گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

‌رشد شهر نشيني وضعيت بر مبناي فن آوري و تكنولوژي و گرايش به زندگي ماشيني ، اثرات تخريبي بسياري بر چهره كره مسكوني ايجاد نموده كه در نگاهي عميق تباهي منابع طبيعي و پوشش هاي گياهي و سرگرداني بشر امروزي بر سر دو راهي مدرنيسم و طبيعت كمترين حاصل آن مي باشد بدون ترديد  نيل به ايجاد فضاي سبز و منظر سازي ناشي از ميل به طبيعت و بازگشت به ريشه هاي ديرين زندگي انسان در متن و دامن طبيعت و مناظر بديع آن دارد و بهر شكل با ظهور اثرات منفي زيست محيطي و اجتماعي از توسعه ناپايدار ،فضاي هاي سبز  نه تنها به عنوان يكي از عناصر مهم و كليدي در ساختار شهرها يكه در عرضه فرا شهري و فرا دستها مطرح گرديده است كه خود به نوعي مكمل و بستري مناسب جهت احيا طبيعت سبز و ايجاد زمينه هاي مناسب براي بهسازي منظر و فضاي سبز عمومي مي باشد كه خود ايجاد زنجيره اي سبز در فرا دست شهرهاي امروز مي نمايد
در اين ميان يكي از              حلقه هاي اين زنجيره سبز عرصه هاي سدها و آبگيرهاي مصنوعي و نيروگاهها مي باشد كه بدليل وجود  پتانسيل هاي فراوان از جهت ايجاد اندازه هاي زيبا و آرام بخش و ايجاد        عرصه هاي قابل دسترس براي گذراندن اوقات فراغت و توسعه توريسم و گردشگري و يا با نگاهي تازه « توسعه آلوتوريسم » بسيار مورد توجه قرار مي گيرد .
در كشور ما ايران تا كنون به جز مواردي محدود به حركت جدي جهت احيا اين مهم و نيز توسعه و بهره برداري اقتصادي و زيست محيطي از پتانسيل هاي بالاي اين امكان بويژه شهرهاي متعدد كشورمان صورت پذيرفته است   كه اميد است با جهت گيري و ايجاد بسترهاي مناسب در كليه عرصه هاي نيروگاهي كشور ، علاوه بر اعتلاي كميت ها و كيفيتهاي زيبا شناختي ، ايجاد زمينه اي مناسب براي  تحكم و تقويت تعادل رواني و فكري و كاستن فشارهاي ناشي از زندگي كنوني واقع گردد. كه در اين راستا شركت آب منطقه اي خراسان تصميم به ايجاد منظر سازي و فضاي سبز در عرصه سد تبارك آباد نموده كه با توجه به پتانسيل نامحدود سايت و همچنين فقر فضاي سبز و كمبود مناطق تفرجي محل ، طراحي و احداث اين مجموعه بسيار ضروري مي نمايد. 
وضعيت جغرافيايي سايت 
محل سد تبارك آباد در فاصله ۲۵ كيلومتري شمال شرقي شهر قوچان واقع شده است . راه دسترسي به اين محل از روستاهاي يدي آباد ، باد خور ، زوخالو ، يوسف خان  مي گذرد .        روستا  تبرك در فاصله ۵/۱ كيلومتري بالا دست سد واقع شده است. قابل توجه است كه سايت در حوزه آبريز رودخانه اترك تا ايستگاه تبارك به وسعت ۵۶۰ كيلومتر واقع است. 
شرايط طبيعي و اقليمي سايت
هر سايت به طور طبيعي تابع شرايط آب و هوايي خاصي است از اين رو شرايط محيطي و اقليمي هر سايتي بايستي به منظور مقابله با ناسازگاريهاي طبيعي و طرح ريزي و جهت دهي مناسب ، مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. مطالعات وضعيت طبيعي و اقليمي در نهايت به مطلوب تر شدن شرايط عملكردي اكولوژيكي سايت پيرامون آن منجر مي گردد. اين شرايط شامل مشخص شدن وضعيت قرار گيري منطقه در رده ژئوبوتانيكي و نيز بررسي عوامل اقليمي همچون در جه حرارت ، بارندگي و باد و … مي باشد. 
تقسيم بندي ژئوبوتانيكي سايت :
بر اساس نظريات مبين و ترگويف و تقسيم بندي مناطق رويشي و اقليمي ايران ، سايت تبارك آباد جز مناطق ايراني ـ توراني كوهستاني رده بندي مي گردد. 
عوامل اقليمي 
۱) درجه حرارت و به همراه بارش از جمله عوامل مهم جوي هستند كه خصوصيات كلي اقليم يك ناحيه را مشخص مي كنند و در مطالعات مربوط به آبياري و منابع آب ، آبخيزداري ، محاسبات مربوط به تبخير و تعرق ، نياز آبي گياه ، انتخاب پوشش گياهي و ساير فعاليت هاي مربوط به گياهان نقش مهمي دارند. كه در اين راستا به توجه آمارهاي ارائه شده از ايستگاههاي سينوپتيك اطراف سايت نتايج ذيل حاصل شده است (جدول۱)
مشخصات هواشناسي واحد مقدار
متوسط ريزش هاي جوي در حوزه آبريز   ميليمتر ۳۶۱
حداكثر دماي مطلق درجه سانتيگراد ۵/۳۱
حداقل دما به مطلق درجه سانتيگراد ۵/۹-
تبخير و تعريق : مجموعه ميزان تبخير آب ( فرآيند تبديل بخار آب ) از سطح خاك و تبخير توسط پوشش گياهي اصطلاحاً تبخير و تعرق مي گويند كه در ارائه الگوي مناسب آبياري نقش بسزايي ايفا مي نمايد كه سايت تبارك آباد بر اساس آمار ارائه شده توسط مشاور متوسط تبخير سالانه از سطح آزاد آب ۷/۱۳۰۱ ميليمتر مي باشد. 
باد
سرعت و جهت باد با توجه به نقش موثري كه در تبخير و تعرق گياه و نيز فرسايش            (فرسايش ناشي از باد) و نيز حد آسايش در سايت دارند بسيار مورد توجه مي باشد كه با توجه به بررسي هاي به عمل آمده در سايت جهت غالب باد شمال شرقي به جنوب غربي و در حوالي بعد از ظهر شدت مي پذيرد متوسط سرعت باد (ساليانه) ۵/۱۵۳ كيلومتر در روز ، حداكثر سرعت باد در روز km  9/183 مي باشد و با توجه به جدول شماره پ ۱۳ – دفترچه گزارش هواشناسي هر چه از سمت غرب ( بجنورد) منطقه به سمت شرق ( قوچان) پيش مي رويم بر ميزان سرعت آن افزوده مي شود . 
منابع آب 
شايد بتوان گفت مهمترين عامل حيات يك سايت منابع آب تغذيه كننده سايت مي باشند كه مشكلات شامل آبهاي سطحي و سفره هاي آب زير زميني مي باشد در اين زمينه مطالعه و بر رسي بر روي امكانات سفره هاي زير زميني و سطحي (دائم   ، ثابت و متغير ) و نيز وضعيت هيدرولوژي و فيزيوگرافي حوزه آبريز سايت ضروري بنظر مي رسد.
با توجه به هدف اصلي پروژه سد تبارك كه همانا تامين آب شرب مطمئن براي شهر قوچان و همچنين آب مطمئن به منظور آبياري حدود ۱۲۰۰ هكتار از اراضي قوچان مي باشد و نيز وضعيت فيزيوگرافي حوزه آبريز رودخانه تبارك آباد ( سطح آبريز km 560  ارتفاع حوزه آبريز ۱۸۷۶ متر ، طول رودخانه  km 36 شيب متوسط ۷/۱% ) و نيز وجود منبع آب زير زميني در محدوده طرح در شرق سايت ) ، منابع آب تامين كننده  از هر نظر غني مي باشد . آب اين رودخانه تامين كننده آب از نظر كيفيت بسيار مناسب مي باشد بطوريكه قابليت هدايت الكتريكي ۱۰۰۰ سانتيمتر / ميكروموس و ميزان S.A.R كمتر از ۵ مي باشد.
مشخصات عمومي خاك منطقه 
خاك هاي منطقه مورد مطالعه در سه واحد فيزيوگرافي بشرح زير مشخص شده اند : 
فلاتها Plateaux  
دشت آبرفتي رودخانه اي  Piedmont Alluvail plain 
در بخش قابل توجهي از اراضي واحد فيزيوگرافي دشت آبرفتي رودخانه أي كه بافت خاك طبقات زيري خيلي سنگين مي باشد و تاثيرات آب زير زميني در 
آنها ملاحظه ميگردد ايجاد زهكش مناسب در رفع نقاص موجود موثر است. 
در بخش قابل ملاحظه أي از اراضي واحد فيزيوگرافي فلاتها و سختي دشت آبرفتي داراي خاكهاي عميق و خاك ريزي شامل مواد آلي نمي باشد و با انجام عمل تسطيح عمليات كشاورزي و باغباني امكان پذير است. 

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج