گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,500 تومان
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


شرح آزمايش : براي محاسبة ضريب ثابت يك فنر بايد بتوانيم رابطة اي داشته باشيم كه با استفاده از آن رابطه اندازه گيري هايي كه داشته ايم مقدار ثابت فنر را بدست آوريم به اين منظور اگر فنري به طول L مطابق شكل از گيره و پايه اي آويزان شود و سپس به انتهاي فنر وزنه اي به جرم M وصل كنيم در اين صورت طول فنر افزايش مي يابد و به قرار مي رسد . سپس فنر به حالت تعادل مي رسد در اين حالت تعادل مي توان گفت : نيروي وزن وزنه با نيروي كشساني فنر «نيروي باز دارنده» برابر است كه نيروي كشساني فنر از قانون هوك (FsKx) بدست مي آيد سپس مي توان نوشت :

در اين رابطه K ضريب ثابت فنر بوده و يكاي آن نيوتن بر فنر است و M جرم جسم بوده و يكاي آن Kg است و g شتاب گرانشي زمين بوده و يكاي آن بوده و x جابجايي طول فنر و يكاي آن متر است . طول اوليه و طول ثانوية فنر هستند . با يكاي متر .
ضريب ثابت فنر : به نيروي كه بر واحد طول فنر وارد مي شود ضريب ثابت فنر گويند .
نيروي كشساني (بازگرداننده) : نيرويي كه در برابر حركت جسم و تغيير حالت آن مخالفت مي كند . 
نكتة (۱) : در آزمايش جرم بر حسب گرم بدست مي آيد لذا لازم است اين مقدار را تقسيم بر ۱۰۰۰ كنيم تا جرم بر حسب Kg بدست آيد .
نكتة (۲) : در آزمايش جابجايي طول فنر ها بر حسب cm بدست مي آيد لذا لازم است مقدار بدست آمده را بر ۱۰۰ تقسيم كنيم تا بر حسب متر بدست آيد (kg,m در دستگاه SI وجود دارد) 
خطاي مطلق Xm mkg شمارة آزمايش
۲
۳
محاسبة مقدار و خطا : از آنجايي كه در آزمايش خطا وجود دارد ممكن است مقدار بدست آمده دقيق نباشد لذا لازم است كه آزمايش را چند بار تكرار كنيم و سپس از مقادير بدست آمده ميانگين گيري مي كنيم تا مقدار واقعي تري بدست آيد و ضمناً نيز بتوانيم خطاي آزمايش را نيز بدست آوريم لذا مقادير بدست آمده را در جدولي همانند جدول زير ثبت مي كنيم 
خطاي نسبي = مقدار واقعي = 
خطاي مطلق = 
درصدهاي آزمايش = 
ترازو : وسيله اي است كه با آن جرم جسم اندازه گيري مي شود و ترازوي موجود در آزمايشگاه به دليل آن كه بين صفر و يك گرم است داراي دقت ۲/۰ گرم است .
خط كش : وسيله اي است كه با آن طول و فاصلة را اندازه گيري مي كند و دقت خط كش ها يك ميلي متر است اما دقت خط كش پايدار موجود در آزمايشگاه نيم سانتي متر است .
نكته : خطاي مطلق كل برابر max مقدار خطاهاي يكي يكي مطلق بدست آمده در هر آزمايش است . 
خطاي نسبي : به نسبت خطاي مطلق بر مقدار واقعي بدست آمده خطاي نسبي گويند .
درصد خطاي آزمايش : به حاصل ضرب خطاي نسبي در عدد ۱۰۰ درصد خطاي آزمايش گويند .
رسم نمودار : در روابط چون كه مقدار ثابت است پس نسبت دو متغير m,x نسبت به هم بايد مقداري ثابت باشند و طبق نمودار اگر تقاط x,m را بدست آوريم و به هم وصل كنيم خط راستي بدست مي آيد كه از مركز نمودار مي گذرد .

خرید و دانلود

با قیمت 3,500 تومان
  • انتشار : ۱۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج