گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
فاطر در لغت به معناي خالقي است كه بدون نمونه مي آفرينند و نيز به معناي شكافنده است؛ و چون به هنگام خلقت آسمان ها و زمين، اولاً آفرينش بدون نمونة قبلي بود و ثانياً، گويي پردة تاريكِ نيستي شكافته شد و نور هستي در آسمان ها و زمين آشكار گشت؛ اين واژه دربارة خلقت آن ها به كار رفته است؛ يا اين كه اشاره اي است به اين يافتة جديد ستاره شناسان كه همة كرات و منظومه ها در روز اول به صورت توده اي بزرگ و به هم پيوسته بود كه بر اثر حركت به دور خود و نيروي گريز از مركز، شكافته شد و قطعاتي از آن به خارج پرتاب شد و منظومه ها و كهكشان ها و ثوابت و سيارات به وجود آمد
قرآن فرموده است كه نگاه به آسمان و زمين و تفكر در آفرينش آن ها هرگونه شك و ترديد را دربارة وجود خداوند از دل مي زدايد.
امام حسين عليه السلام دربارة بديهي بودن شناخت خدا در دعاي «عرفه» چنين عرضه داشته اند: «چگونه چيزي كه خود در هستي اش محتاج توست مي تواند دليل وجود تو باشد؟ آيا پديدارتر و آشكارتر از تو چيزي هست كه آن روشن كنندة هستي تو باشد؟ اي خدا، تو كي نبودي تا به دليلي بر بودنت محتاج باشي؟ كي دور بوده اي تا آثار و آفرينشت تو را به ما نزديك و آشنا كند؟ كور باد آن چشمي كه تو را مراقب خود نبيند…»
عقل مي گويد عالَم بايد خدايي داشته باشد.
آيا آنان از غير چيزي [كه ديگران از آن خلق شده اند] آفريده شده اند؟ يا آنان خود آفرينندة خويش اند؟ طور:۳۵
انسان يا بدون آفريننده و خود به خود به وجود آمده و يا خود آفرينندة خويش بوده و يا آفرينندة ديگري داشته است. اين كه انسان خود آفرينندة خود باشد قطعاً و مسلماً به حكم عقل باطل است، زيرا هيچ پديدة ممكني خود به خود به وجود نمي آيد؛ و اين نيز كه خود خالق خويش باشد و يا موجوداتي مثلِ او خالقش باشند به حكم عقل باطل است؛ زيرا اولاً، اگر چنين بود، لازم مي آمد كه انسان از ازل وجود داشته باشد و ثانياً، اگر خود خالق خويش بود، همة كمالات و زيبايي ها را در خود قرار مي داد و نقايص و مرض ها و مرگ را از خود دور مي كرد، حال آن كه چنين نيست. پس بايد پذيرفت كه آفرينندة انسان از جنسِ او يا موجودي شبيه او نيست.
ذات نايافته از هستي بخش كي تواند كه شود هستي بخش
اگر انسان قلب خود را از آلودگي ها پاك كند، نور توحيد را در خود مي يابد.
و آن گاه كه پروردگار تو از صلب بني آدم اولادشان را برگرفت و آنان را [به وسيلة درك عقولشان و ابلاغ پيامبران] بر خودشان گواه گرفت كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ همة آنان گفتند: چرا، گواهي داديم. [خدا چنين كرد] تا مبادا در روز قيامت بگوييد ما از آن [(يعني توحيد و ربوبيت)] غافل بوديم. اعراف:۱۷۲
اين آيه، كه به آية ميثاق و آية اَلَست معروف است، اشاره دارد به عالم ذر. آنچه در اين آية شريفه به روشني آمده اين است كه انسان ها نوعي معرفت و آگاهي فطري به خداي يگانه دارند، به گونه اي كه جاي هيچ گونه عذر و ادّعاي خطايي براي آنان نمي ماند؛ زيرا خداوند به آنان فرمود: «اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ» و آنان پاسخ دادند: «بَلي شَهِدْنا». از اين رو انسان در روز قيامت نمي تواند بگويد كه با ربوبيت الهي آشنا نبوده است، و هم چنين نمي تواند پيروي از پدران و پيشينيانش را بهانة شرك و گمراهي خود قرار دهد. پس اين آيه نشانة شعور باطني انسان به خداي خويش و درك عميق قلبي از اوست.
پس انسان ذاتاً و فطرتاً خداجو و خداخواه است؛ و خداپرستي او پاسخي است به خواستة دروني اش
پس حق گرايانه به اين دين [(دين اسلام)] روي آور؛ [و] هرگز تبديلي در آفرينش [تكويني] خدا نباشد. اين است دين ثابت و استوار؛ اما بيشتر مردم نمي دانند. روم:۳۰
خدا در اين آيه خطاب به پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم مي فرمايد: دين را وجهة نظر خود قرار بده؛ يعني توجهت كاملاً به سوي دين باشد؛ خود را درست مواجه با دين قرار بده، نكند بخشي از وجودت به دين پشت كرده باشد؛ سرشت خدايي، كه خدا همة انسان ها را بر آن سرشته، اين است؛ يعني خداخواهي و رو به سوي او كردن. خداوند مي خواهد بفرمايد كه اي پيامبر، چيزي بر خلاف فطرت و خواست فطري به تو نگفتم. تمام توجهت به دين باشد. البته بايد به اين نكته دقت كرد كه احكام دين و قواعد اصولي دين موافق با نوع آفرينش انسان است: اگر در دين دستور داده شده كه خدا را پرستش كنيد، پرستش خدا موافق فطرت و خلقت آدمي است؛ اگر گفته شده است ديگران را ياري و عدالت را مراعات كنيد و ستم نكنيد، انسان باطناً اين ها را مي طلبد؛ و اين است راز پيروزي دين خدا، اسلام.
در اندرون من خسته دل ندانم كيست كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست
نظمِ حيرت انگيز عالم گواه وجود خداست
و [در آن روز] كوه ها را مي بيني، پنداري كه ساكن و جامدند؛ در حالي كه همانند ابر در حركت اند. [اين كار] صنع خداوندي است كه هر چيزي را محكم و استوار آفريده است. همانا او به هر آنچه مي كنيد آگاه است. نمل: ۸۸
نظم و نظام عالم دلالت مي كند بر وجود خدا. اين موضوع در اين آيه با تعبير اتقان صُنع، يعني مُتقَن و بي خلل و نقص بودنِ مصنوعاتِ عالم، آمده است. در بعضي از آيات، از اين حقيقت به تقدير تعبير شده است؛ يعني اندازه گيري و حسابگري در نظم و ترتيب مخلوقات. معناي نظم در عالم اين است كه اين عالم تصادفاً به وجود نيامده است، يعني هم علت فاعلي دارد و هم علت غايي؛ در حالي كه آنچه تصادفي به وجود مي آيد نه علت فاعلي دارد و نه علت غايي؛ و هيچ عالِمي، بلكه هيچ عاقلي، در دنيا پيدا نمي شود كه امور عالم را بر اساس تصادف توجيه كند. آيات متعدد ديگري، همچون آية ۱۹۰ و ۱۹۱ سورة آل عمران، نيز بر نظم عالم تصريح دارند.
جزء ها را روي ها سوي كل است بلبلان را عشق بازي با گل است
آنچه از دريا به دريا مي رود از همان جا كآمد آن جا مي رود
از سرِ كُه سيل ها تيزرو وز تن ما جانِ عشق آميز رو
چشم هايت را به درستي بگشاي تا نام الله را بر پيشاني يك يك موجودات جهان ببيني
به زودي نشانه هاي [توحيد و قدرت] خود را به آنان [(مشركان مكه و همة انسان هاي تاريخ)] در كرانه ها [ي مكه و پهنة زمين] و در نفوس خودشان نشان خواهيم داد تا بر آنان روشن گردد كه او حق است. آيا [در ظهور حق] همين كافي نيست كه پروردگار تو بر همه چيز گواه است [و نزد همة موجودات مشهود و آشكار است]؟ فصلت: ۵۳
در اين آيه، خداوند به نشانه هاي خود در عالم بزرگ، آيات آفاقي، و در جهان كوچك، آيات اَنفسي، يعني وجود انسان، اشاره كرده و گفته است براي خداشناسي و رسيدن به مقصد نهايي، يعني معرفت الله، انسان ها بايد چشم هاي خود را بگشايند تا نام الله را بر پيشاني يك يك موجودات جهان بنگرند، عجايب و شگفتي هاي آن ها را ببينند، نظامات دقيق حاكم بر آن ها را تماشا كنند، و نيز خداوند فرموده است كه ما اين آيات را يكي پس از ديگري به انسان ها نشان مي دهيم تا به وجود خدا پي برند و حق بر آن ها آشكار شود؛ بلكه، نه تنها ذات خدا، كه يگانگي و صفات و تدبير و قدرت و علم بي پايانش را دريابند. بدين ترتيب، خداوند مهم ترين امر در اسلام را خداشناسي و مهم ترين و آسان ترين راه آن را مشاهدة نظم جهان طبيعت دانسته است؛ و از اين جا اهميت حس و مشاهده و تجربه آشكار مي شود.
استدلال عقلي بر توحيد خداوند
اگر در آسمان ها و زمين خدايان ديگري غير از الله وجود داشت، بي شك هر دو فاسد مي شدند، پس منزه است خداوندِ صاحب عرش از آنچه [مشركان] در وصفش مي گويند

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۰۹ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج