گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گاهي ممكن است جامعه ها يكدست و همگن نباشند و از طبقات مختلف تشكيل  شده باشند.  يعني جامعه را مي‌توان به چند جزو تقسيم كرد،‌ به طور  كه افراد داخل  هر بخش،‌ بسيار به هم نزديك باشند ولي اين بخشها با  هم تفاوت بسيار دارند.
هر يك از اين بخشها را يك «طبقه»  مي‌نامند. براي مثال در مطالعه وضع  درآمد خانوارها،‌ با چنين شرايطي روبه رو هستيم . كه در بعضي از خانوارها يك دست و همگن نيستند و  براي بعضي آنها ممكن است درآمد  حدود پانصدهزار ريال در ماه خيلي دور از انتظار باشد و حال ممكن است درآمد بعضي افراد به راحتي از پنج ميليون ريال تجاوز كند.  با اين شرايط،‌ممكن است جامعه را به طبقات با درآمد كم، ‌درآمد متوسط و درآمد  بالا تقسيم كنيم.  در اين شرايط  از هر طبقه،‌ يك نممونه انتخاب مي‌كنيم. با روي هم ريختن اين نمونه ها يك نمونه مورد نظر  از جامعه  به دست مي‌آيد. شكل زير گوياي اين وضعيت است:
نمونه گيري خوشه اي
در اين قبيل نمونه گيري با جامعه اي رو به رو هستيم كه مي‌توانيم آن را به واحدهاي مركب  تقسيم كنيم. به قسمي كه واحدها در مقايسه با يكديگر ،‌ داراي سازمان يكسان هستند. ولي ممكن است داخل هر واحد افراد  متفاوت باشند. هر يك از اين واحدها را يك «خوشه» مي‌ناميم. براي مثال مي‌خواهيم در بارة‌ افرادي كه در صنعت رنگرزي فعاليت مي‌كنند مطالعه كنيم در اين جا مي‌توان مجموعه اين افراد را به اجزاي كوچكتر  تقسيم كرد.  هر جزء  مي‌تواند شامل افرادي باشد كه در يك كارخانه رنگسازي كار مي‌كنند. بنابراين هر كارخانه به عنوان يكي از آن واحدها در نظر گرفته شده است.
به طور معمول كارخانه هايي در شرايط برابر  از لحاظ دستمزد افراد شبيه هم هستند ولي در هر كارخانه اي افراد بنا بر مسئوليتهاي محوله  داراي درآمدهاي متفاوتي مي‌باشند. در اين شرايط چند خوشه را (كه لازم نيست تعداد  آنها زياد باشد) انتخاب  و سپس خوشه هاي انتخاب شده را سرشماري مي‌كنيم.
در اين فصل مي‌خواهيم اطلاعات را حتيدر يك مقدار كمي خلاصه كنيم.  اگر به نمودارهايي كه در فصل  قبل رسم شده است توجه كنيد،‌ ملاحظه خواهيد  كرد كه داده‌ها،  در اطراف  مقداري مي‌خواهيم آن مقداري را كه اين داده ها اطراف آن تجمع كرده‌اند، ‌تمركز يافته‌اند و قسمت مياني  داده ها و قسمت مياني  داده ها فراواني بيشتري نسبت به قسمت  كناري دارد بيابيم، اين مقدارها كه مشخص كننده مركز داده ها هستند،‌ «پارامترهاي مركزي» يا  «شاخص هاي مركزي» ناميده مي‌شوند. اهم آنچه به عنوان شاخصهاي  مركزي معرفي شده اند،‌عبارتند از:
ميانگين
ميانه
مد

ميانه
ميانه، كميتي است كه داده ها را نصف مي‌كند. به عبارت ديگر،‌ تعداد داده هايي كه از ميانه  بيشترند،‌ برابر تعداد داده‌هايي است كه از ميانه كمترند.  براي محاسبه ميانه داده‌ها، ‌ابتدا آنها را مرتب مي‌كنيم و داده اي كه در وسط قرار مي‌گيرد،‌ميانه است. اگر تعداد داده ها  زوج باشد،  دو داده در وسط قرار مي‌گيرند كه در اين صورت، ‌ميانگين اين دو داده را برابر ميانه  تعريف مي‌كنند. معمولا ميانه داده‌ها   x، … ،x   را با نماد X (بخوانيد X تيلدا) نشان مي‌دهند.
حال پس از بررسي موارد و نمونه هاي مربوط به آمار و نيز توضيح آمار  و چگونگي آمارگيري، ما در اينجا به بررسي آماري درصد طلاق و نيز زنان و مرداني را كه در اين امر شركت  داشته اند مي‌پردازيم تا بلكه هم مثالي زده باشيم و نيز آماري هر چند كلي ولي دقيق براي نشان دادن وضعيت طلاق  در كشور به دست آورده باشيم.

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج