چنين موادي
۲-۳-توسعه تكنولوژي هايي براي ترميم عوامل محيطي
۲- توسعه وبكارگيري تكنولوژي برآورد آسيب هاي وارده به محيط زيست (TIA)
Technology of impact assessments كه شامل موارد زير است:
۳-۱-بررسي چرخه هاي زندگي
۳-۲-بررسي آسيب هاي وارده به عوامل محيطي از جانب آلودگي ها
۳-۳-بررسي سلامتي از جهت مواد شيميايي بررسي موجودي انرژي ومحاسبه ميزان تقاضا وارزيابي خطرات اجتماعي 
تحقيقات NIRE شامل: تكنولوژي هايي براي (MEI) ., (MERU) براساس فيدبك آن بر روي (TIA) در تلاش براي بوجود آوردن تكنولوژي هاي دوستدار محيط زيست مي باشد.
انجمن ملي ذخاير ومحيط زيست تحقيقاتي را هم در مناطق صنعتي و هم درمحيط‌هاي غيرصنعتي نظير تكنولوژي توسعه ذخاير انرژي وكنترل آلودگي انجام داده است وسعي مي كند به نتايج قابل دسترسي وسيعي دست يابد.
پيشبرد تحقيقات در زمينه خلق اكوتكنولوژي هايي براي توسعه پايدار بايستي براساس نگهداري پتانسيل هاي موجود در تعقيب موفقيت هاي آينده براي بيشريت باشد در حاليكه از محيط زيست جهاني نيز حفاظت مي كند.

 
۱-۲-مسيرهاي اصلي و مسيرهاي تخصصي اكوتكنولوژي
مسيرهاي اصلي اكوتكنولوژي شامل:
۱-تكنولوژي ومديريت نوآوري
۲-روشهاي مديريتي محيط زيست
۳-حفظ محيط زيست
۴-كارايي انرژي در توليد

مسيرهاي تخصصي شامل
۱-مديريت توسعه تكنولوژي
۲-اتخاذ تصيمات حمايتي از محيط زيست
۳-علم تشخيص از داده هاي محيطي
۴-آلودگي هاي محيطي
۵-بررسي هاي استراتژيك خطرات ناشي از آسيب هاي محيطي مواد زيان آور صنعتي

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج