گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زبان فارسي كليد فهم متون گوناگون ايراني و ابزار مهم برقراري ارتباط با ديگر ايرانيان است .هر ايراني با هر گويش محلي و منطقه اي خاص ،از طريق زبان فارسي براي حفظ هويت و مليت خود مي كوشد .قرنهاست براي همه ايرانيان ،از هر قوم و قبيله اي ،مسلم شده است كه براي موفقيت در امور زندگي بايد ،ضمن پاسداري واحترام به زبان مادري ،براي يادگيري و تسلط بر زبان فارسي كوشيد.نظام آموزشي كشور نيز مسؤوليت بسيار سنگيني براي تحقق اين خواسته بر حق دارد.برنامه درسي زبان آموزي در ميان برنامه درسي ديگر دوره ابتدايي از اهميت به سزايي برخوردار است ،زيرا نه تنها در تحكيم و تثبيت روابط اجتماعي مؤثر است ،بلكه يادگيري ساير مواد درسي را تسهيل مي‌كند و تعميق مي بخشد (قاسم پور،۱۳۸۱)بر اين اساس و با توجه به ضرورتهاي فرهنگي ،اجتماعي ،ديني و آموزشي ،برنامه درسي كتاب فارسي اول ابتدايي مصوب ۱۳۴۸ وزارت آموزش و پرورش در فرايندي علمي ومنطقي مورد بازنگري قرار گرفت كه حاصل آن ،تأليف كتابهاي بخوانيم و بنويسيم براي پايه اول ابتدايي مي باشد.اين كتابها از سال تحصيلي ۸۲-۸۱ به صورت رسمي در اكثر نقاط ايران(از جمله شهرستان شهرضا)تدريس گرديد.اين كتب بر اساس سعي و اهتمام خاصي با استفاده از نظرات روان شناسي به رشته تحرير در آمده ،اما قضاوت با معلمان مجري مي باشد .از آنجا كه نظرات معلمان مجري اين كتاب مي تواند راهگشاي برنامه نويسان درسي باشد ،اين تحقيق با بررسي تحقق هدفها ،رويكردها ،روشها ،محتوا و ساختار اين كتابها با استفاده از ديدگاههاي معلمان پايه اول سعي دارد به امر كمك نمايد.
بيان مسئله
برنامه هاي درسي، اسناد رسمي نظامهاي آموزشي هستند كه نقشه عمليات مورد نظر براي تحقق آرمانهاي آموزش و پرورش در آنها روشن گرديده است .با توجه به اين جايگاه مي توان با تحليل و ارزشيابي برنامه هاي درسي و خصوصاً استفاده از ديدگاههاي معلمان به تصويري نسبتاً روشن از ميزان كارآمدي آن نظام دست يافت .همين امر موجب شده است نظامهاي آموزشي عملاً ظرفيت قابل توجهي از امكانات خود را صرف تدوين و كارآمد كردن برنامه هاي درسي سازند تا بتوانند با اجراي آنها هدفهاي آموزشي را تحقق بخشند .
در پايه اول ابتدايي ،درس فارسي از نظر آموزش مهارتهاي زباني و ايجاد انگيزه و علاقه به فراگيري ساير دروس براي نظام آموزشي اهميت دارد .به همين دليل طراحي و اجراي يك برنامه مؤثر زبان آموزي در پايه اول ابتدايي مستلزم اعمال ظرافت و دقت خاصي است و مي توان با استفاده از فرايند ارزشيابي و استفاده از نظرات معلمان مجري تا حد زيادي از اين امر اطمينان حاصل كرد.بر اين اساس در اين تحقيق سعي گرديد كتب بخوانيم و بنويسيم را كه با استفاده از رويكردهاي تحليلي و كلي و با الهام از مباني روان شناختي زبان آموزي (مكتب گشتالت) در پايه اول تأليف گرديده از ديدگاه معلمان مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به اهميت موضوع سؤال اساسي اين است كه آيا معلمان مجري توانسته اند به اهداف و اصول مؤلفين برسند ؟نظرات و ديدگاههاي آنان نسبت به اين كتب چيست؟
براساس نتايج تحقيق (رضائي،۱۳۷۹)با عنوان نگاهي به نتايج ارزشيابي برنامه درسي جديد فارسي اول ابتدايي ۴۱/۸۳ درصد دانش آموزان بيش از ۶۰ درصد به اهداف حيطه دانشي و ۲۸/۹۰ درصد آنها بيش از ۶۰ درصد به اهداف حيطه نگرشي رسيده اند .نتايج تحقيق (رهبري نژاد،۱۳۸۰)با عنوان نظري به نتايج ارزشيابي برنامه درسي جديد فارسي ،۷۹ درصد از آموزگاران مجري طرح دستيابي دانش آموزان به مهارت دقت و تمركز در سخن گفتن را كه يكي از هدفهاي اصلي برنامه مي باشد را در حد مطلوب ذكر كرده اند،همچنين۸۳ درصد از آموزگاران عنوان نموده اند زمان در اختيار و حجم كتابها مانع از انجام درست و كامل فعاليتهاي آموزشي مي گردد.بنابراين تحول اساسي كه از سال تحصيلي ۸۰-۷۹ در برنامه درسي كتاب فارسي پايه اول و با تأليف كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به وجود آمده است ،محقق را بر آن داشت كه با استفاده از ديدگاههاي معلمان ،ويژگيهاي بارز اين كتاب را از جنبه هاي :تحقق هدفها و رويكردها ،محتواي كتابها ،روشهاي تدريس،روشهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ،مناسب بودن روند آموزش خط و دشواري هاي اجرايي مورد بررسي قرار دهد و به اين سؤال پاسخ گويد كه برنامه ريزان آموزشي به چه ميزان به اهداف مورد نظر خود دست يافته‌اند ؟لازم به توضيح است هر يك از اين جنبــــه‌ها به عنوان يك متــــغير در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. 
سؤالهاي پژوهش
سؤالهاي پژوهش بر اساس اهداف،اصول ،رويكردها ،روشها و به طور كلي مهارتهاي زباني مورد نظر برنامه ريزان كتابهاي بخوانيم و بنويسيم تنظيم شده است . 
به نظر معلمان پايه اول،كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان:
۱-به مهارتهاي چهار گانه زبان آموزي توجه دارد؟
۲-موجب استفاده از رويكردهاي عمومي تلفيقي ،اكتشافي و فعاليت محور مي شود؟
۳-مي توان از روشهاي آموزش تلفيقي مفاهيم ،روشهاي خلاق،روشهاي همياري و كارگاهي ،روشهاي فعال و روشهاي ارتباطي و تعاملي استفاده كرد؟
۴-روشهاي تدريس پيشنهادي با توانايي معلمان و دانش آموزان و با محتواي كتابها ،شرايط و امكانات و جدول ساعات هفتگي تناسب دارد؟
۵-ساختارو محتواي كتابها به پرورش توانايي هاي ذهني ،رشد خلاقيت،مهارت تفكر ،مفاهيم بين رشته اي،نيازهاي روحي،رواني و عاطفي ،جنبه هاي ذهني و هنري و تغيير شيوه خط فعلي به سوي تحريري توجه دارد؟
۶-از نظر ساختار و محتوا داراي انسجام ،هماهنگي ،ارتباط منطقي و متناسب با سن دانش آموزان است؟
۷-از نظر مفاهيم گوناگون به نكات رباني ،مفاهيم دانشي ،ارزشي،نگرشي،نكات املايي و ادبي توجه دارد؟
۸-ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با شرايط و امكانات و جدول ساعات هفتگي تناسب دارد؟
۹-آيا بين ديدگاههاي معلمان از نظر متغيرهاي جنس ،مدرك تحصيلي و سابقه تفاوت وجود دارد؟
 
روش پــژوهش
با توجه به ويژگي هاي موضوع،در اين تحقيق،از روش توصيفي از نوع تحقيق موردي و زمينه اي استفاده شده است . هدف محقق توصيف عيني و واقعي ويژگي هاي كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم از نظر معلمان پايه اول ابتدايي مي باشد.به عبارت ديگر ،پژوهشگر سعي داشته تا آنچه هست را بدون هيچ گونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهد.در پژوهش موردي و زمينه يابي توجه محقق بيشتر به آن نكات و عوامل مهم و با معني است كه به صورتي در شناخت گذشته مطالعه و بررسي دقيق و عميقي از متغير هاي مهم (بررسي ديدگاه هاي معلمان نسبت به ويژگي هاي كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم ) به روال تغييرات و كنش و واكنش معلمان ،در مراحل مورد نظر دست يابد.
جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري پژوهش ،معلمان پايه اول ابتدايي شهرستان شهرضا در سال تحصيلي۸۳-۸۲ مي باشد.در اين پژوهش جهت جمع آوري داده ها ي مربوط به پرسشنامه از كليه معلمان استفاده گرديدو پرسشنامه بين تمامي آنها توزيع گرديد.به عبارت ديگر جامعه آماري و نمونه آماري يكسان مي باشد.تعداد معلمان ۱۱۴ نفر مي باشد كه پس از توزيع پر سشنامه ،پژوهشگرقادر به جمع آوري ۹۷ پرسشنامه گرديدكه در جدول زير به تفكيك جنس مشخص مي باشد.علت عدم برگشت ساير پرسشنامه ها مشرف شدن تعدادي از همكاران به حج واجب و استفاده از مرخصي زايمان تعدادي از همكاران خواهر در موعد توزيع پرسشنامه مي باشد.
در پژوهش حاضر روش جمع آوري داده ها بصورت ميداني مي باشد.در روش ميداني ازپرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است.پرسشنامه از نوع بي نام و سؤالات آن از نوع بسته پاسخ مي باشد كه در پايان سه سؤال باز پاسخ نيز ارائه گرديد.در صفحه اول پرسشنامه هدف از تحقيق و ارسال پرسشنامه ارائه گرديد و در ادامه ابتدا سؤالات عمومي شامل :جنس،مدرك تحصيلي و سابقه خدمت مطرح و سپس۹۸ سؤال مر بوط به بررسي ديدگاه معلمان نسبت به كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم ازنظرمهارتها،رويكردها ،روشهاي تدريس ،ساختار و محتوا وشيوه هاي ارزشيابي بيان گرديد. سؤالات بر اساس مقياس پنج درجه اي ليكرت تنظيم شده كه شامل پنج طيف بسيار كم ،كم،تا حدودي ،زياد و بسيار زياد است . 
روايي و پايائي پرسـشنامه
براي تعيين روايي سؤالات پرسشنامه از نظرات مدرسين كشوري و استاني اين كتاب ها و همچنين كارشناسان آموزش و پرورش استفاده گرديد. به عبارت ديگر در اين تحقيق چون سؤالات پرسشنامه معرف ويژگي هايي از كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم از نظر معلمان است كه محقق قصد اندازه گيري آنها را دارد،پرسشنامه داراي روايي محتوايي مي باشد .لازم به توضيح است جهت افزايش روايي سؤالات(بعلت زياد بودن تعداد سؤالات) ،پرسشنامه در دو مرحله بين معلمان توزيع گرديد. در مرحله اول ۵۹ سوال پرسشنامه (۴صفحه)توزيع و به هنگام جمع آوري ،پرسشنامه مرحله دوم (۲ صفحه ادامه سوالات تا۱۰۱)توزيع و به هنگام جمع آوري دو قسمت پرسشنامه مر بوط به هر آموزگار ضميمه يكديگر گرديد (هر آموزگار داراي يك كد بوده كه در دو قسمت پرسشنامه درج شده است ).اعتبار پرسشنامه بر اساس ضريب آلفاي كرانباخ بر آورد گرديد.اين ضريب برابر است با ۹۷% كه در سطح ل=%۱ معني دار مي باشد و نشان مي دهد پرسشنامه از اعتبار بسيار بالايي برخوردار مي باشد
شيوه اجرا و مراحل انجام پژوهش
۱-تهيه و تنظيم سؤالات پرسشنامه بر اساس اهداف و سؤالات پژوهش
۲-توجيه همكاران در مورد نحوه اجرا و توزيع پرسشنامه 
۳-اجراي پرسشنامه در دو مرحله به شرح زير:
الف:تعيين كد براي كليه معلمان پايه اول 
ب:تقسيم سؤالات پرسشنامه به دو دسته:دسته اول ، سؤالات ۱ تا ۵۹ و دسته دوم دنباله سؤالات از سؤال۶۰ تا سؤال ۱۰۱ .
ج:كد گذاري دو دسته پرسشنامه بر اساس كد هاي تعيين شده براي آموزگاران .
د: توزيع سؤالات مرحله اول پر سشنامه و توجيه آموزگاران بصورت حضوري .
ه:جمع آوري سؤالات مر حله اول و توزيع سؤالات مر حله دوم پرسشنامه.
و:جمع آوري سؤالات مرحله دوم پرسشنامه .
ز:ضميمه كردن سؤالات مرحله اول و دوم مر بوط به هر آموزگار به يكديگر بر اساس كدهاي تعيين شده .
به دليل كثرت سؤالات و افزايش روايي آنها ،پر سشنامه در دو مر حله توزيع گرديد.
۴-تجزيه و تحليل داده هاي استخراج شده از پرسشنامه و بررسي سؤالات تحقيق .
 
يافته‌هاي پژوهش 
سؤال اول: به نظر معلمان پايه اول ،كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به چه ميزان به مهارتهاي چهارگانه زبان آموزي توجه دارد؟
جدول شماره ۱مقايسه ميانگين نمره توجه كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به مهارتهاي چهار گانه زبان آموزي با نمره ملاك مربوط به سؤال اول پژوهش
سؤال اول پژوهش  
S Se
مهارتهاي چهار گانه زبان آموزي ۱۲/۴ ۵۱۶/۰ ۰۵۲/۰
يافته هاي جدول نشان مي دهد متوسط نمره توجه كتب بخوانيم و بنويسيم به مهارتهاي چهار گانه زبان آموزي از نظر معلمين پايه اول دوره ابتدايي ۱۲/۴ با انحراف معيار ۵۱۶/۰ بوده است .با توجه به اين كه متوسط نمره پاسخ ها از ميانگين فرضي بزرگتر مي باشد،بنابراين كتابهاي بخوانيم وبنويسيم بيش از سطح متوسط به مهارتهاي چهار گانه زبان آموزي توجه دارد.

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
  • انتشار : ۲۱ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج