گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 71 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ستايش خدايي را سند است كه نبخشيدن بومال او نيفزايد و بخشش او را فقير نسازد زيرا هر بخشنده اي جز او اموالش كاهش يابد و جز او هركس از بخشش دست كشد مورد نكوهش قرار گيرد اوست بخشندة انواع نعمت ها و بهره هاي فزاينده و تقسيم كنندة روزي پديده‌ها مخلوقات همه جيره خوار سفرة اويند كه روزي همه را تضمين و اندازه‌اش را تعيين فرمود در مشتاقان خويش و خط استادان آنچه در نزد اوست روشن را نشان داد سخاوت او در آنجا كه از او بخواهند با آنجا كه از او در خطاست نكنند بيشتر نيست خدا اولي است كه آغاز ندارد تا پيش از او چيزي بوده باشد و اندكي است كه پايان ندارد تا چيزي پس از او وجود داشته باشد مردمك چشم ها را از مشاهده خود بازداشته است 
صفات خدا در قرآن 
اي پرسش كننده درست بنگر آنچه را كه قرآن از صفات خدا بيان مي دارد. به آن اعتماد كن و از نور هدايتش بهره گير و آنچه را كه شيطان تو را به دانستن آن وا مي دارد. و  كتاب خدا آن را بر تو واجب نكرده و در سنّت پيامبر (ص) و امامان هدايتگر (ع) نيامده. رها كن و علم آن را به خدا واگذار كه اين نهايت حقّ پروردگار بر تو است. بدان آنها كه در علم دين استوارند خدا آنها را از فرو رفتن در آنچه كه بر آنها پوشيده است و تفسير آن را نمي دانند و از فرو رفتن در اسرار نهان بي نياز ساخته است و آنان را از اين رو كه به عجز و ناتواني خود در برابر غيب و آنچه كه تفسير آن را نمي دانند اعتراف مي كنند ستايش فرمود و ترك ژرف نگري آنان در آنچه كه خدا بر آنان واجب ساخته را راسخ بودن در علم شناسانده است. 
پس به همين مقدار بسنده كن و خدا را با ميزان عقل خود ارزيابي مكن. تا از تباه شدگان نباشي. (۱) 
اوست خداي توانايي كه اگر وهم و خيال انسانها بخواهد براي درك اندازه قدرتش تلاش كند و افكار بلند و دور از وسوسه هاي دانشمندان بخواهد ژرفاي غيب ملكوتش را در نوردد و قلب هاي سراسر عشق مشتاقان براي درك كيفيّت صفات او كوشش نمايد و عقل ها با تلاش وصف ناپذير از راه هاي بسيار ظريف و باريك بخواهند ذات او را درك كنند. دست قدرت بر سينة همه نواخته بازگرداند. در حالي كه در تاريكي هاي غيب براي رهايي خود به خداي سبحان پناه مي برند و با نااميدي و اعتراف به عجز از معرفت ذات خدا باز مي گردند كه با فكر و عقل نارساي بشري نمي توان او را درك كرد و اندازة جلال و عزّت او را در قلب انديشمندان راه نمي يابد خدايي كه پديده ها را از هيچ آفريد. نمونه اي در آفرينش نداشت تا از آن استفاده كند و يا نقشه اي از آفريننده اي پيش از خود كه از آن در آفريدن موجودات بهره گيرد و نمونه هاي فراوان از ملكوت قدرت خويش و شگفتي هاي آثار رحمت خود كه همه با زبان گويا به وجود پروردگار گواهي مي دهند را به ما نشان داده كه بي اختيار ما را به شناخت پروردگار مي خوانند. 
در آنچه آفريده آثار صنعت و نشانه هاي حكمت او پديدار است كه هر يك از پديده ها حجّت و برهاني بر وجود او مي باشند. گرچه برخي مخلوقات به ظاهر ساكت اند ولي بر تدبير خداوندي گويا و نشانه‌هاي روشني بر قدرت و حكمت اويند! 
خداوندا گواهي مي دهم آن كسي كه تو را به اعضاي گوناگون پديده‌ها و مفاصل به هم پيوسته كه به فرمان حكيمانه تو در لابلاي عضلات پديد آمده تشبيه مي كند. هرگز در ژرفاي ضمير خود تو را نشناخته و قلب او با يقين اُنس نگرفته است و نمي داند كه هرگز براي تو همانندي نيست و گويا بيزاري پيروان گمراه از رهبران فاسد خود را نشنيده اند كه مي گويند: به خدا سوگند ما در گمراهي آشكار بوديم. كه شما را با خداي جهانيان مساوي پنداشتيم. 
دروغ گفتند مشركان كه تو را با بُت هاي خود همانند پنداشتند و با وهم و خيال خود گفتند پيكري چون بُتهاي ما دارد و با پندار نادرست تو را تجزيه كرده و با اعضاء گوناگون مخلوقات تشبيه كردند. 
خدايا گواهي مي دهم آنان كه تو را با چيزي از آفريده هاي تو مساوي شمارند از تو روي بر تافته اند و آنان كه از تو روي گردان شود بر اساس آيات محكم قرآن و گواهي بر امين روشن تو كافر است تو همان خداي نامحدودي هستي كه در انديشه ها نگنجي تا چگونگي ذات تو را درك كنند و در خيال و وهم نيايي تا تو را محدود و داراي حالات گوناگون پندارند. 
۳- وصف پروردگار در آفرينش موجودات گوناگون آنچه را آفريد با اندازه گيري دقيق استوار كرد و با لطف و مهرباني نظمشان داده و به خوبي تدبير كرد. هر پديده را براي همان جهت كه آفريده شد به حركت درآورد. چنانكه نه از حد و مرز خويش تجاوز نمايد و نه در رسيدن به مراحل رشد خود كوتاهي كند و اين حركت حساب شده را بدون دشواري به سامان رساند تا بر اساس اراده او زندگي كند. پس چگونه ممكن است سرپيچي كند در حالي كه همة موجودات از ارادة خدا سرچشمه مي گيرند. خدايي كه پديد آورنده موجودات گوناگون است بدون احتياج به انديشه و فكري كه به آن روي آورد. يا غريزه اي كه در درون پنهان داشته باشد و بدون تجربه از حوادث گذشته و بدون شريكي كه در ايجاد امور شگفت انگيز ياريش كند. موجودات را آفريده پس آفرينش كامل گشت و به عبارت و اطاعت او پرداختند. دعوت او را پذيرفتند و در برابر فرمان الهي سستي و درنگ نكردند و در اجزاي فرمان الهي توقف نپذيرفتند. پس كجي هاي هر چيزي را راست و مرزهاي هر يك را روشن ساخت و با قدرت خداوندي بين اشياء متضاد هماهنگي ايجاد كرد و وسايل ارتباط آنان را فراهم ساخت و موجودات را از نظر حدود اندازه و غرائز و شكل ها و قالب ها و هيئت هاي گوناگون تقسيم و استوار فرمود و با حكمت و تدبيرخويش هر يكي را به سرشتي كه خود خواست درآورد. 
۴- چگونگي آفرينش آسمانها 
فضاي باز و پستي و بلندي و فاصله هاي وسيع آسمان ها را بدون اينكه بر چيزي تكيه كند. نظام بخشيد و شكاف هاي آن را به هم آورد و هر يك را با آنچه كه تناسب داشت و جهت بود پيوند داد و دشواري فرود آمدن و برخاستن را بر فرشتگان كه فرمان او را به خلق رسانند يا اعمال بندگان را بالا برند آسان كرد. 
در حالي كه آسمان به صورت دود و بخار بود به آن فرمان داد پس رابطه هاي آن را برقرار ساخت سپس آنها را از هم جدا كرد و بين آنها فاصله انداخت و بر هر راهي و شكافي از آسمان نگهباني از شهاب هاي روشن گماشت و با دست قدرت آنها را از حركت ناموزون در فضا نگهداشت و دستور فرمود تا برابر فرمانش تسليم باشند. 
و آفتاب را نشانة روشني بخش روز و ماه را با نوري كمرنگ براي تاريكي شب ما قرار داد و آن دو را در مسير حركت خويش به حركت درآورد و حركت آن دو را دقيق اندازه گيري كرد. تا در درجات تعيين شده حركت كنند كه بين شب و روز تفاوت باشد و قابل تشخيص شود و با رفت و آمد آن ها شماردة سالها و اندازه گيري زمان ممكن باشد پس در فضاي هر آسمان فلك آن را آفريد و زينتي از گوهرهاي تابنده و ستارگان درخشنده بياراست و آنان را خواستند اسرار آسمان ها را دزدانه دريابند با شهاب هاي سوزان تيرباران كرد و تمامي ستارگان از ثابت و استوار و گردنده و بي قرار، فرود آينده و بالا رونده و نگران‌كننده و شادي آفرين را تسليم اوامر خود فرمود. 
۵- ويژگي هاي فرشتگان 
سپس خداوند سبحان براي سكونت بخشيدن در آسمان ها و آباد ساختن بالاترين قسمت از ملكوت خويش فرشتگاني شگفت آفريد و تمام شكاف ها و راه هاي گشادة آسمان ها را با فرشتگان پر كرد و فاصلة جوّ آسمان را از آنها گستراند كه هم اكنون صداي تسبيح آنها فضاي آسمان ها را پر كرده در بارگاه قدس درون پرده هاي حجاب و صحنه هاي مجد و عظمت پروردگار طنين انداز است در ماوراي آنها زلزله هايي است كه گوش ما را كر مي كند و شعاع هاي خيره كنندة نور كه چشم ها را از ديدن باز مي دارد و ناچار خيره بر جاي خويش مي ماند. 
خدا فرشتگان را در صورت هاي مختلف و اندازه هاي گوناگون آفريد و بال و پرهايي براي آنها قرار داد آنها كه همواره در تسبيح جلال و عزّت پروردگار به سر مي برند و چيزي از شگفتي هاي آفرينش پديده ها را به خود نسبت نمي دهند و در آنچه از آفرينش پديده ها كه خاص خداست ادّعايي ندارند. 

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان
  • انتشار : ۲۵ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج