گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 88 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان

این فایل به صورت زیر تهیه شده است:

طبقه بندي شده اند به شرح ذيل مي باشند: AQL طرحهاي نمونه گيري كه بر حسب
١- طرح نمونه گيري ساده
٢- طرح جفت نمونه گيري
٣- طرح چندين نمونه گيري
٤- طرح بازرسي نمونه گيري با حجم بويژه كوچك
سطح بازرسي:
بعد از انتخاب طرح نمونه گيري بازرسي بايد سطح بازرسي مناسبي انتخاب گردد . سطح بازرسي بالاتر يعني
بازسي كالاهابيشتربوده ودرنتيجه كمترين تعداد نقص پذيرفته مي شود اما در برابر هزينه بازرسي بالا مي رود
بنابراين كالاهاي شركت براساس ضرورت ، حساسيت و ايمني در كميسيون فني به شرح جدول شماره يك تقسيم
بندي شده اند.
شرح دستورالعمل:
ابتدا با توجه به نوع كالا طبق جدول شماره يك سطح بازرسي مورد نظر انتخاب مي گردد حال با توجه به حجم
با سطح بازرسي متفاوت مي باشد ، حرف رمز R و …,C,B,A كالا از جدول شماره سه كه نشان دهنده حرفهاي
انتخاب مي گردد با داشتن AQL ( مربوطه انتخاب مي گردد . حال با توجه به نوع كالا ( ازجدول شماره دو
مورد نظر و حرف AQL و حرف رمز به جدول شماره چهار مراجعه مي نمائيم در اين جدول با توجه به AQL
رمز مربوط ، تعداد نمونه گيري از كل كالا و عددي كه نشانگر مرز پذيرفتن كالا باشد ، بدست مي آيد.
حال به طور تصادفي از ميان كالاهاي يك قسمت نمونه ها را با توجه به عدد بدست آمده از جدول شماره چهار
انتخاب نموده و نمونه ها بررسي مي گردند در صورتيكه تعداد نمونه هاي نقص دارد كمتر يا مساوي عدد
پذيرفتني بدست آمده از جدول شماره چهار باشد كالاها تائيد در غير اين صورت مردود مي باشد.

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
  • انتشار : ۰۹ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج