گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۵۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

از عهد وپيمان هاي حضرت علي(ع) براي مالك ابن حارث اشتر نخعي كه اين پيمان طولاني ترين وكامل ترين پيماني است كه علي(ع) براي واليانش نوشته است واين عهدنانمه دستورالعمل وراهنماي حكمرانان وواليان در سراسر جهان گرديده است.
اي مالك تو را به پرهيزكاري و  ترس از خدا امر مي كنم و پيروي از قرآن كريم وواجبات ومستحبات زيراكسي نيكبخت نمي شود مگر به پيروي از آنها وبدبخت نمي گردد جز با عمل نكردن به آنها.
اي مالكت نفس خود را هنگام شهوات و خواهشها فرونشان وهنگام سركشي ما جلويش را بگير وبدان كه بالاترين جهان جهاد كسي است كه با نفس خود مبارزه مي كند.
اي مالك حكمران چه مسلمان باشد چه كافر بايد كاري كند كه ذكر جميل و نام نيكويش به يادگار بماند تا مردم درباره اش دعاي خير نمايند  وبر اثر آن نيكبختي جاويد بدست آورد پس بايد بهترين اندوخته هاي توكردار شايسته ات باشد.
اي مالك مهرباني وخوش رفتاري ونيكويي با رعيت را در دل خود جاي بده نه انكه در ظاهر اظهار دوستي كرده ودر باطن با آنان دشمن باشي كه اين عمل تو موجب پراكندگي رعيت ميشود چنانكه در قرآن كريم آيه ۱۵۹ سوره آل عمران به رسول اكرم مي فرمايد: براثر بخشايش خدا تو با مردم مهربان گشتي و اگر تندخو سخت دل بودي از گردت پراكنده مي شدند پس «اگر به تو بدي كنند» از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار جنگ با ايشان مشورت نما، وپس از مشورت اگر تصميم گرفتن به خدا توكل كه خدا متوكلين را دوست دارد.
اي مالك مبادا خود را براي جنگ با خدا آماده سازي و مخالفت دين نموده به مردم ستم روا داري و به خشمي كه مي توان مرتكب نشوي شتاب منما و از سركشي و بددلي مگو من مامورم وبه هر چه بخواهم امر مي كنم پس بايد فرمان مرا بپذيرند و اين روش سبب فساد و خرابي دل و ضعف وسستي دين وتغيير و زوال نعمت ها مي گردد و هر گاه سلطنت وحكومت برايت عظمت وبزرگي يا كبر و خودپسندي پديد آورد به عظمت وبزرگي خداوند وتوانايي او نسبت به خود بنگر زيرا انديشه نمودن در بزرگواري و غالب بودن خدا بر هر چيز كبر وسركشي انسان را از دور مي كند.
وكاري كه بايد بيش از هر كار دوست داشته باشي اجراي عدالت وحق است و برابري و دادگري را درهركاري اختيار كن كه به صلاح رعيت باشد هر چند بر خواص گران آمده از آن راضي نباشند زيرا خشم همگان رضا وخشنودي چند تن را پايمال مي سازد و خشم چند تن در برابر خشنودي همگان اهميت ندارد.
اي مالك كينه مردم را در دل راه مده واز خود رشته هر انتقام وبازخواستي را جدا كن ودر تصديق وباورداشتن گفتار بدگو وسخن چين شتاب منما زيرا سخن چين خيانتكار وفريب دهنده است هر چند خود را به صورت پنددهندگان درآورد.
و در كار خود بخيل را را نده كه تو را از نيكي وبخشش بازداشته از بي چيزي و درويشي مي ترساند و نه حريص را كه از اندوختن جهت روز نيازمندي ستمگري به مردم را در نظرت جلوه ميدهد، پس بخل و ترس و حرص حاصل بدگماني به خدا است و بدگمان خداوند را نمي شناسد.
اي مالك بدترين وزيران وزيري است كه پيش از تو وزير اشرار وبدكرداران شريك و انباز بوده پس چنين كسي نبايد از خواص ونزديكان توباشد زيرا آنان يار گناهكاران وهمراه ستمگران هستند، در حالي كه تو بجاي آنها در كساني كه داراي انديشه ها وكاربري هاي نيكو در امور مملكت هستند مي تواني بهترين وزير را بيابي زيرا اندك نعمت تو را بسيار دانسته از آن دانسته از آن قدرداني نموده سپاسگذاري مي باشند و ياريشان برايت نيكوتر وميل و رغبتشان به تو از روي مهرباني بيشتر و دوستي شان با غير توكمتر است،پس ايشان را در خلوت ها و مجلس هاي خود از نزديكان قرارده.
وبايد برگزيده ترين ايشان نزد تو وزيري باشد كه سخن تلخ حق به تو بيشتر گرديد و كمتر تورا درگفتار و كردارت كه خدا براي دوستانش نمي پسندد بستايد اگر چه سخن تلخ وكمتر ستودن خواهش وآرزوي توسبب ناخشنودي تو از او شود و با راستگويان و درستكاران همنشين باش و آنان را بياموز كه بسيار تو را ستايند.
ونبايد نيكوكار و بدكار نزدتو به يك پايه باشد كه آن نيكوكاران را از نيكوي كردن بي رغبت سازد و بدكاران را به بدي كردن وادارد و هريك از ايشان را به آنچه گزيده جزاده.
و بدان چيزي سبب خوش بيني حاكم نسبت به رعيت بهتر از نيكويي وبخشش او به ايشان وسبك گردانيدن هزينه اي آنها ورنجش نداشتن از آنها بر چيزي كه حقي به آنها ندارد نيست پس بايد در اين باب كاري كني كه خوش بيني بر رعيت را به دست آوري زيرا خوش بيني رنج بسيار را از تو دور مي دارد، و هر گاه به ياري رعيت نيازمند شدي اعتماد كن به كسي كه به او احسان نموده اي نه به كسي كه ا زتو بدي وسختي ديده.
اي مالك براي انجام كارها افرادي را برگزين كه براي بدست آوردن رضا وخشنودي خدا براي پيروي از امام و پيشوايت پند پذيرنده تر و راست گفتار  ودرست كردارتر باشند.افرادي كه دير به خشم آيند و زود عذر گناهكار پذيرند و به زيردستان مهربان بوده و بر زورمندان سختگيري كرده باشند.
پس همنشين باش با آنان كه از خانواده هاي شريف و خوشنام و كساني كه داراي سابقه هاي نيكو مي باشند وروساي لشكر وكشورت را از چنين مردمي برگزين زيرا آنان جامع بزرگواري و شاخه هاي احسان و نيكويي هستند پس به كارهاي انها رسيدگي كن چون پدر و مادري كه به فرزندانشان رسيدگي مي نمايند و ياري كردن در كارهاي كم اهميت را رها كن به اميد رسيدگي به كارهاي بزرگ آنها.
ونيكوترين چيزي كه حكمرانان را خشنود مي دارد برپا داشتن عدل و دادگري در شهرها و سالم ماندن سينه هاشان را بيماري خشم وكينه و خيرخواه نمي مانند مگر به دوستداري به نگهداري حكمرانان و گردآنان بودن وسنگين نشمردن حكومتشان وانتظار نداشتن بسررسيدن مدت حكومت آنها پس آرزوهاي ايشان را برآورده كن و آنها را به نيكويي ياد كن و كساني را كه آزمايش نموده رنجي برده اند همتشان را به زبان آور،زيرا ياد كردن نيكوكاريهايشان دلير را به هيجان آورده به جنبش وامي دارد و از كاراي را به خواست خدايتعالي ترغيب مي نمايد و او را دوباره به كار مي آورد. پس رنج و كار هر يك از آنان را براي خودش بدان و رنج كسي را به ديگري نسبت مده تاريخ بوده ا زعدل و انصاف والي نوميد نگردد و ديگران هم بدكارهاي بزرگ اقدام كنند وبايد پاداش افرادت را به موقع بدهي وبايد بزرگي كسي تو را برآن ندارد كه رنج و كار كوچك او را بزرگ شماري، وپيستي كس تو را وادار نسازد كه رنج وكار بزرگش را كوچك پنداري زيرا چنين رفتاري برخلاف عدل ودادگري است وسبب بي رغبتي كارگردانان در انجام كارها مي شود.

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
  • انتشار : ۰۲ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج