گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان
این فایل در ۴۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تأسيس اسلام و مهندسي فرهنگ آن به وسيله ي رسول مكرم اسلام تنها با قرآن كريم شروع شد.
رفتار رسول مكرم اسلام صلي الله عليه و آله نيز طبق آيه كريمه ي «واعتصموا بحبل الله جميعاً و لاتفرقوا» تنها با قرآن تطبيق داده مي شد. هرگونه رفتار فرهنگ ساز رسول خدا، هر گونه عبادت،‌هرگونه جهاد،‌ هرگونه قضاوت، هرگونه روابط فردي و اجتماعي، هرگونه اقتصاد و هر يك از شؤون حيات انساني،‌ بر اساس انديشه اي بود كه قرآن كريم مطرح مي فرمود.
رسول مكرم اسلام،‌ جامعه اي اسلامي را آنچنان تربيت كرده بود كه تطبيق تمامي اجزاء‌ و اركان فرهنگ و يكايك شؤون حيات انساني با قرآن، اساس فرهنگ جامعه ي اسلامي را تشكيل مي داد. عمل به آيه ي شريفه ي مذكور، سنت اساسي و اصلي رسول خدا صلي الله عليه و آله بود.
پس از آن حضرت نيز، شيوه ي اهل البيت آن حضرت و تمامي معصومين عليهم السلام آنگونه بود كه مبناي هرگونه رفتار فردي و اجتماعي و سياسي و نظامي و حقوقي و قضايي نه تنها در اسلام و حكومت اسلامي مي بايست با قرآن تطبيق داده مي شد،‌ بلكه مي بايست براساس آيات قرآن و متكي بر آيات قرآن باشد.
قرآن همان حبل اللهي است كه حقتعالي فرموده است محكم به آن بچسبيد و با رها كردن آن موجب تفرقه در بين جهان اسلام نشويد. آنجا كه مي فرمايد.
گويا حقتعالي مي فرمايد هرگونه برنامه ريزي اعم از اقتصاد، سياست،‌ حكومت داري، تعليم و تربيت، هنر، ورزش، بهداشت، علوم، صنعت و تجارت،‌ حقوق و قضا و عرفان و اخلاق و فلسفه و حكمت و جميع شؤون حيات انساني اگر از قرآن نشأت نگرفته باشد و با معيارهاي قرآني تطبيق نكند،‌به معناي جدايي و رها كردن حبل الله است و موجب تشتت و تفرقه جهان اسلام خواهد گشت.
كلمه ي «جميعاً» در آيه ي شريفه ي فوق به معناي تأكيد بر اجراي اين فرمان در تمامي اقشار جامعه مي باشد آيه… و اين به معناي آنست كه تطبيق رفتار جامعه با قرآن بايد در تمامي برنامه هاي جامعه و تمامي شؤون جامعه اجرا گردد. با عنايت به مفهوم عميق آيه ي شريفه ي مذكور، ريشه ي تمامي انحرافات و ضعفها و اختلافات جوامع اسلامي،‌ مشخص خواهد شد و آن عبارت است از عدم تطبيق شؤون مختلف حيات اجتماعي كشورهاي اسلامي با آيات شريفه ي قرآن.
امت رسول خدا در اجراي هر برنامه، منتظر نزول فرمان حقتعالي از طريق وحي و تبيين آن به وسيله ي آيات كريمه ي وحي شده بر رسول خدا بودند.
امت اسلام در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم آموخته بودند كه هر يك از رفتار رسول خدا و تمامي مؤمنين مي بايد با آيات قرآن كريم مطابقت داشته باشد.
براساس عمل به آيه ي شريفه ي مذكور،‌ هر يك از آحاد جامعه اسلامي در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم اعم از وضيع و شريف و رئيس و مرؤوس، موظف بود رفتار خود را با قرآن تطبيق دهد و مطابقت رفتار خود را با قرآن در آنجا كه موجب شبهه و سؤال مي شد،‌ اثبات نمايد.
مراجعه ي مكرر خلفاي راشدين پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم به حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام و مشورت و استفاده از راهنماييهاي آن حضرت به همين دليل بود كه آن حضرت را در تطبيق دقيق احكام قضايي و حقوقي و اجتماعي و سياسي و فقهي و حكومتي و اقتصادي و غيره، عالم تر از ديگران مي ديدند. جامعه ي اسلامي توسط رسول خدا براساس همين آيه ي شريفه در لزوم تطبيق رفتار مسؤولين و برنامه هاي ايشان با قرآن كريم آنچنان تربيت شده بود كه صحت گفتار و رفتار مدعيان مسلماني اگرچه خليفه ي مسلمين باشند را در مطابقت گفتار و رفتار ايشان با قرآن كريم جستجو مي كرد. به همين دليل،‌خلفاي راشدين، استفاده از رهنمودهاي حضرت اميرالمؤمنين و مشورت با آن حضرت را از افتخارات خود مي دانستند و در اظهار اين افتخار،‌مباهات مي نمودند. زيرا مي دانستند كه مشورت ايشان با حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام كه طبق روايات بسيار از رسول مكرم اسلام،‌عالمترين فرد امت اسلامي بر قرآن و عالمترين ايشان در تطبيق تمامي اجزاء‌و اركان حيات انساني با قرآن كريم بود، موجب افزايش حيثيت سياسي ايشان مي گشت. 
امت اسلامي آنچنان تربيت شده بود كه حتي دلايل رفتار رسول دا را نيز در تطبيق با قرآن و معيارهاي قرآني جستجو مي كردند و حتي از شخص رسول مكرم اسلام در اين باره سؤال مي كردند.
اما متأسفانه اين سنت – يعني تطبيق تمامي شؤون حيات اجتماعي مسلمانان با قرآن – كه اساسي ركن در مهندسي فرهنگ اسلام توسط رسول مكرم اسلام و قرآن كريم مي باشد،‌در جوامع اسلامي اكنون كمرنگ شده يا به فراموشي سپرده شده است و عمل به آيات قرآن در سطح جامعه تنها به بعضي جوانب آن بسنده شده است.
خوشبختانه از افتخارات جمهوري اسلامي آنست كه در جستجو راهكارهاي اساسي و مباني اسلامي كردن برنامه هاي جمهوري اسلامي مي باشد و پرچم عمل به آيات قرآن را در جهان اسلام به اهتزاز درآورده است و محققين را در تدارك پاسخ به سؤالات بسياري كه چگونگي تطبيق شؤون مختلف حيات اجتماعي اسلام را با قرآن كريم تبيين نمايد،‌تشويق مي نمايد. چند نمونه از سؤالات مورد نياز جوامع اسلامي در زير مطرح شده است.
چگونگي اسلامي شدن آموزش و پرورش
چگونگي اسلامي شدن دانشگاه ها
چگونگي اسلامي شدن اقتصاد
چگونگي اسلامي شدن فرهنگ جامعه
چگونگي اسلامي شدن نهادهاي فرهنگي جامعه
چگونگي اسلامي شدن سياست و فعاليتهاي سياسي
چگونگي اسلامي شدن حكومت و فعاليتهاي حكومتي
چگونگي اسلامي شدن رفتار مسؤولين
چگونگي اسلامي شدن علوم
آنچه ذكر شد،‌ تنها نمونه هايي از انبوه سؤالاتي است كه حيات اسلامي و اقتدار جوامع اسلامي به تهيه ي پاسخ آن وابسته است و جمهوري اسلامي در تدارك و تهيه پاسخ و عمل به آنست و بحمدالله تاكنون به نمونه هاي عيني و عملي مهمي نيز دست يافته است.
كتاب نظريه تربيتي اسلام نيز در تدارك پاسخ به بخشي از سؤالات مذكور است و در پي آنست كه اساسي ترين راهكارها و رهنمودهاي قرآن كريم را در پاسخ به سؤالات مذكور ارائه دهد.
در اين كتاب،‌ اركان مهندسي فرهنگ در جامعه ي اسلامي از ديدگاه قرآن كريم و روايات شريفه به بحث گذاشته شده است. جهان بيني،‌عرفان،‌اخلاق، فلسفه و حكمت،‌تعليم و تربيت،‌ هنر، انسان شناسي، امامت و ولايت و ساير اركان فرهنگ از ديدگاه قرآن و روايات مطرح گشته است و دانش پژوهان و محققان را به نحو جذاب و شايسته اي به سوي تحقيق بيشتر در ساحت موضوعات فوق،‌ هدايت مي نمايد.
در اين كتاب، شيوه ي خاصي در بهره مندي از قرآن كريم بكار گرفته شده است كه موجب مي شود تا قرآن پژوهان و محققان اسلامي،‌ضرورت مراجعه به قرآن كريم و روايات شريفه را درباره ي تمامي مطالب مطرح شده احساس كرده و به آن اقدام نمايند.
آنچه از نظرات قرآن كريم و روايات در اين كتاب آمده است، تنها نمونه هايي براي آموزش و پيگيري پژوهشگران است تا با مراجعه به آيات قرآن و كتب روايي،‌انبوه آيات و روايات را در ساحت هر يك از موضوعات مطرح شده ملاحظه نمايند و به عنوان مطالعات و پژوهشهاي قرآني و روايي،‌ استخراج نمايند و در مسير كشف راهكارها و راهبردهاي قرآني و روايي مهارت يابند.
در غير اين صورت، اگر مجموعه آيات و رواياتي كه درباره ي هر يك از موضوعات مطرح شده در اين كتاب استخراج و ارائه مي گشت، حجم كتاب به چندين مجلد اضافه مي گشت و در جريان يادگيري و تدريس، زمان زيادي را به خود اختصاص مي داد كه مناسب حوصله ي قرآن پژوهان در مرحله ي فعلي نبود.
اما قرآن پژوهان با شيوه اي كه اين كتاب مي آموزد و ساير پژوهشگراني كه در ساحت معارف قرآني،‌ مشغول تحقيق مي باشند،‌ فرصت مي يابند درباره ي هر يك از ده ها عنوان مطرح شده به تحقيق بپردازند.
از نتايج به دست آمده در تحقيقات بيست و چند ساله ي اين مؤسسه،‌ اساس عقب ماندگي جوامع اسلامي ريشه در عدم تربيت و پرورش صحيح عقل و تفكر و عاطفه و اراده و عدم توجه به مركز ادراكات عالي انساني كه در قرآن كريم از آن به قلب ياد فرموده است و همچنين در عدم تبديل آموخته ها و علوم و فنون،‌به شعور و فهم عميقي است كه قرآن كريم آن را به عنوان علم حقيقي و بصيرت و نور و خرد ناب معرفي فرموده است.
بنابر دلايل فوق از ديدگاه اسلام، تربيت و پرورش،‌ مهمترين استعدادهاي انسان يعني عقل و اراده و عاطفه و تفكر و مركز ادراكات عالي انساني يعني قلب روحاني و تبديل دانش به بصيرت و شعور ، اساس مهندسي فرهنگي را تشكيل مي دهد و هرگونه طراحي و مهندسي بدون در نظر گرفتن اركان فوق، بيهوده و بي پايه خواهد بود.

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج