گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان
این فایل در ۳۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تقسيمات پايين‌تر از گونه را تقسيم زيرگونه‌اي مي‌گويند كه عبارتند از : زيرگونه، واريته و فرم.
در اصطلاح تاكزيتومي تقسيمات بالاي گونه، واحدها يا تاكسون‌هاي فوق گونه‌اي و تقسيمات پايين‌تر از گونه، واحدها يا تاكسون‌هاي زيرگونه‌اي نام دارند.
۱ـ هر تاكسون همواره قبل از تقسيم به واحدهاي مستقل بعدي، داراي يك تقسيم حد واسط است؛ مثلاً خانواده قبل از آنكه به طايفه يا جنس تقسيم شود ممكن است به زيرخانواده و جنس نيز ابتدا به زيرجنس و سپس به گونه‌ها تقسيم گردد. در حد تقسيمات زير جهان به شاخه‌هاي گياهي (ديويزيون) تقسيمي فيمابين آنها وجود دارد كه به آن «روشاخه» مي‌گويند.
اگر واحد سيستماتيكي جنس باشد فقط با يك نام خوانده مي‌شود، ولي گونة دو اسمي يا دو كلمه‌اي است. كلمه يا نام اول اسم هرگونه ، نام جنس آن و كلمة و كلمة دوم نام گونه را مشخص مي‌كند، مثلاً اوله اَ نام جنس زيتون است گونه معمولي آن اوليه اروپه است .اگر واريته داشته باشد پس از اسم گونه به آن اضافه مي‌شود و به اين ترتيب گياه سه اسمي مي‌گردد. مانند افدرافولياتا واريتة مبيني براي تقسيمات پايين‌تر از واريته يعني زيرواريته و فرم، مخفف‌هاي (Sub,var) را با رعايت كمي فاصله از هم به كار مي‌برند.
۴ـ تمام تاكسون‌ها داراي تقسيمات زير تاكسون يا فوق تاكسون نيستند، مثلاً خانوادة زيتون مورد مثال در جدول تقسيمات زيرجنس و بخش و زيرگونه ندارد.
وقتي نام جنس يا گونة گياهي نوشته مي‌شود تمام حروف نام جنس يا حرف اول آن با حرف بزرگ (كاپيتال) و بقية حروف جنس و گونه مطلقاً با حروف كوچك نوشته مي‌شود و در آخر نام گياه، نام مؤلف كه معمولاً از حروف سيلاب اول و حرف سيلاب آخر نام او استفاده مي‌شود به آن اضافه مي‌گردد، اين قرارداد براي چند گياه شناس نامي تاريخ طبيعي (مانند لينه و دو كاندول) كه معروف هستند استفاده از حرف اول نام كافي است؛ مثلاً جنس آلاله (Ranunculus) و گونه ذرت معمولي (zea mays L) كه مؤلف شرح گياه و نامگذار آن لينه است با حرف L مشخص مي‌شود.

 
رده‌ها و تقسيمات جهان گياهي
شيزوفيتها PROTOCARYOTES OU SCHIZOPHYTES
جلكبهاي‌ سبزـآبي …………….CYANOSCHIZOPHYTES=CYANOPHYCEES
BACTERIOSCHIZOPHYTES = BACTERIES
Hémibactéries
Eubactéries
Virobactéries
فيكوفيتها ECUARYOTES OU PHYCOPHYTES
جلبكهاي قرمز ………………..RODOPHYCOPHYTES = RHODOPHYCÉES
PROTOFLORIDÉES

FLORIDÉ ÉO-Flaridées

Méso-Floridées
Méta-Floridées
جلبكهاي رنگين……………….CHROMPHYCOPHYTES=CHROMOPHYCÉE
PROPYRROPHYCÉES
PYRROPHYCÉES Cryptophycinées
Dinophycinées
Raphidiphycinées
Euglenophyciées
CHRYSOPHYCÉES Chryso-et Xanthophycinées
Silicophycinées
PHÉOPHYCÉES Phéophycées phéasporées………………Cutlteriales
………………………………………………………………Dictyotales
…………….………………………….………………….Laminariales
phéophycées cyclasporées…………………..Fucales
جلبكهاي سبز…… CHLOROPHYCOPHYTES = ALGUES VERTES…………
ZYGOPHYCÉES……………………………..…………… zygnemales
……………………………………………..………………..Desmidiales
EUCHLOROPHYÉES   Euchlorophycées phuricellularies UlvalesEdogoniales
Euchlorophycées hémisphynées……..Cladophorales
Euchlorophycées cystosiphonées
Euchlorophycées eusiphonées………..…Siphonales
Euchlorophynées coccoides………..Chlorocoocales
Edchlorohycées monadoides ………..… Volvocales

CHAROPHYCÉES 

ميكوفيتها CHAMPIGNONS OU MYCOPHYTES
آسكوميستها ………………………………………………………………….ASCOMYÉTES 
قارچهاي ناقص …………………………………….. ASCOMYCÉTES CLADOMIENS
ASCOMYCÉTES MYCÉLIENS  Ascomycétes mycélieens imparfaits
     Discomycétes
     Pyrénomycétes
    Disco-et Pyrénomycétes des Asco-Lichens
   Disco-et Pyrénomycétes périsporiés et plectascés
BASIDIOMYCÉTES
Archéobasidiés
Néobasidiés………………………………Agaricales
زيگوميست ………………………………………………………………ZYGOMYCÉTES 
فيكوميست……………………………………………………. PHYCOMYCOPHYTES
PHYCOMYCÉTES
Saprolegniales………………………………………………………………………Peronosporales……………………………………………………………………………………………………………….
MyxomycÉTES
TRICHOMYCÉTES

بريوفيت BRYOPHYTES
خزه‌ها………………………………………………………………………………………….. MOUSSES
ANTHOCÉROTES …………………………………………………Anthocerotales
هپاتيكها…………………………………………………………………………………. HÉPATIQUES

نهانزادان آوندي PTÉRIDOPHYTES
PSILOPHYTIÉES
PHYNIALES…………………………………………………… Rhynines
ZOSTÉROPHYLLALES
ASTÉROXYLALES…………………………………….Asterouyiness
PSEUDOSPOROCHNALES
PSILOTALES………………………………………………psilotsces
پنجه‌گرگيها ……………………………………………………………………… LYCOPODINÉES
L. aligulées ARCHAELOEPHYTATES
LYCOPODLALES
PROTOLEPIDOPHYTALES
L. aligulées LEPIDOPHYTALES……….Lepidodendmoun
PLIUROMÉIALES
خانواده علف خوك.selaginellacees………………………………. ÉPIDOSPERMALE
ISOÉTALES………………………..Isoetaeion
ساقه بندبندي دارند ……………………………………………………………….. ARTICULÉES
PROTOARTICULATALES
PSEUDOBORNIALES
SPHÉNOPHYLLALES
CHÉIROSTROBALES
TRISTACHILES
CALAMITALES
ÉQUISETALES……………………Equisetion
NAEGGÉRATIALES
فيليسينه …………………………………………………………………………………… FILICINEES
F. phyllohorees:
Holophyllophorees: IRIDOPTERIDALES
STAUROPTERIDALES
Heterophyllophorees CALDOXYLALES
ZYGOPTERIDALES…….Ankyropteridacees
گروههاي حد واسط …… Groups intermediares            INVERSICATENALES
OSMONDALES
F. Aphyllophorees
A. Eu-sporangiees: OPHIOGLOSSALES…….. Ophioglossacees
خانوادة مارزبان 
A. Leptosporangiees
Homosporees FILICALES…………………….. schizaeacees
خانوادة بسفايج polypodiacees ………………………………………………………………………………..
Heterosporees:
سرخسهاي آبزي salvinacees …………….. SALVINIALES (Hydropterees)
سرخسهاي آبزي Marsileacees ……………..MARSILEALES

پيدا زادان اوليه PREPHANEROGAMES
سرخسهاي دانه‌دار………………………………………………………… PTERIDOSPERMES
PTERIDOSPEREMALES……………………………..Lyginopteridacees
CAYTONIALES
خانواده سيكاداسه Cycadacees …………………………. راسته سيكادالCYCADALES
كودائيتها ………………………………………………………………………………….. CORDAITES
CORDATTALES
Ginkgoacees ……………………………………………….. راسته ژنكيوآل GINKGOALES

بازدانگان GYMNOSPERMES
BENNETTITINEES
BENNETTITALES
WIELANDIELLALES
PENTOXYLALES
مخروطيان …………………………………………………………………………… CONIFERES
LEBACHIALES
خانواده كاجpinacees  ……………………………………………. راسته كاج PINALES
podocapacees …………………………………….. راسته كاج مطبق ARAUCARILAES
PODOCAPRALES Taxodiacees
خانواده سرو Cupressacees  ……………………………… راسته سرو CUPRESSALES
خانواده سرو Taxacees  ………………………………………… راسته سرخدار TAXALES


گياهان گروه حد واسط CHLAMYDOSPERMES
خانواده افدرا Ephedracees  ………………………………………………… EPHEDRALES
خانواده ولويتچياسه welwitschianees  ……………………… WELWTTSCHIALES
خانواده گنتاسه Gnetacees  ……………………………………………………. GNETALES

نهاندانگان ANGISOPERMES
CASUARINES
خانواده كازوآريناسه Casuarinacees  ………… راستة كازوآرينا CASUARINALES
OLACALES-PROTEALES
Olacacees  …………………………………………………………………………….. OLACALES
Santalecees  …………………………………………………………………….. SANTALALES
(inci. Viscoldees) تيرة شيرينگ Loranthacees………….Balanophoracces …………………………………………………………………………………………………….
Proteacees  ………………………………………………………………………….. PROTEALES
URTICALES-“AMENTIFFLORES”-CENTOPERMALES
“Amentifores”
خانواده غان Betulacees  ………………………………………… راسته راش FALGALES
خانواده راش Fagacees  ………………………………………………………………… 
BALANOPSIDALES
خانواده تيره بيد Salicacees  ………………………………. راسته بيد SALICALES
Myricacees  …………………………………………………………………… MYRICALES
LETTNERELAES
BATIDALES
خانواده نارون Ulmacees  ……………………………….. راسته گزنه URTICALES
(خانوادة شاهدان incl. Cannabasees) Moracees ……………………………….
تيرة توت Urticacees …………………………………………………………………….
خانواده polygonacees  …………………………………………….. POLYGONALES
chenopodiacees (=salsolacees)  … خانواده چغندر يا اسفناج CENTROSPERMALES
خانواده تاج خروس Amarathacee ………………………………………………خانواده گل كاغذي Nyctaginacees …………………………………………………..
خانواده خرفه Portulacees ………………………………………………………………………
خانواده ميخك يا سيلن Caryophyllacees (inclu. Silenoidees) ……………..
Aizoacees ……………………………………………………………………………..
خانواده كاكتوس Cactacees ………………………………………………………………….
خانواده گلكه plombaginacees  ………………………………….. PLUMBAGINALES
myrsinacees  ………………………………………………………………… PRIMULALES
خانواده پامچال primulacees ……………………………………………………………….
خانواده پامچال primulacees  ……………………………………………………………………

خانواده گردو juglandacees  …….. راسته گردو JUGLANDALES-JULIANALES
راسته روناس  ………………………………………….. TEREBINTHALES-RUBIALES
TEREBINTHALES
خانواده مركبات rutacees …………………………………. T. sensu stricto
Simarubacees…………………………………………………………………………….
Burseracees ………………………………………………………………..
خانواده سنجد تلخ Meliacees ………………………………………………………………….
Polygalacees …………………………………………………………………………………………
خانواده سماق Anacardiacees …………………………………………………………………….
Sapindacees …………………………………………………………………………………………..
خانواده افرا Aceracees …………………………………………………………………………..
خانواده شاه بلوط هندي Hippocastanacees ………………………………………………
T. a tendance celastrales familles rattachees avec doute & cet ordre
تابلو ـ قرابت راسته سلاسترال با خانواده‌هاي زير:
Balsaminacees ……………………………………………………………………………………
Melianthacees ……………………………………………………………………………………….
Araliacees  ……………………………………. راسته جفعري OMBELLIFLORES
خانواده جعفراي Ombelliferes ………………………………………………………………..
خانواده ذغال اخته Cornacees ……………………………………………………………………
Garyacees  …………………………………………………… راسته گندم GARRYALES
خانواده روناس Rubianees  ……………………………. راسته روناس RUBIALES
خانواده آقطي caprifoliacees …………………………………………………………………
Adomaees …………………………………………………………………………………….
خانواده علف گربه Valerianacees ……………………………………………………………..
خانواده خواجه باشي Dipsacacees ……………………………………………………………
Loganiacees …………………………………………………………………………………………
Hippocratecees  ……………………………………………………………… CELASTRALES 
خانواده خاص Aquifoliacees …………………………………………………………………..
خانواده عناب Rhamnacees  …………………………………………. PHAMNALES
Vitacees ………………………………………………………………………………………………….
خانواده زيتون Oleacees  …………………………………………….. LIGUSTRALES

CONTORTALES (contortees)-TUBIFLORES
Gentianees  ……………………………….. CONTORTALES (CONTORTEES)
Menyanthacees ………………………………………………………………………………………..
خانواده خرزهره Apocynacees ………………………………………………………….
خانواده كتوس Asclepiadacees ……………………………………………………………..
خانواده پيچك Convolvulacees (incl. Cuscutacees)  لوله گليها TUBIFLURALES (TUBIFLORES) 
Polemoniacees ……………………………………………………………………………………………………………………………
خانواده سيب‌زميني Solanacees ……………………………………………………………………………………………………
Hydrophyllacees ………………………………………………………………………………………………………………………..
خانواده گاوزبان Boraginacees ……………………………………………………………………………………………………
خانواده ميمون Scrophulalrercasees ……………………………………………………………………………………………
خانواده گل جاليز Orobanchacees ……………………………………………………………………………………………….
خانواده پيچ اناري Bignoniacees ………………………………………………………………………………………………….
Lentibulariacees ………………………………………………………………………………………………………………………….
خانواده نعنا Libiees ……………………………………………………………………………………………………………………..

PANDALES
pandacees  …………………………………………………………………………. PANDALES


CNÉORALES
CNÉORALES
ÉBÉNALES
ÉBÉNALES …………………………………………sapaotacees
CÉRANIALES-MAL VALES
خانواده شمعداني gereniacees  ……………………. راسته شمعداني GÉRNAIALES
خانواده لادن Tropaeolacees ………………………………………………………………………………………………….
خانواده ترشك Oxalidanees ………………………………………………………………………………………………….
خانواده كتان Linacees …………………………………………………………………………………………………………….
Erythorxylees……………………………………………………………………………………………………………………………….
Malpighiness ……………………………………………………………………………………………………………………………….
خانواده زيرفون Tiliacees  ………………………………. راسته پنيرك MALVALES
Elacopcpraes……………………………………………………………………………………………………………………………….
خانواده پنبرك Mlavacees …………………………………………………………………………………………………………..
Bombancees ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Stereculicees ………………………………………………………………………………………………………………………………


TRICOQUES
خانواده فرفيون Euphorbiancees  ……………………………………… TRICOQUES

POLYCARPIQUES-ARISTOLOCHIALES
خانواده ماگنولياسه Magnoliacees……. p.certaines=Ranales    POLYCARPIQUES
Wintercees …………………………………………………………………………………………………….
Schizandracees ……………………………………………………………………………………………………….
Degeneriacees …………………………………………………………………………………………………………
خانواده آناناس Ananacees ………………………………………………………………………..
Laurancees ………………………………………………………………………………………………………………
Myristicacess ………………………………………………………………………………………………………….
Menispenrmacees ……………………………………………………………………………………………………
Lardizabalacees ………………………………………………………………………………………………………
خانواده زرشك Berberidacees ………………………………………………………………….
خانواده آلاله Renonculacees …………………………………………………………………..
خانواده نيلوفرآبي Nymphaeacees ………………………………………………………….
Ceratophyllacees …………………………………………………………………………………………………….

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج