گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

عملیات روانی عبارت است از استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و سایر امكانات به منظور تأثیرگذاری بر افكار، احساسات، تمایلات و رفتار گروههای دوست، دشمن و بیطرف، برای دستیابی به اهداف ملی?
عملیات روانی دارای دوبعد است:
۱ ماهیت و منطق درونی كه عبارت است از تلاش برای تأثیرگذاری بر افكار، احساسات، تمایلات و نهایتاً رفتار، با استفاده از ارتباط اقناعی.
۲ منظور و كاربرد این تأثیرگذاری و تغییر رفتار با توجه به هر دسته از مخاطبان(دوست، دشمن و بی طرف) است.
هداف مورد نظر در عملیات روانی عبارتند از:

۱ اهداف سیاسی، نظیر تبلیغات فارسی رادیوهای غربی با هدف ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی ایران
۲ اهداف نظامی، نظیر تبلیغات دستگاه جنگ روانی یك واحد نظامی براس سست كردن انگیزه نبرد در نفرات نیروی مقابل
۳ اهداف سیاسی نظامی، كه منظور از آن، اهدافی است كه جنبه های سیاسی و نظامی در هم آمیخته و نمی توان آن را در یكی از دو نوع جای داد، نظیر تبلیغات زمان جنگ یك كشور برای كشور دیگر با هدف اعمال فشار بر تصمیمات دفاعی رهبران آن.
تقسیم بندی عملیات روانی: ۱ عملیات روانی استراتژیك ۲ عملیات روانی تاكتیكی
غیر ز تقسیم بندی فوق الذكر كه بر مبنای نوع هدف عمومی مورد تعقیب صورت گرفت، تقسیم بندیهای دیگری نیز از عملیات روانی بعمل آورده اند. معمول ترین آنها، تقسیم عملیات روانی به عملیات روانی استراتژیك و عملیات روانی تاكتیكی است
الف) عملیات روانی استراتژیك
این عملیات، عموماً برای پیشبرد اهداف گسترده یا درازمدت و در هماهنگی با طرح ریزی استراتژیك كلی طراحی شده و معمولاً دارای تأثیراتی درآینده دور است. مخاطبان این عملیات را شهروندان و نظامیان دشمن كه خارج از منطقه جنگی بسر می برند و همچنین كل جمعیت كشورهای دوست، بی طرف، یا دوست دشمن ما (متعهدان دشمن) تشكیل می دهد، نمونه ای از این عملیات، فعالیتهای تبلیغاتی یك كشور برای پایین آوردن تولید صنعتی كشور حریف است.

مقاصد عملیات روانی استراتژیك عبارتند از:
۱ تشریح خط مشی ها، اهداف و مقاصد سیاسی كشور خودی برای مخاطبین و ارائه استدلالهای پشتیبانی از آن خط مشی ها و غیره.
۲ ارتباط دادن و پیوند برقرار كردن بین آن سیاستها و اهداف از یك طرف، و آرزوها و آرمانهای مخاطبان هدف از طرف دیگر.
۳ برانگیختن افكار عمومی با فشارهای سیاسی به طرفداری یا علیه یك عملیات نظامی.
۴ تأثیرگذاری بر روند تعیین تاكتیكها و استراتژیهای دشمن.
۵ پشتیبانی از تحریمهای اقتصادی و دیگر اشكال غیرقهرآمیز اعمال فشار علیه دشمن.
۶ برانگیختن اختلاف بین مقامات نظامی و سیاسی دشمن.
۷ تضعیف اعتماد به نفس در رهبران دشمن و ایجاد تردید آنها نسبت به اهداف جنگی.
۸ كاهش روحیه و كارآیی سربازان و غیرنظامیان دشمن از طریق نمایان كردن ضعفهایی كه در روحیه و كارآیی نظامیان وجود دارد.
۹ تقویت نارضایتی هایی كه ملت دشمن به دلیل مسائل مذهبی، قومی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره نسبت به دولت یا دیگران احساس می كنند.
۱۰ مختلل كردن سیستمهای كنترلی یا ارتباطی كشور.
۱۱ كسب پشتیبانی فكری یا عملی كشورهای بیطرف
۱۲ رهبران خودی را قوی تر، و رهبران دشمن را ضعیف تر نشان دادن.
۱۳ ایجاد امید در عناصر مقاومت فعال در سرزمین دشمن و پشتیبانی روحی از آنها.
۱۴ كمك به ایجاد نخبگان مخالف حكومت.
۱۵ كسب پشتیبانی در میان مردم مناطق تازه آزاد شده.
۱۶ تقویت یا تكمیل عملیات تبلیغاتی تاكتیكی.
ب) عملیات روانی تاكتیكی
این عملیات در منطقه جلویی نبرد و در پشتیبانی از عملیات نظامی تاكتیكی، طراحی و اجرا می گردد. مقاصد آن عبارتند از:
۱ كاهش روحیه و كارآیی رزمی دشمن.
۲ افزایش تأثیر سلاحهای سنگین از جمله بمبها.
۳ آشفته كردن و سردرگم كردن دشمن.
۴ تسهیل اشغال شهرهای دشمن، با ارسال اولتیماتوم و اعلامیه های دعوت به تسلیم.
۵ پشتیبانی از عملیات روانی استراتژیك، با فراهم كردن شناخت به موقع و تفصیلی در مورد آسیب پذیریهای محلی كه احتمالاً قابلیت بكارگیری در الگوی استراتژیك را دارد.
۶ دادن اطلاعات و راهنمائیهای لازم به عناصر دوست كه در منطقه رزمی دشمن عمل می كنند.
۷ پشتیبانی خاص و مستقیم از فرماندهان تاكتیكی با دادن یادداشتهای كوتاه.
۸ ایجاد تصویری مطلوب از سربازان و فرماندهان خودی در ذهن مخاطبان.
نوع دیگری از تقسیم بندی عملیات روانی عبارتند از ۱ عملیات روانی پنهان ۲ عملیات روانی آشكار
الف) عملیات روانی آشكار
عملیات روانی آشكار معمولاً با استفاه از تبلیغات سفید(تبلیغاتی كه هویت منبع آن معلوم است) انجام می شود. اغلب موارد عملیات روانی كه با عناوین رسمی(مانند رادیو آمریكا) به اجرا در می آیند، از مصادیق این نوع عملیات هستند.
ب) عملیات روانی پنهان
عملیات روانی پنهان عملیاتی است كه منبع انتشار آن فاش نمی شود. این عملیات به گونه ای طراحی و اجرا می شود كه دولت مسئول آن معلوم نباشد و یا اگر هم كشف شد، آن دولت بتواند هرگونه دخالتی را انكار كند. عملیات روانی پنهان، معمولاً به وسیله تبلیغات سیاه و خاكستری به اجرا درمی آید.
تبلیغات سیاه:
تبلیغاتی است كه به منبع غیرواقعی نسبت داده می شود. این تبلیغات وانمود می كند كه از داخل سرزمین دشمن( یا سرزمین تحت اشغال دشمن) و یا نزدیكیهای آن پخش می شود و البته گاهی نیز واقعاً همنیطور است. هنگامی كه به ظاهر از سرزمین دشمن پخش می شود، هدایت عملیات های زیرزمینی( كه توسط عناصر برانداز موجود در صفوف دشمن انجام می شود) را امكان پذیر می سازد. از نظر دشمن، این تبلیغات، اقداماتی غیرقانونی و مستوجب عقوبت است. این نوع عملیات، مستلزم مهارت بسار، مخزنی بزرگ از اطلاعات، و توانایی كاركردن با اسم جعلی است. تبلیغات سیاه، به شدت بر اطلاعات متكی است. از این تبلیغات به بهترین وجهی می توان در عملیات استراتژیك استفاده كرد. معذالك، هر چند مقاصد مورد پیگیری در این نوع تبلیغات معمولاً فراتر از سطوح وضعیتهای تاكتیكی است، با این حال، در عملیات روانی تاكتیكی نیز استفاده می شود چون فرض بر این است كه تبلیغات سیاه، در این گونه عملیات، آنقدر ارزش حیاتی دارد كه به كارگیری آن به ریسك نهفته در آن می ارزد. به منظور دستیابی به حداكثر تأثیر و اجتناب از خطر از بین رفتن انسجام در تلاشهای آشكار، باید عملیات روانی پنهان را از عملیات روانی آشكار جدا نگهداشت و پرسنل درگیر در یك نوع عملیات را در عملیات نوع دیگر وارد نكرد.
مزایا و قابلیتهای تبلیغات سیاه عبارتند از:
۱ تبلیغات سیاه، با عمل كردن تحت پوشش، می توان از داخل سرزمین دشمن منتشر شده و پیامهای تبلیغاتی خودی را كه برای مخاطبان خاص به دقت تنظیم شده است، ارسال نماید.
۲ از آنجا كه این تبلیغات، از منبع ناشناس منتشر می شود، می توان با القای این نكته به دشمن كه عناصر مخالف و غیر وفادار در میان صفوفش وجود دارد، روحیه را تضعیف كند.
۳ با بكارگیری ماهرانه اصطلاحات، عبارات و تمهای رسانه ای مناسب، این تبلیغات می تواند وانمود كند كه جزئی از تبلیغات خود دشمن است و بدین ترتیب می تواند در تبلیغات دشمن، تناقض ایجاد كند، نتیجه این خواهد شد كه تبلیغات سفید دشمن، تا اندازه زیادی تأثیر خود را از دست می دهد.
۴ از آنجا كه این تبلیغات، ماهیتی پنهان دارد و تشخیص آن مشكل است، ضد تبلیغ دشمن نمی تواند اقدام مؤثری علیه آن انجام دهد.

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان
  • انتشار : ۱۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج