گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان
این فایل در ۷۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

علي ( ع ) به بازاربصره آمدومردم راديدآنچنان سرگرم خريدوفروش هستندكه گويي خودراازيادبرده وازهدف انساني به كلي غافل شده اند. بامشاهده اين منظره طوري متأ ثرگرديدكه بشدت گريست . سپس فرمود: اي بندگان دنياواي كارگذاران اهل دنيا، شماكه روزهاسرگرم معامله وسوگندخوردنيدوشبهابابيخبري دربسترخواب آرميده ايدوبين روزوشب ، ازآخرت وحساب وكتاب آن غافليدپس چه وقت خودرابراي سفري كه درپيش داريدمجهزمي كنيدوبراي آن توشه برمي داريدودرچه زماني به روزقيامت مي انديشيدوبه فكرمعادمي افتيد
امام خميني ( ره ) فرمودند:
نهضت براي اسلام نمي تواندمحصورباشددريك كشورنمي تواندمحصورباشددرحتي كشورهاي اسلامي . نهضت براي اسلام همان دنباله نهضت انبياست . نهضت انبياء براي يك محل نبوده است پيغمبراكرم اهل عربستان است لكن دعوتش مال عربستان نبوده محصورنبوده به عربستان دعوتش مال همه عالم است .

دچاريعني عاشق 
وفكركن كه چه تنهاست 
اگركه ماهي كوچك دچارآبي بي كران باشد
وعشق 
صداي فاصله هاست 
صداي فاصله هايي كه
 غرق ايمانم
سهراب سپهري 
اعمال انسان مانندكوهي است هنگامي كه دركوه فرياد مي كشيم صدابه طرفمان بازگشت داردواعمال انسان نيزهمين طوراست به اين معني كه هنگامي كه كاري خوب يابدانجام مي دهيم سزاي آن به طرفمان برمي گردد.
واقعيت آشكاراين است كه نوع تفكرما، برچگونگي برخوردمابازندگي تأثيرمي گذارد.
ازكتاب : زندگي كنيم يافقط زنده باشيم 
نويسنده : هايدن سارجنت 
مترجم : وحيدلفضلي راد
مي داني :
 بشربه جاي اينكه پول درآوردتازندگي كند، زندگي مي كندتاپول درآورد.
اي گرامي :
بدان كه زندگي آن گونه كه مي پنداري سهل وآسان نيست
 ومشكلات آن ، آن طوركه فكرمي كني پيچيده نيست .
منبع : دفترخاطرات 
فراموش نكنيم كه هيچ تغييري درمابي آنكه سخت بكوشيم ودستهايمان كثيف گرددحاصل نخواهدآمد. پس بگو:
من وجوددارم من هستم من اينجاهستم من درحال شدن هستم تنهامن هستم كه زندگيم رامي سازم تنهامن ونه هيچكس ديگرمن بايدباكمبودهاخطاهاوگناهان واشتباهات خودرودرروقرارگيرم . ازنبودن من هيچكس به قدرمن رنج نخواهدبردامافرداروزديگري است ومن بايدتصميم بگيرم كه رختخواب راترك كرده دوباره زندگي كنم وگرزندگي كنم واگرشكست بخورم نه توراسرزنش مي كنم نه زندگي راونه خدارا.
هيچ وقت ازخودنااميدنشويد .فقط مهم اينست كه شماانسان هستيد .وجسم بي جان نيستيد.
از: شارل بودار
دشمن 
جواني من آسمان پرابري بودكه تنهالحظه اي چندخورشيدفروزان درآن درخشيدباران رعدچنان درباغ هستي من يغماگري كردكه اكنون ديگرازميوه هاي گواراي اين باغ چيزي برجاي نمانده است حال خزان روح من فرارسيده بايدابزاركارفراهم آوردوزمين سيلاب زده اين باغ راكه درآن جابجاخزه هايي به تيرگي گورپديدآمده زيروروكرد.

اولين كمونيست هاچه كساني بودند؟
درسال ۱۸۴۳ شخصي به نام كارل ماركس كه درآن تاريخ فقط ۲۴ سال داشت ، سردبيرروزنامه اي درشهركلن درپروس بود. ماركس كه طرفداردموكراسي بود، ضمنامقالاتي نيزدرباره سوساليسم مي نوشت . ولي طولي نكشيدكه پليس (( پروس )) جلوي كاراين روزنامه راگرفت . وماركس عازم پاريس گرديد. ولي درآنجاهم بخاطرنوشتن مقالاتي كه خوشاينددولت فرانسه نبود، پليس فرانسه بوي اخطاركردكه خاك فرانسه راترك كند.بالاخره ماركس درانگلستان اقامت گزيدودرآنجابودكه باشخص آلماني الاصل ديگري بنام (( فردريك انگلس )) آشناگرديد. انگلس مديريت كارخانه اي راكه متعلق به پدرش بود، بعهده داشت . اين دومردجوان ، پيروعقايدمشتركي كه داشتندباين نتيجه رسيدندكه سيستم سرمايه داري داراي معايبي است كه قابل اصلاح نيست .
بنابراين دنيااحتياج به سيستم جديدي داردواين سيستم راكمونيسم ناميدند. سپس درسال ۱۸۴۷ ماركس وانگلس ، پيرواني راازمليت هاي مختلف يعني آلمان ، فرانسه ، ايتاليا، روسيه وحتي سوئيس دورخودجمع كردندواتحاديه كمونيست رابوجودآوردندوبراي تفهيم مقاصداين اتحاديه ، كتاب معروف (( تئوري كمونيست )) رابه سال ۱۸۴۸ چاپ ومنتشركردند. وپس ازآن تاريخ بودكه كمونيسم صاحب نفوذوقدرت بسيارگرديدوشايدغيرازانجيل ، هيچ كتابي تابحال باين اندازه به زبانهاي مختلف دنياترجمه نشده باشد. درسال ۱۹۶۶ بيشترازيك جمعيت جهان زيرسلطه حكومت هايي بوده اندكه رهبرانشان عقيده به مراسم كمونيستي داشته اند. باوجوديكه عقايدكمونيسم بصورت امروزي اش ، دراواسط قرن نوزدهم پايه گذاري شده است پاره اي ازآنهااززمانهاي بسيارقديم نيزوجودداشته است .
بچه هامي پرسند  چگونه ، چرا ، كجا ( جلد۱ و ۲ ) 
ماري التينگ 
ترجمه شهيند خت رئيس زاده 


دختري مي شناسم بدني داردمايه ي غبطه ي همگان ، ذهني زيبا، خرمني ازموهاي عالي ، چشماني براق وهوشياراماكف پاي اوصاف است تنهاچيزي كه به هنگام قدم زدن درخيابان مي شنودصداي پاي ناقص خويش است وباوجودآنكه ديگرهيچكس اين صدارانمي شنودنگران است كه كسي يك بارببيندكه پاي اوصاف است اماانسان هميشه مي تواندرشدكندوتغييريابدواگربه اين مومن نباشي درسراشيب مرگ هستي هرروزبايددنياراباتازگي آن روزببيني درخت باغچه توهمان درخت ديروزنيست فرق كرده به آن نگاه كن اطرافيانت همه درحال تغييرندبه آنهانگاه كن همه چيزدرحال تغيبراست وازجمله تو. توهم ازاين قاعده مستثني نيستي پريروزبادوتن ازدانشجويانم درساحل راه مي رفتيم يكي ازآنهايك ستاره ماهي خشك شده راازروي ماسه هابرداشت وبادقت فراوان آنرادوباره درآب انداخت مي گفت : خشك شده امااگردوباره رطوبت رابگيردزنده مي شود. بعدروبه من كردوگفت :
مي دانيدشايداين همه فرآيندشدن باشدگاه به جايي مي رسيم كه مانيزمي خشكيم وتنهاچيزي كه احتياج داريم ذره اي رطوبت است تاجان تازه اي بگيريم . شايدموضوع همين باشدوبس.
(( لئوبوسكاليا))

اگرتنهاترين تنهاهاشوم بازخداهست اوجانشين  همه نداشتن هاست
 نفرين وآفرين هابي ثمراست 
اگرتمامي خلق گرگهاي هارشوندوازآسمان هول وكينه برسرم باردتومهربان جاودان آسيب ناپذيرمن هستي اي پناهگاه ابدي توميتواني جانشين همه بي پناهي هاشوي 
دكترعلي شريعتي ازكتاب بامخاطب هاي آشنا

انسان نهالي است كه درزيرنورايمان وهواي فرهنگ وبرروي خاك مليت خويش ميرويدوريشه درعمق تاريخ خويش ميدواندوازرخادو   تجربه ها: عاطفه هاارزشها، عشق هاوايمان هاشكست هاوپيروزيهاوخلاصه ساخته هاواندوخته هاي عقلي وعلمي واساسي وهنري وادبي وآرمان نسل هاوعصرهامستمري كه تاآن سوي تاريخ ميرودوبه خلقت نوعي خويش ميچيوندتغذيه ميكند.
دكترعلي شريعتي ازكتاب مخاطب هاي آشنابه نام خدا
وقتي كارزياداست درزمان كم ، برنامه ريزي اهميت دوچندان مي يابد. ( قلم چي )
دوستاني انتخاب كنيدكه اهل زحمت وتلاش باشندوشمارابه درس خواندن وزحمت كشيدن تشويق كنند.
( قلم چي )
ازاوقات مرده براي مطالعه استفاده كنيدبه ويژه دروس حفظي رادراين زمانهامروركنيد. ( قلم چي )
منبع : ( كتاب برنامه ريزي به روش قلم چي )
 
منتظرشرايط خارق العاده نباشيدتااقدامات مفيدانجام دهيدسعي كنيدازموقعيتهاي معمول بهره بگيريد.
خوشبخت كسي است كه به يكي ازاين دوچيزدسترسي دلردياكتابهاي خوب ويادوستاني كه اهل كتاب باشند.
اگرمي خواهيدكوههاراجابجاكنيدبايداول يادبگيريدذرات راجابجاكنيد.
موفقيت هاي بزرگ تنهادرصورتي نصيب انسان مي شودكه ازشروع هاي كوچك راضي باشد.
موفقيت مانندسايه به دنبال پشتكاراست .
غرورونخوت شنهاي چسبنده درمسيرموفقيت هستند.
شمابراي ديگران درس نمي خوانيداگرواقعاازحاصل كارخودتان راضي هستيدكافي است .
يك تمبرپستي موفقيتش راتضمين مي كندچون اين توانايي راداردكه تارسيدن به هدف به چيزي بچسبد.
دردنيالذتي نيست كه بالذت مطالعه برابري كند.
به يادگيري ادامه دهيدازموفقيتهايتان يادبگيريد. بنابراين آنهاراتكراركنيدوازشكستهايتان نيزبياموزيد. بنابراين ، هرگزيك اشتباه رادوبارتكرارنمي كنيد.
اشتباه راتصحيح نكردن خوداشتباه ديگري است .
عادتهادرآغاز، همچون رشته اي نازك ونامرئي هستنداماهرباركه عملي راتكرارمي كنيم رشته اي بررشته ي قبلي تنيده مي شودتاسرانجام مانندطنابي ضخيم وچاره ناپذيربردست وپاي افكارواعمال مامي پيچد.
تجربه معلم سختگيري است اول امتحان مي كندوبعددرس مي دهد.
دشواريهابي دوامنداماسختكوشهادوام مي آورند.
حسادت هيچ چيزراازبين نمي بردمگرقلب فردرا.
اميددرزندگاني بشرآنقدراهميت داردكه ، بال براي پرندگان .
قدروقت ر ا  نشـــناسد، دل وكاري نكند                                 بس خجالت كه ازين حاصل اوقات بريم 
( حافظ ) 
رهروآن نيست كه گرمي تندوگرمي خسته رود                          رهروآن است كه آهسته وپيوسته رود

خداوندابه من تواني عطافرماتاچيزهايي راكه نمي توانم تغييردهم بپذيرم
 شهامتي عطافرماتاچيزهايي راكه مي توانم تغييردهم 
وخردي كه تفاوت بين اين دورادرك نمايم انديشه هاي جسورانه شبيه به شطرنج بازاني هستندكه حمله مي كنند. احتمال شكست وجوددارد، امااين مي تواند آغازيك پيروزي هم باشد.
گوته 
ازكتاب : زندگي كنيم يافقط زنده باشيم 
نويسنده : هايدن سارجنت 
مترجم : وحيدلفضلي رادازنامه هاي آن حضرت عليه السلام است بسران لشگرهايش ( كه درآن حق آنان رابرخودوحق خويش رابرآنهابيان وايشانرابدادگري وپيروي امرفرموده است ):
اين نامه ازبنده خداعلي ابن ابيطالب سرداروكارفرماي مومنان است بمرزبانانش : پس ازستايش خداودرودبرپيغمبراكرم، سزاواراست كارفرماراكه فزوني يافته ونعمتي كه به آن رسيده سبب تغييرحال اوبررعيت نشوند(مقام ومنزلت اورابازارزيردستان واندارد) ونعمتهاي كه خدابهره اوگردانيده اورابسيارآشنايي بابندگان خداومهربان بربرادرانش وادارد( كه هركه چنين نكندشكرنعمتهاي پروردگارش رابجانياورده است ).
آگاه باشيدحق شمابرمن آنست كه رازي راازشماپوشيده ندارم مگردرجنگ ( كه فاش شدن اسرارجنگ دشمن رابرآن آگاه ميسازد) وكاري رابدون شورباشماانجام ندهم مگردرحكم شرعي ( كه مشورت لازم نيست زيراهمه احكام رابايدازمن بياموزيد) ودررساندن حقي راكه بجااست براي شماكوتاهي نكنم .
وازآن بي استوارنمودن وتمام كردنش دست برندارم ، واينكه شمادرحق نزدمن برابرباشيد( يكي رابرديگري برتري ندهم ) پس هرگاه رفتارمن باشماچنين شدبرخدااست كه نعمت رابرشماتمام كندوحق من برشماپيروي وفرمانبرداري است ، واينكه ازفرمان من روبرنگردانيد ، ودركاريكه صلاح بدانم كوتاهي ننمائيدودرسختيهاي راه حق فرورويد( متحمل رنجهاگرديدتاحق رابيابيد) پس اگرشمااينهارادرباره من بجانياوريدكسي ازبحر(شمانزدمن خوارترنيست ، پس اورابكيفربزرگ ميرسانم ونزدمن رخصت ورهايي براي اونميباشد، شما(نيز)اين پيمان راازسران، زبردست ) خودبگيريد، وازخودبه ايشان ببخشيدچيزي راكه خدابآن كارشمارااصلاح ميفرمايد( آنهاراخوارننمايندتابكمك آنان به دشمن پيروزي يابيد)ودرودبرآنكه شايسته است .

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان
  • انتشار : ۱۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج