گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان

خرید ودانلود فایل تحقیق بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات وکارایی کارکنان شرکت گاز-دانلود رایگان تحقیق بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات وکارایی کارکنان شرکت گاز-خرید اینترنتی تحقیق بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات وکارایی کارکنان شرکت گاز-دانلود رایگان مقاله بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات وکارایی کارکنان شرکت گاز

این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


اهميت موضوع وتحقيق  :
امروزه اهميت اطلاعات ، هم به عنوان يك منبع مهم تاكتيكي و استراتژيكي در سازمان مطرح مي باشد وهم به عنوان يك منبع عمده براي ارزش افزوره ي احتمالي شناخته شده است . اطلاعات هميشه در محيط كسب و كار به عنوان يك مزيت رقابتي مطرح بوده اما نكته ي مهم اين است كه تغييرات واقعي كه مي تواند ارزش بالقوه ي اطلاعات را افزايش دهد ، توانايي سازمان ها در استفاده از اين منبع مهم از طريق كاربرد فناوري جديد است . فناوري اطلاعات با ويژگي ذخيره سازي ، پردازش ، بازاريابي و انتقال اطلاعات مي تواند مديران را در بهبود عملكرد سازمان هايشان ياري كند . فناوري اطلاعات ، تمام ابعاد سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و تجاري زندگي انسان را متحول كرده وبا تغييرات زيربنايي بيشتري نيز مواجه خواهد ساخت . بدين ترتيب ساختار اشتغال ، صنعت ، اقتصاد ، تجارت و… به شدت از اين پديده متاثر خواهد شد.

بيان مسئله :
فناوري نو ظهور و پيشرفته ي اطلاعات ، براي حل مسايل مديريتي ، در حال تغيير دادن شيوه هاي مديريت سازمان ها و مهندسي مجدد هستند . مديريت در محيط متحول امروز، براي هر تصميم گيري نيازمند توجه به عوامل گوناگوني است. از جمله ي اي عوامل مي توان به موارد زير اشاره كرد: برنامه ريزي هاي قوانين دولتي ، نگرشهاي كارفرمايانه ي توسعه ي فناوري اطلاعات و ارتباطات ، اطلاع رساني و افزايش انتظار مشتريان با داشتن امكان انتخاب . در هر كدام از موارد فوق ، مديريت نياز به اطلاعات مناسبي دارد كه دانش او را افزايش وعدم اطمينان وي را كاهش دهد تا بتواند فعاليت موثري داشته باشد . بنابراين بهتراست به جاي عبارت آشناي “مديريت ، انجام دادن كارها از طريق ديگران است” ، عبارت “مديريت ، انجام دادن كارها با استفاده از اطلاعات مناسب و از طريق افراد است” را به كار ببريم . در اين راستا توجه به فناوري اطلاعات ضروري به نظر        مي رسد. 
در دنياي فعلي ، فناوري اطلاعات ، خمير مايه ي توسعه ي انساني در سازمان و جامعه است و محورهاي اساسي توسعه ي منابع انساني و ماهيت آن را نيز متناسب با نياز جامعه و انسان ها تعيين مي كند. در توسعه ي منابع انساني ، همواره بايد ظرفيت هاي جديد انساني را شناخت ، با توسعه ي قابليت ها و كيفيت هاي انساني به صورت يك فرايند دايمي انجام شود . تحقق اين امر در گرو بهره گيري از فناوري اطلاعات است ، چون در فرايند فناوري اطلاعات دايما اطلاعات ،توليد ،پردازش ، توزيع و مديريت مي شود . بنابراين ، فناوري اطلاعات زماني حلال مشكلات خواهد بود كه در خدمت توسعه و پرورش انسان ها قرار گرفته و قابليت هاي انساني با هم تلفيق و به توسعه ، كارايي و بهره وري منجر شود . دراين تحقيق رابطه ي بين فناوري اطلاعات و كارايي د رشركت گاز استان خراسان مطمح نظر واقع مي شود.

اهداف تحقيق :
هدف اصلي از انجام اين تحقيق ، ارايه ي چارچوب نظام دار از چگونگي تاثير گذاري فناوري اطلاعات بر كارايي است . آگاهي ازاين موضوع مي تواند دانش مديران و كاركنان را نسبت به اثرات فناوري اطلاعات بر كارايي افزايش دهد ; نگرش سيستمي به اين موضوع زمينه اي فراهم مي كند كه در آن بتوان فناوري اطلاعات وابعاد كارايي و تعاملات آ ن دو را بررسي كرد .
بنابراين دو هدف فرعي زير را مي توان براي اين تحقيق برشمرد :
۱٫ بررسي رابطه ي بين به كارگيري فناوري اطلاعات و استفاده بهينه از منابع اطلاعاتي 
۲٫ بررسي رابطه ي بين به كارگيري اطلاعات و استفاده ي بهينه از منابع انساني 


فرضيه هاي تحقيق : 
اين پژوهش داراي يك فرضيه ي اصلي و دو فرضيه ي فرعي به شرح زير است :
فرضيه هاي فرعي 
فرضيه اول :
” به كار گيري فناوري اطلاعات موجب استفاده ي بهينه از منابع انساني مي شود”.
فرضيه دوم:
” به كارگيري فناوري اطلاعات موجب استفاده ي بهينه از منابع اطلاعاتي مي شود”.

روش انجام تحقيق و جمع آوري اطلاعات :
روش انجام تحقيق ، توصيفي از نوع پيمايشي است و جمع آوري اطلاعات با استفاده از سه روش زير انجام مي گيرد  :
۱- بررسي ميداني شامل تدوين، توزيع و جمع آوري پرسشنامه اي است كه هدف آن كسب اطلاعات درباره ي رد يا اثبات تحقيق مي باشد.
۲- تحقيق كتابخانه اي شامل بررسي انواع متون فارسي و انگليسي در ارتباط با ادبيات فناوري اطلاعات و كارايي خواهد بود.
۳- انجام مصاحبه با مديران، كارشناسان و كاركنان شركت گاز استان خراسان به ويژه واحد فناوري اطلاعات.

جامعه ي آماري و حجم نمونه :
جامعه آماري اين پژوهش، پرسنل شركت گاز استان خراسان – يكي از شركت هاي تابع شركت ملي گاز ايران ، و شامل ۲۷۰ نفر از كاركناني مي شود كه از امكانات فناوري اطلاعات از جمله شبكه و رايانه استفاده مي كنند . حجم نمونه از طريق فرمول محاسبه و پرسشنامه ها بين آنها توزيع خواهد شد .

روش هاي تجزيه و تحليل آماري:
در اين تحقيق با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي، داده هاي استخراج شده از پرسشنامه پردازش خواهد شد. در سطح آمار توصيفي از جداول يك بعدي و توزيع فراواني و در سطح آمار استنباطي از آزمون توزيع دو جمله اي ، كاي اسكوتر و ضريب همبستگي كاي استفاده خواهد شد.

متغيرهاي تحقيق :
متغير مستقل: متغير مستقل متغيري است كه از طريق آن متغير وابسته تبيين يا پيش بيني شود. متغير مستقل اين تحقيق عبارت است از ‹‹ فناوري اطلاعات ››.
 متغير وابسته: متغيري است كه محقق به دنبال تشريح يا پيش بيني تغيير پذيري در آن است.
در اين تحقيق متغير وابسته ‹‹ كارايي ›› است و در فرضيات فرعي به ترتيب ‹‹ منابع انساني›› و ‹‹ منابع اطلاعاتي ›› مد نظر هستند.
مفاهيم و واژه هاي عملياتي :
كارايي : 
كارايي عبارتست از نسبت ستاده به داده و يا به بيان ديگر نسبت توليد كالا يا خدمات نهايي به منابع به كار رفته در آن.
منابع انساني : 
منظور از منابع انساني يك سازمان ، تمام افرادي هستند كه در سطوح مختلف سازمان مشغول به كارند .
منابع اطلاعاتي : 
اطلاعات از مهم ترين منابع هر سازمان و نظام اجتماعي است. اگر نيروي انساني، مواد، سرمايه و تجهيزات را منابع فيزيكي بدانيم، اطلاعات در زمره ي منابع مفهومي يك نظام به شمار مي آيد. منابع فيزيكي به وسيله منابع مفهومي اداره مي شوند و از طريق سيستم مفهومي ، اطلاعات مربوط به منابع فيزيكي ، انعكاس مي يابند.
فناوري :
 فناوري سازمان تمام فرايندهايي را كه يك سازمان براي تبديل ستاده ها به داده ها به كار مي گيرد ، شامل مي شود.
اطلاعات : 
اطلاعات عبارت است از جريان هايي كه مجموعه ي دانايي ها را تغيير مي دهد، اين تغيير زماني اتفاق مي افتد كه يا مطلبي به مجموعه  ي دانايي ها افزوده شود و يا تجديد ساختاري در آن به وجود آيد.
فناوري اطلاعات : 
عبارت است از شبكه اي پيچيده از رايانه ها، سيستم هاي ارتباطات از راه دور و دستگاه هاي كنترل كه به افراد و سازمانها در گردآوري، انتقال، پردازش و بازيابي داده ها و اطلاعات كمك مي كند.
آزمون فرضيات :
براي آزمون فرضيات از دو روش توزيع فراواني (كيفي) و از تست دو جمله اي(كمي) استفاده خواهد شد . 

فرضيه اول :
‹‹ به كارگيري فناوري اطلاعات موجب استفاده بهينه از منابع انساني مي شود›› .
بيان فرض ها:
H0 : فناوري اطلاعات موجب استفاده ي بهينه از منابع انساني نمي شود.
H1 : فناوري اطلاعات موجب استفاده بهينه از منابع انساني مي شود.
پيشنهادهايي براي ديگر محققان :
به عنوان پيشنهاد ، موارد زير مي تواند به عنوان موضوعات پژوهشي مورد عنايت محققان محترم قرار گيرد:
۱- بررسي رابطه ي به كارگيري فناوري اطلاعات و استفاده ي بهينه از منابع مالي و فيزيكي 
۲- بررسي تطبيقي وضعيت استفاده از فناوري اطلاعات در دو سازمان مختلف ، به طور مثال شركت ملي گاز ايران و شركت مجتمع گاز پارس جنوبي.
۳- بررسي تطبيقي نحوه ي انجام فعاليتهاي سازماني بين دو سازمان كه فقط يكي از آن ها از فناوري اطلاعات استفاده مي كند؛ از جمله دو واحد تابعه ي شركت ملي گاز ايران.
۴- تحقيق در مورد چالش هاي فراروي سازمان ها در استفاده ي بهينه از فناوري اطلاعات و استقرار سيستم هاي اطلاعاتي.
۵- بررسي رابطه ي بين فناوري اطلاعات و اثر بخشي به عنوان يك موضوع پژوهشي.
۶- بررسي رابطه ي بين فناوري اطلاعات و بهره وري به عنوان يك موضوع پژوهشي.
۷- بررسي رابطه ي فناوري اطلاعات و استراتژي سازمان به عنوان يك موضوع پژوهشي.  

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج