گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 170 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سرعت تحولات و پيدايش فناوري هاي نوين ، تنوع خدمات پيشرفته و تقاضاي فزاينده براي اين خدمات ، لزوم استفاده بهينه از منابع مالي و انساني و گسترش روز افزون بازار رقابت ، موجب گرديده تا نگرش به صنعت مخابرات در قياس با ساير صنايع متفاوت باشد . اين نگرش هوشمندانه مبين اين واقعيت است كه فناوري اطلاعات و ارتباطات ، نيروي محـركـه تــوسعه در همه ابـعـاد اسـت و ايـن مـهم ، ضـرورت هاي توسعه را متجلي مي گرداند .
در اين راستا شركت ارتباطات زيرساخت در برنامه هاي پنجساله، توسعه شبكه هاي مخابراتي مبتني بر فناوري نوري را در دستور كار خود قرار داد :
اهداف طرح
۱-     پاسخ دهي به نيازهاي ارتباطي برنامه هاي توسعه‌ي كشور
۲-     بستر سازي براي حضور شركت هاي دولتي و غير دولتي در بازار مخابرات
۳-     سوق دادن جامعه به سمت جامعه اطلاعات
۴-     سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي و اجتماعي
۵-     ارائه خدمات مورد نياز جامعه در حد مطلوب
۶-     رفع موانع و تنگناها براي پياده سازي دولت الكترونيكي
۷-     حضور موثر در دهكده جهاني
۸-     ايجاد زيرساخت لازم براي تجارت الكترونيكي
۹-     ايجاد شاهراه ارتباطي جهت حمل ترافيك
۱۰-  ايجاد قطب ارتباطات منطقه اي در داخل كشور و تقويت توان راهبردي
۱۱-  امكان حضور گسترده و فعال در تمام نقاط كشور از طريق نقاط حضور (POP )
۱۲-  حضور در بازار رقابتي
۱۳-  امكان دسترسي به شبكه هاي نوري يكپارچه
۱۴-  ايجاد شبكه يكپارچه مخابراتي توسعه پذير و قابل انعطاف
براي نيل به اهداف فوق ، نياز به بستر مخابراتي با پهناي باند وسيع و مطمئن است . در اين راستا فيبر نوري با مزاياي زير به كار گرفته شد :
۱-                  تضعيف پايين
۲-                  قيمت تمام شده مناسب
۳-                  سهولت كار كابل كشي به دليل سبك بودن
۴-                  عدم نويز پذيري
۵-                  عدم تأثير ناپذيري از عوامل خارجي ( مانند ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي )
۶-                  امنيت بالا به علت شنود ناپذيري (در مقابل سيستم هاي راديويي)
۷-                  عدم همشنوايي
۸-                  پهناي باند وسيع و مطمئن
۹-                  شبكه سازي مطمئن با قابليت انعطاف
۱۰-               قابليت ايجاد شبكه همگرا
۱۱-                
لذا اكنون امكان ارائه خدمات مختلف در هر زمان و در هر مكان و براي هر كس فراهم آمده است.
شبكه يكپارچه نوري ايران با پهناي باندي در حدود ترا هرتز ( Tr Hz ) متشكل از بزرگراه هايي براي ارسال و دريافت بهنگام اطلاعات است. بطوريكه بدون وجود اين فناوري دقيق و حساس ، امكان ارائه خدمات چندرسانه اي ميسر نيست . با وجود شبكه يكپارچه نوري ايران ، مي توان حجم اطلاعات بسيار زيادي را جابجا نمود و شركت ارتباطات زيرساخت ايران با استفاده از توانمندي هاي آن قادر است بعنوان قطب مخابراتي در منطقه عمل نموده و كشورهاي مختلف همسايه را نيز به هم متصل سازد .
خدمات بالقوه شبكه ملي فيبرنوري ايران
خدمات مخابراتي از اجزاء عمده اقتصاد ملي و جهاني بشمار مي روند زيرا علاوه بر
سود آوري هنگفت نقش اساسي و محوري در ارتقاء سطح اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايفا مي نمايند . به همين دليل شركتهاي بسياري راغب به سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف شبكه مخابرات گرديده اند. اين سرمايه گذاريها گردش مالي مطلوب، ارائه خدمات متنوع وگسترده ، تبعات اجتماعي مانند ايجاد اشتغال ، بهبود وضع بهداشت و درمان ، ارتقاء سطح دانش عمومي و تخصصي ، امنيت ، صرفه جويي در وقت و انرژي و … بسياري ديگر را در پي دارند.
با توجه به اينكه شبكه يكپارچه نوري ايران واسط ميان شبكه هاي محلي، شهري و منطقه اي است   بخش مهمي از خدمات قابل ارائه از طريق شبكه ي نوري ايران مستلزم پيش بيني و عرضه اين سرويس ها در LAN ها و شبكه هاي شهري متصل به شبكه يكپارچه نوري ايران است كه عبارتند از  :
                                           ارسال داده با سرعت بالا
                                           تلفن تصويري
                                           ويدئو بر اساس تقاضا Video on – demand
                                                                   پزشكي از دور
                                           آموزش از دور
                                           اينترنت پرسرعت
                                           ارسال متن ( Text )
                                           كنترل خانه از دور
                                           ارسال فايلهاي با حجم زياد
                                           ويدئو كنفرانس
                                           بانكداري الكترونيكي
                                           خريد از دور
                                           خدمات صوتي با كيفيت بالا
                                           خدمات چند رسانه اي ( Multi Media )
                                           ارائه پهناي باندهاي مختلف به متقاضيان بر اساس درخواست آنها
 
رويكردهاي فني
براي ايجاد يك شبكه مخابرات نوري كارآمد و نيل به اهداف برشمرده ، بايستي موارد زير در نظر گرفته شود :
۱-     رعايت استاندارد هاي بين المللي
۲-     استفاده از تجهيزات منطبق بر فناوري هاي روز
۳-     رعايت اصول صحيح شبكه سازي
۴-     استفاده مناسب از برنامه هاي نرم افزاري براي طراحي شبكه
۵-     بهره گيري از نيروي انساني متخصص ، آموزش ديده و كارآمد
در اين راستا مشخصات تارهاي به كار گرفته شده در شبكه فيبرنوري كشور در برنامه هاي توسعه در مقاطع زماني مختلف، با توجه به استانداردها و فناوري روز و متناسب با توانايي توليد تجهيزات مخابراتي مربوطه انتخاب گرديد كه به شرح ذيل مي باشد :
 
تار تك مد single mode fiber (S . M)  مطابق با استاندارد  G.652 :
اولين تار نوري كه به طور فراگير درشبكه هاي مخابراتي مورد استفاده قرارگرفت ، تارنوري SM براساس توصيه G.  652 اتحاديه بين المللي مخابرات  (ITU-T) است . اين تار در پنجره ۱۳۳۰  nm داراي پاشندگي صفر بوده و حداقل  تضعيف آن در پنجره ۱۵۵۰ nm است . نكته قابل ذكر اين است كه درپنجره ۱۵۵۰ nm عليرغم تضعيف كم  ، پاشندگي درآن زياد بوده و در پنجره  1330  nm عليرغم پاشندگي صفر،   داراي تضعيف بالاتري است. اين نوع تار جهت كار درپنجره ۱۳۳۰ nm طراحي شده است وبا توجه به مسافت و نرخ بيت ارسالي روي آن درسالهاي اوليه استفاده از تارنوري كاربرد فراواني داشته است به طوريكه بخش اعظمي از شبكه هاي موجود مخابراتي از اين نوع تار استفاده مي نمايند و َدربرنامه پنج ساله اول توسعه نيز از اين نوع تار استفاده گرديده استَ .
با توجه به مقدار تضعيف اين تار درپنجـره ۱۳۳۰  nm كــه محدوديــت فاصله را درپي دارد  اسـتـفـاده از پـنـجـره ۱۵۵۰ nm به طور روز افزوني افزايش يافت . ولي به دليل پاشندگي بالائي اين نوع تار دراين
 
پنجره( شکل ۱ ) وافزايش نرخ بيت هاي ارسالي ، عامل محدودكننده پاشندگي نيز خود را نشان داد.به اين دليل طراحان وتوليدكنندگان فيبرنوري ، فيبرنوري جديدي را طرح نمودندكه ضريب پاشندگي آن در پنجره ۱۵۵۰  nm صفر بود ، به عبارت ديگر ضريب پاشندگي صفر از پـنجـره ۱۳۳۰ nm بـه پـنجـره ۱۵۵۰  nm منتقل گرديد ، به همين دليل به اين تار جديد DSF (Dispersion –shifted  -fiber) مي‌گويند .
  

 
شكل ۱  ( نمايش پاشندگي برحسب طول موج تار SM )
 
                  تار   DSF  مطابق با استاندارد G.653 :
با توجه به اينكه فيبرنوري درپنجره ۱۵۵۰nm، تضعيف كمتري نسبت به پنجره ۱۳۳۰  nm دارد 
(شكل ۲)  استفاده از اين پنجره توجه استفاده كنندگان را جلب نمود و توليد ادوات و تجهيزات نوري دراين پنجره افزايش چشمگيري پيدا كرد . به طوريكه در طول چند سال پنجره ۱۵۵۰ nm دركاربردهاي مخابراتي از اهميت ويژه اي برخوردارشد .
اين تار نوري با توجه به افزايش بيت ريت ارسالي وطول مسير ، توسط طراحان ارائه ودر شبكه هاي مخابراتي
براي فواصل طولاني مورد استفاده قرار گرفت 

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج