گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهی شده وشامل موارد زیر است:

فرآورده هاي دريايي(ماهي آب شيرين و آب شور، نرم تنان و سخت پوستان) كه بعنوان غذا استفاده مي شوند فوق العاده فساد پذير هستند. معمولاً فرآورده هاي دريايي تازه صيد شده در طبيعت آلوده به ميكرب هستند. بطور سنتي آب دريا يا آب نمك يخ زده يا سرد شده براي به تأخير انداختن شروع فساد ميكربي محصولات دريايي استفاده مي‌شود. در اين فصل نتايج تحقيقات منتشر شده دربارة استفاده از آتمسفر تغيير يافته و يا كنترل شده به منظور افزايش عمر نگهداري فرآورده هاي دريايي كه در دماي پايين نگهداري مي شوند، بررسي خواهد شد. نگراني هاي مربوط به قابليت رشد ميكرو ارگانيسم سرماپرور كلستريديون بوتولينوم، انواع B و E و توليد سم در محصولات دريايي بسته بندي شده با آتمسفر تغيير يافته بوسيله آن نيز بحث خواهد شد.
پيشرفتهاي گذشته و حال
بمنظور تشريح فوايد بالقوه بسته بندي فرآورده هاي دريايي با آتمسفر تغيير يافته، گزارشهاي علمي موجود در مورد ماهي هاي طبيعي و پرورشي، نرم تنان و سخت پوستان بررسي خواهد شد. تا حدود سال ۱۹۸۱، گزارشات مربوط به مزاياي نگهداري فرآورده هاي دريايي به روش بسته بندي با آتمسفر تغيير يافته در بررسي هاي انجام شده توسط براون و پاركين (Brown& Parkin) و ويل هلم (Wilhelm) تشريح گرديده است. بيشتر مطالعات اخير را نيز جني جرجيس، اسميت و اسكورا (Skura) انجام داده اند. اخيراً راهبردهاي استفاده شده در استراليا در توسعة روشهاي بسته بندي با آتمسفر تغيير يافته براي افزايش زمان نگهداري محصولات دريايي بوسيله برمنر و استاتام (Statham &Bremner) و قبل از آن توسط استاتام گزارش شده است.

ماهي قزل آلا
زمان نگهداري ماهي قزل آلاي پرورشي (Salmo gairdneri) در آتمسفر با ۸۰ درصد   و ۲۰ درصد   دو برابر شد. ماهي قزل الاي نگهداري شده در آتمسفر معمولي در ۱۲ روز فاسد گرديد در حاليكه با بسته بندي با آتمسفر تغيير يافته در   پس از ۱۴ روز هنوز از كيفيت خيلي خوبي برخوردار بود و بعد از ۲۰ روز كيفيت آن نسبتاً خوب باقي ماند. ماهي خام بعد از ۲۵ روز نگهداري در بسته بندي با آتمسفر تغيير يافته و دماي  تقريباً قابل قبول بود اما بعد از پخت توسط اعضاء پانل با كيفيت خوبي ارزيابي شد. استفاده از سوربات پتاسيم ۳/۲ درصد قبل از بسته بندي با آتمسفر تغيير يافته، زمان ماندگاري ماهي را افزايش نداد. زمان نگهداري آن بعد از آتمسفر تغيير يافته در   حدود يك هفته بود.
در مطالعه ديگري ماهي قزل آلاي رنگين كمان پرورشي كه تحت خلاء يا   بسته بندي شده بود، مقدار اكسيداسيون چربي كمتري نسبت به ماهي نگهداري شده با هواي معمولي در ۱ الي   نشان داد. در مقايسة روشهاي بسته بندي با خلاء، نگهداري با هواي معمولي و بسته بندي با آتمسفر تغيير يافته با   زياد، بازدارنده‌ترين آنها در جلوگيري از اكسيداسيون چربي، بسته بندي با آتمسفر تغيير يافته بود اما بيشتر از همه باعث افت ميزان كاروتنوئيد گرديد. عطر و طعم ماهي قزل الاي پخته و بسته بندي شده با خلاء بهتر از ماهي بسته بندي شده با   بود. ماهي قزل آلاي پروشي توليد شده در انگلستان و بسته بندي شده در خلاء از زمان ماندگاري طولاني‌تري نسبت به بسته بندي با آتمسفر تغيير يافته با ۶۰ درصد   و ۴۰ درصد   در   برخوردار بود.
هنگامي كه ماهي قزل آلاي پرورشي رنگين كمان دركسيه‌هاي پلي اتيلن به ضخامت mm75% تحت خلاء بسته بندي شد، زمان‌ماندگاري آن در  . دو هفته بود. تيمار دادن ماهي با ۱ و ۲ كيلو گرم (KGY) الكترون (Mev10) زمان‌ماندگاري آن را به ترتيب به ۳ و ۵ هفته افزايش داد. زمان‌ماندگاري مهي قزل‌آلاي نگهداري شده در  با تيمار ۰،۱ و ۲ كيلوگري الكترون (Mev10) به ترتيب برابر ۱،۳ و ۴ هفته بود. بديهي است كه پرتوافكني، زمان ماندگاري ماهي قزل آلاي بسته بندي شده تحت خلاء را در ۰ و    افزايش داد.
ماهي قزل آلاي رنگين كمان بسته بندي شده تحت خلاء در فيلم پلي اتيلن در انبارداري   با فشار ۸/۱ بار به مدت ۸ روز و در فشار معمولي(۱ بار) به مدت ۷ روز در   بطور موفقي نگهداري گرديد. نگهداري طولاني مدت ماهي در   باعث رنگ پريدگي پوست و تغيير رنگ چشم ماهي شد. زمان ماندگاري ماهي بسته بندي شده با خلاء و نگهداري شده در   در   با فشار ۸/۱ بار نسبت به بسته بندي آن تحت خلاء و نگهداري در هواي معمولي با ۱ بار و دماي   تفاوتي نداشت.
فيله ماهي قزل آلاي دريايي (Cynoscion regalis) تحت دو شرايط ۳۲۷ و ۱۶۴ سانتي متر مكعب   براي ۴۵۰ گرم، بسته بندي شد و در مسير معمول تا فروشگاههاي بزرگ شهر منتقل گرديد. مشخص شد باكتريهايي سرماپرور روي فيله با   بيشتر كمتر رشد كردند. اطلاعاتي در مورد مقدار خونابه خارج شده از ماهي در دو حالت فوق ارائه نشده است.ماهي آزاد
وقتي كه ماهي آزاد پرورشي آتلانتيك (Salmo salar) در آتمسفر با ۶۰ درصد   و ۴۰ درصد   بسته بندي شد نسبت به بسته بندي با خلاء در   زمان ماندگاري بيشتري داشت. ماهي آزاد كوهو (Oncorhynchus kisutch) به صورت كامل و شكم خالي به مدت ۳ هفته در آتمسفر ۹۰ درصد   و ۱۰ درصد هواي معمولي در   نگهداري شد. 
هنگامي كه تكه هاي ماهي ساكي (Oncorhynchus nerka) با   بسته بندي و در دماي   نگهداري شدند، زمان ماندگاري طولاني تري نسبت به دماي   داشتند. قرار دادن برش هاي ماهي در يك محلول اسيدي (۱ درصد اسيد سيتريك، ۱ درصد اسيد آسكوربيك، ۵/۰ درصد كلريد كلسيم) موجب بهبود رنگ آنها شد. اما خواص حسي ديگر آنها بهبود نيافت. قرار دادن ماهي ساكي در سوربات پتاسيم ۱ درصد وزني/حجمي و غوطه وري آن در يك آنتي اكسيدان (۲درصد اريتوربات سديم، ۲/۰ درصد اسيد سيتريك و ۵/۰ درصد كلريد كلسيم) قبل از بسته بندي در آتمسفر تغيير يافته حاوي ۶۰ درصد  ، ۳۵ درصد   و ۵ درصد   منجر به بهبود كيفيت آن پس از ۱۸ روز نگهداري در  ، نسبت به نگهداري آن در آتمسفر تغيير ياا=فته بدون استفاده از سوربات پتاسيم و آنتي اكسيدان، شد. افزودن ۱ درصد به مخلوط گاز باعث كاهش كيفيت ماهي تيمار شده با آنتي اكسيدان و سوربات پتاسيم بعد از ۱۸ روز نگهداري در   گرديد.
ماهي ساكي نگهداري شده در   با يك آتمسفر تغيير يافته حاوي بمدت بيش از ۹ ماه توسط آزمون كننده هاي چشايي با كيفيت خوبي ارزيابي شده بودند. بطور طبيعي زمان ماندگاري ماهي چرب در   فقط ۸/۰ ماه است.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۰ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج