گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پس انسان بايد به خوراك خود بنگرد * كه ما آب را به صورت بارشي فرو ريختيم * آنگاه زمين را شكافتيم * و در آن، دانه رويانيديم * و انگور و سبزي * و زيتون و درخت خرما * و باغ هاي انبوه * و ميوه و علف * [ تا وسيله ] استفاده شما و دام هايتان باشد. 
در قرآن چهار مرتبه كلمه فلينظر بيان شده كه دو مورد آن ( سوره كهف، آيه ۱۹ * سوره عبس، آيه ۱۴ ) درباره غذاي انسان، يك مورد درباره عمل انسان ( سوره حج، آيه ۱۵ ) و مورد ديگر آن ( سوره طارق، آيه ۵ ) درباره چگونگي خلقت وي است. 
در سوره عبس، ابتدا خداوند متعال انسان را متوجه غذاي او مي كند كه از چه موادي تشكيل شده است و كدام يك در اولويت قرار دارد.
اين مطلب را هميشه مد نظر قرار دهيد كه « و لا رطب و لا يابس الا في كتاب مبي»( سوره انعام، آيه ۵۹ )
( و هيچ تر و خشكي نيست مگر آنكه در كتابي روشن [ ثبت ] است)
يعني خداوند در كتاب خود همه مطالبي كه مورد نياز انسان بوده، بيان كرده است. در اين آيات نيازمندي هاي بدن انسان به مواد غذايي به ترتيب اولويت آمده كه جاي بسي شگفتي است.
در مرحله اول به پروتئينها ( دانه هاي گياهان ) «حبّا» اشاره مي شود خصوصا پروتئينهاي گياهي، مورد تأكيد است. پروتئين هاي گياهي بيشترين مواد تشكيل دهنده بدن انسان است همه پروتئين هاي گياهي ضد سرطان هستند.
در مرحله دوم قندها ( انگور و … ) و «عنبا و قضبا» توصيه مي شود. نياز انسان به مواد قندي نسبت به ساير مواد كمتر است ولي بخاطر اهميت فوق العاده اين مواد كه زمينه ساز فعاليتهاي فيزيكي و فكري مي باشد در مرحله دوم ذكر شده اند.
در مرحله سوم چربي ها ( زيتون و … ) و « زيتونا و نخل»ا تجويز مي شود. چربيها از اهميت خاصي برخوردارند. زيرا غشاء سلولهاي بدن از اين مواد تشكيل شده است و نيز اكثر هرمونهاي بدن از مواد چربي ساخته مي شوند. 
در مرحله چهارم ويتامينها ذكر مي شود كه به وفور در سبزيجات و ميوه جات يافت مي شود اگر دقت كنيد به اين مطلب پي خواهيد برد كه قرآن تمامي انواع غذاها را با مثالهايي از گياهان بيان كرده كه اهميت غذاهاي گياهي را مي رساند.
در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي براي كشت انواع ميكروب و پارازيت ها از پنج ماده استفاده مي شود كه عبارتند از: ۱) آبگوشت ۲) خون ۳) آگار« دو نوع جلبك سبز و قرمز كه از آبهاي گرم گرفته مي شود و نيز نوعي ژله كه در قنادي ها استفاده مي شود» ۴) بلاد آگار ۵) شكلات 
نكته بسيار جالب اينكه در اين آيات هيچ نامي از اين مواد كه عامل رشد ميكروب هستند و غذاي اكثريت مردم را همين گونه غذاها تشكيل مي دهند نيامده است.
                                               
اعجاز در گیاهان
 و در روى زمين قطعه زمينهائى در كنار هم قرار دارد،در حالی کهدر آنها باغهای انگور، کشت و درخت های خرما ا نوع  صنو و غـير صن وجود دارد، که همه با يک آب آبياری میشوند ولی از نظر غذائی آنها را بر يکديگر برتری میدهيم! دراين موارد برای کسانيکه فکر میکنند نشانه هائی وجود دارد “. ـ جدارهاى کوچک کنار هم ناهمگون هستند:در زمان محمد انسان می دانست که خاکهای زمين با هم فرق میکنند، ولی اينکه خاک دو مزرعه کوچک چسـبيده به هم نيز دقـيـقـاً يکی نيستند، از عـلـم امـروزی بشر است که با امکانات پيچيده علمی امروزی آنرا بدست آورده استــصفات و خصوصيات ميان درختان به صِنو و غير صِـنـو بودن آنها بستگی دارد. صفات و خصوصيات ميان درختان به صنو و غير صنو بودن آنها بستگی دارد:درختی که از درخت ديگر روئيده باشد صِـنـْـو ناميده می شود و درختی که از بذر روئيده باشد غير صنو ناميده می شود. آيه صفات و خصوصيات درختان را به صنو و غير صنو بودن آنها مربوط می داند. واقعيت هـم همين است. درخت صِنو (يعنی درختیکه از درخت ديگری روئيده باشد) تمامی صفات و خصوصیاتوراثتی درخت مادر خود را دربـردارد. يعنی از نظر رنگ، طـعـم، مـزه و غــيـره دقـيـقـاً مانـنـد درخـت مـادر است. ولی درخـتی که از بذر روئيده باشد، صفات و خصوصيات آن ترکيبی است از صفات و خصوصيات درخت مادر بعلاوه صـفـات و خصوصيات درخت پدر (که به درخت مادر تـلـقـيح شده است ـ در 
 

 دروقت ريختن باران بعضى از بكتريا قوت زياد در خود مي آبد 
موارد مزبور نشانه هائی وجود دارد:{وفي الأرض قطعٌ متجاورات وجنّاتٌ من أعنابٍ وزرعٌ ونخيلٌ صنوانٌ وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفصّل بعضها على بعض في الأكل إنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون} [ سوره رعد] آيه ۴ (منظور از وجود “نشانه ها”، وجود هدايت خداوندی است). آيه اين موضوع را مطرح می کند که در صورت نبودن هدايت پشت پديده ها اگر بنا می بود چيزی برويد، در يک خاک و از يک آب منطقاً می بايست فقط يک نوع گياه می روييد، نه اينکه مثلاً درخت خرما در انواع خاکها برويد.چنانکه می دانيم در موجودات زنده از جمله گياهان عنصری وجود دارد که گياه را هدايت می کند. اين عنصر که ژن ناميده می شود اطلاعاتی از ويژگيهای پديده خود را با خود دارد که بنابر آن اطلاعات، پديده خود را هدايت می کند.خداوند در سوره انعام مى فرمايد: ” و اين اوست که از ابر باران میفرستد، با آن جوانه های انواع رستنيها را در میآوريم، و از جوانه ماده سبز را درمی آوريم، که با آن ماده سبز دانه های خوشه ای درست میکنيم، و از تاره های نـخل پَـنگهای خـوردنی درست می کنيم، و باغهای انگور و زيتون و انار که ترکيبات مشترک زيادی دارند ولی همانند نمائی نمی کنند را درست می کنيم” مفهوم آيه: همه گياهان ماده سبز درست می کنند که آن بنوبه خود دانه و ثمر درست می کـند:در سلول گياهی کيسه های غشائی هست که در آن موادی درست می شود که کلروفـيل نامـيـده می شود. کلروفـيل به معنی «ماده سبز گياهی و سبزينه» است که معادل آن در عربی «خـَضِـر» است (يعنی همان چيزيکه در آيه مطرح شده است). اين ماده سبز (خضر) انرژی نوری خورشيد را جذب می کند  و به انرژی شيمائی تـبـديـل می کند. ريشه های گياه آب و مواد معدنی را از خـاک می مکـنـد کـه بـطـرف بـرگـها رسـانـده می شـوند و بـرگـهـا نيز از هوا دی اکسيد می گيرند، بعد خَـضِر (يعـنی کـلـروفـيلها)،  مواد غـذائی مورد نياز درخت را توليد می کنند که به سراسر آن صادر می شـود و بدنه درخت و مــيــوه و ثــمــر آن را درست می کـند.کيسه غشائی (کلروپلاست) که درسلول قرار دارد بطور متوسط يک پانصدم ميليمتر است. سلول برخی از گياهان صدها عدد از آن دارند. درون آن انبوهی غـشـاء وجود دارد. که در آنها خَـضِـر (ماده سبز، کـلـروفـيـل) وجود دارد.
ــ نخل، انگور، زيتون و انار ترکيبات مشترک زيادی دارند ولی همانند نمائی نمی کنند: ثمر نخل و انگور و انار و زيتون ضمن اينکه هـمانـنـد نـمـائی نمی کـنـنـد تـرکـيـبـات مـشـتـرک زيادی دارند. از جـمـلـه:هـمـه آنها روغن، آب، پروتئين، مـواد معدنی و مواد قـندی دارند.  {وأنبتنا فيها من كل شيءٍ مّوزون} [سوره حجر ]آيه ۱۹″ و در زمين هر نوع گياهی را در تعادل و توازنی آفريديم”همه درختان و گياهان از مواد اساسی مشترکی سـاخـتـه شده اند از جمله: کربن ـ اکسيژن ـ نيتروژن و فسفـر. تنها اختلاف ميان انواع گـيـاهـان و انـواع درخـتان با همدیگر در اندازه هر يک از عناصر مزبور در آنهاست. يعنی هـر کدام از آنها  در تعادل و توازنی از عناصر مزبور  هستند.
رطبیا خرما:خرما از نظر پزشكي بسيار با ارزش است( دائرة المعارف پزشكي اسلام) آرام بخش و مليّن و محرك قلب است و از فراموشي جلوگيري مي كند. براي ناراحتيهاي تنفسي به طور كلي و به ويژه براي تنگي نفس( آسم) مفيد است. خرما لينت آور، مدِرّ و مقوي قويه باه است. و با توجه به تمام خواص و تركيباتش مي توان آن را غذايي كامل و نيروبخش دانست. ضماد آرد هسته خرما براي شفاي بيماريهاي چشمي مخصوصاً ورم قرنيه و چشم درد مفيد است.الله تبارك وتعالى مى فرمايد: و تنه نخل را تکان بده، رطب تازه را بر تو خواهد ريخت. بخور و بياشام و به آرامش و شادابي برس…”. سوره مريم :۲۵- ۲۶ .آيه خطاب بهمريم مادر عيسي مسیح است که هنگام ولادت حضرت عيسي از مردم فاصله ميگيرد و بجای دوری از شهر می رود تا وضع حمل
 کند و اندوهگين بوده است. خداوندخطاب به وی می گويد رطب تازه بخورد و توان و آرامش پيدا کند و شادمان بشود. رطب ثمر درخت خرما پيش از خرما شدن است. و آنچه در تصوير می بينيم مرحله نيمه رطب بودن آنست، و تقريباً ۴۰۰ نوع درخت خرما وجود دارد که ثمرهای آنها اندازه ها و رنگها و مزه های گوناگون دارد. در اين آيات چند اعجاز علمی وجود دارد:ــ آرامش و شادماني در رطب. رُطـَب يکي از مراحل ثمر نخل است (قبل از خرما شدن آن). اين غذا از ميزان  بالائي از  مواد کربوهيدرات برخوردار است و مواد قندي آن به ۷۵ درصد مي رسد. بدن با استفاده از آن انرژي و گرماي بالائي را توليد مي کند. رطب ميزان بالائي از پروتئينها، ويتامينها و املاح معدني گوناگوني مانند کلسيوم و سديم دارد که بدن به آنها احتياج دارد. و بدن را گرم و شاداب مي کند. و چنانکه ميدانيم وضعيت روحي زن هنگام زايش تأثير زيادي روي راحتي يا سختي زائيدن دارد. بميزاني که راحت باشد و مشکلاتي نداشته باشد، عمل زايش را راحتر انجام ميدهد. و هر چه گرفتاري و ناراحتي هاي روحي و گرفتاري داشته باشد عمل زائيدن براي وي سختر ميشود.ــ خوردن رطب در آسـتانـه زايـش: درِ رحـم پـيـش از زايـمـان دو و نـيم س
انتيمتر مکعب است ولي هنگام زائيدن به بيش از ۷۵۰ سانتيمتر مکعب ميرسد. رطب موادي دارد که باعث انبساط رحم ميشود و زايش را آسانتر و راحت تر ميکند.رطب احشاء درون روده ها را نرم و تميز ميکند، و اين امر باعث راحت تر و آسانتر شدن زايمان ميشود. ــ نوشیدن پس از خوردن: رطب و هر شيريني ديگري براي اينکه بتواند خوب و سريع حل و جذب بشود، انسان بايد پشت سر آن آب بخورد.ـــ رطب از جمله مواد غدائي است که خيلي سريع هضم و حل و جذب ميشود. رطب از دهان تا تبديل شدن به انرژي فقط بيست دقيقه طول ميکشد.پـرورش و رشـد دانـه: در قرأن کریم ذكر شده است: { وترى الأرض هامدة فأنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج } [سوره حج] آيه ۵ ” و زمين را بی گـیـاه می بـیـنـی ولی هـمـیـنـکـه آب بر آن نازل می کنیم به جـنـب و جـوش درمی آیـد و می پـرورانـد و انـواع گـیـاهـاننـشـاط انـگـیـز را می رویـانـد
  
 
“!اعجاز علمى : با نازل شدن آب بر زمین، زمین به جنبش در می آید، پروریده می شود و میرویاند: در خاک دانه های بسیار ریزی وجود دارد که ما آنها را نمی بینیم. قطر آنها از جمله حول و حوش ۳ هزارم میلیمتر است. هر کدام از آنها از معادن مختلف تشکیل شده اند و شکل هر یک از آنها به شکل صفحه صفحه (لایه لایه) روی هم است. از آنجا که دانه ها از معادن مختلف تشکیل شده اند همینکه باران بر آنها ببارد صفحه ها بار الکتریسیته مختلف بخود می گیرند و این باعت ایجاد جنبش آن صفحه ها میشود. و جنبش آنها باعث نفوذ آب میان آنها میشود. بعد دانه ها با مواد غذائی درون خود که از مادر به ارث برده اند پروریده می شوند و بعد می رویند. دقیقاً همان مراحل و وضعیتی که قرآن گفته است.
قران و گیاهان به عدالت صحابه گواهی می دهند
در كار نويسندگي ما چنين پيش آمد كه از آيات معجزات قرآن كريم و گياه شناسي تفسير علمي آيه ۲۹ سوره فتح تحت عنوان ( كزرع اخرج شطاه ) بيان كنيم. و امروزه ما با اعجاز ديگر در اين آيه و آغازي جديد بفضل خداوند متعال زندگي مي كنيم و آن گواهي گياهان زيبا بر اساس اقرار آيه قرآني شماره ۲۹ سوره فتح براي ياران رسول اكرم (ص) ميباشد كه آنان ( رضايت خداوند بر ايشان باد ) بعد از رسول الله(ص) تغيير جهت نداده ، بدعت آفرين نبوده ، بلكه هر كدام از آنان به تنهايي هر جا كه بوده اند نماينده معتمد حضرت رسول الله(ص) بوده اند و برنامه و رسالت رسول الله(ص) را دنبال كرده و ابلاغ نموده اند . قبل از اينكه اين معجزه علمي و گواهي گياهي قرآني را بشناسيم ، بر ما لازم است كه بدانيم: توليد و تكاثر گياهان بذري چگونه است؟ از نظر علمي ثابت شده است كه توليد و تكاثر گياهان بذري به دور روش اساسي صورت مي گيرد: روش اول: تكثير جنسي (بذري) 
و در اين روش اتحاد ياخته نرينه ( در نطفه بذر) همراه با آميخته ماده (تخمك) براي بدست آمدن گياه جديدي به پايان مي رسد كه تمام صفات و ويژگيهاي اصول (آباء) خود را از آنان به ارث مي برد. 
ويژگي هاي تكاثر جنسي و بذري 

در اين نوع تكاثر (تكاثرجنسي و بذري) انتقال صفات ارثي و ژنتيكي قطعي نيست و از لحاظ محصول هيچ ضمانتي ندارد ، چون گاهي در صفات ارثي و ژنتكي گياه نوزاد تغيير ايجاد مي شود كه كاملاً گياه نوزاد با گياه مادر در صفات ظاهري و ژني متفاوت است . گياه جديد از گياه مادر جدا مي شود و بعد از يخته شدن بذر و دانه رابطه اش نسبت به (گياه مادر) عادتاً قطع مي شود و تحت پوشش درخت مادر تا مدتي طولاني زندگي نمي كند و از آن حمايت نمي كند ، و او را قوي نمي كند بلكه اگر در محيط پيرامون آن برويد مادر را ضعيف و سست مي كند و مدت طولاني مي خواهد تا گياهان جديد به بار بنشينند و ميوه بدهند. 

خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
  • انتشار : ۰۲ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج