گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

درسال ۱۹۹۲ راس چيت يك پروفسوردردانشگاه براون يك مكالمه تلفني با خواهرش داشت وبه او گفت كه خواهرزاده اش بايك پسركه دسته سرودخوانان كليساست ازدواج كرده است.پروفسور چيت به جاي اينكه ازشنيدن اين خبر خوشحال شودكه خواهرزاده اش جاپاي اوگذاشته وياكاراورادنبال كرده.خودپروفسورچيت هنگامي كه يك پسرجوان بودهمين كارراانجام داد.
اما پروفسورچيت خيلي ناراحت شدودرهفته هاي آينده ناراحتي پروفسورچيت افزايش پيداكرد، تندمزاج وحساس ترشدومشكلات زناشويي اوشروع شد،اوهيچ ارتباطي بين مشكلش باتماس تلفني كه باخواهرزاده اش داشت نمي ديد.اندكي پس ازآن پروفسورچيت خاطره ي مردي راكه حدود۲۵ سال داشت به ياد آورد.
مردي كه او به ياد مي آورد ويليام فارمر بود كه جزء دسته خوانندگان كليسا در سانفرانسيسكو بود كه دركمپ تابستاني سرود اجرا مي كرد.
پروفسورچيت درآن زمان بين ۱۰تا۱۳ سال داشت. پروفسورچيت اكنون ۳۸ سال داردوبراي اولين باردر۲۵ سالگي به يادآوردكه چگونه آقاي فارمردر شب به اتاق او مي آمد،كنار تخت او مي نشست وشروع به نوازش كردن يا ضربه زدن به سينه وشكمش مي كردوزماني كه به بيژامه او مي رسيد………..
سعي داشت اطلاعات واضح وروشني درباره ي سوء استفاده ازخودش به ياد آورد.پروفسورچيت خبري اختصاصي راشنيد كه رهبرخوانندگان كليسا در زمان پروفسورچيت به نام مدي بيكن كه اكنون ۸۷ سال داشت اكنون در بركلي اقامت دارد.هنگامي كه پروفسور چيت اولين باربا او صحبت كردونام فارمر رابرد،خودبه خودبيان كردكه چگونه او باخشم وعصبانيت باپسرهابرخوردمي كرده.براي اولين بار پروفسورچيت احساس كردكه خاطره ي اوبايك آزارواعتراض درستي آغاز شده .بعدازصحبت بامدي بيكن اوفهميدكه ممكن است تنها پسرجواني نباشدكه بوسيله ي فارمر مورد سوءاستفاده قرارگرفته است.ازيادداشتهاي خوانندگان كليسا استفاده كرد، پروفسورچيت دوازدهمين نفرازميان ۱۱۸ پسري دركمپ بود كه دراوايل ۲۵ سالگي او(آقاي فارمر)درآنجا بوده اند.درتماس وارتباط با آنها به زودي متوجه شدكه ديگران نيز توسط آقاي فارمرموردآزار قرارگرفته اند.اما اوتاحالا ساكت بوده وحرفي نزده است.
يك پروفسوردردانشگاه ميشيگان،يك كتابداردرميدوستويك مردي كه به صورت همخانه بااو درسانفرانسيسكوزندگي مي كرده است،همگي بيان كردندكه بوسيله ي آقاي فارمرمورد سوءاستفاده قرارگرفته اند. پرستاركمپ در آن زمان به ياد مي آوردكه آقاي فارمررادرتخت يكي ازبچه هاي بيماردر بيمارستان كمپ گرفتند.
پرستارادعا كرداين حادثه رابه رئيس كمپ گزارش داده وآقاي بيكن چگونه هيچ كاري انجام نداده است. پروفسورچيت مداركي به دست آوردكه حداقل چهارباررئيس كمپ ازآزارديدن پسرهابه وسيله ي اعضا وكاركنان باخبرشده ولي هيچ گامي براي رفع اين مشكل برنداشته است.
اكنون بيشتر مطمئن بودكه خاطرات اودرموردسوءاستفاده صحيح ودرست است.پروفسورچيت خواست كه مستقيماً باآقاي فارمرصحبت كند.فارمراكنون ساكن شهرتون بود.
پروفسورچيت به اوزنگ زد.آقاي فارمرهيچ مشكلي دربه خاطر آوردن پروفسورچيت كه يكي ازپسران دركمپ تابستاني دراوائل ۲۵ سالگي او بود،نداشت.
اوگفت چه كاري مي توانم براي شما انجام دهم.پروفسورچيت ازفارمرپرسيدشما مي توانيدبه من بگوئيدبه خاطر آنچه بامن وپسران كمپ تابستاني كرديد، چراهيچ احساس پشيماني وافسوسي نداريد.پروفسورچيت سؤالش راباسرعت كمتري تكراركرد.پروفسورچيت آقاي فارمررانزديك يك ساعت پشت تلفن نگه داشت تااينكه آقاي فارمر پذيرفت كه پروفسورچيت رادراتاقش درشب آزارداده است واواعتراف كردكه رئيس كمپ درموردسوءاستفاده ي او مطلع بوده است .اما اجازه داده بود كه اودر كمپ بماندوآقاي فارمرپذيرفته بودكه به خاطرآزاررساندن به بچه ها،شغلهاي ديگر رااز دست بدهد.
در۱۹آگوست۱۹۹۳پروفسورچيت ووالدينش ازسردسته هاي پسران سرود خوان كليسادر سانفرانسيسكوشكايت كردند،كه آنها غفلت يا سهل انگاري كرده اندوبه طور عمدبه كاركنان اجازه داده اندكه به بچه هايي كه درآنجا نگهداري مي شده اندآزار برسانند.
وكيل يا مشاورحقوقي رهبران سرود خوان ابتدااين عمل راانكاركرد.پروفسورچيت ازرهبرسرودخوانان كليسا خواست كه سه شرط راقبول كنند.عذرخواهي كردن وپذيرفتن گناهشان،هيئت ياانجمني براي حمايت ومحافظت ازكمپ هاي متداول وموجودپديد آيدو۴۵۰هزاردلاربه پروفسورچيت به عنوان غرامت مالي پرداخت شود.
درطي اين دعوا وشكايت پروفسورچيت ۵ شاهدمعتبرراارائه دادوآقاي فارمربه صورت كتبي گناهش راپذيرفت.وسردسته ي پسران سرودخوان موافقت كردكه ازپروفسورچيت عذرخواهي كند،مكاني براي حمايت ازاعضاء موجوددراين گروهها كه درمعرض آزارواذيت بودند،به وجودآورد.ومبلغ ۳۵۰هزاردلاربه پروفسورچيت پرداخت شد.
پروفسورچيت خوشحال بودازاينكه درايالت كاليفرنيا قانون ومحدوديت هاي قانوني راتغييرداده است-كه جرم سوءاستفاده كردن ازبچه هارا پذيرفته اندودرهرزمان ودرطي سه سال اززمانيكه قربانيان اظهاركردندكه سوءاستفاده شدن رابخاطرآورده اند.
در۱۲ژولاي ۱۹۹۴آقاي فارمردرخانه اش توقيف شدوبه دولت مطبوع خودتحويل داده شد.برطبق گفته وكيل اين حوزه آقاي فارمرآزارواذيت شش نفررابه عهده گرفت .ازجمله سه پسركه يكي ازآنهاپروفسورچيت بود.اوهيچ دليلي براي گناه خودنداشت.
ممكن است كه شخص بتواندبعضي چيزهاي آسيب زامثل سوءاستفاده جنسي رافراموش كند-يك خاطره ي فراموش شده مي تواندبراي سالها خوابيده ومسكوت بماند.وبعدهابوسيله يك اتفاق ياحادثه برانگيخته شود.مثل يك گفتگوي تلفني اتفاقي.
چنين خاطره اي مي تواندبراي فرد مشكلات زيادي را بوجود آورد.مثل احساس افسردگي وخشم ،بدون اينكه علت اين مشكلات رابدانيم . بعضي روانشناسان معتقدندكه مردم بعضي اوقات درموردعلت  مشكلات رفتاري خودآگاهي ندارند.-هنگامي كه يك فردبه خاطرمشكلات رواني اش درمان مي شود.
بعضي روانشناسان اعتقاددارندكه علت مشكل درناهوشياري شخص است.بخشي ازذهن دورازآگاهي فوري شخص است كه شامل خاطرات آسيب زاي گذشته وخاطراتي كه كاملاً فراموش شده اند،مي باشد.ولي هنوز باوجوداين باعث مشكلات رواني سال گذشته است.
اين استدلال منجربه اظهارات وبيانات زيادي شد.مثل اينكه در كاليفرنياقانوني وضع شددربارهِ ي محدوديت ازسوءاستفاده ازبچه هااززماني كه سوءاستفاده شدن توسط شخص به خاطر مي آيد.
بنابراين چنين درمانگراني اعتقادداشتندكه اگرآنها بتوانندبه اين خاطرات ناهوشياروبيماراني كه خاطرات آسيب زاي فراموش شده دارندكمك كنندكه آنها رابه خاطر بياورند،مي توانندبيمارانشان رادرمسيربهبودي قراردهند. اين ديدگاه درباره ي علت ودرمان مشكلات رواني ازيك نظريه ي شخصيت كه بوسيله ي زيگموندفرويدبوجودآمده سرچشمه مي گيرد،كه ديدگاه روانكاوي ناميده مي شود.
دراين فصل ما اعضاوعناصراصلي نظريه ي كلاسيك رابيان خواهيم كردومطالعات تجربي راجستجو مي كنيم.
مامدارك علمي رابراي سركوبي خاطرات فراموش شده وبراي مفهوم انگيزه هاي ناهوشياري وسطوح نظريه ي روانكاوي رابيان مي كنيم .
تعدادزيادي ازعقايدفرويدهنوز هم باقي مانده است.موضوعهاي ديگرهنوزباماهستندوموضوعاتي هستندكه تحقيقات موقتي رابوجودآورده اند،زيرااين نظريه تاحدود زيادي نتيجه ي فكريك شخص است . اجازه بدهيد ابتدا نگاه مختصري به زندگي نامه ي فرويدبكنيم.

مختصري اززندگي نامه ي فرويد
فرويددرفرايبورگ(موراوييا)درسال۱۸۵۶متولدشد(كه اكنون بخشي ازچك واسلواكي است)زماني كه فرويد چهارساله بود،خانواده ي اوبه وين رفتندواوبقيه ي زندگي اش رادر آنجا سپري كرد.فرويددرمدرسه بسيارعالي بودودرجه ي مدارك پزشكي خودراازدانشگاهي دروين گرفت وشروع به تحقيق درزمينه ي نورولوژي كرد.اومتوجه شدكه اگرواردكارخصوصي پزشكي شود،مي توانددرحمايت ازهمسرش وگسترش خانواده اش پول بيشتري رابه دست آورد.بعدازاينكه هيپنوتيزم رانزد ژان شاركوفراگرفت به وين برگشت وشروع به كارخصوصي كرد. بيماراني راكه داراي اختلالهاي عصبي بودنددرمان كرد.درطي آن زمان فرويد اين عقيده راگسترش دادكه بخشي ازذهن انسان خارج وبيرون از هوشياري قراردارد.ناخودآگاه ياناهوشياري بخشي ازذهن است،درباره ي اينكه ذهن هوشيارهيچ آگاهي ازآن قسمت ندارد.اويكسري مطالعات تجربي ضمني رادرباره ي ناهوشياري براي فهم زندگي مردم ومشكلاتي كه آنهادرزندگي شان دارند،انجام داد.
ازهمان ابتداي تماس وبرخوردبا بيمارانش ،فرويد درابتدا گمان مي كردكه ذهن ناهوشياري تحت قدرت خودش عمل مي كند.
فرويدبقيه ي شغلش رابه جستجوي ماهيت ومنطق ذهن ناهوشيار اختصاص داد.اولين كتاب فرويد به نام تحليل رؤياست كه در سال ۱۹۰۰منتشرشد.درآن كتاب او توصيف مي كند كه چگونه ذهن ناهوشياردررؤياهاي ما نشان داده مي شودوچگونه رؤياهاشامل كليدهاي دروني بيشترين رازهاوتمايلات وانگيزه هاست.تحليل رؤيا به عنوان اساس وپايه ي درمان او شد.اين كتاب درابتداخيلي كم به فروش رفت اماباوجوداين توجه پزشكان ديگررابه خود جلب كرد كه درجستجوي فهم مشكلات رواني بودند.درسال ۱۹۰۲ يك گروه كوچكي ازدنباله روندگان فرويد (مثل آدلر)وجودداشت،كه هرعصرچهارشنبه بافرويد ملاقات مي كردند.فرويددرباره ي نظريه اش صحبت مي كردودرباره ي تقسيم پيشنهادوبهبوديافتن بيمارانش بحث مي كردند.
او۱تا۲۰ سيگاردرهرروز مي كشيد.درطي اين دوره فرويدبه طورمنظم نظريه خود راساخت وموردآزمون قرارداد.افرادفهميده ودانا آن راپذيرفتند. 
درسال۱۹۰۹فرويدبه آمريكا رفت ويك رشته سخنراني بادرخواست استانلي هان كه رياست دانشگاه دكارك رابه عهده داشت،انجام داد.
روزنويگ درسال۱۹۹۴ سفرفرويدبه ايالات متحده آمريكا راباجزئيات جالب توصيف مي كند. درسال۱۹۱۰انجمن بين المللي روانشناسي شكل گرفت ونظريه فرويد درتمام دنيا شناخته شد.فرويدوهمكارانش هم تشويق شدندوهم موردانتقاد قرار گرفتند.بعضي افرادعقيده ي فرويدرابه عنوان يك بينش باارزش ودرخشنده درباره ي كاربا ماهيت انسان پذيرفتندوديگران باديدگاه اومخالفت كردند.به دلايل علمي گوناگون وزمينه ي تصوري وخيالي بودن آن بعضي ازنگرشهاي درماني او بي معني ونامعقول خوانده شدونظريه ي فرويددرباره ي اينكه شخصيت بزرگسال نتيجه اين است كه شخص چگونه براصرارهاي جنسي وپرخاشگري كودكي خودش فائق بيايد.
حتي بعضي ازاعضاانجمن روانشناسي آمريكا بارشد نظريه اش مخالف بودند.باوجود اين فرويداين موشكافي راادامه داديانظريه اش را&& كردوبه كاربردنظريه اش بيست كتاب نوشت ومقاله هاي بيشماري درطي شغلش نوشت. آلمان درسال ۱۹۳۸به اتريش حمله كردونازيها شروع به آزارواذيت يهودي ها كردند.فرويد كه يهودي بودبه اين دليل ازنازيها مي ترسيد.نازيها كتابهاي اووكتابهاي خردمندان ودانشمندان جديد ديگرراسوزاندند.فرويدباياري وتشويق همسروشش فرزندش به لندن رفتند.فرويدبه دنبال سالهاي طولاني دردونبردوجدال باسرطان فك وگلو درگذشت .
درخانه ي لندن فرويد دخترش ساكن شد.آنافرويدخودش يكي ازروانشناسان برجسته است .اونيزدرسال۱۹۸۲ فوت كرد.
خانه اواكنون بخشي ازموزه فرويددرلندن است .بازديدكنندگان مي تواننددركتابخانه ي فرويدراه بروندومطالعه كنند.با مرگ اوآنچه كه باقي مانده تاحدزيادي مبهم ماند.
مكان مطالعه،جايي كه بيمارانش رادرمان مي كردوهنوز كاناپه ي معروف او باقي مانده كه بايك قاليچه ي مشرقي(خاوري)پوشيده شده است.همچنين تعدادزيادي ازمجسمه هاي كوچك وقديمي كه نظر مي رسدبراي اوجالب وجذاب بوده،نيز باقي مانده كه هيجانهاي رمزگونه ي باستان شناسان راآشكار ميكند.
فرويدبه منشاء باستاني وابتدايي ذهن انسان اشاره كرد.

فرضهاي اساسي نظريه روانكاوي
فرويداعتقادداشت كه ذهن انسان مثل سيستم فشارآب مي ماند.كه بوسيله ي فشاردروني كار مي كند.همان طور كه يك ماشين بالابرنده خاك بوسيله تغيير فشارمايع (آب)ازيك ناحيه به بالاي سيلندر حركت مي كند،مطابق نظريه فرويد انسانها نيز به همين روش حركت ويا رفتار مي كنند.
زيرا آنها فشارجسمي ياانرژي راازيك فعاليت به ديگري تغيير مي دهندوياازتغييريك فعاليت به فعاليت ديگر باعث تغييرشكل انرژي مي شوند.
اين انرژي جسمي اساس مايع شناورذهن است.فرويداعتقادداشت كه انرژي جسمي برطبق قانون بقاي انرژي عمل مي كند.
مقدارانرژي جسماني كه يك شخص داردبه طورمداوم درطي زندگي خودباقي مي ماند.

غرايز اساسي (جنسي وپرخاشگري)
منشاء اصلي انرژي جسماني چيست؟فرويداعتقادداشت كه فشارهاي دروني قويي وجودداردكه همه ي انرژي سيستم جسماني مارافراهم مي كند.اواين فشارهاراغرايز ناميد.
منشاء نظريه فرويد درباره ي غرايز عميقاً تحت تاثير نظريه ي تكاملي داروين است.داروين كتابش رادرباره ي تكامل سالها بعدازتولد فرويد منتشركرد.
درابتداي شكل گيري نظريه فرويد دوگروه اصلي ازغرايز وجودداشت.غرايزجنسي وبقاء كه اينهادقيقاً باتركيب اصلي نظريه داروين مطابق بودندكه درباره ي انتخاب طبيعي وانتخاب بوسيله ي بقاء وتوليدمثل بود. بنابراين طبقه بندي ابتدايي فرويد ازغرايز اقتباس شده بود.ازدو شكل تكاملي نظريه داروين بوسيله ي انتخاب.
درشكل گيري بعدي فرويد به غرايز اصلي واساسي بها نداد(اين مفاهيم روبه اضمحلال گذاشت.) براساس برخي شواهدومدارك ومشاهده ترس ووحشت جنگ جهاني او غريزه ي مرگ رابوجود آورد.
فرويدبيان كردكه انسانها غرايز اصلي واساسي دارندبراي تخريب وويران كردن واين غريزه اغلب باعث پرخاشگري نسبت به ديگران مي شود.
دوغريزه اي كه اوبيان كرد.غريزه زندگي معمولاً اشاره داردبه ليبيدويازيست مايه وتاناتوس رابراي غريزه مرگ به كاربرد.(تاناتوس به غريزه مرگ اشاره دارد)
ليبيددركل بيان كننده جنسيت است، فرويدهمچنين ازاين كلمه براي اشاره به نيازهايي مثل گرسنگي،تشنگي وهم ي منشاءاصرارهاي لذت بخش استفاده كرد.مثل تاناتوس كه غريزه مرگ راتوصيف مي كند.
اما فرويد ازاين كلمه دريك حس وسيع استفاده كرد،اشاره كردبه همه ي اصرارهاي تخريب آسيب ياپرخاشگري برعليه ديگران وخودمان.فرويددرباره ي غريزه زندگي دراوايل شغلش يادرشروع كارش بيشترنوشت.هنگامي كه شايداين مساله درزندگيش آشكاربودوبعدها يادرپايان كارش بيشتردرباره ي غريزه مرگ نوشت.درست هنگامي كه اوخودش رامواجه با تهديد مرگ ديد.
فرويدابتدا عقيده داشت كه غرايز زندگي ومرگ برخلاف وضديكديگر كار مي كنند.اوبعدها استدلال كردكه آنها مي توانندازراههاي گوناگون بايكديگر تركيب شوند.
اومثلاً عمل غذاخوردن رابيان مي كند كه آشكارا نشان دهنده ي غريزه ي زندگي است.درزمان مشابه همان غذاخوردن شامل كارهاي سخت وتندمثل گاززدن وجويدن است كه مي تواندنشان دهنده ي پرخاشگري يا غريزه ي مرگ باشد.يك مثال ديگر تجاوز به عنف يارابطه ي اجباري بيان كننده ي غريزه مرگ است كه به شخص ديگر جهت مي دهدوبرانرژي جنسي تمركز مي كندوغرايز پرخاشگري وعشق راتركيب مي كندوبه صورت يك انگيزه واحد وعمل منحرفي در مي آيد. تقريباً هرچيزي كه انسانها انجام مي دهند فرويد درباره ي آن بحث كرده است كه مي توان غرايز زندگي ومرگ رافهميد.
اين غرايز از انرژي ناشي مي شوندكه به همه رفتارهاي انسان نيرو مي دهد.زيرا هرفردداراي مقدارثابتي ازانرژي رواني است.انرژي درجهت يك نوع رفتار استفاده مي شودكه دردسترس نيست وانواع رفتارهاي ديگر راحركت مي دهد.
دراين غريزه شخصي كه غريزه ي مرگ رادريك مسيرقابل قبول اجتماعي مثل رقابت هاي ورزشي جهت ميدهد،نسبت به عمل ويران سازي كمترانرژي مصرف مي كند.زيراانرژي جسماني درهرفردبه اندازه ثابت ومحدودي وجودداردكه آن مي تواندازراههاي گوناگون تغييرجهت دهد.
انگيزه هاي ناهوشيار(بعضي اوقات ما نمي دانيم چرا ماكاري راانجام داديم.)  
مطابق بانظريه فرويد ذهن انسان شامل سه بخش است .ذهن هوشياربخشي است كه شامل همه فكرها،احساسهاوتصويراتي است كه هم اكنون ازآنها آگاهيم به صورت متداول ومعمول فكر مي كنيدازطريق ذهن هوشيارتان.اين فكرها فقط نشان دهنده ي بخش كوچكي ازاطلاعاتي است كه دردسترس شماست.شماهمچنين تعدادبيشماري خاطره،رؤيا وفكرهايي داريد كه مي توانيددرصورت تمايل آنها رابه آساني وارد ذهن خود كنيد.
ديروز چه چيزي پوشيده بوديد،نام بهترين دوست شما دررتبه ياكلاس هفتم چه بوده است.نزديكترين خاطره اي كه ازمادرتان به يادداريد چيست.اين اطلاعات درذهن نيمه هوشيارذخيره شده اند.
هربخش ازاطلاعاتي كه درذهن شما وجودندارداما مي تواندبه آساني بازنمايي شوندوبه صورت هوشياردرآيند،اساس نيمه هوشيارراتشكيل مي دهند.
ناهوشياربخش سوم است.مطابق بانظريه فرويدبزرگترين بخش ازذهن است.استعاره كوه يخ اغلب براي توصيف موضع نگاري يا نقشه ي ذهن استفاده مي شود.بخشي ازيخ كه دربالاي آب قرارداردذهن هوشياراست.بخشي كه شما مي توانيد پايين سطح آب ببينيد ذهن نيمه هوشياراست وبخشي ازيخ كه كاملاًپنهان ازچشم است نشان دهنده ذهن ناهوشياراست.
درذهن ناهوشياراطلاعات غيرقابل پذيرش قرارداردكه ازديدذهن هوشيار پنهان است وحتي به خوبي نيز نمي تواند درذهن نيمه هوشياربيان شود.اين خاطره ها،احساسها،فكرهايا اصرارهاي مشكل سازي كه حتي بعضي اوقات تنفرآورونامطبوعند،وقتي واردآگاهي مي شوندشخص رادچاراضطراب مي كنند. تعداد زيادي ازاين موارددركتابها ونوشته هاي روانكاوي گزارش شده است كه شامل آشفتگي ها وپريشاني هاي ناهوشياراست.مثلاًزناي بامحارم،دشمني نسبت به همسر وهمچنين شامل والدين وخاطره هايي ازآسيب هاي كودكي است.
جامعه به مردم اجازه نمي دهدكه آزادانه همه ي غرايز جنسي وپرخاشگري خودرابيان كنند.اشخاص بايد يادبگيرندكه اصرارهايشان راكنترل كنند.
مطابق نظريه فرويديك راه كنترل اين اصرارها اين است كه نگذاريم درهمان اولين مكان آنها واردذهن هوشيارما شوند.بيان مي كنندبچه اي كه خشم زيادي نسبت به يكي ازوالدينش داردممكن است آرزوكندكه والدينش بميرند،چنين فكري بچه راخيلي پريشان مي كند.بنابراين آشفتگي وپريشاني آنها ممكن است پشت هوشياري نگه داشته شوندوآن فكرپريشان كننده رابه بخش ناهوشياربفرستد،بخشي ازذهن كه فكرهاوخاطراتي راكه شخص ازآنها آگاه نيست درآن نگه داشته مي شود. همه ي انواع اصرارهاي غيرقابل پذيرش جنسي وپرخاشگري وهمه ي فكرهاواحساسهايي كه ممكن است درناهوشياري درطي دوره اي ازكودكي جمع شوند.مطابق نظريه فرويد چنين فكرهاواحساسهايي بعدهاواردذهن هوشيار مي شوند،هنگامي كه مابه اندازه كافي رشد كرديم وشناسايي كرديم كه آنها خيال پردازي هاي مضر وآسيب زايي هستند.
ما مي توانيم زماني غيرقابل پذيرش بودن اين افكاررامتوجه شويم.مي توانيم دريك روش منطقي آنها رادور كنيم يا كناربگذاريم.
هنوز هم براي بچه ها وبعضي بزرگسالان چنين فكرهاي آشفته كننده اي وجوددارد.تصويري كه يك بچه نسبت به يكي ازوالدينش بيش ازحدخشم داردوهمچنين عقيده به اينكه فقط فكركردن درباره ي اتفاق مي تواندواقعاًدربوجودآمدن اتفاق ياواقعه سهيم باشد.
تصاويري كه حتي به طوركوتاه ومختصرفكرهايي درباره ي حتي مرگ والدين داشته باشيم.
والدين بچه مردنددرنتيجه شرايطي كه هيچ ربطي به آرزوي بچه نداشت فكركنيدچگونه آن براي يك بچه ويران كننده است كه اوواقعاً يكي ازوالدينش راكشته است.
اين فكرممكن است بوسيله ي ذهن هوشيارانكارشودوعميقاً به داخل ذهن ناهوشيارهل داده شود.

تمرين
فكركنيدكه به اولين خانه ياآپارتماني كه دركودكي آنجا زندگي مي كرديد،برگشته ايد.اگرشماهم مثل بيشترمردم باشيد احتمالاً مي توانيددر۴يا ۵ سالگي ازسن تان رابه خاطر بياوريد.
سعي كنيد ساختار خانه يا آپارتمان رابه خاطر بياوريد.مكان اتاقها رابازنمايي كنيد.يك نقشه ازكف ياصحن خانه راترسيم كنيداززيرزمين ياطبقه زيرين شروع كنيد(اگرزيرزمين وجودداشته باشد)ابتدااتاقهاي همكف وسپس اتاقهاي طبقه بالا را.اگرخانه دو طبقه داشته باشد.درنقشه شمابراي هراتاقي اسمي گزاريد.اكنون درباره ي هراتاق فكركنيد.
اجازه دهيد اتفاقهايي راكه درهركدام ازاتاق ها بوجودآمده است به خاطر بياوريد.
اين باوركردني است كه شمابه يادبياوريدبعضي مردم واتفاقاتي راكه شما درباره ي آنها ده ها سال ويا بيشتر است كه فكر نكرده ايد.
شما ممكن است متوجه شويد كه تعداد زيادي ازخاطرات شما هيجان آورند.بعضي خاطرات شما مطبوع وخوشايندهستندوبرخي ناخوشايند.
خاطراتي كه شما مي توانيدواردهوشياري تان كنيد دربخش نيمه هوشيار قراردارند.
شماممكن است بعضي خاطراتي يااتفاقاتي راكه ايجاد شده است نتوانيد درطي اين تمرين به خاطربياوريد.زيرا آنها دربخش ناخودآگاه يا ناهوشيارهستند.
فرويداعتقادداشت كه فكرها،احساسهاواصرارهاي ناهوشيارمي تواننددريك زندگي يادرمسير زندگي تغييرشكل بدهند.اوبنابراين اين بخش ازذهن راانگيزه ناهوشيارناميد.
تعدادزيادي از محققان روانشناسي بافرويدموافقندكه يك بخش از ذهن انسان مي تواندشامل اطلاعاتي باشدكه بخش ديگر ذهن ازآن آگاه نيست. همان طور كه شمادرفصل ۷ خواهيدديد.
كه همه ي روانشناساني كه به ناهوشياري اعتقاددارندبه انگيزه هاي ناهوشيارعقيده ندارند.
فرويدبيان كردكه ماده اي درانگيزه هاي ناهوشيارفعال است يادرحواس وحس كردن هاي مافعال است كه مي تواندرفتارها،احساسهاوفكرهاي خاصي رابوجودآورد.
به طوريك دفعه درناهوشياري يك اصرار ممكن است بعدهابه سطح بيايد.به روشهاي گوناگوني مثل رؤياهاي مبدل يا تغييرشكل يافته،بازگشت كابوسهاولغزشهاي زباني.به نظر مي رسداين احساسها نسبت به بعضي افرادديگر غيرمنطقي است.

هيچ رويدادي اتفاقي نيست
فرويدعقيده داشت هيچ رويدادي اتفاقي ياتصادفي نيست وپشت هراتفاق،فكرواحساس يك دليل ياعلتي وجودداردوهركاري كه انجام مي دهيم وهرفكر،سخن واحساسي كه درذهن هوشيار،نيمه هوشياروناهوشياربيان مي شود.
فرويددركتابش به نام آسيب هاي زندگي روزمره اين عقيده رامطرح مي كندكه اتفاقهاي كوچك زندگي روزانه اغلب به صورت انگيزه هاي ناهوشياربيان مي شوند.مثل اينكه كسي رابانام اشتباه صدابزنيم.گم كردن يك اسباب يا وسيله،حاضرنشدن درزمان قرارملاقات،شكستن بعضي چيزهايي كه متعلق به شخص ديگري است.
رهبرگروه جمهوري خواهان تگزاس يكبارقبلاًآشكارا(بدون اينكه متوجه باشد)به همجنس باز بودن نماينده ماساچوست به نام بارني فرانك اقراركرد.
چنين موردي مي تواند اغلب بروز كند.اما مطابق بانظرفرويد آنها بيان كننده انگيزه هاي فعال ناهوشيارهستندودليلي براي لغزش هاي كلامي،بوجودآمدن تأخيرها،فراموش كردن نام يك شخص وشكستن بعضي چيزها كه متعلق به شخص ديگري است وجوددارد.اگرمحتواي ناهوشياري موردبررسي قراربگيرد علت مي تواندكشف شود.
فرويدعقيده داشت كه بيشتر نشانه هاي بيماري هاي رواني بوسيله ي انگيزه هاي ناهوشيار بوجود مي آيد.فرويد جزئياتي رادرباره ي تاريخچه ي ۱۲ نفرازبيمارانش تهيه كرد.
اوبه خوبي ۱۲ بحث كوتاه درباره ي بيماران خاص دارد.دراين مطالعات موردي اونظريه اش رابنيان نهادكه مشكلات رواني بوسيله ي خاطره هاوتمايلات ناهوشيار بوجودمي آيد.براي مثال فرويددرباره ي يكي ازكيس هايش به نام آنا مي نويسد.فرويدمستقيماًآنارادرمان نكرد.پزشك اوژوزف بروئربافرويدمشورت كرد.دكتربروئربه خاطرفلج شدن بازوي چپ آنادرشرايطي كه هيچ علت پزشكي وجودنداشت،آنارادرمان كرد. درطي دوره ي درمان آنا،فرويددكتربروئرراتشويق كردكه درباره ي تجربه هاي آسيب زائي كه اوممكن است بيادبياوردبااوصحبت كند.
اوسرانجام تجربه مرگ پدرش وخاطراتي مربوط به يك مارسياه رابه خاطرآورد.بعدازبه خاطرآوردن اين خاطره هاي ترسناك درطي جلسه اش بادكتربروئر،فاج بازوي چپ آنا برطرف شدوموردآناطولاني ترنشد. موردآناعقيده فرويدرادرمورددرمان نشانه هاي رواني شرح مي دهد.ناهوشياري باعث نشانه هايي مي شودكه بايد ابتدا كشف كنيم.اغلب فرايندشامل كشف يك خاطره ي پنهان ازيك مورد ناراحت كننده،ناملايمات وياحتي تجربه هاي نفرت انگيز است كه بيان مي شوديابه داخل ناهوشياري هل داده مي شود.
دركاربابيماران زن فرويد متوجه شدكه تعدادزيادي ازآنهاگزارش دادندكه دركودكي بوسيله ي يكي ازوالدين يانزديكان موردسوءاستفاده جنسي قرارگرفته اند.فرويدابتدادرستي گزارشات آنهاراپذيرفت.بعدهامتوجه شدكه تعدادزيادي ازاين فريبندگي ها ياسوءاستفاده ها ايجادنشده است وفرويدفرض كردكه اين سوءاستفاده ها كاملاًخيالي است كه خوداين موارداضطراب آوروآسيب زااست.چنين آرزوهايي ممكن است كه به ناهوشياري فشارواردكند.
نظريه فرويدبيان مي كندكه سوءاستفاده هاي خيالي ممكن است به صورت ناهوشيارباعث مشكلات رواني بزرگسالان شود.
مطابق باتعدادزيادي ازكيس هاومراجعان فرويدودرروشن شدن آنچه كه اكنون درباره ي وقايع واتفاقات رابطه بامحارم وسوءاستفاده ي جنسي دوران كودكي مي دانيم،فرويدشايدبه آساني وسريع ادعاي بيمارانش رابپذيرد،اماتعدادزيادي ازوقايع سوءاستفاده جنسي ممكن است واقعاًاتفاق بيفتد.

ساختارشخصيت
نظريه روانكاوي شخصيت توصيف مي كندكه چگونه مردم بدون فشارجامعه برغرايزجنسي وپرخاشگري شان فائق مي آيند.غرايزجنسي وپرخاشگري اغلب منجربه حركت واصرارهاي متعارض باواقعيت مي شوند.يك بخش ذهن اين اصرارها رابوجود مي آورد.بخش ديگرحس مي كندكه انتظارات جامعه درحال متمدن شدن چيست؟وبخش ديگرسعي مي كنداين اصرارهارابرآورده كند،بدون محدوديتهاي اجتماعي وواقعي.
چگونه ذهن مي تواندبخش هاي زيادي داشته باشدوچگونه اين بخشهابايكديگر كارمي كنندوشخصيت راتشكيل مي دهند؟يك استعاره ممكن است درجواب دادن به اين سؤال كمك كند.فكركنيدذهن ماننديك سيستم فشارآب است كه شامل آب تحت فشاراست.فشاراستعاره اي است كه براي انرژي غرايزوپرخاشگري كه نيازهارامي سازدورها مي كندمورداستفاده قرارمي گيرد.
مطابق بانظرفرويدهنگامي كه آن ازفشارهاي دروني ناشي ميشود،سه شيوه ي آموزش لوله كشي وجوددارد.لوله كش اول پيشنهاد مي كندكه همه ي دريچه هارابازكنيم تافشاركمترشود.ديگري اشاره داردبه راههايي كه بارهابه طورمستقيم فشارواردكنيم.آنقدركه زيرفشارزيادوياتحت فشارزيادآب رها شود.بدون آنكه ساختمان آن به هم بخوردولوله كش سوم مي خواهدكه همه ي دريچه ها بسته بماند.اجازه دهيددرباره ي هريك ازاين لوله كشي ها درجزئيات كمتربحث كنيم وازاصطلاحات فرويداستفاده كنيم.

نهاد:برانگيزنده انرژي جسماني
فرويدمعتقدبودكه نهادازهمان ابتداوجوددارد.نهادابتدايي ترين بخش ازذهن است.فرويدگفت نهادهمانندبعضي چيزهاازهمان زمان تولدوجودداردومنبع همه ي سائقهاوانگيزه هاست.ازاستعاره لوله كش خانه ها استفاده كرد.نهادلوله كشي است كه مي خواهداجازه دهدكه همه فشارهاباكمترين اشاره ياتنش فرونشيدياخاموش شود.نهادمثل يك بچه خرابكاراست،خودپسندوخودخواه.پيروارضاي فوري نيازهاودوستدارلذت است.مطابق بانظرفرويدنهادبرطبق اصل لذت عمل مي كندكه تمايل به لذت وپاداش فوري دارد.
نهادنمي تواندهرتأخيري رادرارضاي فوري نيازهاتحمل كند.درطي نوزادي نهادغالب است.هنگامي كه نوزاديك اسباب بازي جالب رامي بيندخودش رابه اسباب بازي مي رساندواگرآنرانتواندبگيردشروع به گريه مي كند.نوزادان مي توانندبعضي اوقات بدون دليل نيازهايشان راآشكاركنند.زيرانهادبراساس اصل لذت عمل مي كند.
آنهااستدلال ودليل رانمي شنوند.نهادهمچنين براساس فرايندتفكرابتدايي عمل مي كندكه تفكري است خارج ازقوانين منطقي وتفكرهوشيارانه وريشه درواقعيت دارد.
رؤياهاوخيال پردازي هانمونه هايي ازفرايندتفكرابتدايي هستند.تفكرفرايندابتدايي قوانين طبيعي درعالم واقعيت رادنبال نمي كند.فرويداعتقادداشت كه دركاربا فرايندتفكرابتدايي اصولي وجودداردكه مي توان اين اصول راكشف كرد.
اگريكي ازنيازهاواصرارهاي نهادمستلزم وجوديك شي ياشخص بيروني است وآن موضوع وياشخص دردسترس نباشدنهادممكن است يك تصويرذهني ياخيالي ازآن شي ويافردبوجودآوردتاآن نيازرابرآورده كند.
انرژي رواني درآن خيال پردازي نهاده مي شودوآن نياز فوري به صورت موقت ارضامي شود.اين فرايندآرزوي ارضاشده ياكامل ناميده مي شود.اين فرايندكه بوسيله آن بعضي چيزهاراكه دردسترس نيستنددرذهن خودتجسم مي كندواين تصاويربه طورموقتي برآورده وارضا مي شوند.براي نمونه يك نفرممكن است خيلي عصباني باشداماعصبانيت بيش ازحدخودراازطريق حمله وتهاجم نشان دهد.دراين مورداومشغول راهبردآرزويwish fullfillmentاست ياتمايلي كه كاملاً ارضا شده.
ممكن استيك تصويرخيالي براي تلافي وانتقام به خاطر اشتباهات وظلم هاي گذشته اش بوجود آورد.اين راهبردآرزويfullmentفقط به طور موقتي نهادراارضا مي كندتازماني كه آن نيازدرعالم واقع برآورده نشده است يك شخص بايدراه حلهاي ديگري براي ارضاي نيازهاي نهادپيدا كندياآنكه مانع آنها شودوازارضاي آنهاجلوگيري كند.خود(قوه اجراكننده شخصيت)
خودمثل لوله كشي مي ماندكه براي برطرف كردن فشارايجاد شده بوسيله ي غرايزنهادكار مي كندتاآنهاراقابل پذيرش كندوياحداقل كمترمشكوك ونامعلوم باشد.
خودبخشي ازذهن است كه نهادرامجبورمي كندبرطبق واقعيت عمل كندمطابق بانظرفرويدخوددر۲يا۳ سال اول زندگي بوجود مي آيد.خودبراساس اصل واقعيت عمل مي كند.خود مي فهمدكه اصرارهاي نهاداغلب متعارض باواقعيت جسمي واجتماعي است.يك بچه نمي تواندخودش دريك مغازه خواروبارفروشي به يك قالب شيريني چنگ بزندوياخواهرش راهنگامي كه اوراعصباني مي كند،بزند.چنين اعمالي ممكن است به طورموقت تنش رادربچه كاهش دهداماآنهاباقوانين والدين وجامعه درباره ي دزديدن وزدن خواهركوچكترمتعارضند.
خودمي داندچنين اعمالي مي تواندبه مشكلاتي منجرشودومستقيماً نشان دهنده تكانه هاي نهاداست.بنابراين بايدازآنهااجتناب كرد.ياآنهارابه تأخيرانداخت وتغييرجهت داد.خودازطريق به تأخيرانداختن ورهاشدن ازاصرارهاي نهادكار مي كندتااينكه دريك موقعيت مناسب برآورده شود.
خودمسئول فرايندثانوي است كه راهبردحل مسأله وكسب رضايت وخشنودي رارشد مي دهديابوجود مي آورد.
اغلب اين فرايندشامل كاستن ازفشارهاي واقعي جسمي درباره ي اينكه چه موقع وچگونه يك ميل واصرار بيان شود. براي مثال آزاررساندن به خواهركسي بيشترقابل پذيرش است تازدن اوواين شايدبتوانداصرارهاي پرخاشگرانه نهادراتقريباً به خوبي ارضا كند.بعضي اصرارها ممكن است كه ساده باشندامابراساس واقعيت جامعه ياقوانين اخلاقي غيرقابل پذيرشندونسبت بهموقعيت هابي توجه اند.
بخش سوم ذهن فراخودمسئول حمايت ازارزشهاوايده آلهاي جامعه است.

فراخود(حمايت ازايده آلهاوارزشهاي جامعه)
درحدودسن پنج سالگي بچه شروع به وجودآمدن بخش سوم ذهن مي كندكه فرويدآنرافراخودناميد.فراخودبخشي ازذهن است كه مسئول ارزشها،ايده آلهاواخلاقيات جامعه است كه معمولاً بوجود مي آينديابوسيله نمايندگان اجتماعي گوناگون به بچه تلقين مي شوند.مثل والدين مدرسه هاوعقايدمذهبي.فرويدبه خصوص برنقش والدين دررشدخودكنترلي كودك تأكيدكردوپيشنهادمي كندكه رشدفراخودوابسته ومربوط است به شناسايي بچه ازوالدينش.
برمي گرديم به استعاره لوله كش.فراخودلوله كشي است كه مي خواهددريچه هادرهمه اوقات بسته بماند.حتي مي خواهددريچه هايبيشتري اضافه كنيم يافشارراتحت كنترل داشته باشيم.فراخودبخشي ازشخصيتاست كه درمااحساس گناه وشرمندگي بوجود مي اورد.وقتي كه بعضي چيزهارانادرست يااشتباه انجام مي دهيم يادرمااحساس سرافرازي وفخرومباهات بوجودمي آورد.هنگامي كه كارهارابه درستي انجام مي دهيم.فراخودتعيين مي كندكه چه چيزي درست وچه چيزي اشتباه است.آن مجموعه ي هدفهاي اخلاقي وايده آلهاي كاملي است كه منشأ قضاوتهادرباره ي بعضي چيزهاي خوب وبعضي چيزهايي كه بداست.
ابزاراصلي فراخوددراجراكردن درست وغلط هيجان يااحساس گناه است.مثل نهادفراخودنيزباواقعيت مربوط نيست.آن آزاداست ازمجموعه استانداردهايي براي خوبي وارزش دادن به خود حتي اگرآن استانداردهايامعيارها كامل باشندمتوجه نمي شوندوخشن ونامطبوع است.بعضي بچه ها معيارهاي اخلاقي پائيني رابوجودمي آورند.درنتيجه هنگامي كه به ديگران آسيب مي رساننداحساس گناه نمي كنند.بچه هاي ديگرمعيارهاي دروني قويي رابوجود مي آورند.
فراخودتقريباًبه آنها معيارهاي اخلاقي بالاراتحميل مي كند.مثل شخصي كه ممكن است ازسطح مزمني ازخجالت ياشرمندگي رنج ببردوازملاقات كردن معيارهاي غيرواقعي ناتوان است.

تعامل نهاد،خود،فراخود
سه بخش ذهن نهاد،خودوفراخودپيوسته بايكديگرتعامل مي كنند.آنهاهدفهاي متفاوتي دارند.تعارضهاي دروني رادراشخاص برمي انگيزند.درنتيجه يك بخش ازشخص مي تئانديك چيزبخواهددرحالي كه بخش ديگر بعضي چيزهاي ديگررا مي خواهد. 

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج