گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در قالب PDFتهیه شده وشامل موارد زیر است:

ولایت و امامت
امام رضا(ع) می فرمایند که: اگر تمام ادبا، تمام فصحا، تمام عقلا، تمام اندیشمندان، تمام
متفکرین و تمام دانشمندان جمع شوند و بخواهند که تا روز قیامت، امري از امور و شأنی
از شئون اهل البیت را توصیف کنند، نمی توانند و حارت الالباب، یعنی عقل هاي ناب
حیران می شوند و همگی به عجز خود اقرار می ورزند.

قرآن نازل شده و کوچک شده است و در حد فهم و درك کودکانۀ ما شده است. اما ما
بسم الله » نباید براي همیشه در حد همین درك کودکانۀ خود بمانیم و فکر کنیم که معناي
فقط همین است که ما می فهمیم، بلکه این معنا براي فهم انسان هایی که « الرحمن الرحیم
در ادنی مرتبه وجود و پست ترین مرحله وجود قرار دارند می باشد.مثلاً در کودکی مفاهیم
آب و بابا براي ما نازل شده بود. تنها مفهوم سطحی آن را یاد گرفتیم. اما معرفت ما نباید
در همان سطح متوقف گردد، بلکه هزاران باب معرفت در این دو کلمه وجود دارد که
باید آن ابواب را بگشاییم. بنابراین بایستی همین طور که قرآن نازل شده و کوچک شده
است

نزول قرآن از مقام خزائن غیب
،( سورة حجر ( ۱۵ )، آیۀ ۲۱ ) « و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزّله الا بقدرٍ معلوم »
عظمت این معارف به اندازه اي است که حتی احدي نمی تواند آن را درك کند و دست
بسم الله الرحمن » اندیشه اش به آنجا نمی رسد؛ اما تا حدي می تواند بالا برود.عرفا با این
اسرار و معارف را باز می کنند و با ملکوت « بسم الله » طی الارض می کنند؛ با این « الرحیم
روي قبور راه « بسم الله » صحبت می کنند و هنوز زنده اند، این بزرگوارانی که با این
می روند و حالات اموات را درون قبور می بینند و حالشان بد می شود و کسانی که چشم
« به نام خداوند بخشندة مهربان ». باطن بین دارند با این بسم الله تمام اسرار افراد را می بینند
مربوط به کسی است که هنوز در کلاس اول است و بعد از یک عمر هنوز در این کلاس
بسم الله الرحمن » گرچه ترجمۀ زیرنویس « به نام خداوند بخشندة مهربان » مانده است. جملۀ
است ولی ترجمه اي است که کودك کلاس اول و دوم ابتدایی به وسیله آن با « الرحیم
٤
آشنا می شود. اما شیعه باید لحظه به لحظه و روز به روز به مفاهیم عمیق تر « بسم الله » مفاهیم
آن دست یابد.
نزول ائمه اطهار علیهم السلام، صعود انسان
گفتیم قرآن نازل شده و کوچک شده است تا اندازة فهم ما بشود تا ما صعود را شروع
کنیم و دستمان را به آن ریسمان الهی بگیریم و فهممان را زیاد کنیم و بالا
برویم.همین طور ائمه اطهار علیهم الصلوة و السلام طبق نص صریح زیارت جامعۀ کبیره،
۱، هم از عرش نازل شده اند و کوچک شده اند « خلقکم الله انواراً فجعلکم بعرشه محدقین »
تا حدي که امثال شمر و یزید می توانند ایشان را شهید کنند؛ یعنی این بزرگواران از روي
عشق به خدا و عشق به شیعیانشان براي این که حتی یک نفر از بندگان را نجات دهند، از
عظمتشان استفاده نمی کنند تا فرصت تصمیم و هدایت براي آنان باقی ماند. در حالی که
اگر یک اشاره کنند آسمان ها از هم می پاشد ولی با این حال از سلطنتشان بر کل هستی
استفاده نمی کنند.عاشقی را ببینید؛ امام حسین(ع) می گذارد که شمر ملعون بر روي سینه
خوب » مبارکش بنشیند و سر مبارکش را از بدن جدا کند تا بعضی از سیاه دلان نگویند که
او که امام حسین(ع) بود، من که امام حسین(ع) نیستم و لذا نمی توانم راه آن حضرت را
امام حسین(ع) می فرماید که، ببینید که من در حد توان شما انسانهاي خاکی عمل .« بروم
می کنم؛ مانند یک انسان خاکی رفتار می کنم و در حد یک انسان می جنگم.
زندگی زمینی اهل البیت علیه السلام
بعضی ها وقتی می خواهند از عظمت و شجاعت امام حسین(ع) حرف بزنند می گویند که:
مفهوم ،« امام حسین(ع) در کربلا، جنگ غرّایی کرد و مثلاً دویست نفر را به خاك افکند »
این جملات آن است که گویا براي ایشان خیلی مهم است که دویست نفر را به زمین بزند؛
در حالی که امام حسین(ع) با یک اشاره می تواند یک میلیارد نفر را زمین بزند؛ اما چرا در
عاشورا فقط مثلاً دویست نفر را از پاي درمی آورد، براي این که به منِ روسیاه بگوید، ببین
من با شرایط جسم خاکی عمل می کنم تا تو بتوانی راه مرا پیروي کنی. به همین دلیل به
پیشانی ام سنگ می خورد؛ نیزه ها به سینه ام فرو می روند و تیرها به چشمانم می نشیند و در
٥
سطح تو عمل می کنم تا تو بلند شوي و از من پیروي کنی و در دفاع از دین خدا تیرها را
بپذیري؛ سنگ ها را بر پیشانیت بپذیري؛ پیش چشمت زن و بچه ات را اسیر کنند و در عین
حال از دین اسلام دفاع کنی. من از عرش آمده ام تا تو هدایت بشوي؛ مثل تو زمینی
امام حسین(ع) آسمانی است و من نمی توانم از او پیروي و » زندگی می کنم تا تو نگویی که
.« تقلید کنم
زندگی ملکوتی اهل البیت علیهم السلام
اما از آن طرف هم نباید یادمان برود که ائمه اطهار علیهم السلام آسمانی هستند، که شکی
در آن نیست. به همین دلیل نباید یادمان برود که یک وقت العیاذ بالله مثل بعضی ها نگوییم
ائمه اطهار مثل ما هستند و انسان کامل اصلاً وجود ندارد و انسان کامل خود » که
.« دست ساخته مداحان و سخنوران و عرفا است
گوشه هایی از عظمت اهل البیت علیهم السلام
خیال ؛« انا سفینۀ نوح » : حضرت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبۀ البیان ۲ می فرماید
می کنید حضرت نوح می تواند همه حیوانات را در کشتی جا بدهد و آن وقت خودش هم
عصایی که حضرت انداخت و تبدیل به اژدها شد و ،« انا ثعبانٌ کلیم ». آن را هدایت کند
می خواست زمین و قصر فرعون را ببلعد، آن من بودم. حضرت مولا امیرالمؤمنین(ع) مولاي
دو جهان است. او مولاي تمام انسان ها از اول خلقت تا آخر قیامت است. همچنین در
۳ ، اصلاً به « بکم ینزّل الغیث ». قیامت بهشتی ها و جهنمی ها را خود حضرت تعیین می کند
اصلاً به خاطر شماست ،« بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض » . اشارة شما باران می آید
که آسمان ها و کهکشان ها بر هم نمی خورد.ائمه اطهار(ع) همه چیز در چنگشان است. پس
باید متوجه باشیم که ائمه اطهار(ع) از کجا آمده اند.
ایثار و عاشقی اهل البیت علیهم السلام
ائمه اطهار(ع) چقدر ایثار و فداکاري فرموده اند. چه جوري براي ما عاشقی کرده اند. سکینه
را گذاشتند سیلی به صورت مبارکش بزنند که اگر به صورت بچۀ من زدند، دست از دین
٦
این دینی است که تا می خواهیم مقدس شویم، برایمان مشکلات » برندارم و نگویم که
آیا تو خیلی در پیشگاه خداوند متعال از حضرت زهرا(س) عزیزتر هستی «. درست می کنند
و یا خون تو رنگین تر از آن بزرگواران است؟
سینه زدن کافی نیست پیروي لازم است
ما به ائمه اطهار(ع) اقتدا نکرده ایم؛ گذاشتیم آنها زجرهایش را بکشند و ما فقط گریه اش را
بکنیم و سینه بزنیم؛ اگرچه خوب است ولی کافی نیست. چون سینه زدن و گریه کردن آن
ترس و لرزها را ندارد؛ در حالی که دندان هاي بچه از ترس به هم بخورد که سر پدر را
روي نیزه گذاشتند. اگر همین یک صحنه را تماشا کند، از ترس زهره اش می ترکد. اگر
بچۀ خودتان خداي نکرده این صحنه را تماشا کند چه می شود؟ آیا حقه بازي نیست که
این سختی ها مال آنها باشد و فقط گریه اش مال ما باشد. اما راه حل چیز دیگري است. ائمه
اطهار(ع) این گونه زندگی کردند که ما بتوانیم مثل آنها زندگی کنیم. آنها آسمانی
بودنشان را به هر کسی نشان نمی دهند مگر این که همین طوري که آنها از آسمان و عرش
نازل شده اند که دست ما را بگیرند، ما هم دستمان را توي دستشان بگذاریم و دستمان را به
چادر حضرت زهرا(س) بگیریم و صاعد بشویم و همراه با آن بزرگواران ما هم به عرش
برویم.
از مصباح الهدي باید در شکافتن تاریکی استفاده کرد
رسول ،« ان الحسین مصباح الهدي و سفینۀ النجاة » : حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند که
خدا(ص) در این روایت شریف ندا برمی آورد که: حسین(ع) آمده است تا دستتان را بگیرد و
شما را درون کشتی نجات ببرد؛ سوار شوید؛ چرا نشسته اید پاي کشتی گریه می کنید؟
سوار شوید. او چراغ هدایت است؛ چراغ را بردارید و راه بیافتید؛ چرا پاي چراغ نشسته اید
و گریه می کنید، بلند شوید.

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان
  • انتشار : ۲۰ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج