گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 190 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 2,000 تومان
دانلود رایگان تحقیق بازاريابي كالاهاوخدمات-خرید اینترنتی تحقیق بازاريابي كالاهاوخدمات-دانلود رایگان مقاله بازاريابي كالاهاوخدمات-تحقیق بازاريابي كالاهاوخدمات-دانلود رایگان پروژه بازاريابي كالاهاوخدمات

این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بازار: درتجارت بازاربه مصرف كنندگان ومشتريان كالاوخدمات توليدشده توسط شركت اطلاق مي شود.

بازاريابي :بازاريابي رامي توان به عنوان فعاليتي لازم براي تطبيق كالاهابانيازهاوخواسته هاي بازارتعريف كرد.در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم.

دربازاريابي تصميم گيري درموردچهارموردبسيارمهم است .

۱- محصول   2- قيمت   3- مكان توزيع   4- معرفي

۱-محصول : تصميم گيري درموردمحصول شامل انتخاب كالابراي توليدوفروش است . براي درك عوامل اصلي كه بايددرنظرگرفت ؛ لازم است چهارسئوال ازخودبپرسيم .

۱-بازارچه چيزي رامي خرد؟ كالارامي توان به سه دسته تقسيم كرد

۱-كالاي بادوام مانندلباس وسرويس ۲- كالاهاي كم دوام مانندموادغذايي ۳- خدمات مانندنگهداري ومشاوره

۲-بازارچرامي خرد؟ به طوركلي بازاربراي رفع نيازكالاهاوخدمات راخريداري مي كندوممكن است براي خريداريك محصول بيش ازيك منفعت داشته باشد. مانندغذاكه علاوه بررفع گرسنگي مقوي بودن ولذت بخش بودن آن نيزمهم است .

۳-خريداركيست ؟ خريددرواقع يك عمل تصميم گيري است .درخريدچهارعامل موثرهستند.

۱-تاثيرگذاركه پيشنهادخريدرامي دهد ۲-تصميم گيرنده ۳- خريدار ۴- استفاده كننده نهايي

۴-خريدچگونه انجام مي شود؟ شخص معمولاً درموقع خريدپنج مرحله راپشت سرمي گذارد.

۱-احساس نيازمي كند ۲-درموردنيازورفع نيازاطلاع كسب مي كند۳-تصميم خريدمي گيرد ۴-ازمحصول استفاده مي كند ۵-احساسهاي قبل ازخريد.

طول عمرمحصول : موفقيت محصول دربازاردرطول زمان قابل تغييراست وممكن است دراري چهارمرحله باشد

۱-معرفي كالا ۲-رشد فروش كالا ۳-حداكثرفروش كالا ۴-ركودكالا

بعضي ازكالاهاممكن است همه اين مراحل رانداشته باشند.

قيمت گذاري

۱-قيمت گذاري برمبناي هزينه : درصدي ازهزينه ها× جمع كل هزينه ها : قيمت محصول

۲-قيمت گذاري برمبناي تقاضا: وقتي تقاضابالاباشدقيمت بالاوهرچه تقاضاپايين قيمت پايين است .

۳-قيمت گذاري برمبناي رقابت : اين روش درصورتي استفاده مي شودكه هدف اصل برمبناي قيمت انتخاب شده ازطرف رقباباشد.

۴-روشهاي ديگرقيمت گذاري : ازقبيل قيمت گذاري بازيان وقيمت گذاري روانشناسي

مكان (‌ روش توزيع )

عوامل موثردرانتخاب روش توزيع : ۱-مشخصات محصول  2-ويژگيهاي مصرف كننده ۳-معرفي وتبليغات

ابزارمتنوع تبليغاتي :

۱-تبليغ : ارائه ومعرفي كالاهاوخدمات توسط مجري مشخص كه براي آن هزينه اي پرداخت شده است

۲-فروش شخصي : فروش رودرروازطريق صحبت شفاهي است 


خرید و دانلود

با قیمت 2,000 تومان
  • انتشار : ۱۲ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج