گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هدف اين تحقيق بررسي اثر عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني مي باشد . و اين تحقيق با توجه به سه معيار اصلي و زير معيارهاي هر يك از اين معيارها عملكرد زنجيره تامين را مورد ارزيابي قرار مي دهد . وسيله ارزيابي ايجاد شده منعكس كننده كارايي خدمات براي صنعت ، اثر بخشي عمليات براي تامين كنندگان خدمات و كارايي خدمات براي دريافت كننده ها ست و عملكرد سازماني نيز با توجه به دو معيار اصلي و زير معيارهاي اين معيارها مورد ارزيابي قرار مي گيرد . به اين اميد كه تحقيق موجود گامي در جهت توسعه به كارگيري معيارهاي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين و عملكرد سازماني باشد و بتوان اين دو را در راستاي يكديگر و در جهت توسعه صنايع ايران به كار گرفت 
مسئله تحقيق : آيا بين عملكرد زنجيره تامين و عملكرد سازماني رابطه_ اي وجود دارد ؟ 
فرضيه تحقيق : عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم   دارد .
                   : منابع بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم دارند . 
                   :  خروجي ها بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم دارند . 
                   :  انعطاف پذيري بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم دارد . 
محدوده ي زماني : از بهمن ماه ۱۳۸۵ تا شهريور ماه ۱۳۸۶
محدوده ي مكاني: صنايع ايران در شهرهاي مختلف كشور ( تهران ، اصفهان ، يزد ، شيراز ، و….. ) 
جامعه آماري: شركت هاي توليدي از صنايع ايران (صنايع ماشين سازي ، 
                   صنايع لاستيك ، صنايع قطعه سازي ، و……. ) 
نمونه آماري :  87 شركت از صنايع ايران در شهرهاي مختلف ( تهران ،      
                  اصفهان  ، يزد ، شيراز ) ازجمله صنايع ماشين سازي ، قطعه
                 سازي ، لاستيك ، كاشي  و……
لغات كليدي :زنجيره تامين ، عملكرد سازماني ، معيارهاي ارزيابي عملكرد 
                  زنجيره تامين      
زنجيره تامين : به طور رسمي ، زنجيره تامين فرآيندي منسجم است كه در آن مواد خام به محصول نهايي تبديل شده و بعد از آن به مشتريان تحويل داده مي شود . ( از طريق توزيع ، خرده فروشي ها يا هر دو ) يك زنجيره تامين شامل چهار سطح ۱٫ تامين ، توليد ، توزيع و مشتري ها مي
– باشد . 
عملكرد سازماني: عملكرد سازماني به كمك چندين بعد تعريف مي شود:
مشتري ( سطوح و گرايش ها در رضايتمندي مشتري ، حفظ مشتري ، و …) ، مالي ( قابليت سودآوري ، سهم بازار ، ROI) منابع انساني ( رضايتمندي كاركنان توسعه كاركنان و..) و اثر بخشي سازماني ( شاخص هاي عملكردي عملياتي ، توليد و تحويل ، سيكل زماني و…)   
                       
خلاصه ارزيابي معيارهاي عملكرد 
    سيستم ارزيابي عملكرد بايد تاكيدش را بر سه نوع مجزا از معيارهاي عملكرد شامل : معيارهاي منابع (R) ، معيارهاي خروجي (O) ، معيارهاي انعطاف پذيري  (F)بگذارد . هر يك از اين سه نوع معيارهاي عملكرد اهداف مختلفي دارند كه در جدول (۱) توضيح داده شده اند . سيستم ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با يد هر يك از اين سه نوع (F,O,R) را اندازه گيري كند . چنانچه هر نوعي از اين معيارها درمجموع براي موفقيت عملكرد زنجيره تامين ضروري هستند . هر يك از اين سه نوع معيارها خصوصيات مهمي دارند و هر يك از اين معيارها بر معيارهاي ديگر تاثير مي گذارد . و تاثير متقابل بين اين سه نوع معيار در شكل شماره (۱) توضيح داده شده اند .                                                                   

  جدول شماره(۱) اهداف انواع معيارهاي عملكرد  
purpose goal نوع معيار عملكرد 
مديريت منابع كار براي سودمندي  حياتي است سطح بالاي از كارايي منابع
با خروجي غير قابل پذيرش مشتريان به زنجيره هاي تامين ديگر برگشت داده مي شوند . سطح بالاي خدمت به مشتري خروجي 
در يك محيط نامطمئن زنجيره تامين بايد قادر به پاسخگويي تغييرات باشد. توانايي پاسخگويي به تغييرات محيطي انعطاف پذيري  شكل شماره (۱) سيستم ارزيابي زنجيره تامين

                                                         
۱- منابع 
   معيارهاي منابع شامل سطوح موجودي ، نيازمنديهاي پرسنلي ، تجهيزات مورد استفاده و انرژي مورد استفاده و هزينه مي باشد . ارزيابي منابع بخش مهمي از سيستم ارزيابي مي باشد.    
در زير مثالي از معيارهاي عملكرد منابع زنجيره تامين آورده شده است :  
هزينه كل منابع استفاده شده :
۱٫ هزينه توزيع : كل هزينه توزيع شامل هزينه حمل و نقل و هزينه 
باربري 
۲٫ هزينه توليد : كل هزينه توليد شامل نيروي كار ، نگهداري و هزينه – هاي مجدد كار 
۳٫ موجودي : هزينه هاي مرتبط با نگهداري موجودي 
– سرمايه گذاري موجودي : ارزش سرمايه گذاري  نگهداري موجودي 
– كهنگي و منسوخ شدن موجودي هزينه هاي مرتبط با كهنه شدن
   موجودي ؛ گاهي اوقات در بر گيرنده استهلاك موجودي است .
    – كار در جريان ساخت : هزينه هاي مرتبط با كار در جريان ساخت . 
    –  كالاي تمام شده : هزينه هاي مرتبط با نگهداري موجودي هاي
     كالاي تمام شده 
۴٫ نرخ بازده سرمايه گذاري (ROI) :معيارهاي سودمندي سازمان  . نرخ بازده سرمايه گذاري به طور كلي توسط نرخ خالص سود به كل دارا يي ها به دست مي آيد .
۵٫ نسبت گردش موجودي كالا : نسبت بهاي تمام شده موجودي كالاي تمام شده به موجودي كالا 
۶٫ نسبت خالص سرمايه در گردش : خالص سرمايه در گردش به كل دارايي 
– خالص سرمايه در گردش : كل بدهي ها منهاي كل داراييها  
خروجي ها
   معيارهاي خروجي شامل : پاسخگويي مشتري ، كيفيت و كميت محصول نهايي توليد شده ، مي باشد .
در مجموع معيارهاي خروجي بر پايه ي افق هاي زماني كوتاه و محدود مي باشند .  معيارهاي عملكرد خروجي تنها نبايد با اهداف استراتژيك سازماني مطابق باشند ، بلكه از آنجايي كه اهداف استراتژيك به طور كلي در تامين نيازمنديهاي مشتري مورد نظر هستند ، اين معيارهاي عملكرد خروجي بايد با اهداف و ارزشهاي مشتري نيز مطابق باشند .  در زير يك مثال از معيارهاي عملكرد خروجي زنجيره تامين ذكر شده است :
۱٫ فروش : درآمد كل 
۲٫ سود درآمد كل منهاي هزينه 
۳٫ نرخ تكمبل : نسبت سفارشات تكميل شده 
– هدف نائل شدن به نرخ تكميل : تا چه حدي به يك هدف نرخ تكميل نائل شده ايم .
– متوسط اقلام نرخ تكميل ك مجموع نرخ تكميل به تعداد اقلام توليد شده 
۴٫ تحويل هاي به هنگام اين معيارها عملكرد تحويل محصول يا سفارش يا اقلام را اندازه گيري مي كنند .
– تاخير محصول : زمان تحويل منهاي تاريخ سررسيد 
– متوسط تاخيرات سفرش : مجموع تاخيرات به تعداد سفارشات تقسيم مي شود . 
– درصد تحويل به هنگام : درصد سفارشاتي كه به موقع يا قبل از تاريخ سررسيد تحويل داده شده اند .
۵٫ فقدان موجودي سفارش انجام نشده : اين معيارها عملكرد موجوديت محصول يا سفارش يا آيتم را اندازه گيري مي كنند . 
– احتمال فقدان موجودي : احتمال اينكه آيتمي براي موجودي مورد نياز  است ولي  آن ايتم وجود ندارد . 
– ميانگين سطح سفارش انجام نشده : تعداد اقلام شفارش انجام نشده به دليل فقدان موجودي .
۶٫ زمان پاسخگويي به سفارش : مقدار زمان بين يك سفارش و مطابق آن تحويل سفارش .
۷٫ lead time   توليد : كل مقدار زمان مورد نياز براي توليد يك آيتم خاص يا گروهي از آيتم ها .
۸٫ تعداد آيتم هايي كه نادرست ساخته شده اند و يا نادرست تحويل داده شده اند . 
۹٫ شكايات مشتري : تعداد شكايات ثبت شده مشتري .
انعطاف پذيري :
بعضي از فوايد سيستم هاي زنجيره تامين منعطف :
تقليل تعداد سفارشات انجام نشده 
تقليل تعداد فروش هاي از دست رفته 
تقليل در تعداد تاخير سفارشات 
افزايش رضايتمندي مشتري 
توانايي پاسخگويي و مد نظر داشتن تغييرات سفارشات به طور فصلي 
– توانايي پاسخگويي  و مد نظر داشتن دوره هاي نبود عملكرد توليدي (خرابي ماشين ) 
 – توانايي پاسخگويي و مد نظر داشتن دوره هاي فقدان عملكرد تامين كننده ها 
– توانايي پاسخگويي و مد نظر داشتن دوره هاي فقدان عملكرد تحويل 
– توانايي پاسخگويي و مد نظر داشتن محصولات جديد ، بازارهاي جديد يا رقباي جديد
   انعطاف پذيري در موفقيت  زنجيره تامين واقعا ضروري و حياتي است زيرا زنجيره تامين در يك شرايط نا مطمئن قرار دارد .
 خواننده ي علاقه مند مي تواند ، براي بازنگريهاي جامعي از ادبيات در انعطاف پذيري سيستم به   Sethi, sethi 1991Gupta , Goyal(1989)   مراجعه كند . نويسنده چهار نوع انعطاف پذيري سيستم را تعريف مي كند . كه در جدول شماره (۲) شرح داده شده اند 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج