گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 243 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

این فایل در ۷۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

– هدف اصلي: 
بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره هاي متانولي ۱۰ گياه دارويي روي ميكروارگانيسمهاي معمول و مقاوم به درمان كانال ريشه دندان 
۳-۱ – اهداف فرعي : 
۱ـ تعيين اثر ضدميكروبي غلظتهاي مختلف عصاره هاي متانوس ۱۰ گياه دارويي روي ميكروب Enterococcus  faecalis
۲- تعيين اثرات ضدميكروبي غلظت هاي مختلف عصاره هاي متانوس ۱۰ گياه دارويي روي ميكروب Porphyromonas  gingivalis 
 3- تعيين اثرات ضد ميكروبي غلظت هاي مختلف عصاره هاي متانوس ۱۰ گياه دارويي روي ميكروب Fusobacterium  nucleatum  
۴-۱ – اهداف كاربردي: 
۱ـ با توجه به نتايج طرح حاضر، هدف دستيابي به گياهاني است كه در عين سالم و بي ضرر بودن ، روي عوامل ميكروبي شايع و مقاوم عفونتهاي كانال داراي اثربخشي قابل توجهي باشند تا بتوان بعنوان جايگزين مناسب داروهاي ضد ميكروب سنتزي از آنها استفاده نمود. 
۵-۱ – فرضيات يا سؤالات پژوهش: 
۱- بين اثر ضدميکروبي عصاره متانوس اين ۱۰ گياه دارويي روي سوش Enterococcus faecalis تفاوتي وجود ندارد. 
۲- بين اثر ضدميکروبي عصاره متانوس اين ۱۰ گياه دارويي روي سوش Porphyromonas gingivalis تفاوتي وجود ندارد.
۳- بين اثر ضدميکروبي عصاره متانوس اين ۱۰ گياه دارويي روي سوش Fusobacterium nucleatum تفاوتي وجود ندارد. 
۴- بين رقتهاي مختلف عصاره هاي متانوس ۱۰ گياه دارويي مورد آزمايش بر روي رشد Enterococcus faecalis تفاوتي وجود ندارد. 
۵- بين رقتهاي مختلف عصاره هاي متانوس ۱۰ گياه دارويي مورد آزمايش بر روي رشد Porphyromonas gingivalis تفاوتي وجود ندارد. 
۶- بين رقتهاي مختلف عصاره هاي متانوس ۱۰ گياه دارويي مورد آزمايش بر روي رشد Fusobacterium nucleatum تفاوتي وجود ندارد. 

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج