گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 116 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان
این فایل در ۲۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بطور كلي چهار ايزوتوپ پايدار سرب با اعداد جرمي ۲۰۴،۲۰۶،۲۰۷ و ۲۰۸ وجود دارند كه از بين آنها ايزوتوپ ۲۰۸ با فراواني ۱/۵۲% بيشترين ايزوتوپ سرب است. ايزوتوپ‌هاي ۲۰۶،۲۰۷ و ۲۰۸ محصولات نهائي متلاشي شدن اورانيوم و توريم مي باشند. سرب بطور كلي از لحاظ فراواني در پوسته زمين در رتبه سي و چهارم قرار دارد، سرب داراي كلارك ۳-۱۰*۶/۱% مي باشد، در حال حاضر بطور متوسط حداقل ضريب تجمع سرب براي تشكيل كانسارهاي اقتصادي در حدود ۲۰۰۰ مي باشد. كلارك سرب از سنگهاي باريك به سمت سنگهاي اسيدي افزايش مي يابد، بطوريكه ميزان كلارك در سنگهاي اوترابازيك ۵-۱۰*۱% در سنگهاي بازيك ۴-۱۰*۸% و در سنگهاي با منشأ ماگمايي اسيدي ۳-۱۰*۲% مي باشد.
كاني هاي اصلي سرب و درصد سرب در هر كدام به ترتيب زير مي باشد:
گالن با ۶/۸۶% سرب، جيمسونيت با ۱۶/۴۰% سرب، بولانگريت با ۴۲/۵۵% سرب، بورنيت با ۶/۴۲% سرب، سروسيت با ۶/۷۷% سرب و آنگلزيت با ۳/۶۸% سرب.
۳-۱ ژئوشيمي و مينرالوژي روي:
روي داراي ۵ ايزوتوپ پايدار است كه اعداد جرمي آن ۶۴، ۶۶، ۷۸، ۸۰ مي باشد كه در اين ميان بيشترين ايزوتوپ آن ايزوتوپ ۶۴ با فراواني ۹/۴۸% مي باشد. روي از لحاظ فراواني در رتبه بيست و سوم پوسته زمين قرار دارد. كلارك روي تا حدودي بيشتر از سرب مي باشد، ميزان كلارك روي ۳-۱۰*۳/۸ و ضريب تجمع آن براي تشكيل كانسارهاي اقتصادي ۵۰۰ مي باشد. ميزان كلارك روي از سنگهاي ماگمائي با منشأ بازي به سمت سنگهاي ماگمايي با منشأ اسيدي افزايش پيدا مي كند. ميزان كلارك در سنگهاي اولترابازيك ۳-۱۰*۳% در سنگهاي بازي ۳-۱۰*۳/۱% و در سنگهاي اسيدي ۳-۱۰*۶% مي باشد. ميزان كلارك در سنگهاي اسيدي خيلي نزديك به ميزان كلارك در پوسته است. كاني هاي اصلي روي و درصد روي هر يك به صورت زير مي باشد:
اسفالريت با ۶۷% روي، ورتزيت با ۶۳% روي، اسميت زونيت با ۵۲% روي، همي مورفيت با ۷/۵۳% روي. (۴)
۴-۱ انواع كانسارهاي سرب و روي:
بطور كلي انواع كانسارهاي سرب و روي عبارتند از:
۳-۱) اسكارن
۳-۲) رگه اي
۳-۳) استراتاباند
۳-۴) دگرگوني
۱-۴-۱ كانسارهاي اسكارن:
چنانچه در دگرگوني مجاورتي موادي از توده نفوذي به سنگ ميزبان افزوده شود، كانسارهاي اسكارن پديد مي آيد. بطور معمول كاني هاي منطقه اسكارن متنوع و فراوانند. اسميرنف اين كانسارها را با توجه به مباني مختلف به پنج گروه تقسيم كرده كه در اين ميان به رده بندي بر مبناي تركيب سنگ هاي دربرگيرنده توده نفوذي اهميت بيشتري داده زيرا به اسكارن آهكي، اسكارن منيزيتي و اسكارن سيليكاته اشاره مي كند.
امروزه اين كانسارها را كه از ديدگاه اقتصادي مورد توجه بسياري از زمين شناسان قرار دارند بر مبناي نوع غالب و چيره و با ارزش موجود در آنها تقسيم بندي مي كنند كه در حقيقت دنباله رده بندي اين كانسارها بر پايه نوع سنگ در بر گيرنده توده نفوذي است.
اينوديك بورت كانسارهاي اسكارن آهكي را به پنج گروه اسكارن هاي آهن، تنگستن، مس، سرب، روي و قلع تقسيم كرده است. نكته قابل توجه اين است كه بر عكس كاني هاي موجود در اسكارن ها كه تركيبي پيچيده و متنوع دارند، كانه ها ، بطور معمول، سولفورها و اكسيدهايي با تركيب ساده هستند. از مهمترين سولفورهاي موجود در اسكارن ها اسفالريت و گالن را مي‌توان نام برد. (۴، ص ۲۳)
كانسارهاي اسكارن بيشتر به شكل ورقه، عدسي و يا رگه وجود دارند و داراي ضخامت چند ده متر و وسعت چندصد متر مي باشند. در هر صورت مورفولوژي سولفيدهاي سرب و روي بر روي تركيب اسكارن آهكي تأثير گذاشته و آنها را بيشتر پيچيده مي كند. ماده معدني در اين موارد بيشتر به شكل عدسي، ستوني و يا پاكتي شكل ديده مي شود. شكل كانسار چندين صدمتر در طول و در امتداد گسترش پيدا مي كند؛ همچنين ضخامت آن نيز ۱ تا ۱۰ متر و يا بيشتر مي‌تواند وجود داشته باشد. 
 
۲-۴-۱ كانسارهاي رگه اي:
اين كانسارها حاصل كانه سازي سيال هاي كانه دار گرم است كه در زير زمين جريان دارند. عناصر فلزي موجود در اين سيال هاي گرمايي ممكن است خاستگاه ماگمايي داشته باشند و در چهره هاي گوناگون همراه آب به جاي تجمع، حمل شود و يا اينكه در مسير حركت آب قرار گيرند و ضمن همراه شدن تدريجي با آب سيال كانه داري را پديد آورند. كاني هايي كه خاستگاه گرمايي دارند ممكن است به دو صورت پديد آيند:
الف : تمركز به روش پر كردن كاواكها و فضاهاي خالي درون سنگها كه خود به دو گروه همزاد و ديرزاد پخش مي شود:
ب : تمركز به روش جانشيني؛
بنابراين شكل انباشته هاي گرمايي تابعي از شكل كاواك هاي سنگ ميزبان و يا چگونگي جانشيني در آن است. از همين رو در اين دسته از كانسارها انواع رگه ها ، عدسي ها، كانسارهاي لايه اي، استوك ورك و اشكال پيچيده ديده مي شود. با توجه به رده بندي ليندگرن كانسارهاي گرمايي به پنج گروه تقسيم مي شوند كه مهمترين آنها در ارتباط با سرب و روي عبارتند از:
۱-۲-۴-۱ كانسارهاي هيپوترمال:
اين كانسارها نشان دهنده دما و فشار زياد هستند و درجه حرارت پيدايش آنها را از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتيگراد تعيين كرده اند. در اين نوع كانسارها پديده جانشيني آشكارا قابل تشخيص است و داراي بافت درشت دانه هستند. حجم آنها زياد و شكل نامنظم دارند ولي بطور كلي به صورت رگه مانند و لايه اي هستند. در بيشتر موارد جاي پيدايش آنها ستيغ چين ها و مناطق برشي است.

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج