گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

هرچند زن در طول تاريخ به شكل هاي متفاوت و متناسب با  موقعيتهاي فرهنگي – اجتماعي گوناگون با  جاهليتي پايدار روبرو بوده است ، اما انديشه شي انگارانه زن مبين اوج جاهليت فرهنگي حجاز است . در اين منطقه سرنوشت زن مقهور اراده مرد بود . مرد مي توانست آنچه مي خواست با  زن انجام دهد و از حق فروش ، قتل ، ضرب  و شتم زن برخوردار بود . زن در بسياري از موارد ، د رپذيرش يا عدم پذيرش شريك زندگي اختيار نداشت . عرب بر نجابت ، شرافت ، نسب و كفر و هم‌طراز بودن  عنايت داشت ، اما به خاطراصالت بخشيدن به نژاد و خون ، افق اين عنايت از قبيله فراتر نمي رفت 
تعداد زوجات بي قيدوشرط بود تا آن جا كه يك مرد مي توانست ده زني آزاد اختيار كند . اين امر امنيت حقوقي و خانوادگي زن  را سلب كرده بود . رواج انواع زناشوئي مانند ازدوتاج صداق ، متعه ، اماء ، مرا دله ، مشاركت خواهران ، استبصاع ، تعويضي اجباري  نظام خانواده را متزلزل و شأن زن را  تا حد جانواران پائين آورده بود . هرچند ازدواج ، را  محارم مانند مادر ، خواهر ممنوع بود ، ولي ازدواج با همسر پدر، ازدواج موقت منع قانوني نداشت . 
چنانكه قرآن مي گويد : بسياري دختر را ننگ مي شمردند و حتي برخي دختران را زنده به گور مي كردند . و اگر پدري دخترش را زنده مي گذاشت ، مرگ زودرس او را سعادتي براي خود مي شمرد . غمناك تر از زناشويي . مسأله طلاق و متاركه بود كه با سنت هاي ستمگرانه ، دور از انصاف و منافي با اخلاق و انسانيت همراه بود . نه مقدماني داشت ونه شرط و پيامد قانوني ، مرد مي توانست حتي بي هيچ بهانه اي ، به آساني پيوند زناشويي را بگسلد، نه شاهدي لازم بود و نه نفقه و هزينه اي . 
برخي از انواع طلاق رايج بين عرب جاهلي عبارت بودند از اظهار و تشبيه زن به مادر يا خواهر برا ي تحريم (ابدي ) 
بر اساس آنچه اشاره رفت آيا مي توان عصر جاهليت و بدوي جزيرةالعرب د رعدم رفتار انساني با زن را با بهره كشي ظالمانه و به جاهليت مدرن عصر حاضر مقاسيه كرد ؟  
خانواده در دنياي امروز : 
بيان اينكه در دنياي امروز در رابطه با خانواه چه مسائلي مطرح است و چه شيوه هايي در برخورد با آن بچشم مي خورد بحثي است پردامنه كه موضوع تحقيق جامعه شناسان حقوق ، اقتصاد ، روانشناسي ، تربيت و حتي علم سياست است . اسناد بين المللي زياد است ، از جمله اعلاميه حقوق بشر ميثاق بين المللي حقوق مدني و ساسي ، اعلاميه جهاني كودك ، مقاله راجع به رعايت در امر ازدواج ، حداقل سن ازدواج ، ثبت واقعه آن و … كه هر كدام نشان دهنده بعدي از مسأله امروز خانواده هاست .
ولي ما گمان  داريم ، بسياري از آنچه كه مي بايست مورد بحث و بررسي قرار گيرد ،عالمانه و يا جاهلانه از ديد مسؤولان غافل مانده اند .
ما امروزه در رابطه با خانوده ها در بسياري از نقاط جهان با وضعي مواجهيم كه در آن حيثيت و شرافت بسياري از انسانها ناديده گرفته مي شود . زندگي انسانها صورت مبتذلي پيدا كرده و افراد انساني در معرض ارضاي هوسهاي سطحي و زود گذر بجاي عشق و آرامشي واقعي هستند. 
عده اي هوسباز د رقالب روشنفكرنمائي سعي كرده اند زنان را از كانون گرم خانواده بيرون بكشند و بصورت ابزار و وسيله اي در اختيار خود قرار دهند و گروهي هم كوركورانه به دعوت و نداي آنها پاسخ گفته  تيشه به ريشه خود مي زنند . حتي امروزه ما در مواردي مي بينيم كه خانواده وجود دارد ، اما چه خانواده اي ؟ در آن نه سروساماني است نه نظم و آرامشي و نه تربيت و سكوني ؟!
نابسا مانيهاي موجود در رابطه با خانواده :
ما امروزه عملاً مي يابيم و شاهديم كه خانواده ها دچار نابساماني و درگيري هستند . در رابطه با خود وفرزندان مسائل و دشواري هايي دارند : 
روابطشان سست و متزلزل است و از صفا و صميميت و در نتيجه آرامش و سكون واقعي خبري نيست . زن وشوهر ظاهراً دركنار يكديگرند ولي وضع حياتشان ، آنان را چون دو بيگانه در كنار هم قرار داده . آمار طلاق سرسام آور است و زن و مرد به اندك بهانه اي رشته حيات خانوادگي را از هم مي گسلد . فرزندان مهر و عطوفت لازم را از خانواده بدست نمي آورند و در نتيجه اغلب شان زود رنج و زودشكن و بي عاطفه اند . 
به علت نداشتن نسل از تربيت صحيح بزهكار ي كودكان روبه افزايش وتزايد است.
به علت آزادي بي بندوباري درارضاي هوسهاي جنسي مردان نيازي به ازدواج دائم نمي بينند و با ارضاهاي آزاد از مسئوليت اداره خانواده سرباز مي زنند . 
روح غيرت ناموسي بسيار تزلزل كرده و زوجين از ديدن همسر خود با بيگانگان دچار عذاب وجدان نمي شوند. 
وحدت ها و صميت ها د رحال تزلزل و سقوط است. 
ضرورت امروزي توجه به خانواده 
ما معتقديم امرزه بيش از هر عصري ضروري است درباره خانواده بحثها و ارشادهايي صورت گيرد . نخست آنكه در هيچ عصر و دوره اي بشريت تا اين اندازه در رابطه با خانواده تدچار سقوط و انحطاط نشده بود. 
ثانيا هيچگاه بدين اندازه انسانها از دست پخت فكري وفلسفي خود دچار سرخوردگي  نشده بود. 
ثالثاً در هيچ عصري آواي تعاليم جانبخش اسلامي و معرفي اسلام بعنوان يك تز حياتبخش و انقلاب آفرين جا نيفتاده بود. 
بشريت امرز چشم به سوي اسلام و مي خواهد ببيند اسلام در اين رابطه چه مي گويد و براي نجات انسان از بدبختيها و بيچارگي ها ي موجود چه تزي را ارائه مي دهد . دنياي امرز بر اساس تحقيقات و بررسيهاي صاحبنظران به جائي رسيده است كه نيكو در مي يابد .اگر خانواده ها سالم و ا ستوار باشند بسياري ازمسائل مربوط به حيات اجتماعي سروسامان مي يابند و اگر خانواده را كه خشت بناي اوليه اجتماعي است از عوامل لغزش دور سازيم ، جامعه تا  حدود زيادي سروسامان پيدا خواهد كرد . و از همه اينها گذشته مسأله خانواده از مسائلي است كه هرچند گاه يكبار لازم است درباره آن صحبت شود و ديدگاههاي تازه اي در آن عرضه وارائه گردد تا نسلهاي جوان و نوخاسته به اهميت آن بيشتر پي برند و راه و روش خود را در اين رابطه انساني سازند. 
اسلام و خانواده : اسلام خانواده را از مهمترين و اساسي ترين بناها درپيشگاه خداوند است . روابط آن بر مودت و رحمت پايه گذاري شده و گرمي كانون خانواده مورد توجه عميق اسلام است . 
تعاليم اسلامي شخصيت واقعي انسان را در مد نظر دارد و نيكبختي و سعادت زوجين را در سايه عقد و پيمان ازدواج ، درنظر داشتن معيارهاي انتخاب همسر تضمين مي كند . در عين خواستاري لذت و خوشي براي زن مرد روابط آنها را بر مبناي حقوق و مسئوليت قرار مي دهد و در ان وظيفه هر يك از اعضا معلوم و مشخص است در عين آنكه گذشت و فداكاري زوجين براي گرمي كانون  و استواري آن اصلي است . اسلام قائل است اصلاحات از خانواه بايد شروع شود و زن و شوهر مسلمان بايد بقاي حيات اجتماعي را در خانواده پي ريزي نمايند. 
خانواده نظامي دارد كه از سوي خالق بشر همان كسي مه به همه ريزه كاريها و ظرافت و لطافت حيات او آگاهست و براي بشريت سعادت و نيكبختي مي خواهد و در كارش اشتباهي و لغزشي نيست ، تهيه و تدوين شده است درنتيجه براي انسان بدبختي وتأسف وتأثري نخواهد بود و موجبات سكون و آرامش واقعي زوجين از هر سو فراهم است. 
ضرورت وجودي خانواده : 
خانواده يك نهاد است و ضرورت  وجودي آن عقلاً و شرعاً قابل اثبات است . بدون وجود آن حيات اجتماعي شكل  و معنايي ندارد . بررسيها نشان داده اند تلاشهايي كه براي از بين بردن آن صورت گرفته امري بيهوده بوده و جامعه را دچار خطر و زيانهايي كرده است . وجود نسل ناشناخته و كودكاني كه دچار نارسائيها و كمبودهاي عاطفي هستند براي جوامع بشري آفتي بحساب مي آيند و با همه مراقبتهايي  كه در حفظ آنها بعمل مي آيد باز هم وضعي عادي و روحيه اي متعادل ندارند. دنياي امروز به وضع و حالي در آمده است كه احساس مي كند در گذشته دچار لغزش و خطايي شده است، و كشش مسؤولان در سست كردن اركان خانواده اشتباهي و در مواردي هم خيانتي بوده است . دنياي امروز معتقد است بايد به خانواده ارج نهاد و براي تشكيل آن بايد كمكهائي از طرف دولت و ملت صورت گيرد.‌ اين اعتقاد دربسياري از نقاط جهان مورد ت.جه و عمل است و مسؤولان در اين زمينه اقدامات فوق العاده اي انجام مي دهند . اسلام از روزگاران قديم درباره اهميت اين امر سخن گفته و رسول خدا (ص) فرموده است : ابني في الاسلام بناء احب الي الناس من التزوج : هيچ بنائي دراسلام محبوبتر از بناي ازدواج درپيشگاه خداوند نيست. 
انتخاب همسر : 
تنوع انتخاب همسر در جوامع مختلف بسيار بود . در برخي از اجتماعات حتي ازدواج با محارم وجود داشت تا ثروت و دارائي اعضاء پايگاه و منزلت شان د رخود خانواده محفوظ بماند و به دست غير نرسد . در زمان ساسانيان ازدواج با محارم  ، حتي با زن پدر متداول بود ه و در خاندان سلطنتي براي حفظ خون و نژاد با خواهر وجود داشته است . بر اساس انديشه اي كه از ايران باستان دردست است زناشوئي برادر و خواهر موجب جلب روشنائي ايزدي و طرد ديوان بوده است و البته چنين انديشه اي امروز مورد اقبال نيست. 
ازدواج ، با محارم در اغلب مناطق جهان وجود داشته است و البته در اين امر هم درجه بندي هايي بچشم مي خورد . دامنه طرد ازدواج با محارم را بميزاني ذكر كرده اند كه در برخي از قبايل سعي بر  اين بود كه اعضاي قبيله نسبت بهم محرمند و نبايد ازدواج كنند . حتي بر اساس بازمانده آن طرز فكر امروز نيز در برخي از قبايل استراليا ازدواج با افراد قبيله نه تنها تحريم شده بلكه مجازات مرگ را در پي دارد . گاهي مرد را به خاطر اين امر مي كشند و زن را تا حد مرگ زخمي مي كنند .  

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۲۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج